Erettsegi javitasi utmutato magyar


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 328668471
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,13

MAGYARÁZAT:Erettsegi javitasi utmutato magyar

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a mellékelt átszámítási táblázat alapján történik. Például: A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a diák.

Minden feladat végén szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke kocka sor végén két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba kérjük, írja be a feladatban a diák által elért összpontszámot. Például: Max Elért 5 3 A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket az egyes feladatok eredményeitaz elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével megállapított vizsgapontokat.

Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az nem elfogadható. Például: Max 5 3 Elért A feladatlap végén található összesítő táblázatba kérjük, írja be a részeredményeket az egyes feladatok eredményeitaz elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével megállapított vizsgapontokat.

A szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz elfogadhatóságának. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról Értékelési szempontok A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága Érthetőség; nyelvi megformálás Íráskép Összesen Pontszám 5 pont 5 pont 1 pont 11 pont Amennyiben a dolgozat A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága értékelési kategória alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is 0 pont.

Az értékelési szempontok kifejtése: A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommunikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre Nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg az előírtnál hosszabb. Érthetőség; nyelvi megformálás Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg érthető-e az olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi mondattani, alaktani, helyesírási hibák a megértést nem akadályozzák-e.

Íráskép Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. Értékelési skála 1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 pont pont pont 0 pont A vizsgázó tökéletesen megvalósította a kommunikációs célt; megfelelően dolgozta ki a feladat minden részletét, és elérte a minimális szövegmennyiséget. A vizsgázó nagyrészt megvalósította a kommunikációs célt; részlettől eltekintve általában megfelelően dolgozta ki a feladatot, és legalább 40 szó hosszúságú szöveget hozott létre A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs célt; félreértette, illetve nem megfelelően dolgozta ki a feladat bizonyos részeit, a létrehozott szöveg 40 szónál rövidebb.

A vizsgázó nem valósította meg a kommunikációs célt; félreértette, illetve nem megfelelően dolgozta ki a feladatot, a szöveg 25 szónál rövidebb 2. Érthetőség; nyelvi megformálás 5 pont pont pont 0 pont A szöveg, egy-két kisebb pontatlanság ellenére, az olvasó számára tökéletesen érthető és követhető. A szöveg a nyelvi mondattani, alaktani, helyesírási hibák ellenére az olvasó számára nagyjából érthető és követhető.

A szöveg a nyelvi mondattani, alaktani, helyesírási hibák következtében nehezen érthető és követhető, illetve félreérthető. A szöveg a nyelvi mondattani, alaktani, helyesírási hibák miatt nem érthető és nem követhető. Íráskép 1 pont 0 pont Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és javítások.

Olvashatatlan kézírás. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról Értékelési szempontok A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése Hangnem, az olvasóban keltett benyomás Szövegalkotás Szókincs, kifejezésmód Nyelvhelyesség, helyesírás Íráskép Összesen Pontszám 5 pont 2 pont 4 pont 5 pont 5 pont 1 pont 22 pont Amennyiben a dolgozat A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése értékelési kategória alapján 0 pont, akkor nem értékelhető a többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pont.

Az értékelési szempontok kifejtése A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki és milyen mélységben tárgyalta őket. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak valamint az írásmű szerzője és olvasója közötti viszonynak; hogy az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e.

Szövegalkotás Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elrendezése és a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; hogy a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit előre- és visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.

Szókincs, kifejezésmód Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak; hogy a szóhasználat a középszintnek megfelelő változatosságot mutat-e. Nyelvhelyesség, helyesírás Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen előforduló nyelvi mondattani, alaktani, helyesírási hibák mennyiben akadályozzák az olvasót abban, hogy a szöveget első olvasásra teljes egészében megértse.

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 pont pont pont 0 pont A vizsgázó tökéletesen megvalósította a kommunikációs célokat. Valamennyi irányító szempontot megfelelően kidolgozta. A vizsgázó többnyire megvalósította a kommunikációs célokat.

