Ny kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 530949317
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,13

MAGYARÁZAT:Ny kitoltesi utmutato

A NAV honlapján a nyomtatvány, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy a nyomtatvány legfrissebb verzióját szíveskedjen kitölteni a legfrissebb verziószámú kitöltési útmutató alapján. A bevallást ügyfélkapus regisztrációval rendelkező és erről az állami adó- és vámhatósághoz az Egységes Képviseleti Adatlapon EGYKE bejelentést tevő kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, vagy az elektronikus bevallás benyújtására feljogosított állandó meghatalmazottjuk nyújthatja be.

Ügyfélkapus regisztrációját a Kormányhivatal bármely járási fővárosi kerületi hivatalában, vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi ügyfélszolgálatain a megyeszékhelyeken, valamint budapesti ügyfélszolgálatokon, Magyar Posta Zrt. Amennyiben rendelkezik a megfelelő szintű elektronikus aláírással, úgy regisztrálhat az interneten is, nem kell az ügyfél-regisztrációs szervnél megjelennie.

Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozóként biztosított, akkor a számú bevallásban az adó és járulék kötelezettségét az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint kell kitöltenie. A foglalkoztatónak minősülő egyéni vállalkozónak és mezőgazdasági őstermelőnek az általa foglalkoztatott biztosítottak az adó, járulék és egyéb adataira vonatkozó bevallását a számú nyomtatványon kell teljesítenie.

Az Art. Szociális hozzájárulási adó: A szociális hozzájárulási adó továbbiakban: az adóaz egyéni vállalkozót, a mezőgazdasági őstermelőt e jogállására tekintettel saját maga utána 2. Az egyéni vállalkozó adó- és járulékfizetési kötelezettsége az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig, ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő esetében a kamarai tagság kezdete napjától annak megszűnése napjáig, európai közösségi jogász esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak törlése napjáig, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó esetén e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig tart.

Szünetel a biztosítás az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt. Az egyéni vállalkozó, az ügyvéd és a szabadalmi ügyvivő mentesül tevékenységének szüneteltetése, a közjegyző pedig mentesül a közjegyzői szolgálata szünetelésének időtartamához kötődő és ilyen minőségében keletkezett adókötelezettségek teljesítése alól, ideértve a pénzforgalmi-számlafenntartási kötelezettséget is.

Amennyiben a magán-állatorvosi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kamarai tagságát felfüggesztik, akkor a felfüggesztés időtartamára nem minősül egyéni vállalkozónak és az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésére vonatkozó adójogi szabályokat kell alkalmaznia. Soron kívül a soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell benyújtania a bevallást és ennek okát a főlap B blokkjában a Bevallás típusa kódkockánál kell jelölnie az egyéni vállalkozónak a bevallással még le nem fedett időszakról, ha: - A átalakulás, - E az egyéni vállalkozó e tevékenységét megszünteti, a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik, - S az egyéni vállalkozó e tevékenység folytatására való jogosultsága szünetel, valamint az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő tevékenységét, illetőleg a közjegyző közjegyzői szolgálatát szünetelteti.

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak az az egyéni vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte a saját személyére vonatkozó évi járulék és százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettségét a számú bevallásban kell teljesítenie. Az eva adózó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulék bevallási kötelezettségét a számú bevallásban kell teljesítenie.

A mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó általános tudnivalók A Tbj. Az adóévre érvényes értékesítési betétlappal nem rendelkező személy - feltéve, hogy nem minősül családi gazdálkodónak - nem minősül mezőgazdasági őstermelőnek. Kezdő mezőgazdasági őstermelő az a személy, aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült mezőgazdasági őstermelőnek. Az adó és járulék bevallás benyújtásának gyakorisága és határideje Negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap éig: fizeti meg és az Art ának 2 bekezdése szerinti adattartalommal vallja be a mezőgazdasági őstermelő az adót és a járulékokat valamint az egyéb adatokat.

Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást kellett volna tenni. Az állami adó- és vámhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó- és járulék vonatkozásában a be nem nyújtott adóbevallás nem pótolható.

Az állami adó- és vámhatóság által hibásnak minősített bevallás javítása Az Art. Az adózónak a hibalistában felsorolt hibák kijavítását követően a bevallást ismételten be kell küldenie. Ebben az esetben a főlap AZONOSÍTÁS A blokkjában található Hibásnak minősített bevallás vonalkódja kódkockába be kell írnia az eredeti, az állami adó- és vámhatóság által hibásnak minősített bevallás 10 jegyű vonalkódját, amely a javításra történő felhívást tartalmazó elektronikus levélben található meg.

