1708 a kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 585320370
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,18

MAGYARÁZAT:1708 a kitoltesi utmutato

A Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás fióktelepe vagy pénzügyi képviselője, ezek hiányában a külföldi vállalkozás, illetve a külföldi vállal- kozás foglalkoztatottja1 a kötelezettségét főszabályként nem ezen a nyomtatványon. A Tbj. A társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettségével kapcsolatban bővebben tájékozódhat a www.

Több munkáltató által létesített munkaviszony Mt. Kijelölés hiányában a több munkáltató által létesített munkaviszonyból eredő adókö- telezettségek teljesítésére a munkaviszonyban érintett bármely munkáltató kötelezhető. A kijelölt munkáltató a munkavállaló tekintetében adókötelezettségeit saját nevében teljesíti, tehát ilyen esetben a as bevallás benyújtási kötelezettségnek is a kijelölt munkáltató tesz eleget.

A Katv. A kisvállalati adó KIVA alanya Tekintettel arra, hogy a kisvállalati adó megfizetésével az adózó csak a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól mentesül, így a as bevallást az általános szabályok szerint kell benyújtania, és - a szakképzési hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adó kivételével - az adót, járulé- kokat megfizetnie. Abban az esetben, ha az adózónak fizetési kötelezettsége nem keletkezik, de az Art.

A bevallást tehát nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha abban van más, adófizetési kötelezettséggel össze nem függő adat. A bevallás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók. A as bevallást az állami adó- és vámhatóság honlapján megtalálható és letölthető Abevjava internetes kitöltő programmal kell kitölteni. A A résznyomtatványból adó- zónként egyet, a M résznyomtatványból az adózóhoz tartozó magánszemélyenként egyet-egyet kell kitölteni.

A bevallást az adózó, vagy ügyfélkapus regisztrációval rendelkező, és az állami adó- és vámhatósághoz az EGYKE jelű bejelentőlapon bejelentett képviselője nyújthatja be. Ügyfélkapus regisztrációját a Kormányhivatal bármely járási fővárosi kerületi hivatalá- ban, vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain, a Magyar Posta Zrt.

Amennyiben rendelkezik a megfelelő szintű elektronikus aláírással, úgy regisztrálhat az interneten is, nem kell az ügyfél-regisztrációs szervnél megjelennie. Magánszemélyt az adóhatóság előtt - ha nem kíván személyesen eljárni - törvényes képvi- selője, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, 5 Katv.

Az egyéni vállalkozó magán- személyt az adóhatóság előtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. Az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti. Az állandó meghatalmazás, megbízás — a külön jogszabály- ban meghatározott feltételek teljesítésén túl — az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvé- nyes, ha azt az adózó vagy képviselője az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be.

Ha az állandó meghatalmazást, megbízást az adózó képvi- selője jelenti be, az állami adó- és vámhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az állami adó- és vámhatósággal szemben a bejelentéstől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az álla- mi adó- és vámhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.

A A korábbi időszakra vonatkozóan az adott évben rendszeresített bevallásnak megfelelő adattartalommal kell pótolni a beval- lásokat [ A pótlólagos bevallást az eredeti bevallás útmutatójában leírtak szerint kell elkészíteni. Az állami adóhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja, és a törvényben meghatá- rozott esetekben - amennyiben az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javít- ható ki, vagy az adózó a jogszabályban előírt igazolások benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, ame- lyek az állami adóhatóság nyilvántartásában sem szerepelnek — 15 napon belül, megfelelő határidő kitűzésével az adózót javításra hiánypótlásra szólítja fel.

Az adózónak a hibalis. Helyesbítő, vagy önellenőrző bevallások esetében is küldhető javító bevallás abban az esetben, ha a helyesbítésnek, önellenőrzésnek szánt bevallást a hivatal hibásnak találta és arról értesítést küldött. Az elküldött bevallások feldolgozási állapotáról az ügyfélkapun keresztül, az eBEV szol- gáltatások rendszerében tájékozódhat. Adózótól adott időszakra benyújtott első bevallás alapbevallásnak minősül a nyomtatvá- nyon nincs kitöltve sem a javítani kívánt bevallás vonalkódja, sem a helyesbítés, sem az önellenőrzés jele.