Az irányító szempontok közül egyet vagy kettőt megfelelően dolgozott ki, a többit csak részben, illetve egy irányító szempontot megfelelően, az összes többit csak részben. A vizsgázó részben valósította meg a kommunikációs célokat. Az irányító szempontok közül egyet megfelelően dolgozott ki, ezen kívül még egyet részben, a többit egyáltalán nem, illetve valamennyi irányító szempontot csak részben. A vizsgázó nem valósította meg a kommunikációs célokat. Az irányító szempontok közül egyet sem dolgozott ki megfelelően, csak néhányat részben, és van olyan is, amelyet egyáltalán nem.

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 1 pont 0 pont A szöveg a szövegfajtának és a szerző és az olvasó közötti kapcsolatnak megfelelő hangnemben íródott, az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelt. A szöveg hangneme következetlenséget mutat, az olvasóban nem mindig a szerző szándékának megfelelő benyomást kelt. A szöveg hangneme nem megfelelő, az olvasóban nem a szerző szándékának megfelelő benyomást kelt.

Szövegalkotás 4 pont pont 1 pont 0 pont A szöveg felépítése, az irányító szempontok elrendezése logikus. A gondolati tagolás megfelelő, elkülönül a bevezetés és a befejezés. A szöveg a gondolati tagolást követő bekezdésekből áll. A mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A mondanivaló nem mindenütt logikus elrendezésű. A vizsgázó nem törekszik a gondolati tagolásra, hiányzik a bevezetés és a befejezés. A mondatok több helyen nem kapcsolódnak egymáshoz.

Szókincs, kifejezésmód A szöveg felépítése, az irányító szempontok elrendezése többnyire logikus. A vizsgázó törekszik a gondolati tagolásra, elkülöníti legalább a bevezetést vagy a befejezést 2 pont bekezdéseket alkalmaz 3 pont. A mondatok általában szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Nyelvhelyesség, helyesírás A szöveget a témának és a közlési szándéknak megfelelő szókincs jellemzi. A szókincs korlátai miatt előfordul ismétlés.

Néhol nem megfelelő a szóhasználat, ez azonban nem vagy csak kis mértékben nehezíti a megértést. A szöveget kevésbé változatos, helyenként egyszerű, de még a téma és a közlési szándék szempontjából elfogadható szókincs jellemzi. Sok a szóismétlés. Többször nem megfelelő a szóhasználat, ami néhány helyen jelentősen megnehezíti a mondanivaló megértését. Íráskép A szöveg több nyelvi mondattani, alaktani, helyesírási hibát tartalmaz, amelyek azonban a megértést nem befolyásolják, VAGY csak néhány nyelvi mondattani, alaktani, helyesírási hibát tartalmaz, amelyek azonban nehezítik a megértést.

A szövegben sok olyan nyelvi mondattani, alaktani, helyesírási hiba van, amelyek a megértést jelentősen megnehezítik, valamint sok, a megértést nem befolyásoló nyelvi mondattani, alaktani, helyesírási hiba is előfordul benne. A szöveg tagolatlan és áttekinthetetlen, összefüggéstelen mondatokból áll. A szöveg annyira rövid, hogy szövegként nem értékelhető.

A szövegben felhasznált szókincs nagyon egyszerű, nem a témának és a közlési szándéknak megfelelő. A nem megfelelő szóhasználat több helyen jelentősen megnehezíti a szöveg megértését. A szöveg a nyelvi mondattani, alaktani, helyesírási hibák miatt több helyen nem érthető. Olvasott szöveg. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről A feladat I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról Értékelési szempontok A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése Hangnem, az olvasóban keltett benyomás Szövegalkotás Szókincs.

Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció kezdeményezés nélkül 2. Vita: - adott témakörhöz. Olvasott szöveg értése Ha többféle. Amikor valakit megkérsz, hogy vigyen a kórházba Nem érzem jól magam. Segítségkérés Beszélsz angolul?

Segítségkérés هل تستطيع مساعدتي من فضلك Beszélsz angolul? Asking to be brought to the hospital ا شعر با نني مريض Hungarian A kórházba kell mennem. Nem érzem jól magam. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik.

Ez az eljárás meghatározott értékelési. Javítási-értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon.

