Utmutato sarga csikos szekhez


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 880996570
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,22

MAGYARÁZAT:Utmutato sarga csikos szekhez

Ugrás a menühöz. Ugrás a keresődobozhoz. Ugrás a tartalomhoz. Kezdőlap  » Digitális gyűjtemény  » Képtár  » Zala Zala 03 március k. Stety«diW« 8 kvMU 1 frt 10 te. Politikai ós vegyes tartalmú lap. Önöké harcosait az fogja mindenkor lelkes ktti- 4 hs érdem, hogy a képviselőválasztást küz-! Az id Aekljmelylyél lobogóikkal a íbzdelém utolsó, fogtalSsa vött. Minden nemesen gondolkodó agyat, minden nemesen verő szivet át a törekvésnek, hogy a kell hatnia annak ekekéi, OT tutik közfis akaratát, ItifeW tó- küzdőtérre való bevonulásra jogot a nép-rekvéseit, a város közügyeinek.

Azokat az elveket, azokat a törekvéseket vík ezemul város ügyvitelében az elengedhetetlen len- j nekÍK kell megvalósitamok a férfias bátorság. Ezt je- minden vonalán? Téli wttény. Frakkos, fehér keziyüs komornyikok aurrannak At a termeken ; itt is, ott la iga-sitaaak valamit a tárgyakon.

KadösaAoé Malvia teljes sstéli dissben 01 zoogoréjs mellett Egyik késével a nyitott aoagora kóla-iámlájára könyökül, a másikkal csendes akkordokat jAlsaik. Olysn, mini egy ébredő rzobor. Valami cmb4ss, látjoloaott Ajdsloa ressket a fehér asobor-arcon. Mintha semmi, de atmsii iea érdekelné Ot abban a fényes világban, ahova i váratlan szerencse emelie.

Még néhány év alőti egy vidéki ssiaiáraulat pHsMdoaaája volt. A ninpadon látla öt meg Kadiiaa Béla, a dusgasdag ember, megsserette és lábal elé tatta kínoséit, éleiét, hogy 01 boldogítsa. Hogy alvakitottAk azok a kincsek! Miiven kónnyO szívvel vetette al magától lelke minden álmát: h ősei des, egyszerű féasekröl, mit a szerelem pólolhaiatlan melege teas édessé! Belépett abbé a fényes világba a nélkül, bogy szivével csak alknba is bocsátkozott volna, ftadóisa neje lelt.

A gisdagsApak, a fénynek, pompAnak is meg van a maga mámora. Éppen olyan mámor, mint a többi: csak addig az, mlg meg nem nokjnk. Eleinte a sajos élet, as egymást érő esélyek, aa nj társaság, as előkelőség siokatlan formái idegeit föisjsoiiák, isgalomban tartották; de asnián csakhamar belefáradt.

A pazar pompa, a csillogás, as ünneplés, a folytonos üanapelU-tatés vessiette zománcát; aa ílluaiOk lassan-Iss-asa aaertefoasloltak és ráfekttdi mindenre a mindennapiság lélekfárasitó szürkesége. Kezdeti hideg Tenni j kezdett fátni a tündöklő világban. Szive meg megreszketett.

Radözaa Béla mindanét oda tatte neje lábaihoz. Meghasódotl bizalmatlanul, reszketett, fázott, didergett Mintha agy laasaa-laaaan megdermedd saiV sóhajai volnának. As nrnO végigsimítja tiszta, gyönyörtion iveit homlokát éa föltekint a nagy iagaórira. Hét óra. Mélyen sóhajt Egy óra múlva már népesedni fogtak a termek. SaAassor megunt cifra figurák lógnak ide-oda libbenni zajtalanul. Ugyanazok a dróton járó alakok, sablóaös hajlongással, klssémiiott szavakkal, betanult moaoiyokkal. Ugyanazok a jelenetek as unalmaa tablók, a könyvekből szedett szellemesség.

