Intezmenyi tanfelugyeleti kezikonyv


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 418317783
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,49

MAGYARÁZAT:Intezmenyi tanfelugyeleti kezikonyv

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet rendszerének működtetését A nemzeti köznevelésről szóló Az ellenőrzést legalább ötévente egyszer el kell végezni, fenntartótól és intézménytípustól függetlenül minden köznevelési intézményben. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését. Ennek megfelelően a tanfelügyeleti rendszer három fő területen — pedagógus, intézményvezető, valamint intézmény — végez országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket a standardokban meghatározott eljárásrend szerint, a megadott eszközök felhasználásával.

Az ellenőrzések során alkalmazott eljárásrendek egységesek, ugyanakkor a különböző szakterületekre jellemző sajátosságoknak megfelelően az alkalmazott eszközök és értékelési szempontok intézménytípusonként eltérhetnek egymástól. Az emberi erőforrások minisztere által korábban jóváhagyott és az Oktatási Hivatal honlapján közzétett tanfelügyeleti standardok a tanfelügyeleti rendszer bevezetésének rendkívül fontos lépését jelentették.

Az EMMI rendelet tartalmi változásai szükségessé teszik a tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmának felülvizsgálatát, továbbfejlesztését, aminek eredményei a jogszabályi környezettel harmonizáló, az egységes önértékelési standardokkal és a pedagógusok előmeneteli rendszerének részét képező minősítési rendszerrel összehangolt tanfelügyeleti standardok. Az eddig megvalósult tanfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai és a kapcsolódó jogszabályváltozások tükrében szükségessé vált a standardok és az azokat rögzítő jelenleg hatályos kilenc intézménytípushoz készített kilenc-kilenc tanfelügyeleti kézikönyv tartalmi felülvizsgálata és a könnyebb kezelhetőség érdekében a jelenlegi kézikönyvek egy-egy kézikönyvbe vonása.

Az összevonás során a tanfelügyeleti kézikönyveknek a tanfelügyelet intézménytípustól függetlenül megfogalmazható célját, elveit, eljárásrendjét és alapvető módszereit tartalmazó részeit egységesítettük, majd az intézménytípusok sajátosságaiból fakadóan a kilenc intézménytípushoz tartozó kilenc elvárás- és eszközrendszert a tanfelügyeleti kézikönyv mellékleteiben helyeztük el.

Az EMMI rendelet alapján A fenntarthatóságra, környezettudatosságra neveléssel kapcsolatos értékelés beépítésre került a vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésbe is. Mivel azonban a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos vezetői és intézményi tevékenységek több értékelési területhez is köthetők, ezért nem vált szükségessé új értékelési terület bevezetése, hanem egyrészt a meglévő értékelési területekbe kerültek be a fenntarthatóságra nevelésre vonatkozó új elvárások, vagy a meglévő elvárások kiegészítéseivel történt meg az új értékelési tartalom megjelenítése.

A Összevont tanfelügyeleti kézikönyv. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseiket az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központjainak tudják feltenni,  elérhetőségüket itt találják. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere EQAVET alapján átdolgozott, szakképző iskolákra vonatkozó tanfelügyeleti kézikönyvet jóváhagyta az oktatásért felelős miniszter, így a szakképző iskolákban A ben megvalósult tanfelügyeleti ellenőrzések kézikönyvei negyedik kiadás az alábbi linkeken érhetők el.

A ben lezajlott tanfelügyeleti ellenőrzések kézikönyvei második kiadás az alábbi linkeken érhetők el. Tanfelügyeleti kézikönyvek

Tovább: - Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek - az OH honlapjáról. Tovább: - Tanfelügyeleti kézikönyvek - az OH honlapjáról Tovább: - Önértékelési kézikönyvek- az OH honlapjáról Az OH honlapján jelzés szinten megjelent a as önértékelési és tanfelügyeleti kézikönyv.

A kézikönyvek nem tartalmazzák az újtól alkalmazandó kompetenciaterületet, A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja. A pedagóguskompetenciákhoz tartozó fejlődési szintek sztenderdek 7. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja.

Pedagógus I. Ismeri az országos és intézményi szintű pedagógiai dokumentumok fenntarthatóságra nevelésre vonatkozó elvárásait. Szakterületének megfelelő tudása van a környezeti nevelésről és a fenntarthatóság fogalmáról, alapelveiről; törekszik mindennapi pedagógiai tevékenységébe beépíteni ezeket. Pedagógiai munkájában képes arra, hogy hitelesen jelenítse meg a fenntarthatóság értékeit.

Képes megértetni az ok-okozati összefüggéseket, és rávilágítani a globális kihívások és helyi cselekvések közötti kapcsolatokra és megoldási lehetőségekre. Képes a tanulók életkori szintjén a fenntartható és nem fenntartható rendszerek, cselekvések és attitűdök bemutatására, megértetésére. Arra törekszik, hogy kialakítsa a tanulókban az aktív cselekvés igényét és a felelős magatartást a fenntarthatóság érdekében, és ezért együttműködik közvetlen környezetével.

