Modulo kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 240978751
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,10

MAGYARÁZAT:Modulo kitoltesi utmutato

The U1 Form certifies your periods of insurance or employment or self-employment in another EU country. This is taken into account while awarding you unemployment benefits. If you are planning on leaving for some other country in the EU for work, you need to request a U1 form before leaving the country. This form can be obtained from the employment service or social security institution you are currently insured with for unemployment benefits.

Asking for this form from the relevant institute falls within your right. However, you are not required to compulsorily ask for it. If you have moved to another country for work and become unemployed there and you claim unemployment benefit in your new country, the record shown on the U1 may need to be used to establish your entitlement to unemployment benefit.

The same rule applies if you have become unemployed in your own country after working in some other country and claim unemployment benefits. When you lay claim to unemployment benefit under such circumstances, you have to present your U1 Form to the employment service. In case, you fail to submit the requisite form, the institutions will exchange all the relevant information through electronic means.

The claim about unemployment and under what circumstances you are eligible, and what you need to do, can be best described by an example. Take, for example, you have moved from Italy to the UK and work here for 1 year. Unfortunately, for situations or circumstances beyond your control, you have lost your job in the country. As such you claim unemployment benefits in the UK. Now UK National law states that in order to be eligible for unemployment benefit, you need to be insured for a minimum period of one year.

Unfortunately, you have only 1 year in the UK. You may wonder what will happen to your unemployment claim in this situation. Well, you need not worry as the EU has rules in place that will come to your rescue. The UK will take into account the insurance in France during the relevant period as shown on the U1.

When you move to another EU country, it is recommended to contact the competent institution to receive the correct information whenever needed, as not all EU countries have a specific self-employed scheme. Under such a situation, you will receive a form of U2 which enables you to receive unemployment benefit in the country you are moving for a certain period of time.

Sumit Agarwal. What is U1 Form? Where and when to obtain U1 Form? Understanding with the Help of an Example: The claim about unemployment and under what circumstances you are eligible, and what you need to do, can be best described by an example. Special rules for self-employed schemes When you move to another EU country, it is recommended to contact the competent institution to receive the correct information whenever needed, as not all EU countries have a specific self-employed scheme. Presently I am unemployed and I am going to another EU country for work.

Am I required to take a U1 Form? Share this post. Previous Post. Next Post. Assistance in Approval of Sensitive Names. Free Consultation. Do You have any enquiries? Give us a call now Contact us now! Reach our expert accountants for any of your accounting related queries Complete the form below and we will get in contact as soon as possible.

Contact Us. We're Multi-Award Winning But We'd Rather have your Vote. Accredited by

A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának hatálya kiterjed valameny- nyi kétciklusú vagy osztatlan alapképzésben, mesterképzésben, kiegészítő alapképzésben, fel- sőfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzésben résztvevő személyre továbbiakban hall- gató és az egyetemen bármilyen jogviszony alapján, e képzésekben oktatói tevékenységet végző személyre a továbbiakban oktató.

A doktori képzésben és az egyéb képzésekben résztvevő hallgatókra külön szabályok vonat- koznak. A jelen szabályzat értelmezésénél és alkalmazásánál, egyetemi, illetve kari tanulmányi, vizsga- és kreditügyekben hozott döntéseknél az alábbi értelmező rendelkezések az irányadók. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az alapképzésben szerzett szak- képzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít.

Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A gyakorlatigényes alapképzési szakokban egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot a továbbiakban: összefüggő szakmai gyakorlat kell szervezni. Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záró- vizsgára bocsátásnak.

Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet — összefüggő szakmai gyakorlat ese- tén legalább kettőszáztíz kreditet — kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév. Lehet szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati, illetve ezek kombinációja. Az alapvizsga értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik.

Lehet szóbeli és írásbeli vagy gyakorlati, illetve ezek kombinációja. A beszámoló értékelése ötfokozatú vagy há- romfokozatú érdemjeggyel történhet, amelyet a vizsgákra vonatkozó szabályok szerint lehet javí- tani. A kreditértékű előadás számonkérése a kollokvium vagy a beszámo- ló félévközi jegy.

A hallgatói teljesítmény értékelésére a gyakorlati jegy vagy aláírás szolgál. A gyakorlat lehet például számolási gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat, külső gyakorló- helyen folytatott iskolai vagy szakmai gyakorlat. A helyettesítő tárgya ka t a képzési tervek tantárgyi programjai tartalmazzák. Lehet szóbeli és írásbeli, vagy gyakorlati, illetve ezek kombinációja. A kollokvium értékelése ötfoko- zatú vagy háromfokozatú érdemjeggyel történhet.