Adózói javítás helyesbítés Amennyiben az adózó az Art. A NAV által elfogadott bevallás benyújtását követően ugyanarra az időszakra a bevallás ismételt benyújtása adózói javításként helyesbítésként történhet. Az adózói javítást helyesbítést a bevallás főlapján a B blokkban a Bevallás jellege kódkockában H -val kell jelölni.

Az adózói javítás helyesbítés lényege a teljes adatcsere, azaz az adózónak a saját személyére vonatkozó összes helyes adatot teljeskörűen közölnie kell. Hibás az az adózói javítás helyesbítésamely nem tartalmazza az adózóra, az adott időszakra vonatkozó valamennyi adatot. Az egyik adózói javítás helyesbítés típus az, amikor az azonosításhoz szükséges adatot kíván javítani az adózó ilyen például a név, a születési hely.

Abban az esetben, ha az adózói javítás helyesbítés érinti a es lapot, úgy az értékadatok bármelyikének adózó általi javítása helyesbítése során a helyes azonosító adatok közlésével az adott tábla összes értékadatát ismételten közölni kell tehát nemcsak az adott sorhoz kapcsolódó javított adatot. Amennyiben az adózói javítás helyesbítés kötelezettség-változást eredményez, önellenőrzésről beszélünk és az önellenőrzésnél leírtak szerint kell eljárni.

Az adózói javítás helyesbítés megnevezés a korábbi évek helyesbítés szóhasználatának felel meg. A bevallás javítását helyesbítését a javítani kívánt időszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével, az adott időszakban érvényes bevalláson kell benyújtani. Tehát például a év tekintetében a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozónak és a biztosított mezőgazdasági őstermelőnek a sz.

Önellenőrzés Az önellenőrzés bevallása megszakítja az elévülést, ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik. Önellenőrzésnek minősül, ha az adózó az adott bevallási időszakra vonatkozóan a bevallásban feltüntetett adó, adóalap, járulék, járulékalap összegét utóbb, az ellenőrzés megkezdését megelőzően helyesbíti Art 2 bekezdés 14 Art.

Abban az esetben, ha a bevallott és később korrigált adó- vagy járulékkötelezettség különbözete nulla, az nem minősül önellenőrzésnek, csupán" adózói javításnak helyesbítésnek. Amennyiben a helyesbítő bevallás egyúttal önellenőrzésnek is minősül, úgy ezt a főlap B blokkjában a Bevallás jellege -nél O -val, az ismételt önellenőrzést a as lap O blokkjában X -szel kell jelölni.

A főlap B blokkjában található A tévesen benyújtott bevallás önellenőrzésének oka kódkockába az egyéni vállalkozónak akkor kell 1-est, a mezőgazdasági őstermelőnek akkor kell 2 -est írnia, ha olyan bevallást kíván önellenőrizni, amelynek a bevallási időszakának az egészében a teljes hónapban vagy negyedévben már nyugdíjas volt nyugdíjazás miatt megszűnt a biztosítási jogviszonya és az alapbevallását még úgy nyújtotta be, mintha még nem lett volna nyugdíjas.

Abban az esetben, ha nem a teljes bevallási időszakban volt nyugdíjas, akkor az önellenőrzést az egyéni vállalkozónak az 1 -es, a mezőgazdasági őstermelőnek a 2 -es kód nélkül kell benyújtania, vagyis nem töltheti ki a főlap B blokkjában található A tévesen benyújtott bevallás önellenőrzésének oka kódkockát. Az adózó bevallását önellenőrzéssel csak az adóbevallás benyújtására előírt határidőt követően módosíthatja. Egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszakra vonatkozó adatok helyesbíthetők.

A keletkező adókülönbözetet, a megállapított önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. Az önellenőrzést az Art aiban foglaltak szerint kell végrehajtani. Az állami adó- és vámhatósági ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont járulék a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető.

Az önellenőrzési pótlékkal kapcsolatos előírásokat az Art ai tartalmazzák. Az önellenőrzést az önellenőrizni kívánt időszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével kell elvégezni. Az adóellenőrzés jogerős határozatával előírt tételeket nem szabad a bevallásban szerepeltetni. Azok az adózók, akik visszaigénylési jogukkal élni kívánnak, a visszaigényléssel kapcsolatos rendelkezést külön a A kitöltést segítő Pótlékszámító segédprogram a NAV honlapján, a pótlékszámítás címszó alatt található.

