Minosegiranyitasi kezikonyv 2017


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 228817858
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,82

MAGYARÁZAT:Minosegiranyitasi kezikonyv 2017

Török Krisztina Budapest, május kiadás 3. Lehetőséget biztosítunk az eltérő követelmények szerinti tanúsítások közös lebonyolítására, az IAF MD 11 dokumentum iránymutatásainak figyelembe vételével. Az a kijelölési területére vonatkozóan vizsgálóhelyiségekkel és terekkel, vizsgáló- mérő- és ellenőrző berendezésekkel rendelkezik.

Meghatározott vizsgálatokhoz alvállalkozót vesz igénybe. A megfelelőségértékelési eljárás megtervezése 2. Előkészítés és információcsere Tanúsítási igényét jelző szervezet számára árajánlatunkat az M9 Árajánlatkérő adatlap segítségével készítjük el. Az M9 adatlap a honlapunkról elérhető. Ha az érdeklődés nem a kitöltött adatlapon érkezik, vagy az adatlap kitöltése hiányos az ügyintézője adminisztrátora személyesen telefonon veszi fel a kapcsolatot az ügyféllel a hiányzó adatok pontosítása érdekében.

A megfelelőségértékelési útvonalat az ügyfélnek az alkalmazási területet és a vonatkozó jogszabályrészleteket figyelembe véve kell kiválasztani: 2. Kiadás dátuma: Változat száma: 2. Ha szükséges és az ügyféltől további adatokat vagy információkat kell bekérni, igény esetén személyes konzultációra is lehetőséget adunk.

Egy már megkezdett megfelelőségértékelési ciklusban lévő ügyfél esetében, a felügyeleti vagy megújító audit határidejét három-négy hónappal megelőzően az ügyintézője értesíti az ügyfelet az audit esedékességéről, és javaslatot tesz a helyszíni látogatás időpontjára. Meglévő ügyfél esetében. Amennyiben változás történt, és az ügyfél az M10 Változás bejelentő adatlapon azt nem jelentette be, a látogatás előtt ki kell töltenie az M9 adatlapot Kérelem átvizsgálása Az a kérelem elfogadása során az alábbi szempontokat vizsgálja: A vizsgálandó termék ek jellemzői megfelelnek-e az orvostechnikai eszköz definíciójának, az osztályba sorolás megfelelő-e.

A megfelelőségértékelési útvonal megfelel-e a termék osztályba sorolásának. A tanúsításhoz szükséges-e más szervezet tanúsító, vizsgálólaboratórium, hatóság, külső szakértő bevonása. Szem előtt tartva a vonatkozó jogszabályokat, a megfelelőségértékelési útvonalakat az alábbiak szerint kell kiválasztani. Az auditidő kiszámítását szabályozó belső, E07 eljárás szerinti kalkuláció a teljes tanúsítási ciklusra vonatkozik. Felülvizsgálat esetén a döntéshozó a kalkulációt felülvizsgálja.

Lényeges változás esetén, a korábbi auditok tapasztalata alapján a kalkulációt módosítani kell, indokolt esetben új kalkulációt kell készíteni. Erről az ügyfelet az haladéktalanul tájékoztatja. Az vezetője az adatlap és az auditidő kalkuláció figyelembe vételével elkészíti az Intézet megfelelőség értékelési eljárására vonatkozó ajánlatát, mely a következőket tartalmazza: a megfelelőségértékelés kezdeményezőjét ügyfélaz egyeztetett megfelelőségértékelési eljárás követelményrendszerét szabvány, jogszabály, tanúsítási útvonalaz ajánlat kiadási időpontját, kiadmányozóját, a megfelelőségértékelés időbeli kereteit a tanúsításig minimálisan szükséges 3 hónapos rendszer-működési időt.

Elfogadás után további tájékoztatást ad az ügyfélnek a szükséges helyszíni időkről, javaslatot tesz az audit időpontjára, illetőleg a későbbiek folyamán a kijelölt megfelelőség értékelést végző csoport tagjairól. Kérdés vagy kifogás esetén az vezetője jogosult válaszolni, új ajánlatot készíteni, kérelmet elutasítani vagy új auditorokat kijelölni. Rendkívüli auditra vonatkozóan adott ajánlat esetén az csak abban az esetben jelöl ki új auditort, amennyiben az ügyfél összeférhetetlenségre vonatkozó igazolást nyújt be.