Kreditindex, korrigált kreditindex, súlyozott tanulmányi átlag ld. A kredittel elismert tanulmányi teljesít- ményt — ha annak előfeltétele fennáll — bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott ta- nulmányok során szerezték azt.

Az elismerés — tantárgyi program alapján — kizárólag a kredit megállapításá- nak alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. Az ismeretanyag összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága a továbbiakban: kreditátviteli bizottság végzi.

TVSZ I. A mesterfokozat a máso- dik felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy mi- lyen szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. A mesterképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít.

A mesterképzésben — figyelembe véve a 7 bekezdés- ben meghatározottakat — legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. A képzési idő leg- alább tíz és legfeljebb tizenkét félév. A hallgató tanulmányai tervezése során eltérhet a felsőoktatási intézmény által ajánlott tantervtől. A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési időnél rövidebb, illetve hosszabb idő alatt is megszerezheti.

Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz az a felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hall- gatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A hozzájárulást a felsőoktatási intézmény akkor tagadhatja meg, ha a ven- déghallgatói jogviszony keretében szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba. A to- vábbi párhuzamos hallgatói jogviszony másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából létesíthető. Párhuzamosan felveendő tárgy: adott félévben együtt teljesítendő, összetartozó tárgy, rendszerint előadás és gyakorlat.

A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet le- het megszerezni. Értékelése a szorgalmi időszakban történik. Sikertelen jegye mind a szorgalmi időszakban, mind a vizsgaidőszakban javítható. Számonkérése kredit nélkül kétfokozatú aláíráskredittel értékelt esetben három- minősítés vagy ötfokozatú gyakorlati jegy értékelés lehet.

A szigorlat legalább kéttagú bizottság előtt teendő le, és mindig van szóbeli része. Lehet gyakorlati része is. A szigor- lat értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik. Első hete a tantárgy- felvételi időszak, amely a tavaszi szemeszterben egybeeshet az őszi szemeszter utóvizsga-idősza- kával.

Továbbá a meghirdetés félévében — a tantárgy oktatóját — az egyéni hallgatói foglalkozásokhoz tartozó, vagy csak vizsgaként meghirdetett tárgyakon kívül a tantárgy oktatásának időpontját és helyét. Az egyetemen a hallgatói tanulmányi munkaidő-ráfordítással járó tanulmányi követelmények teljesítését kreditben mérik. A jogszabályok keretei között, a karok egyes tárgyaknál, tantervi követelményeknél a kredithozzárendelést mellőzhetik pl.

A tantervek, tanrendek keretei között, és a jelen szabályzatban előírt feltételek mellett, a hallga- tók joga a tantárgyak, oktatók megválasztása, a tantárgyak felvételi sorrendjének eldöntése, fi- gyelembe véve az előtanulmányi rendet. A hallgatónak az adott képzésben történő előrehaladását a megszerzett kreditek összege fejezi ki.

Államilag támogatott képzésben biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében — költségtérítés fizetése nélkül — az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat vehessen fel. A testnevelés és a nyelvórák teljesítésének rendjéről rektori utasítás rendelkezik: Az SZTE-n két félév testnevelési kurzus teljesítése kötelező, kritérium tárgy. Félévente csak egy kur- zus térítésmentes, minden további kurzusért térítési díjat kell fizetni.

A nyelvi kurzusokból 16 óra térítésmentes 0 kreditértékkel. A szaknyelvi kurzusok kreditértékkel rendelkeznek. A szenátus a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó bizottságot hoz létre. A hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban biztosítani kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és szo- ciális ügyek intézésére létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet ke- vesebb, mint a bizottság tagjainak ötven százaléka.

A bizottságok működésüket ügyrendjük szerint végzik, melyet a szenátus hagy jóvá. A Tanulmányi Bizottság hatáskörébe tartozik minden — nem a Kreditátviteli Bizottság hatáskö- rébe utalt — tanulmányi ügy átvétel, kivételes tanulmányi rend, passzív félév engedélyezése, felvett kurzus törlése stb. A Tanulmányi Bizottság döntése ellen a rektorhoz lehet fellebbezni.

