Lm bejelentes kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 181067353
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,50

MAGYARÁZAT:Lm bejelentes kitoltesi utmutato

KTM rendelet továbbiakban: Ktr. A bejelentés, negyedéves vagy éves beszámoló benyújtására kötelezettek év adott idoszakára vonatkozóan termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrol a KT számú formanyomtatványon szolgáltatnak adatot. A formanyomtatvány és kitöltési útmutató a KvVM internetes honlapjáról letöltheto. Termékdíjköteles termékek köre: 1 gumiabroncs 2 a csomagolás a a csomagolás kivéve kereskedelmi csomagolás- b a kereskedelmi csomagolás További kötelezettek: Kötelezettnek minosül, aki kötelezettol külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget átvállalja számla alapján a.

Másodlagos kötelezett, az elso belföldi vevo aki a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a továbbiakban: Minisztérium jóváhagyásával, szerzodés alapján eredeti kötelezettol a termékdíj fizetési kötelezettséget átvállalja, aki a termékdíj-köteles terméket Átvállalás alapján a hasznosítást koordináló szerezet.

A bejelentés és beszámoló benyújtására kötelezett: A kötelezettek köre, továbbá aki a megfizetett termékdíjat visszaigényli. A bejelentés és beszámoló benyújtási határidok: Bejelentés BJ1 lap benyújtásának határideje: Az elso fizetési kötelezettség keletkezését vagy kötelezettség típus változását követo 15 napon belül Bejelentés BJ2 lap benyújtásának ideje: Az újrahasználható termék évi felhasználásának megkezdésekor. Az éves beszámoló benyújtásának határideje: A Cskr. Negyedéves beszámoló benyújtására kötelezett: A Cskr.

Termékdíjköteles terméket csomagküldo kereskedelem által belföldi vállalkozónak nem minosülo természetes személy részére Közösségen belüli behozó Magyarországon általános forgalmi adó fizetésére kötelezettek. A hasznosítást koordináló szervezetek. A negyedéves beszámoló benyújtásának határideje: Kötelezettnek és a Kt. A tevékenységét évben megszunteto, az átalakuló kötelezett vonatkozó KTas nyomtatványokat köteles a Minisztérium részére megküldeni az APEH bevallási nyomtatványok állami adóhatósághoz benyújtásával egyidejuleg.

Kérjük, hogy a folappal együtt kitöltött formanyomtatványokat az alábbi címre szíveskedjenek megküldeni: Bejelentés és beszámoló nyomtatványok kitöltése Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szabályozási és Termékdíj Osztály Budapest Pf Kérjük a borítékra írják rá: KT A formanyomtatvány csomag folapból, bejelento részletezo BJ és beszámoló részletezo lapokból és kitöltési útmutatóból áll. Folapot minden esetben be kell nyújtani a bejelentés vagy beszámoló mellé, azon az egyes részletezo lapok számát pontosan jelölni kell.

A beszámolókban a fizetési kötelezettséget a kerekítés általános szabályai szerint Ft-ig lefelé, Ft -tól felfelé ezer forintra kerekítve kell megadni, figyelembe véve az ezer megjelölést. Amennyiben egy adott lap esetében adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik, akkor részletezo lap beadására nem kerül sor, így a részletezo lap darab rovatát üresen kell hagyni. Amennyiben kötelezett részére hatósági eljárás pl.

A KTas nyomtatvány lapok ALÁÍRÁS blokkját a kötelezettnek, illetve amennyiben hasznosítást koordináló szervezettel kötött a Minisztérium által jóváhagyott szerzodésben a bejelentési és beszámolási kötelezettség átvállalásra került, a hasznosítást koordináló szervezet cégszeru aláírásával kell ellátni. Amennyiben az ugyanazon lapazonosítóval rendelkezo részletezo lapok száma egynél több, abban az esetben az adott lapazonosítón belül az egyes lapokat azok fejlécében a lapszám rovatban tol kezdodoen emelkedo lapszámozással kell ellátni.

Példa: A bejelento és részletezo lapok fejlécbe kérjük adja meg a Folapon is szereplo kötelezett szervezet nevét és GLN azonosító számát. Az egyes részletezo lapokon Környezetvédelmi Termékdíj kódonként továbbiakban: KT-kód és termékdíj tételenként külön-külön sorban kell feltuntetni a keletkezett termékdíj kötelezettséget.