Minden, minded: a régi komédia, a tenger ostobaság, a temérdek kUlsöség, a végtelen semmiség, amit ugy hívnak, kogy szalon-élet. Előre didereg, ha rá gondol. A bizalmatlant várakozó ssiv pedig meg-meg-dobban.

Minden dobbanásával jobban-jobban oaslik a mnlt emlékeitek köde. Mindet dobbanásával egy-egy alak, egy-egy emlék bontakoaik ki a mait világából, a mik egészen a szívé voltak és a seiré maradtak, Azok as emlékek ott rajsansk a ssép HfT Kínát, vasárnap. És mi polgártárs! A mi fin de siécle társadalmunknak is van ilyen hamis istene; haaoaló a sivatagon felállított aranyborjúhoz, melynek iga öregje egyképpen hódol.

Inni az élet örömeinek habzó serlegéből mohón, mentül többet, mentül gyorsabban: ez a mi közös mottónk, a odadobjuk a minim egy kéjes liriréért egy egész élet boldogságát, a lelkiismeret nyugalmát, a becsületet, tisztességet És senki se legyen. A taámor az izgatom Let he vize, s kit filiszterkedő előítéletek bántották, megszabadul vele e közönséges nyűgök alól.

A zsidók egy alkalommal, addig, magán-érdek, hanem annak tiszta belátásaimig. Romlott emberek voltak, azt tán maguk is. CVst tnnt! Feltétlen szükség, hogy q budget- Nem értem alatta mindig a felhalmozó-vita befejezése által az állam szükségletei dott arany csillogó halmazát, a gazdagság, kielégíttessenek.

Hm, mit ér az, ha nem látszom is egyúttal annak, s ha igen: lehetek a legnagyobb gazember. Morál insanity! Az ideggyógyászok e furcsa találmánya igazolást nyer. A gőz és villám fülsiketítő zajában nem gatott az erkölcs szava, s ha néha felsivtt is, vSKőnyka hanga aha! Egy egy tiutnO levélke hullott elénk, sárgán, megaasottaa?

En ut mondtam neked, hogy igy tag elhervadni, igy og leperegni szived fájáról szerelmed ia. Milyen pajkosan tudtál te akkor kaoagni! Ast mondtad, hogy bölcselkedő bolond vagyok. Csak pár éve ennek. Elhagytad a te megszokott világodat. Jól tiaet; kincset rak lábaidboc, hogy jól játstasad aserepedet, hogy diadalokat araaaoa veled; hogy irigyeljenek, aóváran nézzenek rád a ssalonok léhlf. Célnál vagy te fis, célnál van ö ia. Hódolnak neked, tömjéneznek.

Bőven hu1! Férjed elragadtatással, Imádattal borai le eléd ; primadoana vagy ebben a társaság ban ia, ahol sohasem tanultál. Szerellek most ia ftrömteleaül, reménytelenül, tissta, szeplőtelen sserelemmel. Elküldtem hossád lelkemet Olt van I Olvasd I A nem lelelfi ssiv zsolozsmát ssok; imák abból s világból, shovs együtt emelkedtünk, de sbannan te leszédültél A raohorareu anasony fölemelkedik a zongora mellől, egy kis piroakötéaft könyvet vesz te sí állványról.

Mt volt btM«t tik? Ráhktiik Utlnik OrittM oaltéékt. Vlvádow, vtigédta. Di nUM áldta: Ktartttt Idvtsstgtm. Státoalttt vIlágMit A könyvet Ölébe bocsátja, maga elé msreng és szemébe szivárog laasan laassn egy nebés köny-csepp ét végiggördül alabastrom-fehéraégtt arcán. Zajtalanul nyílik föl a terem ajtaja. Radósss Béla lép be. Malvla megrezzen. A könyvet leejti. Megdöbbenve kérdi: — Sírtál, angyalom? Boldogtalan vagy? Tudod, hogy engedelmes vagyok!

