2016 evi szja bevallas kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 607155209
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,95

MAGYARÁZAT:2016 evi szja bevallas kitoltesi utmutato

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV következő oldalain A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít. Java-alapú programok használata internetkapcsolattal rendelkező számítógépeken. Java-alapú programok használata internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépeken. Melyik programváltozatot töltsem le? A letölthető nyomtatványkitöltő programok - minden esetben - csak a megfelelő keretprogram Java-alapú programok esetében az ÁNYK - AbevJava telepítését követően installálhatók.

A szükséges keretprogramok a lap aljáról tölthetők le. Tudnivalók a nyomtatványkitöltő programhoz. X Tisztelt Ügyfelünk! Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Toggle Navigation. Közérdekű adatok Sajtószoba Ügyfélszolgálatok Igazgatóságok Kapcsolat. Magánszemélyek Adószámmal nem rendelkező Adószámmal rendelkező nem áfaalany Adószámmal rendelkező, áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett.

Egyéni vállalkozók Áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett Áfaalany Egyéni vállalkozók nyilvántartása. Társaságok Áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett Kivaalany Non-profit. Kiemelt adózók. Adó Adószámla Adózás rendje Adózási kérdés Általános forgalmi adó Egyéb kötelezettség és költségvetési támogatás Egyszerűsített vállalkozói adó Energiaadó Illetékek Jövedéki adó EMCS Jogszabályok Tájékoztatók, információk Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár Jövedéki adó fajtakódok és Jöt.

Java-alapú programok használata internetkapcsolattal rendelkező számítógépeken Java-alapú programok használata internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépeken Melyik programváltozatot töltsem le? Java Runtime környezet ellenőrzése. Verzió: Korábbi verziók. További letöltési lehetőségek. GPG publikus kulcs. Hívja a et! Ügyfélszolgálati időpont foglalása. Tudjon róla! Megyei rendezvények.

Alkalmazható üzemanyagárak. EU támogatások. A NAV weboldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A honlapon szereplő információk változatlan tartalommal és formában szabadon terjeszthetők. Süti tájékoztató letöltése. ESZ ólmozatlan motorbenzin. LPG autógáz.

Közeleg a A legfontosabb változás az idei évben a bevallási rend­szer átfogó átalakítása, melynek lényege, az a be­vallásifilozófia-váltás, hogy a bevallási folyamat irányának megfordításával az állami adóhatóság elkészíti a magánszemélyek éves adóbevallásának tervezetét.

Már ban elkezdődött a személyi jövedelemadó bevallás reformja, bevezetésre került a bevallási nyi­lat­kozat, ezzel párhuzamosan pedig a magánsze­mé­lyek utoljára a Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás kia­lakításával szükségtelenné vált a bevallási nyilatkozat további fenntartása, így a magánszemélyek Összességében a személyi jövedelemadó bevallási rendszer jelenleg háromféle bevallási formát foglal magában: 1.

Elsőként kell megemlíteni, hogy az adóhatóság csak ab­ban az esetben várja a magánszemély aktív közremű­kö­désével a bevallása benyújtását, ha a bevallási tervezet adataihoz képest eltérő a tényleges adókötelezettsége.

A technikai jellegű változások közé tartozik, hogy a A másik lényeges változás, hogy a személyi jövedelemadó bevallási nyomtatvány Az ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek részé­re a WebNYK nyomtatványkitöltőben egy üres nyom­tat­vány áll rendelkezésre, amelyet a bevallás elektronikus be­ol­vasását segítő 2D formátumban nyomtathat­nak ki és papír alapon küldhetnek be az adóhatósághoz.

Ezen időpontot követően a WebNYK program segít­ségével is össze tudják állítani önadózóként a bevallásukat azok a magán­személyek, akik rendelkeznek ugyan ügyfélkapuval, de nem kívánják azon keresztül meg­tekin­teni az adóhatóság által elkészített bevallási ter­vezetet. Esetükben egy, a törzs­adatokkal feltöltött üres adó­bevallás válik elérhetővé az online felületen, ezt tölthetik ki és nyújthatják be elektronikusan. A es év átmenetnek tekinthető a hagyományos és a web-alapú kitöltés szempontjából, mindkét lehe­tő­ség adott lesz, azaz az ÁNYK program is elérhető marad.

Most pedig ismerkedjünk meg a három bevallási mód­szer alapvető jellemzőivel. Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás keretében az állami adó- és vámhatóság gyakorlatilag minden olyan ma­gánszemély részére elkészíti az adóbevallási tervezetet, akire vonatkozóan Ez alól kivételt képeznek a tevékenységet folytató, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek.

A tájékoztató levél­hez az adóhatóság ettől az évtől kezdve nem mellékeli a nyomdai gyártású bevallási egységcsomagot, azonban  amennyiben a magánszemély ragaszkodik a papír alapú kiöltéshez, azt az adózók kérésére biztosítja. Az adóbevallási tervezet alapját a munkáltatók, kifi­ze­tők által Az elkészített tervezet tartalmazza az adóhatóság nyilvántar­tásában szereplő, a magánszemély által az adóévben meg­szerzett, az Szja tv.