Értékelési útmutató az emelt szintű vizsga Íráskészség részéhez Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik.

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó. SZMM rendelet. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik.

Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint 1. A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik.

A belső intern érettségi írásbeli vizsga értékelése A táblázat Az értékelés összetevői: 1. Külső forma, azaz íráskép. Tartalmi összetevők: tartalmi, szerkezeti, stilisztikai, helyesírási és nyelvi. EMMI rendelet 2.

A Nyugat egy nagy lélekszámú országnak is fontos irodalmi és művészeti megmozdulása volna —. Szembefordultak nemcsak a hamissal, olcsóval, önáltató hazugsággal, hanem a jó. Nem is kellettek az első világháború előtti. Isten csodája, hogy végig meg tudtak állni a talpukon. Ne felejtsük el, hogy Tisza István, a nagy tekintélyű miniszterelnök, akit nem jellemzett az, hogy. Ha valaki úgy érzi, jobban.

Mindig emlékeztem vagy emlékezni. A Nyugat íróival az Így írtok. Egy tizenhárom éves fiút, aki mondjuk A fekete. De bolond lenne az a magyar író, eltökélt bolond, aki a Nyugat nagyhatalmi rangjánál alább adná. Ha valaki úgy érzi, jobban jártunk volna, ha inkább egy ipari, politikai nagyhatalom lennénk. A lehetséges tartalmi elemek felsorolása nem jelenti azt, hogy a helyes feladatmegoldásban.

Az értékelő tanár a dolgozatban jelöli a szövegalkotási, a nyelvhelyességi és a helyesírási. Települése helyi lapjának, a Hírharsonának a legtöbb család előfizetője. Az utóbbi időben az. Írjon olvasói levelet a lap szerkesztőségének a bulvárosodás ellen! Fejtse ki 8—10 mondatban. Indokolja álláspontját legalább két érvvel!

Ügyeljen az olvasói levél formai szabályaira! A helyesírási hibák jelölési formái: durva hiba: 3 vonalas aláhúzás, súlyos hiba: 2 vonalas aláhúzás. Vagy: a hibapont száma a margón a hibával egy sorban, a hiba. Ismétlődő hibáért minden hibatípusban csak egyszer számítható hibapont. Csak az ugyanabban a. Az idézetekben elkövetett helyesírási hibákat ugyanúgy durva, súlyos és egyéb hibatípusba sorolja a. A költői—írói helyesírás. A helyesírási hibákat a szövegértési és a szövegalkotási feladatokban együttesen kell figyelembe.

A vizsgázó összpontszámából maximum 15 vizsgapontot lehet levonni. Tehát 31 vagy annál több. A helyesírási hibapontok átszámítása vizsgaponttá. A javítási-értékelési útmutató tartalmi elemeitől eltérő minden jó választ el kell fogadni! A helyesírás és az íráskép minősítését l. Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Ottlik Géza: A Nyugatról részlet A Nyugat egy nagy lélekszámú országnak is fontos irodalmi és művészeti megmozdulása volna — olyasféle jelentőségű Európa történetében, ha át lehetne tenni más nyelvterületre, mint mondjuk a francia enciklopédistáké —, nekünk magyaroknak pedig a reformkor után a legnagyobb erkölcsi és szellemi megújulásunk.

Nem, semmit sem tört derékba semmi: a szellem, amit hirdettek, nemcsak bennünk, idősebb írókban él ma is töretlenül, akik fenntartás nélkül örököseiknek valljuk magunkat — és nem henyeségből beszélek többes szám első személyben —, hanem közvetve minden értékes fiatalban is, akár hallottak életükben a Nyugatról, akár nem.

Szembefordultak nemcsak a hamissal, olcsóval, önáltató hazugsággal, hanem a jó szándékú másodrendűség minden színárnyalatával. Nem is kellettek az első világháború előtti gazdag, rohanva fejlődő Magyarországnak. Ha valaki nem tudja fölérni ésszel, hogy ezt az örökséget nem lehet elherdálni, hát az ő baja. Ha valaki úgy érzi, jobban jártunk volna, ha inkább egy ipari, politikai nagyhatalom lennénk ma, hát bánkódjon fölötte.