Az állami adó- és vámhatóság által elfogadott befogadott és teljes fo- lyamatában feldolgozott alapbevallás után, ugyanarra az időszakra alapbevallás már nem, csak adózói javítás helyesbítésvagy önellenőrzés nyújtható be. Adózói javításról helyesbítésről akkor van szó, amikor az adózó utóbb észlelte, hogy az állami adó- és vámhatóság által elfogadott bevallás bármely adat tekintetében téves, vagy valamely adat az elfogadott bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körű.

Az adó megállapításához való jog elévülési idején belül az adózó is kezdeményezheti az adóbevallás kijavítását, ha a bevallás — adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét nem érintő — hibáját észleli. Akkor is adózói javításról helyesbítésről van szó, ha valamely magánszeméllyel kapcso- latos adatközlést bármely bevallási időszakra pótlólag teljesíti az adózó. Az értékadatok adózói javítása helyesbítése adózói szintű kötelezettségváltozást nem eredményez.

Az adózói javítás helyesbítés lényege a magánszemélyre vonatkozó teljes adatcsere, de ebben az esetben is meg kell ismételni a Aes és a Aes lapok teljes adattartalmát. Értékadatok adózói javítása helyesbítése Értékadatnak tekintendő minden olyan adat, mely a M —es laptól a Mas lapig kivéve a es lapa lapok I-XXI. Amennyiben a magánszemély jövedelem- járulék adatainak valamelyikét kell helyesbíte- ni M — M lapok valamely sora, kivéve a es lapakkor a ma- gánszeméllyel kapcsolatos, az adózói javítással helyesbítéssel érintett időszak valameny- nyi részletező lapját kitöltve, ismételten be kell nyújtani.

Ebben az esetben az adott M laphoz tartozó lapok egyes soraiban adatot közölni nem lehet. Ezen értékadatok bármelyikének adózói javítása helyesbítése során a helyes azonosító adatok feltüntetésével csak az adott személy ek re vonatkozó bevallást és a A es, Aes lapok teljes adattartalmát kell ismételten közölni. Az adott magán- személy ek re vonatkozóan azonban nem csak az adott sorhoz kapcsolódó javított adatot kell feltüntetni, hanem a M laphoz tartozó valamennyi lapot kitöltve ismételten be kell nyújtani.

Amennyiben az értékadatok adózói javítása helyesbítése adózói szintű köte- lezettség változást eredményez, úgy a bevallás tekintetében az önellenőrzést is el kell végezni. Önellenőrzésnek az a módosítás minősül, amely során az adóalap járulékalapillet- ve az adó járulék összege adózói nem magánszemély szinten változik.

Amennyiben az adózói javítás helyesbítés egyúttal önellenőrzésnek is minősül, úgy azt a A főlap C blokkjában a bevallás jellege kódkockában kell jelezni. Önellenőrzésnek minősül, ha az adózó az adót járulékotadóalapot járulékalapot az ellenőrzés megkezdése előtt helyesbíti Önellenőrzésnek minősül továbbá az a helyesbítés is, amely során az adózót terhelő egyéb kötelezettség alapja, illetve a kötelezettség adó, járulék összege változik.

Ebben az eset- ben természetesen csak az önellenőrzést kell jelölni. Az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó járulék és költségvetési támogatás - a vizsgált időszak tekintetében - önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Az állami adó- és vámhatóság által utólag megállapított adót járulékotköltségvetési támogatást az adózó 12 Art. A vizsgálat alá vont adót járulékotköltségvetési támogatást és idő- szakot érintő helyesbítés abban az esetben minősül az ellenőrzés megkezdését megelőzően elvégzett önellenőrzésnek, ha az adózó az önellenőrzésről szóló bevallást legkésőbb a megbízólevél kézbesítésének — kézbesítés hiányában átadásának — napját megelőző napon az állami adó- és vámhatósághoz benyújtotta.

Ha a munkáltató a munkáltatói adómegállapítást követően feltárja, hogy a magánszemély jogszerű eljárása mellett az adót tévesen állapította meg, és a magánszemély vele még munkaviszonyban áll, az adómegállapítást módosítja és az adókülönbözetet a magánsze- mély részére visszatéríti, illetve a következő kifizetéskor levonja. A munkáltató az adómegállapítás módosítását nyilvántartásba veszi, és egyidejűleg a módosított adómegállapításról igazolást állít ki a magánszemély részére.

