Utmutato pedagogus


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 392198648
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,43

MAGYARÁZAT:Utmutato pedagogus

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat.

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat.

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag.

A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése. Mentorok tevékenységének támogatása pdf ». A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák. A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák.

A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:. Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek

Tovább: - Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek - az OH honlapjáról. Tovább: - Tanfelügyeleti kézikönyvek - az OH honlapjáról Tovább: - Önértékelési kézikönyvek- az OH honlapjáról Az OH honlapján jelzés szinten megjelent a as önértékelési és tanfelügyeleti kézikönyv.

A kézikönyvek nem tartalmazzák az újtól alkalmazandó kompetenciaterületet, A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja. A pedagóguskompetenciákhoz tartozó fejlődési szintek sztenderdek 7.

A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja. Pedagógus I. Ismeri az országos és intézményi szintű pedagógiai dokumentumok fenntarthatóságra nevelésre vonatkozó elvárásait. Szakterületének megfelelő tudása van a környezeti nevelésről és a fenntarthatóság fogalmáról, alapelveiről; törekszik mindennapi pedagógiai tevékenységébe beépíteni ezeket.

Pedagógiai munkájában képes arra, hogy hitelesen jelenítse meg a fenntarthatóság értékeit. Képes megértetni az ok-okozati összefüggéseket, és rávilágítani a globális kihívások és helyi cselekvések közötti kapcsolatokra és megoldási lehetőségekre. Képes a tanulók életkori szintjén a fenntartható és nem fenntartható rendszerek, cselekvések és attitűdök bemutatására, megértetésére.

Arra törekszik, hogy kialakítsa a tanulókban az aktív cselekvés igényét és a felelős magatartást a fenntarthatóság érdekében, és ezért együttműködik közvetlen környezetével. Fontosnak tartja az alapvető környezettudatos magatartási normák betartását és betartatását.

Bátorítja a környezettel kapcsolatos pozitív attitűdök kinyilvánítását. Pedagógus II. Tájékozott az ENSZ fenntartható fejlődési célok alapelveiben, valamint a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában és eszközeiben.

Ismeri azokat a programokat, amelyek révén intézményi közössége hozzájárul a helyi társadalmi és természeti környezet értékeinek megóvásához, gazdagításához vagy problémáinak megoldásához. Saját szakterületén képes értelmezni, és kereszttantervi szinten is következetesen és alkalmazni a fenntarthatóságra nevelés alapelveit. Rávilágít a személyes felelősségvállalás fontosságára, képes megerősíteni a tanulókat abban, hogy saját viselkedésükkel és cselekedeteikkel járuljanak hozzá egy fenntartható jövő kialakításához.

Kezdeményező szerepet vállal a fenntarthatóságra nevelés intézményi programjának tervezésében és megvalósításában. Tevékenységét szakmai és közösségi szerepvállalás keretében végzi. Mesterpedagógus Tájékozott a fenntarthatóságra nevelés szakirodalmában, és ismer ezen a területen innovatív módszereket, kezdeményezéseket és gyakorlatokat.

A szakmai megvalósítás során képes eredményesen együttműködni különböző területek szakembereivel. Szakmai munkájában, kommunikációjában és magatartásában hitelesen képviseli a fenntarthatóság értékeit. Referencia személyiségként sokoldalúan támogatja kollégái, valamint a tanulók kompetenciáinak és attitűdjeinek fejlődését.

Fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos tapasztalatait, javaslatait az intézményében, valamint az intézmények hálózatos együttműködésében és a társadalmi szintű együttműködésekben is megosztja. Munkájában kezdeményező, cselekvően részt vesz az intézmény fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztési folyamatában, fejlesztő programok, jó gyakorlatok kidolgozásában és átadásában.

Következetesen tevékenykedik az egészintézményes fenntarthatóságra nevelés kialakításában, megszilárdításában és továbbvitelében. Kutatótanár Követi a fenntarthatóságra nevelés szakirodalmát, hazai és nemzetközi trendjeit és jó gyakorlatait. Munkájában a kutatási és az innovációs tevékenység a fenntarthatóságra nevelés és intézményi fejlesztése terén is összekapcsolódik.

Elősegíti a fenntarthatósággal kapcsolatos tudományos eredmények alkalmazását a pedagógiai gyakorlatban. Tevékenységét szakmai és társadalmi közéleti szerepvállalás keretében végzi. A környezeti attitűdök formálásával és a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos eredményeit szélesebb szakmai közönség előtt is rendszeresen bemutatja. Nyitott az új kutatási területek és módszerek megismerésére. Következetesen segíti az egészintézményes fenntarthatóságra nevelés megvalósítását vagy elmélyítését.

Hogyan győződhet meg a pedagógus arról, hogy mind a kilenc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat? A minősítési útmutatóban található táblázat alapján. A fenntarthatóságra nevelés pedagóguskompetenciáinak összetett rendszere alapvetően négy elemet jelent: a tanulók bevonását, a gyakorlati alkalmazást, a reflektív gyakorlatot és a fenntarthatósággal kapcsolatos tudás, etika és értékek integrációját.

A környezet tanúskodik-e az e témára való odafigyelésről, az óra menetében megjelennek olyan tevékenységelemek feladatok, kérdések, tevékenységek, kapcsolódás más tantárgyhoz, eszközhasználat, stb. Letölthető innen: Azországos pedagógiai-szakmai tanfelügyleti ellenőrzés folymatai szakértőknek. Tovább: Önértékelési kézikönyvhöz igazított önértékelési program javaslat gyógyped. Tovább: - Módszertani segédlet 1. Tovább: Önértékelési program - Javaslat.

Tovább: Éves önértékelési terv - Javaslat. Az intézmény ellenőrzését legalább három — a jogszabályi feltételek szerint kijelölt — köznevelési szakértőből álló csoport végzi. A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatait jegyzőkönyvben rögzíti. Az intézményi önértékelés keretében az intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját. Az intézményi önértékelés részeként kétévente sor kerül az intézmény pedagógusai, valamint az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében az intézményvezető intézményen belüli értékelésére.

Az intézményi önértékelés eredményét a pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a pedagógusok minősítését végző szakértők, valamint az intézmény munkáját támogató szaktanácsadók a megbízásukat követően tekinthetik meg a hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményi önértékelés eredményét az intézményvezető küldi meg a fenntartó részére.

EMMIÁtmeneti rendelkezések Ugrás a tartalomra. Jelenlegi hely Címlap » Önértékelés,minősítés,tanfelügyelet. A kompetencia terület értékelése a minősítési útmutató 6. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja Pedagógus I. A pedagóguskompetenciákhoz tartozó indikátorok 7. A minősítési útmutatóban található táblázat alapján Letölthető innen: Azországos pedagógiai-szakmai tanfelügyleti ellenőrzés folymatai szakértőknek 6.

Módszertani segédlet minősítő szakértőknek Tovább: - Módszertani segédlet 1. EMMI Tanügyigazgatás Aranyosiné Borsodi Éva. Log in to post comments.