Szólj, pársacaolj és minden vágysdst teljesítem. Malvin szelídén hajtja lejét férte keblére. A férj ndvsriaaan fölemeli a költemény-kötetet a szőnyegről. Nagyon szomorú, elégikus hangú kö tamények. Nsm csoda, hogy agy meghatották érsö szivedet.

Apropoe: ts Féuyérit lemarad ugy-e.? Malvin aaemeitea as öröm sugara villan föl. Megígérte, hogy eljö eatélyOnkrs. Mindakstisn hallgattak aéháaf pillanatig. Vagy nsm kiáss I? Malvin hideg, közönyös hangon igyekezett vá-taaaolni i — Igen.

Nagy demokratának ismerem. A puritánságig kényes jellemén. A vattás csákót falusi élet naiv körére Zala Erkölcsileg romok vagyunk, s ép i£t soha volt társadalom, melyben goyi reformátor lépett volna fel. A vitlamoudg IcórMl. Előadán, taraé-részeaülni fognak. A» «ddigi kedvezmények egye szenani muUtvsnyokkal, tartja: dr. Cigínyme, Mohr Manótól.

A honfoglaláskor megszállt magyarlakta táj. Települési kontinuitását a török harcok viszonylag kevéssé zavarták meg. Paraszti gazdálkodásának, fejlődésének a A nyerstáji állapotok és a vízrendezés utáni természeti viszonyok egyaránt lehetővé tették, hogy a szántóművelés térnyerése mellett az állattenyésztés súlya megmaradjon.

Korlátozott, de korán kifejlődött paraszti polgárosulása sajátos táji vonásokat eredményezett, pl. Nevezetes központi települései: Kapuvár és Csorna. Bátky Zsigmond: Rábaközi hímzések Bp. Lakóház tornáca Kapuvár, Győr-Sopron m. Filep Antal. Korai emlékeit — túlnyomóan lepedővégeken — színes szőrfonallal vagy piros pamuttal dolgozták, nagyobbrészt lenvászon alapon.

Későbbi emlékeit, a nagyszámú A lepedőszélek fő motívuma az öt- hétágú rozettás-tulipános-gránátalmás, rendesen virágtartóból eredő virágtő. Gyakori motívum a kétfejű sas, mely majd a magyar nyelvterület másik, keleti peremén újból szép számmal jelentkezik a hímzéseken.

Ezek a szabadrajzú virágtöves, kétfejű sasos stb. Többségükben szabadrajz után varrták őket, lapos- hamis lapos- és száröltéssel. Az ezeknél újabb keletű párnavéghímzések kendervászon alapon készültek, szálszámolás után, szálánvarrott, keresztöltéses és gépöltéses technikával.

Ezeken a darabokon is a párnahéjaknak egyik keskeny végét varrták ki, egyes esetekben azonban, ezen felül, a párnaszár egyik szélére is került hímzés, arra, amelyik a mennyezetes ágyon felvetve kívülre esett. Ezeken a hímzett párnavégeken a középhím igénytelen keskeny sáv, rendszerint mértani díszítménnyel, a főminta ennek két oldalán, a peremeken található.

Motívumkincsük igen változatos: alapjuk ezeknek is a virágtő, esetleg már a virágaira szétesve, de elmértaniasítva. Ezekből a mértanias vagy már mértani motívumokból szinte megszámlálhatatlan változatot készítettek. Ezeken a minta szerkezete sok esetben egymás mellé, szakaszosan elhelyezett virágtő vagy egyes virág, amely fölött — egyedül ezen a vidéken — össze nem fűzött, eltérő jellegű mintasorok is lehetnek; tehát a gránátalmasor fölé rozettasor kerülhet.

Ezekről a párnavéghímzésekről Bátky Zsigmond azt írta, hogy a múlt század harmincas évei óta nem készültek már. A szabadrajzú lepedők még korábban készülhettek, azok helyét szőttes lepedők foglalták el a szálánvarrott párnák mellett. Párnavég, makkos-virágos rozettákkal hímezve Csorna, Győr-Sopron m. Néprajzi Múzeum. Párnavég, szíves-makkos rozettával, szálánvarrott és Holbein-öltéssel Rábaköz, Győr-Sopron m. Párnavég részlete, gránátalmák sorával Veszprém m.