Ha az adókülönbözet egy összegben nem vonható le, a munkál- tató a levonást további hat hónapon át folytathatja. A munkáltató a levont, illetve visszaté- rített adókülönbözetet a rá vonatkozó szabályok alapján vallja be, fizeti meg, illetve igényli vissza.

A munkáltató a levonni elmulasztott adó után a munkáltatói adómegállapításra előírt határidőt követő naptól a nyilvántartásba vétel napjáig saját terhére önellenőrzési pótlékot állapít meg, melyet be kell vallania és meg kell fizetnie. Amennyiben az adókülönbözet nem vonható le teljes egészében, vagy a magánszemély időközben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül az adókülönbözet még fennálló összegéről és a magánszemély adóazonosító számáról értesíti a magánszemély lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, minde- zek hiányában utolsó ismert belföldi lakóhelye szerint illetékes állami adó- és vámhatósá- got.

Ha a munkáltatói adómegállapítás az Art. A munkáltató a feltárt adókülönbözetről lehetőség szerint tájékoztatja a ma- gánszemélyt. A mun- káltató a bejelentési, önellenőrzési pótlék megállapítási, bevallási kötelezettség teljesítésé. Szintén így jár el a munkáltató, ha a hibát az összesített igazolás kiállítását követően, illet- ve a kifizető, ha azt a kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel A munkál- tató, illetve a kifizető az adókülönbözet megfizetésére nem köteles az a magánszemélyt terheliugyanakkor a levonni elmulasztott adó, adóelőleg után a munkáltatói adómegállapításra előírt határidőt követő naptól, illetve az igazolás kiállításának napjától a nyilvántartásba vétel napjáig saját terhére önellenőrzési pótlékot állapít meg, melyet be kell vallania és meg kell fizetnie.

Az előzőekben ismertetett esetekben a bejelentés alapján az adókülönbözetet az illetékes állami adó- és vámhatóság határozattal írja elő a magánsze- mély terhére, illetve javára. Ha a munkáltató kifizető a magánszemélynek teljesített kifizetésről szóló igazolás kiállí- tását követően tárja fel, hogy a magánszemélyt terhelő járulékot nem a törvényben megha- tározottak szerint állapította meg és vonta le, a feltárt hibát nyilvántartásba veszi.

Ameny- nyiben a hiba a törvényben meghatározottnál alacsonyabb összegű járulék levonását ered- ményezte, a munkáltató kifizető az igazolás kiállításának napjától a nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmulasztott járulék után önellenőrzési pótlékot állapít meg, vall be és fizet meg. A munkáltató, amennyiben a magánszemély vele még munkaviszonyban áll, a törvényben meghatározottaktól eltérően megállapított és levont járulék nyilvántartásba vételét követő- en a feltárt hiba következményeként keletkezett járulékkülönbözetet a magánszemély ré- szére visszatéríti, illetőleg a következő kifizetéskor levonja.

Abban az esetben, ha a korrekció a magánszemély jövedelmét is érinti, azaz személyi jövedelemadó levonás is szükséges, úgy értelemszerűen arányosítani kell a levonás összegét az adónemek között. Ha a különbözet egy összegben nem vonható le, a munkáltató a levonást további hat hónapon át folytathatja. A munkáltató a levont, ille- tőleg visszatérített járulékkülönbözetet a rá vonatkozó szabályok alapján vallja be, fizeti meg, illetőleg igényli vissza.

Amennyiben a járulékkülönbözet az előbbiek szerint nem vonható le teljes egészében, vagy a magánszemély időközben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsu- lásától számított 15 napon belül a különbözet fennálló összegéről és a magánszemély adó- azonosító számáról értesíti a magánszemély lakóhelye szerint illetékes állami adó- és vám- hatóságot, amely az egyébként rá vonatkozó szabályok szerint intézkedik a hátralék besze- dése érdekében.

Ilyen esetben késedelmi pótlék a fizetési felhívásban megjelölt teljesítési határidő lejártát követően számítható fel. A kifizető a járulékkülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról az adóazonosító szám feltüntetésével 15 napon belül bejelentést tesz a magánszemély lakóhelye szerint illetékes állami adó- és vámható- sághoz és a magánszemélyt értesíti, kivéve, ha a magánszemély értesítési címét nem isme- ri. A munkáltató, ha a járulékkülönbözet elszámolása meghiúsult, továbbá a kifizető az önel- lenőrzési pótlék megállapítási, bevallási és a bejelentési kötelezettség teljesítésével mente- sül a levonási kötelezettség megsértésével összefüggő jogkövetkezmények alól.