Jogkövetkezmények Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben bevallási adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan, hiányos adattartalommal, késve teljesíti, vagy azt elmulasztja, az adó- és vámhatóság szankcióval élhet figyelembe véve az Art paragrafusaiban foglalt rendelkezéseket.

Az egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségére vonatkozó szabályok A fizetendő adó alapja: A személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja - figyelemmel az adóalap megállapításának különös szabályaira is - a vállalkozói kivét, az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az átalányban megállapított jövedelem, 15 de havonta legalább a Tbj.

Továbbá, ha az egyéni vállalkozó a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. A részkedvezmény egyenlő az adómegállapítási időszakra az egyéni vállalkozó által saját maga után megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének huszonhét százalékával.

Az eva adózó egyéni vállalkozót - aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, illetve ha közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat - havonta terhelő adóalapja az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 4 százaléka. Az az egyéni vállalkozó, aki egyben társas vállalkozás tagja, mentesül arra az időszakra a minimálbér ,5 százaléka utáni ide nem értve a kivét és átalányadó alapja után fizetendő adó megfizetése alól, amelyre a társas vállalkozás részére tárgyév január éig az adóév egészére tett nyilatkozata alapján a társas vállalkozói jogviszonyára tekintettel a társas vállalkozás legalább a minimálbér ,5 százalékának egy napra jutó összegét az őt terhelő adóalapja megállapításánál számításba vette.

A fizetendő adó mértéke: az adóalap 27 százaléka. A koordinációs rendeletek határozzák meg, hogy az egyéni vállalkozó esetében mely tagország jogszabályait kell alkalmazni. E szabályok szerint Magyarországon kell járulékkötelezettségét teljesítenie: - a Magyarország területén önálló vállalkozóként tevékenykedő magánszemélynek, - annak, aki szokásosan Magyarország területén dolgozik egyéni vállalkozóként és egy másik tagállam területén végez tevékenységet, feltéve, hogy a másik tagállamban a munkavégzés időtartama a 24 hónapot várhatóan nem haladja meg, - annak, aki két vagy több tagállam területén végez önálló vállalkozóként tevékenységet, de Magyarországon lakóhellyel rendelkezik és tevékenysége jelentős részét Magyarországon folytatja.

A biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. A biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék mértéke 8,5 százalék, amelyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék mértéke 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék mértéke 3 százalék, a munkaerő-piaci járulék mértéke 1,5 százalék évi Mód.

Az egyéni vállalkozó nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felsőhatárig fizet január 1-jét követően az a biztosított egyéni vállalkozó, aki egyidejűleg a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja a vállalkozói kivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem után köteles a nyugdíjjárulék fizetési felső határ eléréséig egyéni vállalkozóként is a nyugdíjjárulékot megfizetni.

A biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék alapja: vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem, de havonta legalább a minimálbér másfélszerese január 1-jétől a nyugdíjjárulék fizetési felső határ egy naptári napra jutó összege forint 27, - kieső idő nélkül - évi naptári nap x Ft forint.

A járulékfizetési felső határt évente január 1-jétől december éig kell számítani. Ha a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony nem áll fenn a teljes naptári évben, akkor a járulékfizetési felső határt a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani.

A járulékfizetési felső határt a kieső idő naptári napjainak számával csökkenteni kell. Például az egyéni vállalkozó március 2-ától április áig 60 napraaugusztus 1-jétől ig 15 napra és december től ig 10 napra összesen 85 napra táppénzben részesült. A természetbeni egészségbiztosítási járuléknak és pénzbeli egészségbiztosítási járuléknak, továbbá a munkaerő-piaci járuléknak nincs felső határa. A biztosított egyéni vállalkozó a járulékfizetési alsó határ után nem köteles nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt: táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül kivéve, ha a gyermekgondozási segély, a 27 Magyarország évi központi költségvetéséről szóló CLXXXVIII.

A járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezdődött vagy szűnt meg. Az egyéni vállalkozó járulékfizetési alsó határát havonta kell megállapítani. Ha a járulékalap a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem mellett kisebb a Tbj.

A havi járulékfizetési alsó határ kiszámításánál a nyugdíjjárulék alapja a minimálbér, az egészségbiztosítási járulék alapja a minimálbér másfélszerese. Ha a vállalkozói tevékenység év közben kezdődik, a járulékalapokat a töredék hónapra külön-külön kell megállapítani. A nyugdíjjárulék alapja nem lehet kevesebb, mint a minimálbér ad része és a biztosításban töltött napok szorzatának összege. Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja nem lehet kevesebb, mint a minimálbér másfélszeresének ad része és a biztosításban töltött napok szorzatának összege.