A KTrészletezo lapok d oszlopában szereplo EV jelzés elso vevoként BF jelzés az elso belföldi forgalomba hozatal utáni, SF jelzés a saját célú felhasználás utáni kötelezettséget jelenti. A beszámoló részletezo nyomtatványokon lévo ÁTHOZAT oszlopokat csak a negyedéves beszámoló benyújtására kötelezettek töltik ki, értelemszeruen elozo negyedéveinek összesített adatai kerülnek az adatmezokbe.

Figyelem Társított csomagolás 1,5 liter felett Egyéb kereskedelmi csomagolás típus esetében a KT-kód elso három számjegye jelen KTas részletezo nyomtatványok kitöltésekor: A kereskedelmi csomagoláshoz kapcsolódó TERMÉK-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében találhatóak. A visszaigényelések során alkalmazható termékdíjtételeket KT kódonként és tételenként a termékdíj köteles termék beszerzése során megfizetett és bizonylatokon szereplo termékdíjtételek alapján kell feltuntetni.

A beszámoló benyújtása során a levonásra és visszaigénylésre vonatkozó adatokat kizárólag az R jelzo nélküli, fizetési kötelezettség összesíto lapokon kell feltuntetni. KTas bejelentés, beszámoló tárgyát képezo mennyiségek, termékdíj tételek és termékdíj fizetési kötelezettségekrol történo beszámolás során az 5 számjegyu KT-kód utolsó két számjegye az alábbi értékeket veheti fel.

Hasznosítás koordináló szervezethez nem csatlakozott, egyéni teljesítoként termékdíj fizetés alóli mentességet nem igénylo kötelezettek 00, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 végzodésu KT-kóddal számolnak be tárgyidoszakban termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrol. A termékdíj fizetés alól nem teljes mentességben részesülo egyéni teljesítok, hasznosítást koordináló szervezetek, valamint a hasznosítás korordináló szervezethez csatlakozott termékdíj fizetésre kötelezettek nem teljes mentességgel érintett termékeik tekintetében a as és es végzodésu KT-kóddal számolnak be tárgyidoszakban keletkezett termékdíj fizetési kötelezettségükrol.

A termékdíj fizetés alól teljes mentességben részesülo ide nem értve a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül szerzett mentességet egyéni teljesítok teljes mentességgel érintett termékek tekintetében a as végzodésu KT-kóddal számolnak be tárgyidoszakban keletkezett termékdíj fizetési kötelezettségükrol.

Figyelem a teljes mentességgel érintett, illetve számlában átvállalt termékdíjfizetési kötelezettség tekintetében minden esetben az átvállaló számol be az e célra rendszeresítet KTÁTV, illetve hasznosítást koordináló szervezetek esetében a KT HKS részletezo lapon. A részleges mentességgel érintet termékdíjfizetési kötelezettség átvállalásakor abban az esetben számol be csak az átvállaló ha a fennmaradó fizetési kötelezettséget is az átvállaló teljesíti, egyébként kötelezetnek és átvállalónak is beszámolót kell benyújtania a részleges mentességgel érintett termékdíjköteles termék vonatkozásában.

A KT részletezo 01, 02A, 02B, 03, 04, 05, 07, 08 lapok d1, d2, d oszlopába a megadott KT-kódhoz tartozó termékdíj köteles termék azon mennyisége írandó, amelyre vonatkozóan a beszámoló benyújtására kötelezettnek az adott beszámolási idoszakban termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezik.

Kitöltési útmutató KTBJ-1 Bejelentolap termékdíjfizetési kötelezettség keletkezésérol BJ-1 bejelento lapot nyújt be a kötelezettek köre, továbbá aki a megfizetett termékdíjat visszaigényli. A bejelentolapot a lapon lévo táblázat alatt megtalálható kódszámok segítségével kell kitölteni.

Egy adatmezobe több kódszám is kerülhet. Példa: Abban az esetben, ha kötelezettnek belföldi eloállítású gumiabroncs belföldi forgalomba hozatal során keletkezik termékdíj fizetési kötelezettsége, amely tole részben átvállalásra kerül. A lapon szereplo kódszámok: 0 ha nem érintett A kötelezett nem rendelkezik a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében termékdíj fizetési kötelezettséggel vagy visszaigénylési lehetoséggel.

