Utmutato a pedagogusok minositesi rendszerehez ovoda 2017


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 889510301
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 14,50

MAGYARÁZAT:Utmutato a pedagogusok minositesi rendszerehez ovoda 2017

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat.

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf.

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag. A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése.

Mentorok tevékenységének támogatása pdf ». A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák.

A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák.

A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők. Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra.

Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:. Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek

Több mint öt éve, hogy lezajlottak az első pedagógusminősítések. Ezért azt gondolom, eljött az ideje annak, hogy megvizsgáljuk saját szakértői tevékenységünket, reflektíven szembenézzünk önmagunkkal és gondoljuk át, hogyan tehetnénk munkánkat hatékonyabbá, mit tehetnénk annak érdekében, hogy a pedagógustársadalom részére az életpálya rendszere vonzóbb, elfogadottabb legyen. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy gyakorló óvodapedagógusként és köznevelési szakértőként is tisztában kell lennünk azokkal a jogi szabályozókkal, melyeket tiszteletben kell tartanunk munkánk során.

A Rendelet 9. A rendelet fenntartótól függetlenül kötelező érvényű dokumentum valamennyi Magyarországon működő óvoda számára, legyen az önkormányzati, alapítványi vagy egyházi. Az óvodáknak e szabályozók szerint kell elkészíteniük pedagógiai programjukat, vagy e szabályozásnak megfelelő kész programot kell adaptálniuk.

Ugyanebben a fejezetben azt is meghatározza, hogy a napi- és hetirend kialakítása a gyermekcsoport óvodapedagógusainak a feladata, akiknek figyelembe kell venni a gyermekek egyéni szükségleteit és az intézmény helyi szokásait, igényeit. Szakértőként tehát kötelességünk figyelembe venni az Alapprogram iránymutatásait, jelen esetben, amennyiben a szabályozás lehetőséget biztosít az óvodapedagógusnak, hogy gyermekcsoportjában a helyi pedagógiai programnak megfelelően alakítsa ki a napirendet, mi szakértők ezt nem bírálhatjuk felül.

Nem feladatunk a pedagógiai program és az Alapprogram koherenciájának vizsgálata minősítő szakértőként, ebben a szerepkörben az értékelésünk alapját egészen más szempontok adják. A vizsgálatához az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című dokumentum elvárásait szükséges elemeznünk.

Az óvodapedagógusok részére elkészített útmutató teljes egészében összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, készítői figyelembe vették az Alapprogram elvárásait. Ennek megfelelően a minősítő szakértő által értékelendő indikátoroknak az alapja a pedagógus személyisége, tevékenysége, gondolkodási, döntési mechanizmusa, a problémamegoldó képessége, az önelemző, önértékelő képessége, mivel ezek milyensége mutatja meg a mesterségbeli tudásának fejlettségi szintjét.

Szerettem volna egy pontos képet látni, hogyan vélekednek a minősítési eljárások szereplői a szakértők munkájáról, hogyan látjuk mi magunk a saját tevékenységünket, ezért egy rövid kutatómunkába kezdtem a témával kapcsolatban. A cél az volt, hogy feltérképezzem, vajon mennyire egységesek a szakértők elvárásai a pedagógusminősítések alkalmával.

A kutatás hipotézise: az óvodapedagógusokat minősítő szakértők egy része nem tartja tiszteletben az adott óvoda pedagógiai programjának elvárásait. Három kérdőívet állítottam össze, hasonló kérdéssorral, óvodapedagógusok, óvodavezetők és a szakértők részére. A kérdőíveket online közösségi portálokon osztottam meg.

Kétszáztizenhárom kitöltő válaszaiból próbáltam meg következtetéseket levonni, ezeket osztottam meg a szekció óvodapedagógusaival. Kíváncsi voltam arra, hogy a különböző szerepkörökben milyen vélemény alakult ki a lezajlott minősítési eljárások hangulatáról. Látható, hogy aki igazán jól érezte magát az eljárások során az a szakértők és az intézményvezetők csoportja.

Az eljárások főszereplői, az óvodapedagógusok nagy számban jelölték meg azt, hogy feszült, esetleg negatív hangulat jellemezte a látogatást. Az adatokat elemezve elgondolkodtam, vajon tisztában vannak-e ezzel a szakértők? Vajon kellő empátiával kezeljük-e a pedagógus érzelmeit?

Fontos-e ez nekünk? Reflektíven gondolkodunk-e a szakértői munkánk során? Véleményem szerint, amennyiben mi elvárjuk a pedagógustól, sőt az értékelésében is megjelenítjük azt, hogy reflektíven végzi-e a munkáját, akkor önmagunkkal szemben is elvárás kell, legyen a reflektivitás. Több olyan kérdést is tettem fel a kérdőívekben, melyben kértem a kitöltőket, hogy fejtsék ki gondolataikat a megjelölt állításukról.