A társas vállalkozásnál fennálló jogviszonyában a járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem. Az egyéni vállalkozó, ide értve az evás egyéni vállalkozót is, a társas vállalkozás részére tárgyév január éig tett nyilatkozatában évenként az adóév egészére választhatja, hogy a járulékfizetési alsó határ után történő járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti.

E választása alapján az egyéni vállalkozásában, illetőleg a további tagsági jogviszonyában a tényleges járulékalap kivét, átalányadó alapja után kell a járulékokat megfizetni. A biztosított főfoglalkozású eva adózó egyéni vállalkozó a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy a Tbj. A nyilatkozat az adóévre szól, melyet első ízben az adóévet megelőző év december áig, azt követően a november hónapra vonatkozó járulékbevallásával egyidejűleg kell az állami adó- és vámhatósághoz benyújtani.

A nyilatkozat az Art. A Tbj. Ha az eva adózó egyéni vállalkozó egyidejűleg legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, illetve közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, akkor a munkaviszonya, illetőleg a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követő tárgyévi időszakra is választhatja a magasabb járulékalap utáni járulékfizetést.

A nyilatkozat utólag nem pótolható. A közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató egyéni vállalkozó esetén a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem.

Az eva adózó egyéni vállalkozónak a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja az EVA-ban meghatározott adóalap 4 százaléka, az átalányadózó egyéni vállalkozónak átalányban megállapított jövedelem, ha A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani évi változás, hogy a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot az egyéni vállalkozónak minden jogviszonyában meg kell fizetnie, függetlenül attól, hogy heti 36 órás foglalkoztatási jogviszonyban is áll.

Nem fizet 1,5 százalékos mértékű munkaerő-piaci járulékot az az egyéni vállalkozó, aki közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy a vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik, ide nem értve azt a munkavállalót, aki fizetés nélküli szabadságon van.

A biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék fizetésére vonatkozó szabályok Az adónak az Szja. Ha az őstermelői jogállás nem áll fenn egész hónapban, akkor minden naptári napra a minimálbér egy naptári napra jutó harmincad része.

A nyomtatvány a weboldalról letölthető. A szolgálati idő elismerési kérelem személyesen, illetve postai úton nyújtható be, továbbá az Ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkező személyek elektronikus ügyintézés keretében is előterjeszthetik. A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége az őstermelői igazolványban feltüntetett időponttól az igazolvány visszaadása napjáig, gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig, illetőleg a Tbj.

Megszűnik a biztosítás akkor is, ha a mezőgazdasági őstermelő kilép a családi gazdaságból vagy a közös őstermelésből január 1-jétől a nyugdíjjárulék fizetési felső határ egy naptári napra jutó összege forint, - kieső idő nélkül - évi naptári nap x Ft forint.

A mezőgazdasági őstermelő nem köteles az adót, nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot fizetni arra az időtartamra, amelynek tartama alatt évi Mód. Ha a biztosított mezőgazdasági őstermelőnek a adóévre vonatkozóan van százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége, azt a sz.

Érdemes sorrendben haladnod a feladatokkal, de a 45 perc leteltéig bármikor előre- és visszalapozhatsz. Kétféle válasz lehetséges egy-egy feladat megoldása kapcsán: Amikor csak 1 helyes válasz van. Ekkor a megadott válaszlehetőségek közül egyet kell bejelölnöd. Ha változtatni szeretnél, és más választ jelölsz, a program automatikusan törli az előző válaszjelölésedet. Amikor több helyes válasz van többszörös választás, ekkor a megadott válaszlehetőségek közül többet is meg kell jelölnöd.

Példa: ha a helyes válasz az A és B pont, de te a B és C pontot jelölted be, ezért 0 pont jár. Példa: ha egy feladatnak 2 jó megoldása van, akkor csak 2 válasz megjelölése lehetséges, harmadikat nem tudsz kiválasztani. Ha módosítani szeretnélúgy előbb kattints arra a válaszjelölésedre, amit törölni akarsz, és csak ezután jelölj helyette másikat. Minden feladat új lapon jelenik meg. Minden mentés menti az addigi megoldásaidat, de a 45 perc letelte előtt ezeket még módosíthatod.

Amit így beküldesz, azt fogjuk értékelni. Érdemes ellenőrizned a megoldásaidat, mielőtt beküldöd, mert ezután már nem tudsz változtatni. Dolgozhatsz is benne, de újra beküldeni már nem tudod. Bátran és ügyesen! Jó munkát kívánunk!