Halottas lepedővég részlete, ismétlődő virágtöves-pávás motívummal, fekete gyapjú fonállal kivarrva Nemeskér, Győr-Sopron m. Párnahéj részlete pávás mintával, szálánvarrott hímzéssel Rábaköz, Győr-Sopron m. A rabének az utóbbi évszázadok irodalmi és népköltészeti műfaja, esetenként átmeneti típus is akad Korábbi rétege régies vonásokat őrzött meg pl. Erdélyi és moldvai rabénekek megőrizték az idegen tatár, török, német fogság emlékét — Madarka, madarka, Ne zavard a vizet!

A rabénekek esetleg átveszik a betyárballadák néhány helyét, de még kevesebb bennük a cselekményesség és jóval több a líraiság; pl. A rabénekek majdnem mind első személyben szólnak, ez a dalok keletkezésére is utal; a legtöbb és legszebb darabot a D-Alföldön gyűjtötte Kálmány Lajos, ahol Ráday Gedeon — vésztörvényszéke is működött — Annál részletezőbb, költőibb a sokféle panasz: a börtön ridegsége — Az én égő gyertyám: kígyók, békák szeme; Takaródzó párnám: tömlöcöm teteje; — Bóthajtásos az én szobám, Még a hódvilág se süt rám…a kegyetlen bánásmód — Nehéz vasban vagyon a kezem, a lábam; — Úgy néznek ránk, mint hóhér láncon tartott ebre…a silány rabkoszt — Más jóllakott, én koplaltam; — Megsárgított a vármegye kenyere… stb.

Jellemző tartalmi-szerkezeti elem még az üzenet — Ha kérdi, hogy vagyok? Mondd meg, hogy rab vagyok! Női rabénekkel csak újabban találkozunk; ezek még közelebbi típusrokonai egymásnak, mint a többiek. A rabénekek 4—5—6—7 versszakosak, tehát hosszabbak a lírai dalok átlagánál. Ezen a szűk helyen a nemzetközi népmesekatalógus 47 mesetípust és -altípust tart nyilván. A magyar népmesekincsben mindössze 7, legfeljebb 8 rablómesénk van, s ezek közül egy sincs olyan, amelynek nagyszámú nemzetközi változata ne lenne.

A magyar rablómesék nem alkotnak tematikus egységet. Úgy szabadítja meg magát és útitársát, hogy italukba csípős paprikát szór, sorbaállítja és szembeönti őket. Bátor tettéért jutalomképpen illő elégtételben részesül. A gyilkosságot a nap, a hold vagy a madarak napfényre hozzák. A három típuscsoport, s azon belül is az egyes típusok együvé tartozását az a tekintélyes, folklórkutatókból álló bizottság állapította meg, amely a Ma már az egyes típusokról sokkal többet tudunk ugyan, de még ma sem tudjuk őket teljes határozottsággal egy-egy meghatározott történelmi korszakhoz, társadalmi formációhoz kötni.

Mindaddig, amíg ezzel adósok vagyunk, a megszületésekor is ideiglenesnek érzett típuscsoportosítást elfogadjuk és fenntartjuk. Kovács Ágnes. Terjesztésében ponyvanyomtatványok, népszerű, sokszor képes újságok, főként az egykori Kis Újság részletező közleményei is jelentős szerepet kaptak. A rablótörténet hagyományozódása azonban ritkán haladja meg a fél évszázadnál hosszabb időt. Takács Lajos: Históriások, históriák Bp. Sándor István.

