Adoeloleg nyilatkozat 2016 kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 553669711
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,67

MAGYARÁZAT:Adoeloleg nyilatkozat 2016 kitoltesi utmutato

A pályázati adatlap kitöltésének és é s beadásának rendje 1. A Pályázati adatlapot számítógéppel kitöltve, kinyomtatva és aláírva lehet benyújtani személyesen a Kollégiumi épület es irodájában, vagy postai úton A pályázatok a megadott adatok és benyújtott igazolások alapján kerülnek elbírálásra.

Hiánypótlásra csak kivételesen indokolt esetben, a pályázatok bírálatának megkezdéséig biztosítunk lehetőséget A pályázati adatlapon szürke alapszínű mezőket nem kell kitölteni Az adatlapon új sorokat lehet beszúrni, melyeket a formátummásoló segítségével lehet a megfelelő módon formázni A beküldött pályázati anyagokban lévő személyes adatok védelméért az adatvédelmi előírások betartásáért a kollégiumi referens és a HÖK KB első fokú Felvételi Bizottsága Elnöke felelős.

A pályázati adatok megtekintésére a kar vezetői, az adatkezelők és a kérelmeket pályázatokat elbírálók jogosultak. A Pályázó adatai 2. Az adatokat értelemszerűen kérjük kitölteni. A Pályázó képzési adatai 3. A megfelelő szakot és képzési formát a rubrikába tett X jelöléssel kérjük megadni Kollégiumi elhelyezést lehet kérni teljes tanévre, csak az I. Utóbbiakat tipikusan akkor érdemes választani, ha már előre tudja a hallgató, hogy pl. Lakhatási körülmények 4. Amennyiben a Pályázó és családja bérelt ingatlanban lakik, kérjük azt szerződésmásolattal igazolni.

A szerződésből a bérbeadóra és a bérleti díjra vonatkozó részek kitakarhatóak. A Bérlő és a bérlemény adatainak felismerhetőnek kell lenniük A Pályázó állandó lakhelyének Budapesttől mért távolságát kell megadni a Google Térkép útvonaltervező szolgáltatásának segítségével Budapest, XI.

Ménesi út 5. Tel: 1 Postai cím: Budapest, Pf. Szociális és családi körülmények Eltartók és eltartottak adatai és jövedelme: 5. A család létszámának megállapításához egyedi adatszolgáltatás útján a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti járási hivataltól, vagy az illetékes jegyzőtől kell eredeti, egy hónapnál nem régebbi igazolást kérni, arról hogy az adott állandó lakcímre, kik vannak bejelentve.

Az igazolást az ingatlan tulajdonosa kérheti a hivataltól, mivel a tulajdonosi viszony igazolásának elmaradása esetén a hivatal az igazolás kiadását megtagadhatja. Az igazoláson név szerint kell szerepelnie az összes ott lakónak. Eredeti igazolás nélkül a pályázatot nem tudjuk érdemben elbírálni, ezért érvénytelen! Minden, a hatósági igazoláson szereplő személy a háztartáshoz tartozik, ennek megfelelően szükséges minden háztartásban élőről a jövedelmi helyzetére, ill.

Az igazolás beszerzésével kapcsolatban bővebb információ a weboldalon érhető el. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ezen igazolás hiányában a pályázat érvénytelen, mivel e nélkül sem a pályázó lakcíme, sem az eltartók, eltartottak személye és száma, sem az egy főre eső jövedelem nem állapítható meg, vagyis a pályázat értékelésre alkalmatlan Az eltartók-eltartottak, valamint a család létszámának meghatározása során az egy háztartásban élő nagyszülők nem vehetők figyelembe, kivéve, ha a nagyszülő k az eltartó k A nagyszülők és egyéb, eltartóként megjelölt személy esetén gyámsági határozat, vagy az illetékes jegyző, közjegyző előtt tett nyilatkozat szükséges arról, hogy a szülők nem tudják vállalni gyermekük eltartását és arról is, hogy a nagyszülő, vagy egyéb eltartó vállalta át ezt helyettük.