Az ajánlat elfogadása esetén az elkészíti a szerződést, amely mindkét részről való cégszerű aláírás után válik érvényessé. Felülvizsgálati látogatás esetén tekintettel arra, hogy az ügyfélnek a tanúsítási ciklusra érvényes szerződése van ajánlat nem készül, de az aktuális díjtételekről tájékoztatást kap. Amennyiben a szervezetnél jelentős változás történt, vagy a korábbi látogatás tapasztalatai alapján indokolt a felülvizsgálatra fordított idő felülvizsgálata, az új kalkulációt készít.

A megfelelőségértékelési eljárás menete Az ügyfelet az ügyintézője az audit tervezett időpontjával együtt értesíti a kijelölt megfelelőségértékelési csoport tagjairól. Az ügyfél kérésére a csoport tagjainak alkalmazási viszonyáról és szakmai múltjáról tájékoztatást ad az adminisztráció. Amennyiben az által kijelölt megfelelőségértékelési csoport tagjával szemben indokolt ellenvetés érkezik, az ellenvetés elbírálásának függvényében a döntéshozó új, kompetens személyt jelöl ki.

Rendkívüli audit esetén az auditor személyét a döntéshozó úgy jelöli ki, hogy azzal kapcsolatban jogos ellenvetés ne fordulhasson elő. A megfelelőségértékelési csoportot a vezető auditor VA koordinálja és fogja össze. A csoport legalább egy VA-ból áll, de az adott megfelelőségértékelési eljárás bonyolultságától függően további auditorok Atermékértékelők TÉtermék szakértők TSZilletve eseti szakértők ESZ bevonása is szükséges lehet. A megfelelőségértékelésben részvevő személyek szükségességét a döntéshozó határozza meg.

A helyszíni audit megkezdését megelőzően legalább 3 héttel, az ügyfélnek a szükséges dokumentációkat az -be el kell juttatnia. Kezdeti audit II. A kezdeti audit lebonyolításának időpontját az ügyféllel történt megállapodás alapján tervezi az Az audit 1. A minőségirányítási dokumentációkat az titkárságának kell címezni, vagy elektronikusan beküldeni.

A dokumentáció vizsgálat során az auditor megvizsgálja az ügyfél minőségirányítási dokumentumait minőségirányítási kézikönyv, eljárások, mellékletek stb. A vizsgálat kiterjed: - a szabályozás alkalmazási területére vonatkozó követelményekre - az ügyfél szervezeti fölépítésére - minőségpolitikájára - folyamatainak, eljárásainak meghatározására - feljegyzéseinek és dokumentációinak kezelésére Az audit 1.

A jelentésben a talált hiányosságokat aszerint kell súlyozni, hogy milyen mértékben befolyásolják a 2. Ha a kiegészítő dokumentumok az adott határidőig nem érkeznek meg, vagy változatlanul hiányosak, és olyan hiányosság merül föl, mely az eredményes helyszíni vizsgálat lehetőségét megkérdőjelezi, a döntéshozó az audit lebonyolíthatóságáról dönt, a döntésről az értesíti az ügyfelet. Amennyiben a 2. Amennyiben az audit hivatalos nyelve nem magyar, a jelentést angol nyelven, esetleg az auditor nyelvismerete esetén az ügyfél által használt nyelven készíti el az.

A vezető auditor döntése alapján az első szakasz lebonyolításához helyszíni látogatásra egyéb esetben is sor kerülhet. A műszaki dokumentáció felülvizsgálata kockázati besorolástól függetlenül a minőségügyi rendszer felügyeleti vizsgálatával együtt végezhető Auditterv A vezető auditor az auditra audittervet dolgoz ki és megküldi az ügyfélnek legalább 1 héttel a tervezett helyszíni audit előtt. Amennyiben az ügyfél részéről a tervvel kapcsolatban kifogás merül fel, a vezető auditor módosítja az audittervet és verzió számmal látja el.