Cselekménye: egy leányt királykisasszonyt fényes öltözetű úrfi kér feleségül. Többször hívja, hogy látogassa meg őt erdei kastélyában. A leány az úrfi vőlegénye tudta nélkül odamegy. Gazdagon berendezett palotát talál, a lépcsőfordulóban kismadár figyelmezteti a közelgő veszélyre. Egy távoli szobában szép női ruhákat, a következőben női holttesteket lát, az utolsóban egy tőkét bárddal.

Elrejtőzik, kisvártatva megérkezik az úrfi 11 társával: a rablóvezér és legényei. Egy leánypajtását hurcolják magukkal. Megfosztják ékszereitől, ruháitól, majd levágják a fejét. Egyik gyűrűjét nem tudják lehúzni, ujjával együtt levágják. A gyűrűs ujj a leány rejtekhelye közelébe gurul. Nem találják. Távozásuk után a leány a gyűrűs ujjal megszökik. Másnap udvarlója szemrehányást tesz, hogy még mindig nem látogatta meg. A leány mint álmát beszéli el a tapasztaltakat.

Vőlegénye rájön, hogy ott járt a rablókastélyban. A rablóvezér menekülni próbál, de a házat körülvevő katonaság elfogja AaTh Gyakran beékelődik a mesébe még egy epizód: a leányt észreveszik a rablók, s üldözőbe veszik. A lombok közé lőnek, el is találják, de ugyanakkor egy madárka is leesik, erre azt hiszik, hogy annak a vérét látták. A két mesét a téma hasonlósága és gyakori keveredése miatt, és mert az Aarne-féle nemzetközi népmesekatalógusból a B típus még hiányzott, Honti János és Berze Nagy János egyazon típusnak tartotta.

A rablóvőlegény típusnak tiszta és kevert formában 15 magyar változatát ismerjük. A romantikus, könyvízű mesének írott, nyomtatott előképével nem találkoztunk. Egész Európában ismert, Európán kívül eljutott É-Amerika franciául és angolul beszélő lakóihoz is. A börtönöknek szerepe lehetett a fafaragás egyes technikáinak és motívumainak elterjesztésében pl.

A rabokhoz hasonlóan a hadifoglyok is készítettek sok türelmet igénylő munkát, fafaragást, részben hadifogoly idejük emlékéül. A hadifogolytáboroknak az I. Viski Károly: A magyarság néprajza II. A ráböjtölés során a böjtöt fogadó személy a szokásos böjti napokon kívül a hétnek még egy napját rendszerint a szombatot megtartotta böjtnek, hogy ezáltal halálos betegségbe döntse azt a személyt, akire a böjtöt fogadta. Böjtöt fogadott például a megesett leány a legényre, ha az nem vette el; a feleség a hűtlen férjére; anyós a menyére.

A ráböjtölés a vétkesnek tartott személy haláláig tartott. Hoppál Mihály. Bőréből lószerszámot készítettek. Az apát a gyermek megszületésekor bebörtönözték. Apám, anyám zsebömbe, mögyök lelköt váltani. Egész a nyúl, mér fél a? Alul lyukas, fölül pecsét Felül pecsét, alul lyukMért van a? Mért van úgy? A küldönc vagy a foglár 6 pogácsát és egy fél nyulat megeszik, a kulacsot kifúrja, és a bort megissza. A rab katona a tapasztaltakból találós kérdést szerkeszt.

Azt mondják, ha olyan mesét mond, amit nem tudnak megfejteni, szabadon engedik. A fenti rabszabadítót nem tudták megfejteni, s el is engedték. A mese 7 redakciója 30 2, 9, 4, 5, 5, 3, 2 változattal ismert az egész magyar nyelvterületen. A feltehetően irodalmi forrásból származó mese változatait szomszédaink nem ismerik, Spanyolo.

Húshagyókedden két férfit rabnak öltöztetnek: rossz ruhát húznak rájuk, derekukra láncot kötnek s így vezetik őket végig a falun. A falu főterén szalmára térdepeltetik, fejükre cserépfazekat húznak. Két férfi a hóhér szerepét alakítja. Kezükben egy-egy tiloló csapóját tartják.