A 0 használata kizárja minden más kód használatát az adatmezoben, használata kötelezo. Aki a csomagolás és egyéb koolajtermék tekintetében a fizetési kötelezettséget számlában vállalja át. Kitöltési útmutató KTBJ-2 Újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentése A Ktr alapján Az újrahasználható termékdíjköteles termékre, csomagolás esetén annak újrahasználható összetevojére a termékdíjat egyszer, az elso forgalomba hozatalt, illetve az elso saját célú felhasználást követoen kell megfizetni, amennyiben a kötelezett az elso forgalomba hozatalt, illetve az elso saját célú felhasználást követoen a 2.

Az újrahasználható termékdíjköteles termék nyilvántartásba vételére évben a KTBJ-2 részletezo lap szolgál. A BJ-2 nyilvántartás bejelentolap benyújtása esetén a beszámolási idoszak tekintetében UHA részletezo lap benyújtása kötelezo! A fejlécbe kérjük adja meg a Folapon is szereplo kötelezett szervezet nevét és GLN azonosító számát. Egy termék adatait egy sorban adja meg.

A sorok számozottak és az alsó táblázatban sorszám szerint folytatódnak. Amennyiben az újrahasználható termékdíjköteles termék rendelkezik GTIN azonosító számmal, akkor csak a GTIN szám, a termék neve, éves készletadatok és az azonos típusú egyutas csomagolás elnevezésének vagy GTIN számának megadása kötelezo. Megnevezés magyar vagy angol c oszlop : Az információt szolgáltató által meghatározott, maximum 35 karakter hosszú, termék megnevezés magyar vagy angol nyelven Vámtarifaszám VTSZ d és e oszlop : A jogszabály által eloírt vámtarifa besorolás - 10 karakter hosszú - kódja.

KT-kód: Anyaga g oszlop : Mellékelt táblázat szerint. Típusa h oszlop : Mellékelt táblázat szerint. Termék i oszlop : Mellékelt táblázat szerint. Nettó tömeg j és k oszlop : Az újrahasználható csomagolóeszköz nettó tömege, csomagolás nélküli, üres állapotban, g-ban vagy kg-ban kifejezve.

A k oszlopba a mértékegység kerül. Ezen oldal tartalmazza a termékinformációkat pl. Fontos, hogy a nyomtatás iránya mindig vízszintes olvashatóságot biztosítson. Ha a terméknek több, mint egy fooldalnak megfelelo oldala van, de ezek nyomtatási iránya eltéro, akkor legnagyobb függoleges magasságot eléro oldal lesz a fo oldal. Nettó töltési mennyiség p és q oszlop : A csomagolóeszközbe töltheto tartalom nettó értéke, pl.

A q oszlopba a mértékegység kerül. Átlagos élettartam r és s oszlop : Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos élettartama. A mértékegysége: hónap vagy év, amely az s oszlopba kerül. Értéke lehet: igen vagy nem.

Újrahasználható csomagólóeszköz jelölése x oszlop : Annak a jelzése, hogy a csomagolóeszközön az újrahasználhatóság jelölése megtalálható-e. Éves nyitókészlet: y és z oszlop : Adott év január 1-én rendelkezésre álló termék mennyisége db és kg mennyiségben. Azonos típusú egyutas csomagolás elnevezése vagy GTIN száma: A termékkel egy típusba sorolható, annak egyutas termék megfeleloje, amennyiben rendelkezik GTIN számmal annak feltüntetése szükséges.

Az újrahasználhatóság megállapításának további feltétele Ktr. Csomagolás összetevoje esetén anyagfajtánként és típusonként külön-külön. V2 - A kötelezett által forgalomba hozott újrahasználható csomagolás összetevoje esetén adott anyagfajtájú és típusú termékdíjköteles termék és újrahasználatra visszafogadott termék mennyiségének arányszáma.

Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz Gumiabroncs A nyomtatványt a gumiabroncs termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 01R és 01 beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 64, 65, 90 Kitöltési útmutató a KT AR és KT A számú részletezo lapokhoz Csomagolás kivéve kereskedelmi csomagolás A 02AR és 02A csomagolás beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 62, 64, 65, 90 Kitöltési útmutató a KT BR és KT B számú részletezo lapokhoz Kereskedelmi csomagolás A nyomtatványt a kereskedelmi csomagolás termékdíj fizetési kötelezett tölti ki.