Az auditterv tartalmazza az auditnap menetrendjét, a vizsgálandó területek auditorok közötti felosztását, a teljes helyszíni audit időtartamát. A helyszíni audit időtartamába beleszámítanak az auditorok megbeszélései, a helyszíni adminisztrációra tervezett idők és a nap során tartott fél óránál nem hosszabb szünetek. A helyszíni audit időtartamába nem számít bele az utazásra fordított idő.

Idegen nyelvű audit esetén az audittervet angol nyelven készíti el az. A helyszíni vizsgálat menetrendjét az előzetesen elküldött auditterv tartalmazza. Az audittervben a vizsgált területekre meghatározott időpontok irányadóak, az előre látható lényeges időpont módosulásokat az ügyfél képviselőjével egyeztetni kell. Ennek érdekében az auditor tevékenységeket tanulmányoz, interjúkat készít, feljegyzéseket vizsgál.

Az auditornak meg kell ítélnie, hogy a vizsgált rendszer megalapozza-e az ügyfél tevékenysége iránti külső bizalmat és tájékoztatnia kell az ügyfelet az intézkedést igénylő, feltárt hibákról, ellentmondásokról Nyitóértekezlet A nyitóértekezletet a vezető auditor tartja. A célja, hogy rövid tájékoztatást kapjon az ügyfél az tevékenységéről és a tanúsítás menetéről Az auditálás Az auditorok az auditálás során a program szerinti egyeztetéseken, szükség szerint rendkívüli egyeztetésen vitatják meg tapasztalataikat.

Az audit folyamatát érintő kérdésekben a vezető auditor dönt. Indokolt esetben a vezető auditor átcsoportosítást végezhet az auditorok tevékenységei között az eredeti tervhez képest. Az audit lebonyolítását akadályozó lényeges hiányosság észlelése esetén a vezető auditor felfüggeszti az auditot, az ügyfél képviselőjének tájékoztatása és előre hozott záró értekezletet követően eredménytelen audit megjegyzéssel lezárja a helyszíni vizsgálatot.

Az audit előzetes tervét érintő jelentős változás esetén: audit felfüggesztése, az érvényességi terület bővítése, időtartamának megváltoztatása esetén a vezető auditor amennyiben az megoldható egyeztetni köteles a döntéshozóval. Az audit előzetesen rögzített kereteit nem érintő változtatásokat a vezető auditor önállóan megteheti. Mind a rögzített kereteket érintő, mind az azokat nem érintő változtatásokról és azok hatásáról a vezető auditornak az ügyfél képviselőjét tájékoztatnia kell. A változtatásokat az audit záróértekezlet jelentésen rögzíteni kell.

Az audit során észlelt kisebb hiányosságok megoldására amennyiben az helyénvaló a helyszíni audit befejezéséig lehetőséget adhatnak az auditorok. A záróértekezletet követő helyesbítés csak dokumentáltan, nemmegfelelőségi jelentés felvétele mellett történhet. Az auditált ügyfél igénye szerint, több napos audit végzésekor, napi záró-megbeszélést tarthatnak az auditorok az ügyfél képviselőjének részvételével Eltérések, észrevételek Az auditálás során tartott auditori egyeztetéseken, adminisztrációs szünetekben, a záró értekezlet előtti felkészülésen az auditorok feljegyzéseik alapján értékelik az auditált irányítási rendszerét és termékdokumentációit.

Az értékelés során tett megállapítások lehetnek: észrevételek megfelelőségek, erősségek és megjegyzések, fejlesztési lehetőségek eltérések amennyiben a megfelelőség objektív bizonyítékai nem állnak rendelkezésre Az eltéréseket enyhe, közepes vagy lényeges kategóriába kell besorolni Kiadás dátuma: Változat száma: 2.

Közepes, vagy enyhe eltérés: az egyedi, szórványos esetekben előforduló, a biztonságot közvetlenül nem veszélyeztető eltérések. Enyhe eltérés esetén a javítást a következő felülvizsgálati látogatáson ellenőrzi vissza az auditor.