A munkál- tató, ha a magánszeméllyel a járulékkülönbözetet elszámolta, az önellenőrzési pótlék meg- állapítási, bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsérté- sével összefüggő jogkövetkezmények alól. Ha a munkáltató a vele munkaviszonyban már nem álló magánszemélytől a munkaviszony fennállása alatt a biztosítottat terhelő járulékot nem vonta le, de azt a Tbj.

Az állami adó- és vám- hatóság a munkáltató által le nem vont, biztosítottat terhelő járulékot határozattal írja elő a magánszemély terhére, és szükség esetén intézkedik az előírt járulék beszedése iránt. Amennyiben a magánszemélyt terhelő járulék összege megfizetésre, beszedésre került, az állami adó- és vámhatóság erről a magánszemély volt munkáltatóját értesíti, aki amely az általa a Tbj. Az önellenőrzést az Art. Korábbi önellenőrzési pótlék önellenőrzése értelemszerűen csak ismételt önellenőrzés keretében valósulhat meg.

Amennyiben az önellenőrzéssel történő helyesbítéssel az adózónak pénzügyileg rendezen- dő adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot az önellenőrzési bevallás benyújtásával egyidejűleg kell — késedelmi pótlék fel- számítása nélkül — megfizetni. Nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani, ha a munkáltató kifizető a bevallást, a ma- gánszemély hibás nyilatkozata miatt helyesbíti21 önellenőrzéssel.

Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyan-ezen idő- ponttól nyílik meg. Az önellenőrzést az önellenőrizni kívánt időszakban hatályos jogszabályok figyelembevé- telével végezze el. Lehetőség van az adóbevallás benyújtására előírt határidőt megelőző időpontban is a be- vallás önellenőrzéssel történő helyesbítésére. Ebben az esetben a helyesbített adó, költség- vetési támogatás az általános szabályok szerint válik esedékessé.

Az önellenőrzési pótlék helyesbítése esetén — az önellenőrzési lapokon - kizárólag az önellenőrzési pótlék bevallására szolgáló. Ebben az esetben is meg kell ismételni a teljes bevallást! Abban az esetben, ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőr- zési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken, akkor a negatív előjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sor ok ban.

Az önellenőrzéssel kapcsolatos további információk a Aas lapok kitöltésére vo- natkozó útmutatónál találhatók. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben bevallási adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan, hiányos adattartalommal, késve teljesíti, vagy azt elmulasztja, az adó- és vámha- tóság szankcióval élhet — figyelembe véve az Art.

Egyéb tudnivalók: A belföldi jogi személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánsze- mélynek — ideértve az egyéni vállalkozót is — továbbiakban: pénzforgalmi számla nyitásá- ra kötelezett adózó legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással kell teljesítenie, lehetősége van azonban az őt terhelő eljárási illeték, az állami adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kap- csolódó regisztrációs díj, az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetési kötelezettség megfizetése, árverési vételár, vételár-előleg — kivéve az elektronikus árverés esetét —, a végrehajtási eljárás alatt álló adózó a végrehajtói letéti számlára történő befize- tés vonatkozásában az állami adó- és vámhatóságnál készpénz-helyettesítő fizetési eszköz- zel bankkártyával történő adófizetésre, valamint a külön jogszabályban meghatározott, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül POS terminál útján történő bankkártyás fizetésre.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózónak bel- földi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell telje- sítenie, lehetősége van azonban az állami adó- és vámhatósághoz teljesítendő fizetési köte- lezettségeinek, kivéve az elektronikus árverés esetét az árverési vételár, vételár-előleg megfizetése készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel bankkártyával történő megfizetésé- re, valamint a külön jogszabályban meghatározott, az elektronikus fizetéseket és elszámo- lásokat biztosító alrendszeren keresztül történő teljesítésére.

