Tortenelem erettsegi javitasi utmutato 2017


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 706041107
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,93

MAGYARÁZAT:Tortenelem erettsegi javitasi utmutato 2017

Jó válasz 2. Hiány osság 3. Nem tartozik szorosan a megoldáshoz [ ] 4. Felesleges, értékelhetetlen rész áthúzás 5. Súlyos hiba, tartalmi tévedés aláhúzás 6. Értelmetlen szöveg, logikai problémák aláhúzás 7. Nyelvhelyesség aláhúzás 8. A feladatok egyes részeinek megoldásáért járó részpontszámokat is írja a dolgozat ok ra! A megadott válaszelemektől eltérést lehetővé tevő feladatokra, feladatelemekre pl. A rövid feladatok javítása, értékelése Értékelési alapelv, hogy a javítókulcsban szereplő válaszelemeket kell jó válaszként elfogadni.

A megoldókulcsban megadott pontszám egy-egy eleme már tovább nem bontható. Az egyes feladatrészek pontjainak összesítése során kapott pontszámot nem kell kerekíteni, lehet pl. A nem zárt végű feladatoknál az indoklásoknál, szövegértelmezéseknél stb. Ezért ezeknél a feladatoknál a megoldások Pl.

Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani pl. Ha egy feladat meghatározza az elem ek számát, és a vizsgázó ennél többet ír, akkor a beírás sorrendjében kell értékelni. A megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó jutalompont nem adható. Hibás vagy hiányzó válaszelemek miatt pontot levonni nem szabad. A megoldásban szereplő javítókulcstól csak különösen indokolt esetben lehet eltérni.

Az eltérések okát a javítónak külön szöveges magyarázattal kell indokolnia. A feladatválasztás II. A szöveges feladatok javítása, értékelése Összesen három feladat értékelhető: egy egyetemes történelemre vonatkozó rövid feladat, egy magyar történelemre vonatkozó rövid feladat, egy magyar történelemre vonatkozó hosszú feladat.

A két magyar történelemre vonatkozó feladatnak különböző korszakokra kell vonatkoznia. A feladatok értékelése a tanulók hibás feladatválasztása esetén Ha három feladatot oldott meg a tanuló, de helytelenül választott a korszakok, a feladattípus stb.

Ha a tanuló háromnál több feladatba is belekezd, de nem jelöli egyértelműen választását, és a megoldások között van három olyan feladat, amelyik megfelel a választási szabályoknak, akkor a legkisebb sorszámú megoldott feladattól indulva, a jó választás szabályai alapján emelkedő számsorrendben kell a feladatokat értékelni pl.

Ha a tanuló háromnál több feladatba is belekezd, de nincs három olyan feladata, amely megfelel a választási szempontoknak, akkor azokat a feladatait kell figyelembe venni, amely ek megfelel nek a választási szempontoknak, és amely ek ben a legtöbb pontot szerezte. Ha a vizsgázó mindegyik feladatba belekezd, és nem jelzi egyértelműen választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően a A feladatok értékelése A feladatok értékelésében a következő szempontok a meghatározók: a feladatmegértés, b követelményeknek kompetenciák, tartalmak való megfelelés, c megszerkesztettség, nyelvhelyesség.

A feladat téma, korszak azonosítása: a diák a megadott problémáról, témáról, korszakról ír-e? A tématartás, a lényeg kiemelése: lényegre törően, a feladatban felvetett problémára koncentrál-e? Tartalmi mélység, kifejtettség: megállapításai és következtetései mennyire összetettek, illetve relevánsak-e a probléma szempontjából?

A műveleti sokszínűség és eredményesség: használja-e a megfelelő forrásokat, és tude lényeges megállapításokat, következtetéseket tenni? A feladatok konkrét értékelésénél az első lépés annak eldöntése, hogy a feladatmegértésre adható 4 vagy 8 pontból elért-e a vizsgázó legalább 1 pontot. Ha nem, akkor a feladat összpontszáma csak 0 pont lehet. A problémamegoldó rövid feladatoknál 4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és helyesen értelmezte, a kifejtés arányos, logikus, lényegre törő.

A források felhasználásával lényeges következtetéseket fogalmaz meg, a konkrét és az általános megállapítások aránya kiegyensúlyozott. Az elemző hosszú feladatoknál pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és helyesen értelmezte, a kifejtés arányos, logikus, lényegre törő. A források felhasználásával lényeges következtetéseket, megállapításokat fogalmaz meg, a konkrét és az általános megállapítások aránya kiegyensúlyozott.

Egy művelethez a problémamegoldó rövid feladatok esetében egy-két tartalom kapcsolódik, míg az elemző feladatokban különösképpen az eseményeket alakító tényezők föltárásánál több, kettő-három tartalmi elem is rendelődik. Ha a javítókulcsban egy művelethez csak egy tartalmi elem kapcsolódik, akkor a javításban a műveletek és a tartalmak pontszámának is meg kell egyeznie.

