Testneveles tanitasatanari kezikonyv also tagozat


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 138599817
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,47

MAGYARÁZAT:Testneveles tanitasatanari kezikonyv also tagozat

A törvényi szabályzók áttekintését azért tartjuk fontosnak, mert a mindennapos testneveléssel nagy hangsúlyt kapott a gyermekek testi nevelése, és azon alapelvek és célok, melyek megvalósítása az óvodapedagógusok, tanítók, testnevelők, gyógytestnevelők feladata.

Így az oktatási folyamat keresztmetszetében — óvodai és iskolai színtereket együttesen — célunk bemutatni azokat az előírásokat, melyek a testnevelés prevenciós-korrekciós tartalmát előírják. Így láthatóvá válik az a széleskörű és hosszú évekig tartó folyamat, mely hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez. Az óvodai nevelés folyamatában ezért kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésének elősegítését, az egészségmegőrzés szokásainak tudatosítását, valamint a kisgyermekkori mozgásszervi betegségek kialakulásának megakadályozását prevenciós célgyakorlatokkal pl.

Az utóbbi évek kutatási eredményei azt bizonyítják, hogy a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásáért felelős izmokat játékos, egészségfejlesztő testmozgással és mozgáskoordinációs feladatokkal együttesen célszerű megalapozni. Továbbá a kondicionális képességek közül különösen jelentős az erő és az állóképesség fejlesztése. Rendelete többek között az alábbiakat fogalmazza meg a testi neveléshez köthetően:. Az óvodáskorú gyermeknél elsősorban a mindennapos friss levegőn való mozgással egybekötött játékot, az éneklés fontosságát kell kiemelni.

Fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy segítsék a gyermekek mozgásfejlődését, és biztosítsák számukra a mozgásos játékokhoz a megfelelő teret, talajt és alkalmat. Kerüljék a függő- és kényszerítő helyzeteket. Biztosítsák gyermekük számára a szabad játék és mozgás örömét.

Az iskolai testnevelés egyik fő feladata a biomechanikailag helyes testtartás, valamint a gerinc izomegyensúlyának kialakítása, mellyel megelőzhető a gerinc funkcionális elváltozásainak kialakulása. Fontosnak tartjuk, hogy a testnevelés tananyagának összeállítása során a prevenciós szemlélet kerüljön előtérbe.

A népbetegségek elsődleges megelőzésében az egészséget és az életminőséget döntően befolyásoló mozgásnak, testedzésnek alapelvként kellene megjelennie az iskolai testnevelés mozgásanyagában. Hangsúlyos még a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, melynek keretében a fittség és a pszichomotorikus képességek magasabb szintre való emelése valósulhat meg.

A NAT Testnevelés és sport Kormányrendelet részletesen kitér a mindennapos testnevelés tartalmi követelményeire, továbbá megtaláljuk a prevencióhoz és rehabilitációhoz köthető tartalmakat is az alábbiakban:. E tekintetben hangsúlyos a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, melynek keretében a fittség szervi megalapozása keringés, vázizomzat, csontozat, ízületi mozgékonyság valósulhat meg. EMMI rendeletben megtaláljuk az alsó és a felső tagozatra vonatkozó tantárgyi ismereteket és fejlesztési követelményeket.

Egyben megjelölik azon tartalmakat, melyek kapcsolódási pontok lehetnek a többi tantárgyhoz. Ezek alapján lehetőség nyílik az ismeretek komplexitásának áttekintésére, mely segít megláttatni, hogy a testneveléshez köthető tartalmak más-más műveltségi területeken is használhatóak, hozzájárulva az új ismeretszerzéshez.

Ezek alapján leszögezhető, hogy a testnevelés és a sport által való tanulás fontos, mert könnyű visszacsatolni a tapasztalatokra, majd azokat az elméleti tantárgyakban újra felhasználni. Az áttekintés során az általános tagozásnak A rendszeres mozgása természet szeretete igényként épül be személyiségébe, figyel testtartására.