Közepes eltérés olyan hiba esetén vehető fel, melynek javítását helyszíni látogatás nélkül ellenőrizni tudja az eltérést felvevő auditor és a hiba az audit jelentés lezárásáig kijavítható. Lényeges eltérés esetén rendkívüli auditon ellenőrizhető vissza a hiányosság javítása Lásd 8.

A záróértekezlet következtetéseit az jelentésben rögzíti. A záróértekezlet jelentés szerepe az 1. A záróértekezletet követően, azonos eljárásban, csak a nemmegfelelőségi jelentésekben rögzített hiányosságok vizsgálhatók. A vezető auditor a záróértekezleten az ügyféllel egyezteti a talált hiányosságokat, ellentmondásokat és azok javítási feltételeit, valamint felhívja az ügyfél figyelmét az audit mintavételes jellegére.

A nemmegfelelőségi jelentések és a záró értekezlet jelentés aláírásával fogadja el az ügyfél az auditorok megállapításait. Vélemény-eltérés esetén az auditált fél a véleményét a jelentésben rögzítheti. A jelentésekből 1 példány az ügyfélnél marad. Az ügyfél tájékoztatást kap, ha kiegészítésül egy teljes auditra, kiegészítő korlátozott terjedelmű auditra vagy a legközelebbi felügyeleti auditon megerősítendő dokumentált bizonyítékra van szükség az eredményes helyesbítés és helyesbítő tevékenység igazolásához.

Kezdeti audit, vagy kiterjesztés esetén a vezető auditor pontosítja a tanúsítványon megjelenő érvényességi terület scope tervezetét az ügyféllel. Az auditot követően az auditjelentést küld az ügyfélnek Auditjelentés Az auditjelentést az a döntéshozatal után eljuttatja az ügyfélnek. Az auditjelentés az ügyfél igénye szerint magyarul, vagy angolul készül, tartalmazza az auditált rendszer és a megfelelőségértékelés strukturált leírását.

Az audit során készített kérdéslisták és az auditor jegyzetei alapján készül. Az auditor a nemmegfelelőségi jelentésen fogadja el a hibák javítására hozott helyesbítő, megelőző intézkedéseket. Amennyiben közepes eltérés került felvételre és a megadott határidőig nem érkezik be elfogadható javítás, a felvett eltérést lényeges kategóriába kell átsorolni, és rendkívüli audit keretében lehet a lezárását végrehajtani. A beszámoló jelentésen rögzíteni kell a rendkívüli audit szükségességét és le kell zárni a folyamatban lévő auditálást.

Döntését jegyzőkönyvön rögzíti. Döntése meghozatala során figyelembe veszi az alábbiakat: a vezető auditor beszámoló jelentésen rögzített javaslatát, az audit dokumentációban az auditorok által összeállított feljegyzéseket, értékeléseket, az eltérésekről felvett, az ügyfél helyesbítő intézkedéseit tartalmazó jelentéseket, a formai ellenőrzés során rögzített megjegyzéseket, az ajánlatadás dokumentumait, különös tekintettel az ügyfél által meghatározott igényekre Az gondoskodik az ügyfél tanúsítási döntésről való értesítéséről, a szükséges dokumentumok tanúsítvány, érvényben tartó levél, elutasító levél elkészítéséről és a megrendelőnek való eljuttatásáról.

Az a jogszabályok szerinti tanúsítási döntésekről 15 napon belül értesíti az EEKH-t, illetve szükség esetén, a megfelelőségértékelésbe bevont szakhatóságot. Tanúsítványok kibocsátása, módosítása vagy kiegészítése A tanúsítványokat kiadásra az adminisztrátora készíti elő, a döntést az döntéshozója, a kiadmányozást a GYEMSZI főigazgatója aláírásával igazolja. Módosítás, vagy kiegészítési kérelem esetén az átvizsgálja a kérelmet, és javaslatot tesz a módosításra vagy kiegészítésre.

A módosításra, vagy kiegészítésre vonatkozó megfelelőség értékelési eljárás lefolytatása után dokumentációértékelés, illetve szükség esetén rendkívüli audit az dönt, és intézkedik a tanúsítványok módosításról vagy kiegészítésről. A felügyeleti audit A felügyeleti audit a tanúsító audit pontokban leírt folyamattal megegyező helyszíni audit 2.