Ezen eljárás keretében az adóhatóság tulajdonképpen kitölti a személyi jövedelemadó bevallás azon sorait, amelyekre vonatkozóan a kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatokat tartalmaztak, ideértve az összevont adóalapot csökkentő kedvezményeket, az adó feletti rendelkezést és az elkülönülten adózó jövedelmeket is.

Az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján figyelembe veszi az év közben levont adóelőleg, adó összegét is, továbbá feltünteti az esetlegesen fizetendő, illetve visszaigényelhető adót is a tervezetben. Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás további lépései eltérően alakulnak attól függően, hogy a magánsze­mély rendelkezik-e ügyfélkapuval vagy sem.

Ha a magánszemélynek van ügyfélkapus regisztrációja, akkor az adóhatóság által elkészített bevallási tervezetet Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemély ezt a tervezetet megtekintheti, megtekintést követően jóváhagyhatja, illetőleg javíthatja, módosíthatja is. Abban az esetben, ha a magánszemély nem szerzett olyan jövedelmet, amely nem munkáltatótól, kifizetőtől származott, nem szeretne módosítani a kiajánlott adatokon, továbbá nem keletkezett fizetendő vagy visszaigényel­hető adója, akkor tulajdonképpen nem kell aktívan részt vennie a bevallás kitöltésében, tennivalója nincs, a tervezet a közreműködése nélkül bevallássá válik A tervezet kiegészítésének van helye ugyanakkor ab­ban az esetben, ha a magánszemély olyan adóköteles jövedelmet szerzett, amelyről nem érkezett az adóhatósághoz munkáltatói, kifizetői bevallás, adatszolgáltatás.

Így például fel kell tüntetni a bevallásban, ha a magánszemély ingatlan átruházásból származó adóköteles bevételre tett szert ban, vagy magánszemélynek adott bérbe ingatlant és ebből jövedelme származott. Tájékoztató adatként szerepeltetni kell a bevallásban továbbá azt a külföldről származó, egyébként az összevont adóalapba beszámítandó jövedelmet, amely az adott állammal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján Magyarorszá­gon mentes az adó alól pl.

Az online felületen a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig van lehetőség az adóbevallási terve­zet javítására, kiegészítésére, ha az abban foglalt adatokkal a magánszemély nem ért egyet. Természetesen a magánszemély azt a megoldást is választhatja, hogy adóhatósági közreműködés nélkül készíti el a személyi jövedelemadó bevallást. Ezekben az esetekben a javított, kiegészített, vagy az ön­adó­zással összeállított bevallás válik a magánszemélyi adóbevallásává.

Az a magánszemély, akinek nincs ügyfélkapus re­giszt­rációja, Abban az esetben, ha a magánszemély nem személyesen kérte az adóbevallási tervezetet, akkor azt részére az adóhatóság Az adóhatóság tájékoztató levelet is mellékel az adóbevallási tervezethez, ha az adóhatóság által nyilván­tartott adatok hiányosak, azokban ellentmondás ta­pasztalható pl.

A kiegészítő nyilatkozatot a magánszemélynek Fontos tudni, hogy a papír alapú adóbevallási terve­zetben szereplő adatok nem módosíthatók oly mó­don, hogy a magánszemély a kiküldött adóbevallási ter­vezetben közölt adatokat felülírja az általa helyesnek vélt, vagy a tervezetből hiányzó adatokkal pl.

Ilyenkor a magánsze­mélynek az adóbevallási tervezetben szereplő adatok, a munkáltatói, kifizetői igazolások 16Mas összesített igazolás, valamely kedvezmény igénybevételére, az adó feletti rendelkezésre jogosító igazolások és a saját nyilvántartása adatainak felhasználásával ki kell töltenie egy 16SZJA bevallási nyomtatványt és azt kell eljuttatnia az adóhatósághoz, papír alapon vagy elektronikus úton az ügyfélkapu használatával, utóbbi esetben feltéve, hogy időközben nyitott ügyfélkaput.

Az adóhatóság tájékoztatja ezen adózókat a visszaigényelhető vagy befizetendő adatokról, továbbá a tervezetben szereplő, róluk nyilvántartott adatok esetleges ellentmondásairól. Ha az adózó ügyfélkapuval rendelkezik és a bevallási tervezetet az online felületen tekintette meg, akkor a fenti jogvesztő határidőig a nyilatkozatot is az online felületen készítheti el.

Az adóbevallásban kiszámított adókötelezettség megfizeté­sére vonatkozó szabályokban alapvetően nincs változás, vagyis az adót a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig, A fizetési kötelezett­ség teljesíthető készpénz-átutalási megbízással csekkenaz adózó belföldi fizetési számlájáról átutalással, továbbá az állami adó- és vámhatóság ügyfélszolgálati irodáiban POS terminálon keresztül bankkártyás befizetéssel.

Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárással bevezetett újdonság, hogy az adóbevallási tervezet webes nyomtatványkitöltő alkalmazással történő megtekin­tése, módosítása esetén az adózóknak a tervezet jóváhagyását követően lehetőségük nyílik azonnali online bankkártyás VPOS fizetésre is.

Az állami adó- és vámhatóságnak a visszatérítendő adót a visszaigényléshez szükséges adatok a postai utalási cím, vagy a belföldi fizetési számla adatait tar­talmazó kiegészítő nyilatkozat beérkezésétől számí­tott 30 napon belül kell kiutalnia. Ha az adózó a visszaigénylésre vonatkozó adatokat a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig nem nyújtja be az állami adó- és vámhatósághoz, akkor a Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás során a magánszemély helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat.

Az adóbevallási terve­zet papír alapon történő megküldése iránti kérelem előterjesztésére eseti meghatalmazás alapján is lehe­tőség van. Ezen túlmenően a magánszemély törvé­nyes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja meg­tekintheti, módosíthatja az elektronikus felületen az adóbevallási tervezetet, ha a megbízott sze­mély pl.

Az adózó a bevallásnak minősülő adóbevallási ter­ve­zetet, illetve az adóbevallási tervezet alapján elkészített bevallást az erre a célra kialakított elektronikus felületen önellenőrzéssel helyesbítheti, vagy a 16SZJA nyomtatványon nyújthatja be önellenőrzését. Az új bevallási rendszerrel kapcsolatban további részletes információk találhatók az állami adó- és vám­hatóság honlapjának új, a www. A magánszemély munkáltatói adómegállapításra vo­natko­zó nyilatkozatot tehet, ha esetében teljesülnek a személyi jövedelemadóról szóló Általánosságban véve munkáltatói adómegálla­pí­tást kér­het a magánszemély, ha kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként kellene bevallania.

A magánszemélyek A munkáltatónak az adóalapot és az adót Az Art. Az adóhatóság ugyanakkor ezen adózók adóbevallási tervezetét is összeállítja, melyet az ügyfélkapuval rendel­kező adózók megtekinthetnek az erre a célra létrehozott elektronikus felületen, azonban annak módosítására nem lesz lehetőségük.

Ha a munkáltató nem vállalja a magánszemélyek adójának megállapítását, a kiadott összesített igazoláson köteles tájékoztatni a magánszemélyt arról, hogy részére az adóhatóság adóbevallási tervezetet készít. Az Szja tv. Ide tartoznak például azok a magánszemélyek, akik az adóévben egyéni vállalkozók voltak kivéve, ha az adóév egészében szüneteltették a tevékenységükettovábbá azok is, akik az adóévben mezőgazdasági őstermelőként végeztek tevékenységet, és ezen tevékenységükből adóköteles bevételük származott kivéve, ha a munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adtak vagy egyébként a bevételükből nem kellett jövedelmet megállapítani.

A fentiek azt is jelentik tehát, hogy az állami adóhatóság nem készíti el az adóbevallási tervezetet az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, valamint az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek részére. Itt kell megjegyezni, hogy az adóév utolsó napján vállal­kozási tevékenységet folytató magánszemélyeknek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemé­lyeknek A me­zőgazdasági őstermelőknek pedig A magánszemély által a munkáltató felé megtett nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából az adóbevallással egyenértékű.

Új jelszó igénylése. Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését. Kedveljen a Facebookon. Jelenlévő felhasználók. A A személyi jövedelemadó bevallási rendszeréről általában Már ban elkezdődött a személyi jövedelemadó bevallás reformja, bevezetésre került a bevallási nyi­lat­kozat, ezzel párhuzamosan pedig a magánsze­mé­lyek utoljára a Adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás keretében az állami adó- és vámhatóság gyakorlatilag minden olyan ma­gánszemély részére elkészíti az adóbevallási tervezetet, akire vonatkozóan Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás menete ügyfélkapuval rendelkező magánszemély esetében Ha a magánszemélynek van ügyfélkapus regisztrációja, akkor az adóhatóság által elkészített bevallási tervezetet Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás menete, ha a magánszemély nem rendelkezik ügyfélkapuval Az a magánszemély, akinek nincs ügyfélkapus re­giszt­rációja, Az adófizetés, visszaigénylés szabályai Az adóbevallásban kiszámított adókötelezettség megfizeté­sére vonatkozó szabályokban alapvetően nincs változás, vagyis az adót a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig, Az adóbevallási tervezethez kapcsolódó egyéb tudnivalók Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás során a magánszemély helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat.

A munkáltatói adómegállapítás A magánszemély munkáltatói adómegállapításra vo­natko­zó nyilatkozatot tehet, ha esetében teljesülnek a személyi jövedelemadóról szóló Az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás Az Szja tv. Bemutató cikk:.