Képes kifejezni a betegség és az egészség mint állapot közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek láz, fejfájás megnevezésére. Tudja, hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésének. Képes kifejezni, leírni egyes feszültséget, stresszt okozó helyzeteket.

Megtapasztal stressz- és feszültségoldó technikákat, képes légzőgyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok például reggeli torna önálló elvégzésére. Testnevelés és sport kiemelve azok a tartalmak, melyek a prevenció-korrekció-rehabilitáció témaköréhez kapcsolható a Tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai, a Mozgásműveltségi ismeretek, továbbá az Ismeretek, személyiségfejlesztés, továbbá az Előkészítő és preventív mozgásformák részekből :. Testnevelés és sport tartalmak kapcsolódása a többi tantárgyhoz: a teljesség igénye nélkül.

Magyar nyelv és irodalom: helyes légzéstechnika kialakítása, irányok azonosítása, harmonikus mozgás testtartás. Matematika: párok, csoportok alkotása, sorban állás különböző szempontok szerint; lépések, mozgások számolása; tanulók elhelyezkedése egymáshoz viszonyítva tájékozódás a tanuló saját testéhez képest ; térbeli tudatosság; időtartam-egységes tempó, időre futás; sporteredmény, mint adat; a gömb labdamint térbeli elem.

Környezetismeret: testrészek, egészséges táplálkozás; a rendszeres testmozgás szerepe, az edzés, a bemelegítés; stresszoldás; világcsúcsok, nemzeti rekordok különböző sportágakban, lovassportok; a csontok, izmok, ízületek szerepe, hajlékonyság, erő, rugalmasság, gyorsaság, ügyesség; a tánc mint mozgás; a mozgás mint aktív pihenési forma.

Ének-zene: mozgás, helyes légzés, testtartás, mozgáskultúra fejlesztése: nagytesti mozgásoktól az apró mozgásokig; mozgáskoordináció; táncjáték; zene és mozgás. Vizuális kultúra: térérzékelés, mozgástechnikák; méretkülönbségek felismerése. Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életvitel; kerékpározási ismeretek. Dráma és tánc: ritmus- mozgásgyakorlatok; testfelépítés; tánc- és mozgásmotívumok; térérzékelés továbbfejlesztése.

Tánc és mozgás: kiegészíti a testnevelés órákon történő mozgásfejlesztést; helyes testtartás, mozgáskultúra, mozgásműveltség; ritmusérzék fejlesztése; térbeli tudatosság; népi gyermekjátékok. A tanuló az iskola és a szülei segítségével igyekszik olyan kikapcsolódást, hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének megőrzéséhez. Ismeri az aktív pihenés fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. Ismer és alkalmaz stresszoldási technikákat, tisztában van a nem megfelelő stresszoldás következményeivel, ennek kockázataival … … Ismeri a stressz okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek megelőzésének módját.

Testnevelés és sport kiemelve azokat a tartalmakat, melyek a prevenció-korrekció-rehabilitáció témaköréhez kapcsolható a Tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai, a Mozgásműveltségi ismeretek, továbbá az Ismeretek, személyiségfejlesztés, továbbá az Előkészítő és preventív mozgásformák részekből :.

Idegen nyelv: mozgásos játékok, sportversenyek, szabályok; sportok. Matematika: csapatok összeállítása; ismétlődő ritmus, tánclépés, mozgás létrehozása, helymeghatározás a sportpályán; geometria tornaszerek: labdák, karikák, stb. Történelem: érdekességek a testedzés történetéből, a parasztok sportjai, lovagjátékok. Hon- és népismeret: gyermekjátékok, népi játékok; ügyességi- sportjellegű játékok. Erkölcstan: testkép, testalkat, az egészséges táplálkozás alapelvei; ép testben ép lélek; az egészség megőrzésének jelentősége, tudja, hogy maga is felelős ezért.