Fontosnak tartja az alapvető környezettudatos magatartási normák betartását és betartatását. Bátorítja a környezettel kapcsolatos pozitív attitűdök kinyilvánítását. Pedagógus II. Tájékozott az ENSZ fenntartható fejlődési célok alapelveiben, valamint a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában és eszközeiben. Ismeri azokat a programokat, amelyek révén intézményi közössége hozzájárul a helyi társadalmi és természeti környezet értékeinek megóvásához, gazdagításához vagy problémáinak megoldásához.

Saját szakterületén képes értelmezni, és kereszttantervi szinten is következetesen és alkalmazni a fenntarthatóságra nevelés alapelveit. Rávilágít a személyes felelősségvállalás fontosságára, képes megerősíteni a tanulókat abban, hogy saját viselkedésükkel és cselekedeteikkel járuljanak hozzá egy fenntartható jövő kialakításához.

Kezdeményező szerepet vállal a fenntarthatóságra nevelés intézményi programjának tervezésében és megvalósításában. Tevékenységét szakmai és közösségi szerepvállalás keretében végzi. Mesterpedagógus Tájékozott a fenntarthatóságra nevelés szakirodalmában, és ismer ezen a területen innovatív módszereket, kezdeményezéseket és gyakorlatokat. A szakmai megvalósítás során képes eredményesen együttműködni különböző területek szakembereivel.

Szakmai munkájában, kommunikációjában és magatartásában hitelesen képviseli a fenntarthatóság értékeit. Referencia személyiségként sokoldalúan támogatja kollégái, valamint a tanulók kompetenciáinak és attitűdjeinek fejlődését.

Fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos tapasztalatait, javaslatait az intézményében, valamint az intézmények hálózatos együttműködésében és a társadalmi szintű együttműködésekben is megosztja. Munkájában kezdeményező, cselekvően részt vesz az intézmény fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztési folyamatában, fejlesztő programok, jó gyakorlatok kidolgozásában és átadásában. Következetesen tevékenykedik az egészintézményes fenntarthatóságra nevelés kialakításában, megszilárdításában és továbbvitelében.

Kutatótanár Követi a fenntarthatóságra nevelés szakirodalmát, hazai és nemzetközi trendjeit és jó gyakorlatait. Munkájában a kutatási és az innovációs tevékenység a fenntarthatóságra nevelés és intézményi fejlesztése terén is összekapcsolódik. Elősegíti a fenntarthatósággal kapcsolatos tudományos eredmények alkalmazását a pedagógiai gyakorlatban.

Tevékenységét szakmai és társadalmi közéleti szerepvállalás keretében végzi. A környezeti attitűdök formálásával és a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos eredményeit szélesebb szakmai közönség előtt is rendszeresen bemutatja. Nyitott az új kutatási területek és módszerek megismerésére.

Következetesen segíti az egészintézményes fenntarthatóságra nevelés megvalósítását vagy elmélyítését. Hogyan győződhet meg a pedagógus arról, hogy mind a kilenc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? A minősítési útmutatóban található táblázat alapján. A fenntarthatóságra nevelés pedagóguskompetenciáinak összetett rendszere alapvetően négy elemet jelent: a tanulók bevonását, a gyakorlati alkalmazást, a reflektív gyakorlatot és a fenntarthatósággal kapcsolatos tudás, etika és értékek integrációját.

A környezet tanúskodik-e az e témára való odafigyelésről, az óra menetében megjelennek olyan tevékenységelemek feladatok, kérdések, tevékenységek, kapcsolódás más tantárgyhoz, eszközhasználat, stb. Letölthető innen: Azországos pedagógiai-szakmai tanfelügyleti ellenőrzés folymatai szakértőknek. Tovább: Önértékelési kézikönyvhöz igazított önértékelési program javaslat gyógyped. Tovább: - Módszertani segédlet 1. Tovább: Önértékelési program - Javaslat. Tovább: Éves önértékelési terv - Javaslat.

Az intézmény ellenőrzését legalább három — a jogszabályi feltételek szerint kijelölt — köznevelési szakértőből álló csoport végzi. A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatait jegyzőkönyvben rögzíti. Az intézményi önértékelés keretében az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját. Az intézményi önértékelés részeként kétévente sor kerül az intézmény pedagógusai, valamint az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az intézményvezető intézményen belüli értékelésére.

Az intézményi önértékelés eredményét a pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a pedagógusok minősítését végző szakértők, valamint az intézmény munkáját támogató szaktanácsadók a megbízásukat követően tekinthetik meg a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményi önértékelés eredményét az intézményvezető küldi meg a fenntartó részére. EMMIÁtmeneti rendelkezések Ugrás a tartalomra. Jelenlegi hely Címlap » Önértékelés,minősítés,tanfelügyelet.

A kompetencia terület értékelése a minősítési útmutató 6. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja Pedagógus I. A pedagóguskompetenciákhoz tartozó indikátorok 7. A minősítési útmutatóban található táblázat alapján Letölthető innen: Azországos pedagógiai-szakmai tanfelügyleti ellenőrzés folymatai szakértőknek 6.

Módszertani segédlet minősítő szakértőknek Tovább: - Módszertani segédlet 1. EMMI Tanügyigazgatás Aranyosiné Borsodi Éva. Log in to post comments.