A helyszíni látogatás előtt legalább 1 héttel az audittervet küld az ügyfélnek. Az első felügyeleti auditot a kezdeti audit 2. A felügyeleti audit időpontjára az ügyfél igényeinek mérlegelésével az tesz javaslatot. Az az ügyfelet értesíti, hogy a felügyeleti audit előtt legalább két héttel küldje be a minőségügyi dokumentumait.

A felügyeleti audit az alábbi területek vizsgálatát mindig tartalmazza: az előző auditokon felmerült nemmegfelelőségekre adott helyesbítő tevékenységek végrehajtását, azok hatékonyságát; Kiadás dátuma: Változat száma: 2.

Csak belső használatra! Ez a Minőségirányítási kézikönyv az Iskola szellemi tulajdona. Sokszorosítását, közzétételét csak a jóváhagyó engedélyezheti. Kidolgozta: Jóváhagyta: Minőségirányítási vezető Igazgató 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék Bemutatkozás Minőségpolitika A minőségirányítási rendszer A minőségirányítási rendszer általános követelményei Dokumentumok kezelése Minőségirányítási dokumentumok a.

Minőségirányítási kézikönyv b. Minőségirányítási eljárás c. Igazgatói utasítás d. Igazgató b. Igazgatóhelyettesek c. Gyakorlati oktatásvezető d. Minőségirányítási vezető e. Célja továbbá, hogy úgy az iskolarendszerű, mint az iskolarendszeren kívüli képzések területén részt vállaljon a beiratkozott tanulók felkészítésében az úgy az elméleti, mint a gyakorlati oktatás terén.

Felkérem az Iskola munkatársait, hogy munkájukkal járuljanak hozzá a minőség politikában foglaltak megvalósításához, amelyet a Minőségirányítási kézikönyvben foglaltak maradéktalan végrehajtásával tehetnek meg. Ezt a tevékenységüket az igényesség és a folyamatos fejlődés jellemezze. A minőségpolitika megvalósításáért a saját területén minden munkatárs felelős. Az Iskolánál kifejlesztett minőségirányítási rendszer operatív működtetésével és a működésének ellenőrzésével a mindenkori minőségirányítási vezetőt bízom meg, ki ezt a feladatát a mindenkori auditorok segítségével teljesíti.

Az Iskola szolgáltatási tevékenységére kidolgozott és a jelen Minőségirányítási kézikönyvben meghatározott feladatok végrehajtását elrendelem. Budapest, szeptember 1. Fábián Zoltán igazgató 4. Bemutatkozás Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium több mint éves múltra tekint vissza, mint az ifjúság képzését és nevelését folytató intézmény, és ezen belül az utolsó majdnem 60 évben közoktatási intézményként működött.

Ezek az évtizedek azonban nem valamiféle statikus helyzetet eredményeztek, mivel a gazdasági, kulturális és politikai környezet változásával együtt az iskola folyamatosan alkalmazkodott a változó feltételekhez és mindig adekvát válaszokat adott a kor kihívásaira. Az iskolát, mely Budapest IX. A technikusi képzések beindulásával az iskola egyre jobb helyezéseket ért el az országos listákon, népszerűsége növekedett, és meglehetősen jó tanári gárda gyűlt össze Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakmunkásképző, Gimnázium és Diákotthon 5.

Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők számára is lehetőség van felkészülni az érettségi vizsgára nappali felnőtt képzés során, vagy esti tagozaton. A osztályban tanultakat beszámítva az érettségi bizonyítvány megszerzésének ideje 1 2 évvel rövidülhet. Sikeres érettségi vizsga után a tanulók két év szakmai tudásuk beszámítása esetén 1 év alatt szerezhetnek oklevelet az alábbi szakmákban: elektronikai technikus orvosi elektronikai technikus automatikai műszerész épületgépész technikus gépgyártástechnológus technikus CAD- CAM informatikus informatikai rendszergazda, informatikai hálózatépítő és üzemeltető távközlési informatikus kiadványszerkesztő nyomdaipari gépmester nyomdaipari technikus 7.