Természetismeret: a hangsúly a betegségek megelőzésére helyeződik; testkép, testalkat, testtájak; a mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggéseinek példái; csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás. A sport a test útján nyitja meg a lelket. Fizika: az elfogyasztott táplálék típusának és a testalkat, életmód kapcsolatának vizsgálata. Dráma és tánc: egyensúly- és mozgáskoordinációs játékok; mozgásos kommunikáció. Vizuális kultúra: az emberi test, testarányok; mozgásképesség; esztétikus test.

Informatika: az irodai és a számítógép előtt végzett munkához gyakorlatok; jelölésrendszerek ismerete. Testnevelés és sport kiemelve azokat a tartalmak, melyek a prevenció-korrekció-rehabilitáció témaköréhez kapcsolható a Tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai, a Mozgásműveltségi ismeretek, továbbá az Ismeretek, személyiségfejlesztés, továbbá az Előkészítő és preventív mozgásformák részekből :.

Idegen nyelv: a rendszeres testedzés szerepe; életünk és a stressz; táncok, népi játékok; a sport és olimpia története; példaképek szerepe; sportágak jellemzői; az egészséges életmód a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás ; a rendszeres testedzés hatása a szervezetre; relaxáció.

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a sport- és olimpiatörténet alapjai; újkori olimpiák; magyar olimpiai részvétel — Hajós Alfréd, magyar sikersportágak pl. Biológia-egészségtan: életvezetés, egészségfejlesztés; a normál testsúly; a túlsúly és elhízás következményei; a helyes testtartás szerepe az énkép és testkép kialakításában; mozgáskultúra; prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés; gerincvédelem; a hajlító és feszítő izmok működése; a bemelegítés, erősítés, nyújtás biológia alapjai, fontossága; higiéniai ismeretek tudatos alkalmazása; prevenció, életvezetés; motoros képességek; az edzettség növelése, a megfelelő testalkat kialakítása.

Fizika: érdekes sebességadatok; sportolók teljesítménye; sport nagy magasságokban, sportolás a mélyben; kondicionáló gépek. Művészetek — dráma és tánc: a tanulók testi, motoros, lelki, érzelmi és szociális fejlesztése; a játék- és sportkultúrában való jártasság; relaxáció; rendszeres fizikai aktivitás; a mozgáskészség fejlesztése; igény az egészséges és esztétikus test iránt; biomechanikailag helyes testtartás.

Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakközépiskola, Idegen nyelv: a rendszeres testedzés hatása a szervezetre; gyógykezelések, alternatív gyógymódok; életünk és a stressz, táncok, népi játékok, a sport és az olimpia története, példaképek szerepe, sportágak jellemzői. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a sport- és olimpiatörténet alapjai; újkori olimpiák; magyar olimpiai részvétel; olimpiatörténet — a berlini olimpia ; olimpiatörténet, magyar részvétel és sikerek a korszak olimpiáin.

Biológia-egészségtan: mozgásformák, mozgásmintázat; mozgáskultúra; prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés; a helyes testtartás, gerincvédelem; életvezetés, egészségfejlesztés; teljesítményfokozó szerek veszélyei. Fizika: érdekes sebességadatok; a sportolók teljesítménye; kondicionáló gépek; sport nagy magasságokban, sportolás a mélyben.

EMM Letöltés ideje: A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A testnevelés tartalmát érintő törvényi szabályzók 3. Óvodai színtér 3. Iskolai színtér 3. Nemzeti Alaptanterv — Testnevelés és sport 3. Kerettanterv az általános iskola Kerettanterv a gimnáziumok Kerettanterv a szakközépiskolák Óvodai színtér Az óvodai nevelés folyamatában ezért kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésének elősegítését, az egészségmegőrzés szokásainak tudatosítását, valamint a kisgyermekkori mozgásszervi betegségek kialakulásának megakadályozását prevenciós célgyakorlatokkal pl.