A 02BR és 02B kereskedelmi csomagolás beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 62, 64, 65, 90 Figyelem Társított csomagolás 1,5 liter felett Egyéb kereskedelmi csomagolás típus esetében a KT-kód elso három számjegye jelen KTas részletezo nyomtatványok kitöltésekor: A kereskedelmi csomagolás beszámoló részletezo lapok 02BR és 02B kitöltése C1 oszlop során használandó TERMÉK-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében találhatóak.

Kitöltési útmutató a KT számú részletezo lapokhoz Csomagolás és Kereskedelmi csomagolás A nyomtatványt a csomagolás és kereskedelmi csomagolás termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A nyomtatvány a 02A és 02B lapokon szereplo adatok összesítésére szolgál, kitöltése csak mindkét részletezo lap kitöltése esetén szükséges.

Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz Hutoberendezés és hutoközeg A nyomtatványt a hutoberendezés és hutoközeg termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 03R és 03 hutoberendezés és hutoközeg beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 64, 65, 90 Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz Akkumulátor A nyomtatványt akkumulátor termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 04R és 04 akkumulátor beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 64, 65, Az 05R és 05 egyéb koolajtermék beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 20, 30, 40, 55, 65, 90 Figyelem!

A Kkt. Kitöltési útmutató a KT számú részletezo laphoz Hígítók és oldószerek A nyomtatványt hígító és oldószer termékdíjának visszaigényloje tölti ki. A 06 hígítók és oldószerek beszámoló részletezo lapok kitöltése során a visszaigénylés típusától függetlenül csak a ös KT kód végzodés használható. A KT-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében találhatóak.

Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz Reklámhordozó papírok A nyomtatványt reklámhordozó papír termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 07R és 07 reklá mhordozó papírok beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 20, 30, 40, 52, 55, 62, 64, 65, 90 Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz Elektromos és Elektronikai berendezések A nyomtatványt elektromos és elektronikai termék termékdíj fizetési kötelezett tölti ki.

A 08R és 08 elektromos és elektronikai termék beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 64, 65, A b és c oszlpopban a tevékenységet ténylegesen végzo begyujto, hasznosító, illetve ártalmatglanító adatait kell feltuntetni. A HKT kódok jelen kitöltési útmutató függelékében, illetve a Ktr.

Kitöltési útmutató a KTHKS számú részletezo lapokhoz Hasznosítást koordináló szervezetek beszámolója az éves szinten átvállalt mennyiségekrol A nyomtatványt csak hasznosítást koordináló szervezet tölti ki, és éves szinten nyújtja be Kitöltési útmutató a KTÁTV számú részletezo lapokhoz Termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása A nyomtatványt csak az ellenjegyzett átvállalási szerzodéssel rendelkezo átvállaló, illetve a jogszabály alapján termékdíj fizetési kötelezettséget számlában átvállaló szervezet tölti ki.

Kitöltési útmutató a KTUHA számú részletezo lapokhoz Beszámoló az újrahasználható és egyszerhasználatos csomagolás és kereskedelmi csomagolás mennyiségérol A nyomtatványt csak a BJ-2 lapot év vonatkozásában benyújtó kötelezett tölti ki. Figyelem a nyomtatvány a oszlopában szereplo sorszámok azonosítóként muködnek a BJ-2 lapon szereplokkel, a BJ-2 lapon bejelentett újrahasználható csomagolások tekintetében ugyanazon sorba kell ezen nyomtatványon a bejelentett újrahasználható csomagolásra vonatkozó adatokat kitölteni.

Kitöltési útmutató a KTUHB számú részletezo lapokhoz Beszámoló az újrahasználható, egyszerhasználatos és környezetbarát termékdí jköteles kereskedelmi csomagolás mennyiségérol A nyomtatványt csak a kereskedelmi csomagolás Ú és k díjtétel, illetve a bevásárló-reklámtáska H díjtétel alóli határozatban megállapított mentességel rendelkezo termékdíjfizetési kötelezett tölti ki. A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja 1.

KTM rendelet szabályozza. A Törvény. Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi. Tervezet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának.