A fellebbezést a rektornak címezve a dékánhoz kell benyújtani, aki az elsőfokú döntést a hall- gató javára megváltoztathatja, vagy a fellebbezést köteles továbbítani, majd a meghozott dön- tést végrehajtani. Az átvétel, a szakváltás, és a tagozatváltás engedélyezése féléves időszakhoz kötött. A hallgatói jogviszonnyal, a hallgató tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos hatá- rozatokat a hallgató leckekönyvébe, ill. A karon félévente lehet szak- és szakirányváltást, átvételt, illetve tagozatváltást kérni.

Az ilyen irányú kérelmek beadási határidejét a kari Tanulmányi Bizottság határozza meg. A karok Kreditátviteli Bizottságot hoznak létre és működtetnek. A más intézményben, karon teljesített helyettesítő tantárgy annyi kredittel ismerhető el a hallgató számára, ahány kreditet a szak tan- tervében a helyettesített tantárgy ak hoz rendeltek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantár- gyak elismerésekor nem módosítható. A Kreditátviteli Bizottság döntése ellen a hallgató jog- orvoslattal élhet az ügyrendben meghatározottak szerint.

A Kari Kreditátviteli Bizottság tagjait a szakokért felelős tanszékcsoportok, intézetek döntésének alapján a dékán bízza meg és menti fel. Elnökét a Kari Tanács hagyja jó- vá. A tanév két félévből szemeszterből áll. A félévek szorgalmi időszakból és vizsgaidőszakból állnak.

A vizsgaidőszakon belül a vizsganapokat a tanszékek határozzák meg. A tanórák az egyetemen 45 percesek. A hallgató teljesítményét a felsőoktatási intézmény a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban értékeli. A rektor félévenként 3 nap, míg az egyes karok vezetői félévenként ugyancsak 3 nap oktatási szünetet engedélyezhetnek.

A kari vezető engedélyezhet tantervileg nem kötelező, tanulmányi jellegű kiránduláson való részvételt. Ekkor az elmaradó órák pótlását a hallgatóknak az érintett oktatókkal előzetesen egyeztetni kell. A pótlás menetrendjét a kérelemmel együtt kell beadni. A hallgatói jogviszony kezelésének adminisztratív szabályait a TÜR 3. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A be- iratkozott hallgatóról a felsőoktatási intézmény törzslapot állít ki. A hallgatónak — a képzési időszak megkezdése előtt — a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti.

Nem jelentkez- het be az a hallgató, aki az időarányos fizetési kötelezettségének nem tett eleget. A hallgató államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésbe való besorolása egy tanév időtartamra szól. Az egyetemen a hallgatói jogviszony alatt a tanulmányok folytatása szándékának minősül, ha a hallgató a szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy kredit értékűt felvesz a kurzusfelvéte- li időszak végéig.

Ezen feltétel nem teljesülése következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel. Ha a költségtérítéses hallgató befizetési kötelezettségének nem tesz eleget a kurzusfelvételi időszak végéig, illetve ha nem rendelkezik a fizetés halasztására engedéllyel, akkor hallgatói jogviszonya az adott képzési időszakban szünetel.

A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem le- het hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésé- vel. Az első szünetelésre — ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat eltérően nem rendelkezik — csak az első fél- év sikeres teljesítése után kerülhet sor.

A hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos további kérdé- seket — beleértve az első félév sikeres teljesítése előtti szünetelés lehetőségét — a tanulmányi és vizsgasza- bályzat szabályozza. Az e bekez- désben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni az 1 bekezdésben meghatározott korlátozásokat.

A hallgató a megkezdett aktív félév helyett — tanulmányainak első félévében különös méltány- lást érdemlő okra hivatkozva — félévhalasztást, passzív félévet vehet igénybe — amennyiben ezt a kurzusfelvételi időszak végéig benyújtott kérelemre a kari Tanulmányi Bizottság engedélye- zi. Későbbi félévekben a passzív félévet a kari Tanulmányi Osztálynak írásban kell bejelenteni. Ha hallgató felvesz tárgyakat a kurzusfelvételi időszakban és az aktivizálás után ak- tívvá vált, akkor formanyomtatványon a kurzusfelvételi időszak végéig bejelentheti a félévhalasztást.

A passzív félév beállítása automatikus. Amennyiben a hallgató szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibá- ján kívül kényszerül tanulmányainak szüneteltetésére, kérvényezheti azt az adott félévi vizsga- időszak megkezdéséig.