Szoros összefüggés van természetesen a két értékelési szempont között, hiszen a műveletek csak a konkrét tartalmakon keresztül értelmezhetők és értékelhetők. A tartalmi elemeknél szereplő példák Pl. A tartalmi válaszelemek általában két részből állnak: idő- és térmeghatározás; általános és konkrét fogalomhasználat; felsorolás rögzítés, bemutatás és következtetés megállapítás.

Ez a pontozásnál azt jelenti, hogy ha csak az egyik elemet tartalmazza a válasz, akkor 1 pontot, ha mindkettőt, akkor 2 pontot lehet adni. Természetesen a tartalmi válaszelemeknél különösképpen a felsorolásoknál és következtetéseknél másfajta jó kombináció is elfogadható, mint amit a javítókulcs tartalmaz!

A javítókulcsban néhány tartalmi elemnél a vagy szóval elválasztva több jó válaszlehetőség is szerepel, mindez nem zárja ki, hogy más jó tartalmi elemeket is elfogadjon az értékelő. A Tartalmi elemek T pontozása 2 pont akkor adható, ha a válasz megfelelő mennyiségű helyes adatot tartalmaz, az elemzés jó színvonalon hivatkozik a forrásokra szerzőre, szándékokra, körülményekre stb.

Az elemző hosszú feladatoknál pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló, koherens, szerkesztett szöveg, felépítése logikus, arányosan igazodik a tartalmi kifejtéshez, megállapításai árnyaltak, több szempontúak, és nem tartalmaz nyelvtani vagy helyesírási hibát. A szöveg megállapításai leegyszerűsítettek, egysíkúak, nyelvhelyességi hibákat tartalmaznak.

A szöveges feladatok terjedelme Fontos szövegalkotási kompetencia, hogy a vizsgázó a gondolatait az előre meghatározott terjedelem keretei között fejtse ki. Indokolt esetben a kipontozott helyen megkezdett gondolati egység befejezhető és értékelhető.

Ez a rövid feladatoknál kb. A szöveges feladatok értékelésének javasolt menete 1. Tanulmányozza át a feladatok javítókulcsait! Tekintse át az értékelési szempontsor mintáját! Ellenőrizze a vizsgázó feladatválasztásait! Legalább kétszer olvassa el a tanuló dolgozatát! A javítókulcs elemei szerint állapítsa meg az egyes szempontok szerint elért pontszámot! Állapítsa meg az összpontszámot, és az osztószám 2 segítségével számítsa át vizsgaponttá!

A vizsgapontokat feladatonként nem kell kerekíteni! Számítsa ki a három esszéfeladatban elért összesített vizsgapontszámot! Ha az összesített vizsgapontszám 0,5-re végződik, nem kell kerekíteni. A feladatlap összpontszámának megállapítása Adja össze az I. Ha a feladatlap összpontszáma 0,5-re végződik, akkor sem kell kerekíteni.

Római kori emlékek Pannóniában Elemenként 1 pont, összesen 3 pont. Középkori stílusirányzatok Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont. Középkori királyi jövedelmek Összesen 4 pont. Más, hasonló értelmű megoldás is elfogadható! A reformáció terjedése Összesen 5 pont. Elemenként 1 pont. A Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke Összesen 4 pont. Igen 2. Nem 3. Igen 4. Ipari forradalom következményei Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.

A dualista állam működése Elemenként 1 pont, összesen 3 pont. A holokauszt Elemenként 1 pont, összesen 3 pont. Fogalom Forrásrészlet sorszáma a deportálás 1. Magyarország háborús veszteségei Összesen 4 pont. Bármely hasonló értelmű válasz elfogadható. Kelet-közép-európai problémák Összesen 4 pont. Minden más tartalmilag helyes válasz elfogadható. Más tartalmilag helyes válasz is elfogadható. Elemenként 0, 5 pont. Állampolgári jogok Magyarországon Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.

Polgármesterré választható az önkormányzati választáson. Az önkormányzati választáson választó. Országgyűlési képviselővé választható. Országgyűlési képviselőt választhat az országgyűlési választáson. Helyi kérdésekben kiírt népszavazáson megilleti a részvétel joga. Nem választható meg: polgármester vagy főpolgármester. A reneszánsz rövid Műveletek, tartalmak Feladatmegértés A vizsgázó a reneszánsz korstílus jellemző sajátosságait mutatja be, és feltárja kibontakozásának társadalmi hátterét.

A válasz a források felhasználásával lényegi összefüggésekre utal pl. M A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és időben elhelyezi. M A vizsgázó helyesen használja az általános és a korszakra vonatkozó történelmi fogalmakat. T Használja az alábbi általános fogalmakat művészet, eszme, korstílus, építészet stb. M A vizsgázó beépíti válaszába a forrásokban található információkat, és egyszerű következtetéseket von le belőlük.

M A vizsgázó feltárja az antikvitás hatását a reneszánsz szemlélet kialakulásában és értelmezi társadalmi hátterét. A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan felépített.