Személyes emlékeim a Nyugatról Kevés van, és ez a kevés olyan elválaszthatatlan az életemtől, hogy egy háromkötetes önéletírásba se férne bele. Mindig emlékeztem vagy emlékezni véltem a kora gyerekkoromban egyszer-egyszer kezembe akadt Nyugat-példányok még sötétszürke vagy sárga, kedélytelen címlapjára és a korábbi, másféle betűcsaládból szedett címére, meg a megmagyarázhatatlan áhítatomra, amivel néztem.

A magyarázatot korszakokkal később, nekem földtani, embertani korszakokkal később, Karinthy adta meg. A Nyugat íróival az Így írtok ti-ből ismerkedtem meg, méghozzá eredeti műveik helyett, azt kell mondanom, műveik elvont lényegével, tizenkét-tizenhárom éves koromban, amikor a konkrét mondanivalójukat még meg sem értettem volna. Azt tartom, hogy mindenestől nem más — függetlenül attól, hogy utánozhatatlan, a szeméremnek és szemérmetlenségnek, útszéli nevettetésnek és mély gyengédségnek, pongyolaságnak és zenei fegyelemnek, ítélő férfiasságnak és kisfiús tisztaságnak egyszeri, megismételhetetlen vegyülete, melynek kémiája, magfizikája kifürkészhetetlen marad —, mindenestől pedig nem más, mint művészetfilozófiai, ismeretelméleti, létbölcseleti reveláció.

Bocsánat az idegen szóért. Magyar nyelv és irodalom — emelt szint Javítási-értékelési útmutató micsoda maga a költészet, irodalom, és hogy ez az irodalom az emberi léttel együtt nevetségességében is nagyszabású vállalkozás. Forrás: Ottlik Géza: Próza. Magvető Könyvkiadó, Budapest. Értelmezze a szöveg egészében az alábbi kijelentést! Nevezzen meg 3 tartalmi elemet, minősítést, ami a Nyugat rangját biztosítja a szerző szerint!

A fenti mondat szóhasználatában tudatosan idézi egy, a Nyugat által nagyra becsült magyar költőelőd kifakadását. Nevezze meg az alábbi mondat szerzőjét! Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon. A szerző neve: Csokonai Vitéz Mihály Adható: 1, 0 pont. Milyen jelentéstartalommal jelenik meg a bolond, az elfogadott normáktól eltérő figura alakja irodalmi alkotásokban Három különböző mű rövid ismertetésével fejtse ki véleményét! Nevezze meg a szerzőt és az alkotás címét is!

Hamlet — sírásók, Yorick; Lear király — Bolond - a bohóc: a művész alteregója pl. Kosztolányi: Esti Kornél éneke - a különc, az időből kiesett ember: pl. Cervantes: Don Quijote; Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Pongrácz István gróf ; A fekete város Görgey Pál alispán - félkegyelmű, a krisztusi naivságú, erkölcsi tisztaságú ember: Dosztojevszkij: A félkegyelmű Miskin herceg - bolond, a világgal, a lehetőségekkel számot nem vető ember tragikus alakja: pl.

Magyar nyelv és irodalom — emelt szint Javítási-értékelési útmutató - őrült, a világtól meghasonlott, paranoid, kényszeres gondolkodású személyiség: pl. Gogol: Egy őrült naplója Popriscsin ; Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból névtelen - tudathasadásos, kettős személyiség: Stevenson: Dr.

Jekyll és Mr. Shakespeare: Hamlet — sírásók; Lear király — Bolond, Mátyás királyról szóló mesék udvari bolondja Adható: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 pont. Hasonlítsa össze néhány mondatban Az így írtok ti Ottlik-szövegbeli értékelését az alábbi minősítéssel!