A szükséges mellékleteket valamennyi űrlaphoz csatolni kell. A közös eszközhasználatra kötött megállapodások bejelentésére vonatkozó, a internetes címen elérhető, elektronikus úton kitölthető és a Hatósághoz Ügyfélkapun g. Űrlapkitöltő személyes adatai Az űrlapot kitöltő, azt a Hatósághoz beküldő személy azonosíthatóságára vonatkozó, kötelezően kitöltendő adatok rögzítésére szolgáló adatbeviteli mezők.

Alapesetben az űrlapon a választási lehetőségek egyike sincs kijelölve. A közös eszközhasználatról kötött megállapodás adatai A megállapodás azonosítására szolgáló adatok Alapesetben amennyiben az Űrlap típusa nincs megadva csak az alábbi mezők láthatóak: 2. A megállapodás száma Itt lehet megadni a felek közötti megállapodás, szerződés egyéb azonítására szolgáló adatot, számot.

A Megállapodás típusa és a A közös eszközhasználatról kötött megállapodás adatai adatbeviteli mezők és azok kitöltése egymással összefüggnek az alábbiak szerint: 1. Amennyiben a Megállapodás típusnál az új megállapodás kerül bejelölésre, úgy a megállapodás adatai az alábbi képernyőmentésen látható a megállapodás határozatlan idejű rádiógombokkal és az érvényesség kezdeti dátuma dátumbeviteli mezővel egészülnek ki mely mező alapesetben kitöltetlen.

A megállapodás határozatlan idejű rádiógombok közül az igen választás nem eredményez változást az űrlapon, az adatok értelemszerűen felveendőek. A megállapodás határozatlan idejű rádiógombok közül az igen választás ez esetben nem eredményez változást az űrlapon, az adatok értelemszerűen felveendőek. Cég, szervezet mint pl. Egyéni vállalkozó és magánszemély bejelentheti a lakóhelyétől eltérő címen lévő tartózkodási helyét, korábbi elnevezése: ideiglenes lakcím.

Az Ország mező alapértelmezetten és nem változtathatóan Magyarország. Az Irányítószám mező a beírt számok alapján szűkülő listát ajánl fel, melyből történő választással a Település mező is automatikusan töltődik. A cím további adatai manuálisan töltendőek. Ha a bejelentő lakcíme illetve postai levelezési címe eltérő, töltse ki a postai levelezési címet is irányító szám, település, utca, házszám formátumban.

Bejelentő státusza A megállapodást bejelentő további azonítására szolgáló, kötelezően megadandó adatok. Kérjük, hogy a négy opció közül csak az egyik választ jelölje meg! Tulajdon, vagy használati joggal rendelkező szolgáltató adatai Kötelező választással megadandó információ. Amennyiben a bejelentő megegyezik a tulajdon vagy használati joggal rendelkező szolgáltatóval, úgy kérjük az igen rádiógomb bejelölését.

Kitöltés a korábbi hasonló mezők mintájára történik. A közös eszközhasználatra jogosult szolgáltató adatai Kötelezően megadandó, a megállapodás alapján a közös eszközhasználatra jogosult szolgáltató adatai rögzítésére szolgáló adatmezők. Megállapodás tartalmától függő kitöltést, építmény megadást segítő adatbeviteli lehetőség. Ez esetben a Több címhez, hrsz-hoz tartozó azonos jellegű építmények pont nem kell kitölteni. Az építmény földrajzi elhelyezkedése: Adatbevitel érzékeny, gépelt szöveg, illetve irányító szám könnyebb bevitelét elősegítő mezők.

Ez esetben az Egy címhez, helyrajzi számhoz tartozó eltérő jellegű építmények pontot nem kell kitölteni. Ez az építmény azonosítási mód azért került kialakításra, hogy az építmény jelleget csak egyszer kelljen megadni az azonos jellegű, de több különböző földrajzi elhelyezkedésű építmények esetén.

Amennyiben a megállapodás több eltérő jellegű építmény csoportra terjed ki pl. Űrlap ellenőrzése nyomógomb A nyomógomb funkciója az űrlap kitöltöttségének ellenőrzése. Megnyomása esetén a hiányosan kitöltött mezők sárga háttérszínnel, a mezők elvárt tartalmáról tájékoztató, illetve a rádiógombok mellett található szövegek piros színnel jelennek meg.