Minőségpolitika A Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vezetése és minden dolgozója elkötelezett a minőségi munka iránt. Intézményünk tevékenységének középpontjában a minőségi oktató- illetve nevelőmunka áll, amely biztosítja tanulóink intézményen belüli továbbhaladását, végzőseink felsőfokú továbbtanulását, vagy munkába állását a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően.

Minőségpolitikánk alapeleme a társadalmi igényekhez és a jogszabályi változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó tartalmi és szervezeti szabályozás. Működésünk nyitott, munkánk átlátható partnereink és a fenntartó számára is. A sikeres működés és fejlesztés érdekében széles körű partnerkapcsolatokat építettünk ki, amelyek ápolása és folyamatos fejlesztése továbbra is kiemelten fontos feladatunk, mind a hagyományos értelemben vett elméleti oktatásban, mind a tanműhelyi gyakorlati képzésben.

Az iskola vezetősége kinyilvánítja, hogy minőségpolitikáját érvényesnek tekinti az intézmény alapító okiratában felsorolt tevékenységeire. Céljaink: Olyan értékek közvetítése, amelyek a tanulók személyiségére és tanulmányi eredményeire, jövőjére, továbbá a családra, valamint az iskolai társadalmi környezetére is pozitív hatást gyakorolnak. A fenti értékek közvetítése a helyi tantervben megfogalmazott tananyag közvetítése, a személyes tanári példamutatás, valamint az iskola arculatának hagyományteremtő és hagyományőrző tevékenysége útján történik.

Iskolánk nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra. Célunk, hogy tanulóink művelt és egészséges, szakmájukban sikeres tagjai legyenek a társadalomnak. Ennek érdekében különös figyelmet fordítunk arra, hogy szakképzésünkben a munkaerő-piaci igényekhez és annak változásaihoz rugalmasan alkalmazkodó ismereteket közvetítsünk. A tanulókkal szemben általában magas, de nem irreális és nem elérhetetlen követelményeket támasztunk.

Ezzel összhangban mind az oktatásunk, mind az alkalmazott módszereink tanulóközpontúak és humánusak. Az iskola dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményfejlesztés, a partnerközpontú működés iránt. Az iskola vezetői és valamennyi dolgozója elkötelezett az intézményi javakkal való ésszerű, takarékos gazdálkodás és az intézményi erőforrások hatékony működtetése iránt. Az iskola átfogó, az MSZ EN ISO szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatás, illetve képzés területén.

Annak folyamatos fejlesztésével és fenntartásával az iskola sikerességét kívánja erősíteni. A vezetőség elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségirányítási rendszer működtetésében, fejlesztésében. Az iskola, az oktatási illetve szolgáltatási tevékenységének rendszeres elemzésével, a hibák feltárásával, és hatékony hibajavító tevékenység alkalmazásával a minőségirányítási rendszerét állandóan tökéletesíti, hogy ezáltal még inkább meg tudjon felelni a mindenkori partneri igényeknek.

Fábián Zoltán igazgató 9. A minőségirányítási rendszer A minőségirányítási rendszer című fejezet a következő fő követelményekre adott válaszokat szabályozásokat tartalmazza: minőségirányítási rendszer általános követelményei, a dokumentumok kezelése, feljegyzések kezelése A minőségirányítási rendszer általános követelményei Az Iskola létrehozta, bevezette, és folyamatosan működteti az MSZ EN ISO szabvány szerinti minőségirányítási rendszerét.

A minőségirányítási rendszerét a szabályozásában foglaltak szerint, rendszeres időközönként felülvizsgálja abból a célból, hogy azt tökéletesíthesse, hatékonyságát növelhesse. A minőségirányítási rendszer kifejlesztése során meghatározásra került a főfolyamat, amelyet a kézikönyv 2. A folyamatábrán nyomon követhetők az egyes oktatási tevékenységek, valamint azok kapcsolódása.

Az egyes részfolyamatokhoz kidolgozásra kerültek a minőségirányítási eljárások, amelyeket a mellékletekben foglaltunk össze. Ugyancsak definiálásra kerültek azon feljegyzések, amelyek szükségesek annak igazolására, hogy az előírásoknak megfelelő volt a munkavégzés, a szolgáltatás nyújtása. A folyamatok hatásosságának mérésére megfelelő mérőszámokat alakítottunk ki lásd a jelen kézikönyv 8. A minőségirányítási eljárások kidolgozásával meghatározásra kerültek azok az információáramlást biztosító folyamatok is, amelyek nélkülözhetetlenek a minőségirányítási rendszer hatásos működtetése szempontjából.

Az Iskola a jelen Minőségirányítási kézikönyvében összefoglalta: minőségirányítási rendszerét, annak területét, a rendszert szabályozó eljárásait, azok kölcsönhatásait, a folyamatai közötti kölcsönhatásokat Kizárás Az MSZ EN ISO számú szabvány 1. Ennek megfelelően: Mivel tevékenységünk jellegéből adódóan műszaki tervezést, fejlesztést nem végzünk, ezért a 7. Dokumentumok kezelése A dokumentumok minőségirányítási szabályozása terén az Iskola célja olyan ellenőrzött dokumentumkezelési rendszer alkalmazása, amely minden dokumentumra érvényes, egységes kezelési elveket ír elő, csak ellenőrzött dokumentumok kiadását és felhasználását teszi lehetővé, a dokumentumok kiadását, módosítását és kivonását nyomon követi, elősegíti a dokumentumok gyors visszakereshetőségét és archiválását.

A dokumentumok felügyeletét a MIE melléklete írja elő Minőségirányítási dokumentumok a. Minőségirányítási kézikönyv A Minőségirányítási kézikönyv felügyelt minőségdokumentum, amelynek kidolgozásáért és folyamatos aktualizálásáért a mindenkori minőségirányítási vezető a felelős. A Minőségirányítási kézikönyv kinyomtatott, eredeti aláírásokkal bíró példány ok ból áll.

A Minőségirányítási kézikönyv eredeti példányát a kidolgozója, és a jóváhagyó igazgató aláírásával Iátja el. A Minőségirányítási kézikönyv módosítását a felhasználók kezdeményezhetik a mindenkori auditoroknál. A módosítási javaslat elfogadásakor a kézikönyv érintett fejezete, valamint a tartalomjegyzék újra kiadásra kinyomtatásra kerül a korábbi, érvénytelenített fejezet egyidejű visszavonásával.

Minőségirányítási eljárás A Minőségirányítási kézikönyvben meghatározott folyamatokat minőségirányítási eljárások írják elő, amelynek kidolgozását, kiadását és módosítását ugyancsak az MIE számú eljárás rögzíti. A minőségirányítási eljárás is felügyelt minőségdokumentum. A minőségirányítási eljárások kinyomtatott, eredeti aláírásokkal bíró Az egyes folyamatokat előíró minőségirányítási eljárásokat a minőségirányítási auditorok készítik el és az igazgató hagyja jóvá, amellyel elrendeli a végrehajtást.

Igazgatói utasítás Az Iskola az egyes folyamatok részelemeinek szabályozására igazgatói utasításokat mint munkautasításokat dolgoz ki, amelyeket a szabályozási terület szerinti illetékes vezető készít el, és az igazgató hagy jóvá és rendeli el a végrehajtását. A munkautasítások tartalmi felügyelete, elosztásának, visszavonásának ellenőrzése a készítő feladata. Képzési és egyéb dokumentumok Az Iskola definiálta a dokumentumait.

Az általa készített vagy az érdekkörében felmerülő felügyelt dokumentumok kezelését, formai és tartalmi követelményeit ugyancsak az MIK 4. Az Iskola esetében a képzési, a képzéshez kapcsolódó, azt előíró dokumentumok lehetnek: külső dokumentumok, törvények, rendeletek, utasítások belső az Iskolán belül készített dokumentumok képzési program, adatlap.