Vizsgálja meg az értékelők kilétét, a műről alkotott vélemények összetevőit! S ilyen közvetett módon Karinthy híres könyve csakugyan népszerűsítette a korszerű irodalmat. A 2 nézőpont azonosítása: 2 pont. A nyelvi minőségért: 2, 1, 0 pont. Magyar nyelv és irodalom — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 5. Adja meg a szövegben előforduló idegen szavak magyar megfelelőjét! Miért kér bocsánatot a szerző az idegen szó használatáért Milyen nyelvszemléleti hagyományhoz kapcsolódik ez a megjegyzés Válaszoljon néhány mondatban!

Állapítsa meg minél részletesebben a tagmondatok közötti grammatikai viszonyt az alábbi összetett mondatban! Csak az alárendelés megnevezéséért nem jár pont. A Nyugat első nemzedéke költőinek ars poeticáiból idézünk. Nevezze meg a szerzőket teljes névvel! Másra kell ideg s velő. Józan dologra. Friss tülekedésre. És rossz robotos a későnkelő. A szerző neve: Tóth Árpád Jó éjszakát! Magyar nyelv és irodalom — emelt szint Javítási-értékelési útmutató b Jaj, mily sekély a mélység és mily mély a sekélység és mily tömör a hígság és mily komor a vígság.

A szerző neve: Ady Endre Hunn, új legenda d Ekként a dal is légyen örökkön új, a régi eszme váltson ezer köpenyt, s a régi forma új eszmének öltönyeként kerekedjen újra. Csak a teljes, hibátlan név fogadható el. Vizsgálja meg az előző feladat d pontjában megadott költeményrészlet verselését!

Verselési rendszer: időmértékes A strófaszerkezet neve: alkaioszi strófa Adható: 2, 1, 0 pont. Miként kapcsolódnak a Nyugat című folyóirathoz, mozgalomhoz az alábbi nevek Indokolja válaszát tartalmi elemmel! Fülöp érme; a Nyugat címlapján szerepel; a számkivetettség és hűség jelképe b Illyés Gyula: a Nyugat 2. A szövegalkotási feladatok értékelése a teljesítménytartományokban közölt kritériumok, valamint az adott feladathoz tartozó lehetséges tartalmi elemek figyelembevételével történik.

Ha a vizsgázó egyáltalán nem oldott meg egy vagy több szövegalkotási feladatot, az adott feladat ok ra kapott pontszáma: 0. A teljesítménytartományokon belül az értékelő dönt az elért pontszámról. A lehetséges tartalmi elemek felsorolása nem jelenti azt, hogy a helyes feladatmegoldásban valamennyi elemnek szerepelnie kell. A lehetséges tartalmi elemekben adott választól eltérő minden jó megoldást értékelni kell. Az értékelő tanár a dolgozatban jelöli a szövegalkotási, a nyelvhelyességi és a helyesírási hibákat.

A helyesírási hibapontok megállapításához a nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor és a szövegalkotási feladatok megoldásait együttesen kell figyelembe venni. A jelölésben, valamint a helyesírási hibák pontozásában a mellékletben közölteket kell alkalmazni. EGY MŰ ÉRTELMEZ ÉS E Elérhető: 25 pont 25—20 pont 19—10 pont 9—1 pont tartalom szerkezet stílus, nyelv - világos gondolatmenet - logikus és jól tagolt felépítés - a globális és a lineáris kohézió egyaránt megvalósul - a tématartás igényesen megvalósul - meggyőző nyelvi, irodalmi tudás - ítélőképesség - kifejtett és lényegi állítások - meggyőző érvek - a tématartás tulajdonképpen megvalósul - nem eléggé meggyőző nyelvi, irodalmi tudás - az állításokat nem kellően alátámasztó példák, érvek - a tématartás nem elég igényes pl.

Magyar nyelv és irodalom — emelt szint Javítási-értékelési útmutató Egy mű értelmezése József Attila költeményének utolsó két versszakában a tavasz megjelenítése látványosan eltér az évszak megszokott ábrázolásától. Hogyan értelmezhető ez a sajátosság az első négy versszak álom-elbeszélésének összefüggésében József Attila: Ha a hold süt… Ha a hold süt, a néma, siron tuli fény, álmomba' kinyilnak a termek.

Kioson, kenyeret szel a konyha kövén s majszolja riadtan a gyermek. Csak a léghuzat ismeri — alszik a ház.