Rendelete többek között az alábbiakat fogalmazza meg a testi neveléshez köthetően: Óvodakép 5. Iskolai színtér Az iskolai testnevelés egyik fő feladata a biomechanikailag helyes testtartás, valamint a gerinc izomegyensúlyának kialakítása, mellyel megelőzhető a gerinc funkcionális elváltozásainak kialakulása. Egy-egy nyújtó és erősítő hatású gyakorlat önálló végrehajtása a testtartásért felelős főbb izomcsoportokra korrekciós céllal is.

Tudatos izomfeszítés, nyújtás és ernyesztés, légzőgyakorlatok. Preventív, szokásjellegű tevékenységformák végzése egyedül, párban és csoportban. A biomechanikailag helyes testtartást kialakító és fenntartó gyakorlatok. A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek, a medence középhelyzetének, az iskolatáska-hordás gerinckímélő módjának megismerése.

Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence középhelyzete beállítása. Az iskolatáska gerinckímélő hordása. A stressz- és feszültségoldás gyakorlatai. A stressz és feszültségoldás alapgyakorlatainak használata. A térbeli tudatosság. A tér- izom- és egyensúlyérzékelés fejlesztése. A helyes testtartás kialakítása, a mozgások esztétikus végrehajtása.

Testnevelés és sport tartalmak kapcsolódása a többi tantárgyhoz: a teljesség igénye nélkül Idegen nyelv: mozgásos játékok, sportversenyek, szabályok; sportok Matematika: csapatok összeállítása; ismétlődő ritmus, tánclépés, mozgás létrehozása, helymeghatározás a sportpályán; geometria tornaszerek: labdák, karikák, stb.

Testnevelés és sport tartalmak kapcsolódása a többi tantárgyhoz: a teljesség igénye nélkül Idegen nyelv: a rendszeres testedzés szerepe; életünk és a stressz; táncok, népi játékok; a sport és olimpia története; példaképek szerepe; sportágak jellemzői; az egészséges életmód a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás ; a rendszeres testedzés hatása a szervezetre; relaxáció; Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a sport- és olimpiatörténet alapjai; újkori olimpiák; magyar olimpiai részvétel — Hajós Alfréd, magyar sikersportágak pl.

Testnevelés és sport tartalmak kapcsolódása a többi tantárgyhoz: a teljesség igénye nélkül Idegen nyelv: a rendszeres testedzés hatása a szervezetre; gyógykezelések, alternatív gyógymódok; életünk és a stressz, táncok, népi játékok, a sport és az olimpia története, példaképek szerepe, sportágak jellemzői; Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a sport- és olimpiatörténet alapjai; újkori olimpiák; magyar olimpiai részvétel; olimpiatörténet — a berlini olimpia ; olimpiatörténet, magyar részvétel és sikerek a korszak olimpiáin; Biológia-egészségtan: mozgásformák, mozgásmintázat; mozgáskultúra; prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés; a helyes testtartás, gerincvédelem; életvezetés, egészségfejlesztés; teljesítményfokozó szerek veszélyei; Fizika: érdekes sebességadatok; a sportolók teljesítménye; kondicionáló gépek; sport nagy magasságokban, sportolás a mélyben; Kémia: izomláz.

Események Jelenleg nincs aktuális esemény. További események Előkészítő és preventív mozgásformák rendgyakorlatok, gimnasztika, játék, prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés. Következő fejezet ».

Nemzeti Fejlesztsi gynksg www. Csnyi Tams PhD. Kaj Mnika dr. Csnyi Tams PhD dr. Testnevels Mdszertani Knyvek Csnyi Tams fszerk. Illusztrcik: Dynamo Kommunikci Kft. Trdels s nyomdai munkk: Ptria Nyomda Zrt. A mdszertani fejlesztsben rszt vev szakrtk: Boronyai Zoltn, dr. Kirly Tibor, Pignitzkyn Lugos Ilona, dr.

Rtsgi Erzsbet PhD, dr. Szakmai igazgat: dr. Molnr Lszl gyvezet igazgat: Rdics Balzs. Magyar Diksport Szvetsg A kiadvny akr rszben, akr egszben trtn sokszorostsa, fnymsolsa, mindennem egyb felhasznlsa, terjesztse, digitalizlt kzzttele jogszablyokba tkzik, s csak a Magyar Diksport Szvetsg rsos engedlyvel lehetsges. Ez a kiadvny a TMOP E-mail: netfit mdsz. Tisztelt Olvas! A Magyar Diksport Szvetsg nevben elmondhatjuk, ha- laszthatatlan s igen nagy v munkt kellett elvgeznnk ahhoz, hogy ben a Nemzeti Egysges Tanul Fittsgi Teszt bevezetsre kerlhessen a kznevelsben.

Halaszt- hatatlan volt azrt, mert a magyar gyermekek, tanulk fizikai aktivitsi s npegszsggyi mutati hasonlan a felntt lakossghoz nagyon aggasztak. A NETFIT Az iskolskor gyermekek fittsgi llapotnak mrse kialaktsa rdekben elvgzett munka komolysgt pe- s rtkelse komoly hagyomnyokkal rendelkezik Ma- dig mi sem tmaszthatja al jobban, mint az, hogy a teszt- gyarorszgon. A testnevelst tant pedaggusok vtize- rendszer egy kutats-fejlesztsi projekt eredmnye, ebbl dek ta komoly munkt vgeznek azrt, hogy napraksz fakadan ktsgtelen elnye a korbban rendelkezsre informciink legyenek a tanulk fizikai fittsgi adatai- bocstott termkekhez kpest annak tudomnyos alt- rl.

Napjainkig azonban nem ltezett olyan egysges masztottsga. A magunk rszrl ltsa, illetve az eredmnyek feldolgozsa, megismerse bzunk abban, hogy egy szerethet, hasznos s megbzha- alkalmval a NETFIT mgtt meghzd filozfia az, t tesztrendszert alaktottunk ki, amely kpes arra, hogy hogy minden tanulnak szemlyre szabottan segteni szolglja a teljes kr egszsgfejleszts cljait, s akr tudjunk abban, hogy felnttknt egszsgtudatosan ve- arra is, hogy l kapcsolatot teremtsen azon kulcsszerep- zesse lett minden felhasznl szmra kzzelfog- lk kztt, akik a gyerekek nevelsben, oktatsban s hatv vlik.

Balogh Gbor Tth Zoltn elnk alelnk. II 33 II. Karsai Istvn ban a Testnevelsi Egyetemen TF szerzett kzpis- kolai testnevel tanri s ben sz szakedz diplomt. F kutatsi terlete a Testnevels s Sporttudomnyi Intzet- sportbiomechanika, ezen bell az szmozgs hatkonysgnak vizs- ben szerzett testnevel tanri diplomt, glata. Tbb hazai s nemzetkzi sportpszicholgiai s sportpedaggiai majd sz edzi kpestst.

Ezt kveten az dolgozsban mkdtt kzre. Egyetemi tanulmnyai utn test- nevel tanrknt s edzknt dolgozott. F kutatsi s rdekldsi terlete az iskolai testnevels mdszertanhoz, a fiatalok fizikai aktivitsi s fittsgi llapotnak vizsglathoz kapcsoldik. Szmos akkreditlt pe- daggus-tovbbkpzs kidolgozja, oktatja. Tantervfejlesztknt rszt vett a NAT kidolgozsban, valamint az arra pl kerettantervek fejlesztsben. Kldets gusok s a szlk voltak. A rendszeres, lethosszig tart fizikai aktivits test- mozgs az egszsgtudatos magatarts s letveze- A Magyar Diksport Szvetsg arra vllalkozott, hogy ts alapvet felttele.

A rendszeres testmozgs s sport ltrehozza a Ebben a pri- A Nemzeti Egysges Tanuli Fittsgi Teszt, vagyis a mer prevencis feladatban a tanulk fizikai fittsgnek NETFIT program kldetse, hogy npszerstse s folyamatos fejlesztse elengedhetetlen az egszsgi tudatostsa az lethosszig tart fizikai aktivits jelen- llapot hossz tv fenntartshoz, javtshoz. A testnevel tanri trsadalom tbbsge mindig is fontosnak tartotta a szervezet funkcionlis A NETFIT program tartalma, mdszertana, statisztikai llapott tkrz kpessgek felmrst s azok mi- s szveges visszajelz rendszere az iskolai testneve- nstst.

A trekvst azonban folyamatos szakmai vi- ls alapvet nevel-oktat cljainak elrst kvnja tk veztk, gy nem tudott kialakulni orszgos szinten tmogatni. Ennek megfelelen olyan ismerettadst, egysgesen elfogadott s bevezetett mdszertani el- attitdformlst, kszsg- s kpessgfejlesztst.

A knyvben szinonimaknt hasznljuk a dikok, tanulk, iskolsok kifejezseket. A folyamatos tudomnyos s informati- fenntartsra s fokozsra. A NETFIT program segt- kai fejleszts eredmnyekppen kialakult s rendsze- sgvel kialakthat pozitv attitdk, megszerezhet resen frisstett, kritriumorientlt fizikai fittsgi teszt- ismeretek, valamint fejleszthet kpessgek s ksz- s visszajelent rendszer jelenleg az USA hivatalos sgek jelentsen hozzjrulnak az egszsgtudatos, egysges tanuli fittsgmrsi mdszere.

A jelenleg jvorientlt letvezets kialakulshoz. A NETFIT, a fizikai fittsgi llapotot duljban; nemhez s letkorhoz igazod kls kritriumrtkek- egszsgkzpontsgban; hez, gynevezett egszsgsztenderdekhez viszonytja. Tudomnyos megalapozottsg A tovbbi kt zna elnevezsekor fontosnak tartottuk, A NETFIT tudomnyos megalapozottsgt tbb tnye- hogy az zenet pozitv mdon tmogassa az egszsg- z biztostja.

A kutats eredmnyekppen jelltk ki azokat a mind a szlk, mind a testnevelst tant pedaggu- sztenderd rtkeket, amelyek segtsgvel objektv sok figyelmt, hogy az adott kpessg, fizikai fittsgi mdon megtlhet a tanulk fizikai fittsgi llapota. A komplex visszajelent funkci a NETFIT mindenkinek szl, nem csupn a legjobb adottsg informatikai rendszernek pedaggiai szempontbl vagy a versenyz tpus tanulknak. Online adatkezel rendszer Egszsgkzpontsg A NETFIT lehetv teszi a dikok szmra, hogy a A NETFIT azon fittsgi sszetevket mri s rt- fittsgi teszteredmnyeiket online krnyezetben, az keli, amelyek az egszsgi llapot szempontjbl sszes mrsi eredmny figyelembevtelvel kezelni meghatrozk.

A testsszettel, az aerob fittsg s tudjk. A szlk szmra is biztostja, hogy kvetni tud- a vzizomzat fittsge ilyen sszetevk. Az egszsg- jk gyermekeik fizikai fittsgi adatait, s tjkozdni kzpontsg ugyanakkor nemcsak a vizsglt kpes- tudjanak fejldskrl.

A pedaggusok szmra pedig sgek tekintetben, hanem az rtkels mdszer- lehetv vlik a dikjaik s osztlyaik egyttes keze- ben is rvnyesl. Az egyni rtkellapok s a statisztikai le- A fizikai fittsgi prbk zlet- s gerincvdelmet biz- krdezsek, elemzsek megteremtik a lehetsget az tost vgrehajtsa osztly- s egynspecifikus fittsgi program kidolgoz- A NETFIT fizikai fittsgi prbi ismtlsszmban s sra. Ezen keresztl pedig a diagnosztikus pedaggiai vgrehajtsban minden esetben figyelembe veszik rtkel funkci valdi, testnevelst tmogat eszkz- az zleti s gerincvdelem szablyait.

Az temezett z vlik. A ktelez iskolai fitts- nlsi mdszerei egyrtelmstik egszsgorientlt- gi mrsekhez a ksbbiekben is csak olyan mrsi sgt, diagnosztikus rtkel funkcijt. A mrsek eszkzket lehet ignybe venni, amelyek megfelelnek sorn nem csupn a teszteredmnyek rgztse a a NETFIT-eszkzkkel szemben tmasztott ktelez feladatunk.

A rendszeres testmozgs s a kedvez mszaki elvrsoknak. Az MDSZ a ktelez mszaki fittsgi llapot fenntartsnak, a fejleszts szerep- elvrsoknak val megfelelst, gy a mrsi eredm- nek s mdszereinek oktatsa lland feladatunk. A nyek hitelessgt gy biztostja, hogy az ignybe venni NETFIT-et alkot tesztelemek ltal becslt lettani tervezett eszkzket tanstvnnyal ltja el. Az egyni fejlds, 1. Ezzel szemben az eredm- 1. Magyar zatra tmaszkodunk [4]. Az egszsg sz angol megfeleljnek health kezdbetje adja a mozaiksz H betjt.

Corbin s mtsai. A rendszeres testmozgs s testedzs segtsgvel elrhet optim- lis fizikai fittsgi llapot az egszsgtudatossg kzvetlen megnyilvnulsa. A NETFIT program az egszsgkzpont fittsg sszetevit mri s rtkeli, ezrt fontos feladata a rendszeres testmozgs egszsgfejleszt hatsnak s egyben az egszsggyi rizikfaktorok cskken- tsben betlttt szerepnek npszerstse, tudatostsa.

A NETFIT rtkelsi rendszernek egszsgsztenderdjei a biolgiai szempontbl optimlisnak tekinthet egszsgi llapot fenntar- tshoz szksges fittsgi jellemzk minimumrtkeit jellik. A mindenki sz angol megfeleljnek everyone kezdbetje adja a mozaiksz E betjt.

Alapelvknt fogadjuk el, hogy minden ember kpes vltoztatni az letvezetsi szoksain. Amoz- gsmennyisg nvelse s optimalizlsa, ezen keresztl pedig a fittsgi llapot javtsa potenci- lis egszsgfejleszt lehetsg az egyn szmra, fggetlenl az adottsgaitl, letkortl vagy nemtl. A kzoktatsban jelenleg alkalmazott fittsgi tesztek egyik meghatroz jellemzje, hogy a pozitv minstshez rendkvl magas szint fizikai teljestmnyt vrnak el.

Ugyanakkor az optimlis egszsgi s funkcionlis llapot elrshez nincs szksg kiugran magas szint teljestmnyre. A NETFIT minden diknak szl, nem csak a versenysportolknak, s a motorikus tevkenysgkben tehetsges, j adottsg fiataloknak. Az lethosszig sz angol megfeleljnek lifetime kezdbetje adja a mozaiksz L betjt. Gyermek- s serdlkorban az egszsgtelen letvezets kvetkezmnye ltalban nem jelentke- zik kzvetlenl. A hossz tv hatsok csak jval ksbb, felnttkorban mutatkoznak.

Az optimlis egszsgi llapot kialaktsban betlttt szerept a testmozgs s testedzs a rendszeressg mentn ri el. Ha megfelel ismeretekkel, kszsgekkel s pozitv attitdkkel ren- delkeznk a klnbz tpus testmozgsok terletn, akkor kpesek vagyunk fenntartani motiv- cinkat s rdekldsnket irntuk. A fizikai fittsgi llapot objektv rtkelse segti a relis nkp, az nbizalom s a kell kompetenciarzet kialakulst. A korbban elrt eredmnyekhez, illetve az egszsgsztenderdekhez viszonytott fejlds minstse ezrt kulcsfontossg, mg a tanulk egy- mshoz trtn viszonytsa nem javasolt.

A NETFIT program a hossz tv hatsok rdekben a ta- nulst, a motivcit, a pozitv megerstst s az attitdformlst helyezi eltrbe. A szemlyes sz angol megfeleljnek personal kezdbetje adja a mozaiksz P betjt. Az emberek klnbzek, ms-ms genetikai adottsgokkal s szocilis httrrel rendelkeznek, gy a mozgsingerek is klnbzkppen hatnak rjuk.

Sokrt az rdekldsnk, gy az egyes mozgsformk, a klnbz sportgak, aktivitsok ms s ms rzseket vltanak ki bellnk. A fittsg szemlyes tulajdonsg, ennek megfelelen a fittsg mrsnek s rtkelsnek is fo- kozottan figyelembe kell vennie az egyni ignyeket s rdekeket. A fittsgi tesztek szemlyes adatainak megfelel kezelse hozzsegti a dikokat, hogy ne a trsaikkal mrjk ssze magukat sokszor tves kvetkeztetseket levonvahanem a szemlyes cljaikat tartsk szem eltt, ezzel pedig a sajt felelssgkre irnyuljon a figyelmk.

Egszsgkzpont fittsg: Egy szemly azon kpess- Testedzs: A fizikai fittsg nvelse cljbl vgzett ge, amellyel bizonyos testmozgsokat vgrehajt vagy testmozgs Corbin s mtsai. A szer- Fizikai fittsg: A fittsg fogalmnak rtelmezsekor vezet azon sszetett kpessge, amely a szervrend- nincs knny dolgunk, ugyanis szmos defincit ol- szerek olyan eredmnyes egyttmkdst biztost- vashatunk mind a hazai, mind a nemzetkzi szakiroda- ja, ami lehetv teszi a minennapok tevkenysgeinek lomban.

Ndori s mtsai. A testsszettel meglla- rtjk [6, Ndori ugyanakkor korbban ptsra tbb mdszer ltezik, amelyek kzl a leg- rszletesebben hatrozza meg a fogalmat. Fittsgen gyakrabban a zsrtmeget s a sovny testtmeget olyan testi-lelki llapotot rtnk, amelyet rendszeres megklnbztet modellt hasznljuk.

Ez az llapot br magba foglalja az jban trgyaljuk, mg a sovny testtmeg alatt rtnk egszsget tln a j kzrzeten, mikzben megtartja minden olyan egyb sszetevt, amely nem zsrszvet azt, egyttal tbb is annl [7, 7. Egy msik hazai szakirodalom a fittsget tg rtelme- zsben hasznlja. Kovcs s Szollzs a fittsget az Kardiorespiratorikus llkpessg ms nven aerob albbi mdon hatrozzk meg: ,Az egszsg megemelt llkpessg : Az a kpessg, melynek segtsgvel mkdsi szintje kznapi rtelmezsben a szomati- lehetv vlik a nagyobb izomcsoportok mkdsvel kus s pszichs terleten a fitnesz, a fittsg fogalmban ltrehozott dinamikus testmozgs hosszabb ideig tr- lt testet.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az optim- jezst hasznlja. A fittsg tmakrnek tananyagknt lis fejleszts csak megfelel, nem tlzott terhels alkal- val megjelense a magyar iskolai testnevelsben a mazsval rhet el. A magas szint fizikai fittsgi lla- motoroskpessg-fejlesztssel kapcsolhat ssze, mi- pot inkbb kapcsoldik a versenysporthoz, mint az opti- vel a klasszikus hazai rtelmezsben a fizikai fittsgi mlis egszsgi llapothoz.