Ennek megfelelően mindhárom csoporttól kértem, hogy jellemezzék a minősítési eljárások hangulatát. Szakmai beszélgetések során többször ér bennünket az a vád, hogy szakértőként nem vagyunk egységesek. Nézzük, mi erről a kitöltők véleménye:. Látható, hogy a különböző csoportok egyöntetűen nagy számban jelölték meg azt a válaszlehetőséget, hogy nincs egységesség a szakértők elvárásaiban, holott az idézett kormányrendelet ezt ígéri a pedagógusoknak és ezt várja el tőlünk a szakértői munka során.

A vélemények kifejtése során az alábbi mondatokat emeltem ki. Az óvodai minősítési eljárások során, a folyamatos étkeztetés biztosítása az a terület, melynek megítélése több vitát szül óvodapedagógusi és szakértői szerepkörökben is. Elgondolkodtató, mi lehet ennek az oka. Talán az óvodapedagógusok, az óvodai intézmények vezetői nem értelmezik megfelelően az Alapprogram elvárásait?

Talán ezekben az intézményekben nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételek a folyamatos étkeztetés biztosításához? Talán az óvodapedagógusok egy része nincs módszertanilag megfelelően felkészítve a folyamatos étkeztetés megszervezéséhez? A választ nem tudjuk. Egyet azonban biztosan tudunk: amennyiben az adott óvoda pedagógiai programja nem kívánja meg az óvodapedagógustól a folyamatos étkeztetés biztosítását, a minősítő szakértő ezt nem bírálhatja felül.

Fontosnak tartom hangsúlyozni itt is, hogy az Alapprogram az óvodapedagógus kompetenciájaként határozza meg a napirend kialakítását, amelyet nekünk szakértőknek tiszteletben kell tartanunk. Talán egy kis optimizmusra ad okot szakértői munkánk megítélésével kapcsolatban a következő dia elemzése, melyen egyértelműen az látszik, hogy fontosnak tartjuk a pozitív visszajelzéseket, a pedagógusok megerősítését.

Az óvodapedagógusok személyes véleményére is kíváncsi voltam a szakértők munkájáról, néhányat idéznék ezek közül. Mint ahogyan a mi munkánk sem egységes, ugyanúgy a megítélésünkre is ez jellemző. Vannak óvodapedagógusok, akik nagyon pozitívan vélekednek rólunk, azonban sok-sok negatív visszajelzés is érkezett a kérdőívek kitöltése során.

Picivel kedvezőbb visszajelzések érkeztek munkánkról az intézmények vezetőitől. A következőkben a megélt élményekre voltam kíváncsi azáltal, hogy arra kértem a kitöltőket, személyes élményeikről, benyomásaikról adjanak számot. Kíváncsi voltam arra, vajon hogyan vélekedünk egymás munkájáról, mi a véleményünk szakértőtársaink munkájáról. Végezetül Sinkó László előadásában hallgattuk meg, hogyan gondolkodik Márai Sándor Füveskönyvében az okosságról és a bölcsességről.

Véleményem szerint az életpályamodell megfelelő működésének és felemelkedésének záloga, ha reflektív gondolkodású, munkájukat alázattal végző, bölcs pedagógusminősítő szakértők végzik munkájukat a rendszerben. Nézzük, mi erről a kitöltők véleménye: Látható, hogy a különböző csoportok egyöntetűen nagy számban jelölték meg azt a válaszlehetőséget, hogy nincs egységesség a szakértők elvárásaiban, holott az idézett kormányrendelet ezt ígéri a pedagógusoknak és ezt várja el tőlünk a szakértői munka során.

Az intézményvezetők válaszai: Az óvodapedagógusok válaszai: Kíváncsi voltam arra, vajon hogyan vélekedünk egymás munkájáról, mi a véleményünk szakértőtársaink munkájáról. Eszter Bajzáth Angéla [Dr. Nagy Gábor [Dr. Fráter Katalin [Dr. Jakab György Dr. Vámos Ágnes Egri Károly [Dr. Molnár Márta [Dr. Fenyvesi Margit Fedor Mihály [Dr. Péter Gloviczki Zoltán [Dr. Attila [Dr. Nagy Emese [Dr. Maruzsa Zoltán [Dr.

Tari Ilona [Dr. Szalay Márta [Dr. Visi Judit Vágó Irén [Dr. Varga Attila [Dr.