Vándortábor 10 pont A feladat a követelményrendszer 3. A meredek oldalon a szintközök kicsik, ill. A légnyomás csökkenése 3. A zárt erdőtakaró lombkorona, avar, gyökér lassítja a csapadék lefolyását, fékezi az eróziót. A növényzet pusztulásával ez a hatás jelentősen csökken. Azonos tartalmú, de másképp megfogalmazott válasz is elfogadható. A hidegebb vízben több oxigén oldódik. Bármelyik érvelés elfogadható. A szimbiózis két faj kölcsönös haszonnal járó együttélése.

Holdutazás A feladat a követelményrendszer 1. Az ábrák forrása: Google Earth 10 pont 1. Tölcsértorkolat 9. A Hold vonzása következtében föllépő árapály váltakozása során az apálykor visszahúzódó tenger szállítja el a hordalékot. Víz és föld 9 pont A feladat a követelményrendszer 1.

Ábrák és grafikon: eredeti. Víz: B; virágföld: A 2. A víznek nagyobb a fajhője, ezért éjszaka lassabban hűl le a fölötte lévő levegő, mint a szárazföld felett. Az indoklásban értelemszerűen hivatkozni kell a fajhőkülönbségre, de más megfogalmazás is elfogadható. Éjszaka a szárazföld felett gyorsabban lehűlő levegő magas légnyomású, a tenger feletti levegő melegebb, alacsony légnyomású.

Ezért a szél a parttól fúj a tenger felé. Meteorológiai előrejelzés A feladat a követelményrendszer és pontjai alapján készült. Mérés a Balaton jegén 7 pont A feladat a követelményrendszer 1. Ábra: 1. A jég sűrűsége kisebb a vízénélezért nem süllyed a meder aljára, úszik a víz felszínén.

Ember és teve 10 pont A feladat a követelményrendszer 1. Ábra: Fauna IV. Eurasien und Nordamerika Grammont Verlag, Lausanne alapján 1. Reakciók és katalizátorok 10 pont A feladat a követelményrendszer és fejezetei alapján készült. Az ábra forrása: hullamos N H 2 2 NH 3 2. Más jó megfogalmazás is elfogadható. Szűrt fény 13 pont A feladat a követelményrendszer 1.

Akadémiai Kiadó, Kb nm ig elfogadható. Az erős napsütésben nyáron h közt árnyékos helyen tartózkodás. Bármelyik kettő vagy más jó megfogalmazás. Víz és szén-dioxid. Romlik az óceánok egészsége. Enzimek, katalizátorok. Anyagok csoportosítása. Perth 2. Melbourne 3. Esés és emelkedés. Tűz és élet 7. Földünk és környezetünk Emelt szintű írásbeli érettségi feladatlap megoldása 3. Belső vándorlás, 2. Bolygóváros, 3. Agyelszívás brain drain4.

Ingázás inga-vándorforgalom5. Nazca-lemez 2. Hamburg 2. Chicago 2. Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék A víz körforgása a napsugárzás hatására indul meg amikor a Nap felmelegíti az óceánok, tengerek vizét; majd a felmelegedő. Elba 2. Eredmények Részletes jelentésünkben a ös év adatait dolgoztuk fel. Természetesen a korábbi évek adatait is feldolgoztuk, de a terjedelmi korlátok miatt csak egy évet részletezünk.

A tárgyévben az. Az égés. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Hőtan III. Ideális gázok részecske-modellje kinetikus gázmodell Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak. Rugalmasan ütköznek egymással és a tartály. Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje kinetikus gázmodell Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, INCA kimenetek. Csapat neve:. A 2 m-es szinten végzett standard meteorológiai mérések szerint a Földön valaha mért második legmagasabb hőmérséklet 57,8 C.

Ezt San Luis-ban Mexikó augusztus. A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások Dr. Bejelentkezés Regisztráció. Méret: px. Mutatás kezdődik a Hunor Katona 5 évvel ezelőtt Látták:. Hasonló dokumentumok. Romlik az óceánok egészsége Részletesebben. Enzimek, katalizátorok Részletesebben.

Természetvédelem Részletesebben. Anyagok csoportosítása Részletesebben. Balti-tenger: Részletesebben. Soproni-hegység Részletesebben. Esés és emelkedés Részletesebben. Tűz és élet 7 Részletesebben. Atacama-sivatag Részletesebben.

Washington Részletesebben. Grönland Részletesebben. A víz körforgása a napsugárzás hatására indul meg amikor a Nap felmelegíti az óceánok, tengerek vizét; majd a felmelegedő Részletesebben. Ostrava Részletesebben. Adriai-tenger Részletesebben. Új-Guinea Részletesebben. Gibraltári-szoros Részletesebben. Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során Eredmények Részletes jelentésünkben a ös év adatait dolgoztuk fel.

A tárgyévben az Részletesebben. Az égés Részletesebben. Szobahőmérsékleten Részletesebben. Rugalmasan ütköznek egymással és a tartály Részletesebben. Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje kinetikus gázmodell Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

INCA kimenetek Részletesebben. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin.