Foldhasznalati valtozas bejelentesi adatlap kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 509621495
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,80

MAGYARÁZAT:Foldhasznalati valtozas bejelentesi adatlap kitoltesi utmutato

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV következő oldalain A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít. Java-alapú programok használata internetkapcsolattal rendelkező számítógépeken. Java-alapú programok használata internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépeken. Melyik programváltozatot töltsem le? A letölthető nyomtatványkitöltő programok - minden esetben - csak a megfelelő keretprogram Java-alapú programok esetében az ÁNYK - AbevJava telepítését követően installálhatók.

A szükséges keretprogramok a lap aljáról tölthetők le. Tudnivalók a nyomtatványkitöltő programhoz. X Tisztelt Ügyfelünk! Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Toggle Navigation. Közérdekű adatok Sajtószoba Ügyfélszolgálatok Igazgatóságok Kapcsolat. Magánszemélyek Adószámmal nem rendelkező Adószámmal rendelkező nem áfaalany Adószámmal rendelkező, áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett.

Egyéni vállalkozók Áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett Áfaalany Egyéni vállalkozók nyilvántartása. Társaságok Áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett Kivaalany Non-profit. Kiemelt adózók.

Adó Adószámla Adózás rendje Adózási kérdés Általános forgalmi adó Egyéb kötelezettség és költségvetési támogatás Egyszerűsített vállalkozói adó Energiaadó Illetékek Jövedéki adó EMCS Jogszabályok Tájékoztatók, információk Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár Jövedéki adó fajtakódok és Jöt.

Java-alapú programok használata internetkapcsolattal rendelkező számítógépeken Java-alapú programok használata internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépeken Melyik programváltozatot töltsem le? Programok részletes keresése. Egyszerű keresés. Összetett keresés. Bevallás száma:. Kérem, válasszon. Keresett kifejezés a nyomtatvány megnevezésében:. Összes nyomtatvány megjelení­tése. Hívja a et! Ügyfélszolgálati időpont foglalása.

Tudjon róla! Megyei rendezvények. Alkalmazható üzemanyagárak. EU támogatások. A NAV weboldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A honlapon szereplő információk változatlan tartalommal és formában szabadon terjeszthetők. Süti tájékoztató letöltése. ESZ ólmozatlan motorbenzin. LPG autógáz.

Tudnivalók a földhasználati nyilvántartással kapcsolatos ügyek intézéséről:. A földhasználati nyilvántartás Földhasználati lap minta. A földhasználat bejelentése - Bejelentési kötelezettség - A földhasználat bejelentésének módja - A bejelentéshez csatolandó iratok - A járási hivatal eljárása. A földhasználat hivatalból történő nyilvántartásba vétele Adatváltozás bejelentésre és hivatalból A földhasználat megszűnése törlése A földhasználat bejelentésére vonatkozó felszólítás.

A földhasználati bírság A földhasználati nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás - Földhasználati lap másolat - Földhasználati összesítő - Adatszolgáltatási díjak - Okirattárba történő betekintés. Kormányablakban intézhető ügyek. A földhasználati nyilvántartás. Földhasználati lap minta megtekintése.

A földhasználó köteles a használatot — annak megkezdésétől számított 30 napon belül — a használt földterület fekvése szerint illetékes járási hivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A földhasználati nyilvántartás vezetése szempontjából földhasználónak az a Fétv. Ha a használat részesművelési szerződés alapján jött létre, a bejelentési kötelezettség a részesművelési szerződésben meghatározott, a szerződő felek közül kijelölt képviselőt terheli.

Ha a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat szociális földprogramot, illetve mezőgazdasági tevékenység végzése céljából közfoglalkoztatási programot működtet, a földprogram működtetése céljából kijelölt földön földhasználónak az önkormányzat minősül. A bejelentési kötelezettség nem terjed ki a földhasználatra, ha olyan földterületen áll fenn, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint erdő művelési ágban van nyilvántartva.

A földhasználat bejelentés alapján vehető nyilvántartásba, a járási hivatal a földhasználat bejegyzése kapcsán hivatalból csak kivételesen járhat el. A földhasználó által bejelentett azonosító adatokat a járási hivatal a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, illetve a cégnyilvántartás adataiból ellenőrizheti. A földhasználat bejelentésének módja. Vissza A járási hivatal eljárása.

A földhasználati nyilvántartásba-vétel iránti eljárás a továbbiakban: eljárás megindításához az adatlapnak és a szükséges okiratoknak a járási hivatalhoz történő benyújtása szükséges. A föld használatát az adatlap, vagy az adatlap, és az ahhoz csatolt okirat ok alapján lehet és kell nyilvántartásba venni. A földhasználati nyilvántartási eljárásban az ügyintézési határidő 21 nap. Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

A földhasználati nyilvántartási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás kizárt, kivéve az integrált ügyfélszolgálatnál kormányablakban intézhető ügyeket. Közbenső intézkedések. A járási hivatal az adatlapot és a benyújtott okiratokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy a benyújtott iratok alapján a földhasználat nyilvántartásba vehető-e. Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a földhasználati bejelentés hiányos, a l — határidő megjelölésével — a hiányosság pótlására szólítja fel.

Ügyész értesítése Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerződés esetében a járási hivatalnak az ügyészt kell megkeresnie, ha a csatolt okiratok és a rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, hogy a szerződés — részben vagy egészben — jogszabályba ütközik.

Döntések 1. A földhasználat bejegyzése A földhasználatnak a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzéséről a járási hivatal egyszerűsített határozatot hoz a földhasználati lapnak az újonnan nyilvántartásba vett adatokat tartalmazó részleges másolatamelyet a földhasználóval és a használatba adóval kell közölnie.

A földhasználat bejegyzésének elutasítása hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül A földhasználati bejelentést hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani, ha az adatlaphoz csatolt szerződés nyilvánvalóan érvénytelen. A nyilvánvaló érvénytelenség esete akkor áll fenn, ha az érvénytelenség kétségkívül megállapítható a szerződésből.

A nyilvánvaló érvénytelenség esetére irányadó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a földhasználati szerződésben a szerződő felek a használat kezdő időpontját a szerződés létrejöttének napját megelőző időpontban állapították meg. Az ügyészi értesítéssel egyidejűleg a járási hivatalnak a bejelentést el kell utasítania hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül.

Hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a bejelentést akkor is, ha. Hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti szerződés esetén akkor is hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül kell elutasítani a bejelentést, ha az előhaszonbérleti jog fennállása ellenére a szerződés nem került közlésre az előhaszonbérletre jogosultakkal; a szerződésnek az előhaszonbérletre jogosultakkal való közlése során az előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő biztosítása rövidebb volt a meghatározott határidőnél; vagy a jegyző által elmulasztott eljárási cselekményt, vagy igazolást kellene pótolni.

Az eljárás megszüntetése Az eljárást meg kell szüntetni, ha hiánypótlási felhívás kibocsátása esetében a földhasználó a megadott határidőn belül a hiányosságot nem pótolta. A földhasználat hivatalból történő nyilvántartásba vétele. Hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződés esetén Ha a földhasználati szerződés hatósági jóváhagyás kötött, úgy a mezőgazdasági igazgatási szerv a szerződés jóváhagyási záradékkal ellátott egyik eredeti példányát a jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követően az ingatlanügyi hatóságnak küldi meg.

Az ingatlanügyi hatóság járási hivatal az így hozzá érkező, jóváhagyási záradékkal ellátott szerződés alapján a földhasználati nyilvántartásba-vételi eljárást hivatalból folytatja le. A hivatalból lefolytatott eljárásra a bejelentésre induló eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel. Ha a földhasználat kezdete a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésnek az ingatlanügyi hatósághoz történő megérkezését követő időpont, akkor az ingatlanügyi hatóság ezen időpont bekövetkezését követő munkanapon indítja meg hivatalból a földhasználati nyilvántartásba-vételi eljárást.

Azokban az esetekben, amikor a bejelentésre induló földhasználati nyilvántartásba-vételi eljárás során a bejelentést hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani, a hivatalból induló eljárást meg kell szüntetni.

Ha a hatósági jóváhagyással ellátott szerződés a földhasználat megkezdését feltételhez köti, az ingatlanügyi hatóság vizsgálja a feltétel teljesülését. A feltétel teljesülésének hiányában a hivatalból indult eljárást meg kell szüntetni. Ha a jóváhagyási záradékkal ellátott szerződésben érintett földterület több járási hivatal illetékességi területét érinti, akkor az a járási hivatal, amely a földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása során mezőgazdasági igazgatási szervként járt el, a hivatalból indult eljárásban, a földhasználat nyilvántartásba vételét követően a jóváhagyó záradékkal ellátott szerződésről, a benyújtott nyilatkozatokról és okiratokról készített hiteles másolatot, valamint az eljárás során hozott döntését haladéktalanul megküldi a többi illetékes járási hivatalnak a földhasználat nyilvántartásbavétele céljából.

Az iratok megküldésével egyidejűleg az irattovábbítás tényéről az érintett földhasználót is értesíteni kell. Nincs szükség irattovábbításra akkor, ha a hivatalból lefolytatott eljárás eredményeként a földhasználat bejegyzése nem történik meg.

Ha a hivatalból indított eljárás eredményeként a földhasználat bejegyzése nem történik meg, úgy a földhasználónak az általános szabályok szerint kell megtennie a bejelentést. Kényszerhasznosítás Ha a járási hivatal a föld kényszerhasznosításba adásáról jogerősen határozott, a föld kényszerhasznosításának elvégzésére kijelölt kényszerhasznosítónak az ezen a határozaton alapuló földhasználatát a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül hivatalból jegyzi be a földhasználati nyilvántartásba.

A kényszerhasznosítás megszűnését követően az új földhasználat nyilvántartásba vétele az általános szabályok szerint történhet. Alhaszonbérlet Az alhaszonbérlet jogcímén alapuló földhasználat megszűnése esetén az alhaszonbérlet jogcímén alapuló földhasználat törlésével egyidejűleg a földterület használatát a haszonbérlő földhasználati lapjára hivatalból jegyzi vissza a járási hivatal, ha a megszűnés időpontjában a haszonbérleti jogviszony még fennáll. Adatváltozás bejelentésre. Bejelentési kötelezettség a földhasználó adataiban, valamint a használatban bekövetkezett változás esetén.

A földhasználó a földhasználati nyilvántartásban nyilvántartott és fentebb felsorolt adataiban, illetve a földhasználatban bekövetkezett változásokat ide értve a földhasználat megszűnését is 30 napon belül köteles a földhivatalnak bejelenteni. A bejelentési kötelezettség kiterjed a cég végelszámolása, csődeljárása, felszámolása és kényszertörlése esetén a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerint a cég nevében kötelezően használandó toldat miatt a cég megnevezésében bekövetkezett változás bejelentésére is.

Az adatokban bekövetkezett változások bejelentésére vonatkozó kötelezettség a földhasználati változás-bejelentési adatlap benyújtásával teljesíthető. Az adatlap adattartalmát a Fönyr. Ha az adatváltozás több földrészletet érint, úgy a bejelentéshez az 1v. Ezen pótlap a változás-bejelentési adatlapon fel nem tüntethető földrészletek adataiban bekövetkezett változásnak a bejelentésére szolgál. Ha az adatváltozás több használatba adót érint, úgy a bejelentéshez a 2.

Ezen pótlap a több használatba adó adatainak közlésére szolgál. Mindkét pótlap a változás-bejelentési adatlap elválaszthatatlan részét képezi. A pótlapok 2. A változás-bejelentési adatlap és a hozzá tartozó pótlapok a Nyomtatványok menüpontban megtalálhatóak.

A változás-bejelentési adatlap és a pótlapok a Földművelésügyi Minisztérium honlapján is hozzáférhetőek. A változások bejelentése benyújtására személyesen, vagy postai úton van lehetőség, a földhasználati nyilvántartási eljárásban az elektronikus ügyintézés kizárt.

Adatváltozás átvezetése hivatalból A járási hivatal bejelentés hiányában a földhasználati nyilvántartásban hivatalból átvezeti a földrészlet adataiban földrészlet helyrajzi száma, használt terület alrészlet minőségi osztálya és Ak értéke, a használt terület alrészlet művelési ága bekövetkezett adatváltozást, ha a földrészletnek az adatváltozást megelőzően bejegyzett földhasználója és az általa használt terület mértéke az adatváltozást követően nem változik, és ha a változás az ingatlan-nyilvántartásban már átvezetésre került.

Egyéb esetekben az adatváltozások átvezetésére csak bejelentésre kerülhet sor. Az adatváltozások átvezetéséről a járási hivatal egyszerűsített határozatot hoz a földhasználati lapnak a változással érintett adatokat tartalmazó részleges másolatamelyet a földhasználóval és a használatba adóval kell közölnie. A földhasználat megszűnése a földhasználat törlése. A földhasználat megszűnésének bejelentése a földhasználat törlése bejelentés alapján A föld használatának a földhasználati nyilvántartásból való törlésére elsősorban a földhasználó, illetve a használatba adó részéről a földhasználat megszűnésének bejelentésére szolgáló földhasználati törlés-bejelentési adatlap benyújtásával, vagyis kérelemre kerülhet sor.

Ha a használat megszűnése több földrészletet érint, úgy a bejelentéshez az 1. Ezen pótlap a törlés-bejelentési adatlapon fel nem tüntethető földrészletek adatainak a bejelentésére szolgál. A pótlap a törlés-bejelentési adatlap elválaszthatatlan részét képezi. A pótlap 2. A  járási hivatal hivatalból kizárólag akkor törölheti a föld használatának nyilvántartását, ha a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható, mely esetek felsorolását a Fönyr.

A törlés-bejelentési adatlap a Nyomtatványok menüpontban megtalálható. A törlés-bejelentési adatlap és a pótlap a Földművelésügyi Minisztérium honlapján is hozzáférhető. A felmondást elfogadó nyilatkozat hiányában a törlés-bejelentési adatlaphoz mellékelni kell azt a  jogerős bírói ítéletet, amely bizonyítja, hogy a szerződés jogviszony jogszerűen került felmondásra, illetve a felmondás a szerződéses jogviszonyt megszüntette.

A földhasználat törlése hivatalból A járási hivatal akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszűnése akkor állapítható meg kétségtelenül, ha. A járási hivatal az alhaszonbérleti szerződés alapján történő földhasználat bejegyzésével egyidejűleg a haszonbérlő földhasználati lapjáról hivatalból törli annak a földterületnek a használatát, amelyre az alhaszonbérleti szerződés alapján más földhasználó alhaszonbérlet jogcímén a földhasználatát bejelentette.

A járási hivatal a kényszerhasznosító földhasználatának bejegyzésével egyidejűleg a földhasználó földhasználati lapjáról hivatalból törli az érintett földterület használatát. A járási hivatal a törlés átvezetéséről szóló döntését a földhasználati lapnak a változással érintett adatokat tartalmazó részleges másolata megküldésével közli a nyilvántartásból törölt földhasználóval, illetve a használatba adóval, valamint érintettsége esetén az alhaszonbérlővel, illetve a kényszerhasznosítóval.

A földhasználat bejelentésére vonatkozó felszólítás A bejelentést elmulasztó földhasználót a járási hivatal legfeljebb 30 napos határidő megállapításával írásban felszólítja a bejelentési kötelezettsége teljesítésére. Bejelentést elmulasztó földhasználónak haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvezőt, ennek hiányában a tulajdonost, állami tulajdonban álló föld esetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, vagyonkezelői jog fennállása hiányában a tulajdonosi joggyakorló szervezetet kell tekinteni.

Közös tulajdonban álló föld esetében a föld egy meghatározott részére a használati megosztásról szóló megállapodás szerint a tulajdonostárs vagy több tulajdonostárs ide értve a haszonélvezőt isilletve a földhasználati szerződés alapján harmadik személy bejelentette a földhasználatát, a földnek a bejelentéssel nem érintett területe tekintetében a használati megosztásról szóló megállapodás szerint kijelölt, de a bejelentést elmulasztó tulajdonostársat vagy tulajdonostársakat — ideértve a haszonélvezőt is — kell földhasználónak tekinteni.

A földhasználati bírság. Ha a földhasználó határidőben nem tesz eleget a felszólításnak, a járási hivatal földhasználati bírsággal sújtja, melynek mértéke a föld ingatlan-nyilvántartás szerinti Ak értékének ezerszerese, azzal, hogy az nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás legkisebb összegénél.

A föld elkülönített közös használata esetén, illetve közös tulajdonban álló föld esetében a bírság megfizetésére a mulasztó földhasználók, illetőleg a tulajdonostársak egyetemlegesen kötelezhetők. A bírság kiszabásával egyidejűleg a járási hivatal — határidő megjelölésével — a bejelentés pótlására szólítja fel a mulasztó földhasználót.

A határozatban előírt határidő elmulasztása esetén — újabb határidő megjelölésével — a bírság ismételten kiszabható. A földhasználati nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás. A földhasználati nyilvántartásból földhasználati lap másolat, illetve földhasználati összesítő szolgáltatható. Adatszolgáltatás teljesíthető a földhasználati nyilvántartás okirattárába való betekintés útján is. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a földhasználati nyilvántartás adatbázisából — a földügyért felelős miniszter által jóváhagyott egyedi megállapodás alapján — adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben elektronikus dokumentumként elektronikusan feldolgozható formában adatot szolgáltathat a jogszabályban meghatározott esetekben.

Földhasználati lap A földhasználati lap másolat szolgáltatását bárki igényelheti. A földhasználati lap papír alapú másolatként és elektronikus másolatként is szolgáltatható. Papír alapú földhasználati lap másolat a földhasználati nyilvántartásba az érintett földrészlet használatára vonatkozóan bejegyzett adatokat hitelesen tanúsítja.

Papír alapú földhasználati lap másolatot a járási hivatal kérelemre, illetve a Fönyr.