Az így megjelölt személyek jövedelemigazolása, nyugdíja képezi a család jövedelmét, melyeket a fentebb leírt módon kell igazolni. Az esetleges szülői támogatás összegéről jegyző előtt tett nyilatkozatot kell benyújtani A Pályázóval egy háztartásban élő eltartottak adatait is ebben a táblázatban kell feltüntetni 0 Ft-os jövedelem megjelölése mellett.

Az adatlapon a pályázót is fel kell tüntetni eltartottként, vagy eltartóként! Jövedelemigazolás módja: Közszolgálati dolgozó, közepes vagy nagyvállalkozásnál dolgozó eltartó esetén a kollégiumi pályázat leadását megelőző három hónapra vonatkozó munkáltatói nettó átlag jövedelemigazolás 2. A szelvényen egyértelműen beazonosítható legyen, hogy kinek a jövedelmét tartalmazza és melyik hónap juttatását igazolja. Kérjük továbbá a nyugdíjas igazolvány, ill. A munkaügyi központ igazolását kérjük arról is, ha az álláskeresési támogatásra való jogosultság már nem áll fenn Testvérek igazolása: Ha még nem jár iskolába 7 éven aluliakkor születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges Ha tanköteles, akkor a Diákigazolvány mindkét oldalának fénymásolatát, vagy iskolalátogatási igazolást szükséges leadni Ha felsőoktatási intézménybe jár, akkor az eredeti hallgatói jogviszony igazolást szükséges leadni Ha az egy háztartásban élő testvér dolgozik, eltartott testvérként nem vehető figyelembe.

Ebben az esetben az ő jövedelmét is igazolni kell az eltartók jövedelmének igazolásával azonos módon Az egy háztartásban élő testvér álláskeresésének, munkanélküliségének igazolása a munkanélkülieknél leírt módon történik A Felvételi Bizottság forint alatti jövedelemigazolást nem fogad el. Ilyen esetekben a Bizottság jövedelemként a mindenkori nettó minimálbért veszi figyelembe. Amennyiben a nem kereső eltartottakról testvérről, felnőttről hiányzik az igazolás a pályázat érvényes, de a család létszámába csak az igazolt eltartottak számíthatók be!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy öneltartónak csak a munkaviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkező hallgatók számítanak. Ebben az esetben csatolandó a pályázó szülei által írt, közjegyző által hitelesített nyilatkozat arról, hogy általuk a pályázó semmilyen juttatásban nem részesül, továbbá a pályázónak igazolnia kell az 5.

A Pályázó szociális körülményei 5. A megfelelő rubrikát kérjük értelemszerűen kitölteni, vagy "X" jelöléssel kiválasztani! A fennálló körülményeket minden esetben hivatalos igazolással kérjük alátámasztani! Félárva vagy árva hallgatók esetében az igazolás módja az elhunyt szülő k halotti anyakönyvi kivonat ainak fénymásolata, valamint a pályázó és ha van testvéreinek árvaellátásról szóló igazolása, vagy a folyósítás igazolásának postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata. Minden esetben szükséges a gyermektartás összegét a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi bizonylat másolatával bankszámlakivonat, postai szelvény igazolni.

Különélő szülők esetében, a különélést hivatalos határozattal, vagy mindkét szülő által tett nyilatkozattal kell igazolni, amely a gyermektartás összegét is tartalmazza gyermekenként. A halmozottan hátrányos helyzet jegyzői, vagy gyámhatósági határozattal is igazolható Havi rezsiköltség számla alapján A család lakásának átlagos havi rezsiköltségeinél a megfelelő rubrikákat kell kitölteni és három hónapnál nem régebbi számlákkal igazolni.

Tanulmányi eredmény 6. Kérjük a felvételi pontszámot feltüntetni! A feltüntetett pontszámot a Tanulmányi Osztály nyilvántartása alapján ellenőrizzük. Egyéb 7. Kérjük a Pályázó tartós betegségének, fogyatékosságának BNO kódját beírni. Kizárólag a Kollégiumi SzMSz 3. Ez a pont csak a pályázóra vonatkozik, a családban élő hozzátartozókra nem. A tartós betegséget szakrendelés vagy szakgondozó intézmény szakorvosa által kiadott, a BNO kódot, a következő felülvizsgálat időpontját, illetve végleges állapotnál a rendszeres felülvizsgálat nem szükséges bejegyzést is tartalmazó igazolással kell igazolni Egyéb közlendőket, különös méltánylást érdemlő körülményeket a pályázati adatlap végén erre a célra elkülönített mezőbe lehet beírni.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy hitelekkel kapcsolatos közlések nem alapoznak meg semmiféle különös méltánylást érdemlő körülményt! Budapest, július A pályázati adatlap kitöltésének és beadásának rendje 1.