Külső képzési dokumentumok a törvények, rendeletek, amelyek közvetlen előírásokat tartalmaznak a képzési tevékenység végrehajtására vagy annak tartalmára. A törvények változásának figyelése az igazgató feladata, aki a Magyar Közlöny, Oktatási Közlöny illetve Fővárosi Önkormányzat Főjegyzője hivatalos kiadványából értesül a változásokról.

Ugyanitt értesülnek a változásokról a szakterületek vezetői is. A törvények változásának nyomon követése, a munkatársak munkaköri kötelessége. A törvények az igazgató titkárságán, valamint egyes szakterületek vezetőinél megtekinthetők. Ezek a dokumentumok központi előírás szerinti, meghatározott törzsszámú anyagok, melyek megőrzésre kerülnek.

Az elméleti tanárok és szakoktatók által készített tanmenet pedig biztosítja a képző intézményben, tanműhelyben a képzési programban meghatározott ismeretek átadását Feljegyzések kezelése A minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatban az Iskola célja olyan iratkezelési eljárás működtetése, amely a minőségbizonylatokat kijelöli, azonosítja, előírja a megőrzésüket, összegyűjti és hozzáférhetővé teszi az ellenőrzés számára.

A minőségfeljegyzések és minőségbizonylatok kezelésének szabályait az MIE számú Feljegyzések kezelése című eljárás szabályozza. A minőségfeljegyzések és minőségbizonylatok jól olvasható, áttekinthető formában, azonosítottan, rendszerezve és visszakereshető módon kerülnek megőrzésre a fenti szabályozásokban előírt helyen, módon és időtartamig. Az iratok, elektronikus adatokat tartalmazó hordozók selejtezését az idézett szabályozások határozták meg, melyek szerint kell eljárni.

Az Iskola által készített, valamint az Iskolához beérkező minőségbizonylatok eljárási gyakorlatát a MIE utasítás tartalmazza. Az igazgató elkötelezettsége Az Iskola igazgatója fontos feladatának tartja, hogy a munkatársai számára tudatosítsa és megismertesse a törvényekben és rendeletekben, továbbá a fenntartó utasításaiban az intézmény tevékenységére vonatkozó előírásokat, annak érdekében, hogy mindenkor az előírások ismeretében és annak betartásával járjanak el.

Az igazgató meghatározta, kihirdette és közzétette a minőségpolitikát lásd 3. Ezzel kapcsolatban rendszeresen meghatározza azokat a minőségi célokat, amelyek elősegítik a minőségpolitikában foglaltak megvalósítását. Az igazgató rendszeres időközönként vezetőségi átvizsgálásokat végez a jelen fejezetben foglaltak szerint lásd az 5 6. A minőségcélok teljesülése ellenőrizhető mérhető és egyedileg meghatározott az egyes, főbb területek számára. A jelenleg megtervezett és kivitelezett szabályozást alapos előkészítő tevékenység előzte meg.

A jelenleg működő minőségirányítási rendszerünkben a későbbiekben csak olyan módosítások bevezetésére kerülhet sor, amelynek során a rendszer hatékonysága nem csökken. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció Felelősségi körök és hatáskörök A minőségirányítási rendszer hatékony működésével kapcsolatban az egyes vezetők és munkatársak számára a felelősségek és hatáskörök a munkaköri leírásaikban kerültek meghatározásra.

A munkaköri leírások kiadásáért és mindenkori aktualizálásáért az igazgató a felelős. A minőségirányítási rendszer működésével kapcsolatos legfontosabb felelősségek: A vezetőség képviselője Az Iskola vezetője az igazgató, aki közvetlenül irányítja: az iskolai oktató nevelő munkát, iskolarendszeren belül és iskolarendszeren kívül egyaránt. A jelen szabályozással kialakított minőségirányítási rendszer az Iskola teljes tevékenységére vonatkozik, amelyben a teljes keresztmetszetű képzést, mint fő tevékenységet, szabályozta.

Az igazgató minden területet felügyel és irányít, ehhez minden információ rendelkezésére áll. Ugyancsak ő tartja a kapcsolatot más szervezetekkel is. Az egyes szervezeti egységek vezetői, valamint az érdemi ügyintézők szakmai és információs kapcsolatban állnak egymással.