A törlés előtt figyelmeztető kérdés jelenik meg. Amennyiben az űrlap tartalma formailag nem az elvárt, úgy a gomb megnyomása az Űrlap ellenőrzése nyomógomb megnyomásával azonos eredményt hoz. Formailag megfelelően kitöltött űrlap esetén a gomb megnyomása eredményeként a beküldési folyamat megindul, erről képernyő-információ ad tájékoztatást: Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk!

Kitöltési útmutató a Bejelentő lap internetes újság, hírportál nyilvántartásba vételéhez adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a Bejelentő számára a Bejelentő lap adatlap. Használati útmutató Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Című nyomtatvány elektronikus ügyintézése az önkormányzati hivatali portálon DMS One Zrt.

Tartalomjegyzék Bevezető 3 Tájékoztató a portálról Tájékoztatás és kitöltési útmutató a Bejelentő lap internetes újság, hírportál nyilvántartásba vételéhez adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a Bejelentő számára a Bejelentő. Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra.

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen ügyfélkapu hozzáféréssel, amennyiben. Regisztrálási útmutató Az első feladat a FONIO szolgáltatás igénybevételéhez, hogy adatait megadva beregisztrál a weboldalunkon: www. A weboldalunk www. Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához K01 nyomtatvány 1. Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www. Fontos tudnivalók Belépés a felületre Készítette: Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztály Hol találja a kitöltendő bevallás űrlapot?

Amennyiben Ön elektronikus szolgáltatásainkra regisztrált. Bevezető A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés a Probono rendszer felületén keresztül történik. Önkormányzati ASP Hiba- és igénybejelentő rendszer használati útmutató a bejelentők részére Az Önkormányzati ASP szakrendszereinek éles üzemi használatát, a felmerülő problémák kezelését a Kincstár központi.

Hungaropharma Zrt. CSV állomány specifikációja Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Kérjük válasszon az alábbi diasorozatok közül!

A teljes e-bevallás. Felhívjuk szíves figyelmét. Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja. A szaktanácsadó által hiánytalanul kitöltött, és elnevezett fájlt e-mail üzenetben kérjük elküldeni. Kitöltési útmutató szaktanácsadói névjegyzékbe történő regisztrációhoz 1 Tartalom Regisztráció lépései Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1.

Az elektronikus. Írásunk a rendszer használatához nyújt gyakorlati útmutatót: Hogyan regisztrálhatunk. Publikus igénylések benyújtása Homologizációs lap igénylése Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési neve Születési hely Ország Születési id Állandó lakcím Irányítószám Ha nem egyezik meg az állandó.

Internetes adatlekérdező rendszer E-adó Felhasználói tájékoztató Tisztelt Felhasználó! Segédlet nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem elektronikus kérelembenyújtó felületen történő beadásához Az elektronikus kérelembenyújtó felület elérése Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási. Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes!

A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési Születési hely Ország Születési idő Állandó lakcím Irányítószám Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím Irányítószám. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló A as OSAP számú kérdőív adott évi első. H Budapest, Csokonai utca 3. Hiteles Elektronikus Postafiók Tárhely adminisztráció Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere.

Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel. Használati útmutató az előzetes nyilvántartásba vétel elektronikus felületéhez A kérelmeket elektronikus úton, az e célból működtetett elektronikus felületen elérhető űrlap magyar nyelvű kitöltésével lehet.

Ebben az esetben az űrlapra írt névnek teljesen azonosnak kell lennie az. Tájékoztató a ÁNTSZ portál regisztráció, felhasználói adatok módosítása, jogosultságok felhasználói leírás Kapcsolattartó: Céginformációk: ponte. Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához szakembereknek számára Tartalom 1.

Jelszó szerkesztése Akadálymentesített nézet Védőnői jelentés összesítője modul eform Felhasználói kézikönyv 1. Az eform alkalmazás használata Belépés az internetes portálra Belépés KAÜ autentikációval Űrlap vádindítvány benyújtásához pótmagánvádas ügyben B Kitöltési útmutató 1. Beküldő azonosítási adatai Annak a természetes személynek az azonosítására szolgáló személyi. Bejelentkezés Regisztráció. Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz.

Méret: px. Mutatás kezdődik a Download "Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz". Amanda Veres 5 évvel ezelőtt Látták:. Hasonló dokumentumok.