A Pályázati adatlapot számítógéppel kitöltve. A A rendszeres szociális támogatás kérelméhez csatolandó igazolások és a pontrendszer amennyiben az adott eset fennáll. Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! Kötelező igazolások. Általános tudnivalók A pályázat által vizsgált időszak: A dokumentumnak Pontrendszer A hatályos magyar törvények értelmében a szociális támogatásokat a Diákjóléti Bizottság által meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni.

Általános tudnivalók: Szociális támogatásra igénylőlapot csak államilag támogatott nappalis képzésben részvevő, aktív hallgató adhat be. Képzési időn. A jövőbeli szociális támogatás rendszere, és a jogosultság igazolásához szükséges igazolások A szociális pontszám az alábbi részpontokból áll össze: családszerkezet egy főre jutó éves nettó jövedelem. A pályázati időszak kezdete: Dokumentumok szkennelése Felhívjuk. Kötelező igazolás - minden pályázathoz csatolni kell: Önkormányzati.

A pályázati adatlap benyújtása kötelező, hiánya a pályázat érvénytelenségét és elutasítását vonja maga után. Hogyan, milyen feltételekkel részesülhetek alaptámogatásban? Az alaptámogatás olyan pénzbeli juttatás, mely a rendszeres szociális ösztöndíj mellett. A pályázati időszak. Neptun kód A tanulmányaikat szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni! Csak azt a szakot adja. A os tanévben is az alapfokú művészeti iskolában térítési díj, illetve tandíj ellenében vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást.

Ha a tanuló. Az Önkormányzat a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató. Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Amennyiben ezek után egyéb kérdés. Pápa Város Önkormányzata a felsőoktatási intézmény nappali. Pontszám: Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Az űrlapot nyomtatott. Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok.

Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Beadási határidő: Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! A kérelem benyújtható: Kérelmező adatai Név:.

Születési név:. Anyja neve Születési hely, idő: TAJ szám: Lakóhely A beiratkozási lapot kizárólag. Pénzügyek Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális. Utolsó módosítás: Előszó Kedves Hallgatók! Jelen kisokos nem helyettesíti a HTJSZ-t, a rektori utasítást,sem pedig a pályázati kiírást, hanem kiegészíti, részletezi és magyarázza azokat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV következő oldalain A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. Az egységes vámokmány kitöltésének nemzeti szabályai tekintetében az alábbiak szerint rendelkezem:. Az egységes vámokmány kitöltési útmutatóját az 1. Az útmutató a kiadmányozás napját követő 3. Tállai András a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője.

Toggle Navigation. Közérdekű adatok Sajtószoba Ügyfélszolgálatok Igazgatóságok Kapcsolat. Magánszemélyek Adószámmal nem rendelkező Adószámmal rendelkező nem áfaalany Adószámmal rendelkező, áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett.

Egyéni vállalkozók Áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett Áfaalany Egyéni vállalkozók nyilvántartása. Társaságok Áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett Kivaalany Non-profit. Kiemelt adózók. X Tisztelt Ügyfelünk! Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Adó Adószámla Adózás rendje Adózási kérdés Általános forgalmi adó Egyéb kötelezettség és költségvetési támogatás Egyszerűsített vállalkozói adó Energiaadó Illetékek Jövedéki adó EMCS Jogszabályok Tájékoztatók, információk Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár Jövedéki adó fajtakódok és Jöt.

Hívja a et! Ügyfélszolgálati időpont foglalása. Tudjon róla! Megyei rendezvények. Alkalmazható üzemanyagárak. EU támogatások. A NAV weboldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A honlapon szereplő információk változatlan tartalommal és formában szabadon terjeszthetők.

Süti tájékoztató letöltése. ESZ ólmozatlan motorbenzin. LPG autógáz.