A foglalkoztatónak minősülő egyéni vállalkozó ebben a bevallásban csak a kifizetői, mun- káltatói minőségben őt terhelő kötelezettségeket tünteti fel, vagyis az általa foglalkoztatott biztosítottak adó, járulék és egyéb adatait közli. Az egyéni vállalkozói tevékenységet cse- lekvőképességének elvesztése miatt az egyéni vállalkozó nevében és javára folytató törvé- nyes képviselő, továbbá az elhunyt egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységét folytató özvegye vagy örököse kötelezett az előzőek teljesítésére.

A társas vállalkozások jelen bevallással érintett kötelezettségeikről az előtársasági időszakban és abban az esetben is kötelezettek a as bevallás benyújtására, ha az. A felszámolási eljárás alatt álló adózók - a tevékenységüket lezáró adóbevallást — a felszámolás megkezdését megelőző nappal lezárt időszakra — a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül; - a felszámolás időtartama alatt a bevallás oka t az általános szabályok szerint; - a felszámolás befejezésekor a felszámolási záró adóbevallást a záró mérleg elkészítésé- nek napját követő napon kötelesek az állami adó- és vámhatóságnak benyújtani.

A végelszámolás alatt álló adózók - a tevékenységüket lezáró adóbevallást — a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal — a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül; - a végelszámolás időtartama alatt a bevallás oka t az általános szabályok szerint; - a záró adóbevallást végelszámolás befejezésekor, a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidőben, a közzétételre való megküldés- sel egyidejűleg, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett, de a végelszámolás szabályai szerint megszűnő adózók a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésének elfogadá- sának napját követő napon kötelesek benyújtani.

A tevékenységet lezáró adóbevallással, illetve a felszámolást, vagy a végelszámolást lezáró adóbevallással egyidejűleg teljesíteni kell a tevékenységet lezáró, illetve a felszámolást, vagy a végelszámolást lezáró adóbevallás időszakát megelőző azon időszakokra vonatkozó adóbevallási kötelezettségeket is, amelyek teljesítésének határideje a tevékenységet lezáró bevallás, illetve a felszámolást, vagy végelszámolást lezáró adóbevallás benyújtásakor még nem járt le.

Kitöltési útmutató doc, KB. Guidance, doc, KB. Guidance, pdf, KB. Kitöltési útmutató pdf, KB. Módszertani segédlet pdf, KB. Sajtószoba Kapcsolat English. Időfelhasználás, időmérleg Igazságszolgáltatás Információ, kommunikáció Ipar Jövedelem és fogyasztás Kormányzati pénzügyek Környezet, kommunális ellátás Kultúra. Szállítás, közlekedés Szociális ellátás Területi adatok Tudomány és technológia Turizmus, vendéglátás.

Cenzusok Mikrocenzus Népszámlálás Agrárcenzus Európai lakossági egészségfelmérés EDP jelentés Jelentés a kormányzati szektor egyenlegéről és adósságáról Nyilvános mikroadatok. Kiadványok Gyorstájékoztatók Kiadványtár Innen elérhető a KSH összes letölthető kiadványa, valamint megvásárolhatók a nyomtatott, e-polcos, CD kiadványok. Egyéb Az európai statisztikai adatok közzététele a Brexit után a statisztikai publikációkban Közzétételi és revíziós naptár.

Egyéb szolgáltatások Besorolási állásfoglalások Statisztikai számjel Igazolások kiadása. Általános információk Szolgáltatásainkhoz való hozzáférés Szolgáltatásaink térítési díjai. Egyéb A felhasználói igények írásban történő benyújtására a Lépjen velünk kapcsolatba! Metainformációk Szakstatisztikák A KSH felelősségében lévő szakstatisztikák; azok adatforrásai, adatelőállítási folyamata, módszerei, eredménytermékei és ezek dokumentációi Adatfelvételek A KSH által a hivatalos statisztikák fejlesztését, előállítását és közzétételét támogató adatgyűjtések, valamint adatátvételek információi Regiszterek A KSH által kezelt statisztikai regiszterek és azok részletes módszertani információi Fogalmak, definíciók A KSH által publikált eredménytermékekben, illetve a statisztikai adatelőállítási folyamatokban használt legfontosabb fogalmak és nomenklatúrák információi.

Módszertani keretrendszer Módszerek és irányelvek A statisztikai adatelőállítási folyamatot és annak elemeit támogató módszertani ajánlások és irányelvek. Háttérinformációk Adatvédelem Adatfelvételekre vonatkozó jogszabályok Összeírói, kérdezőbiztosi hálózat Statek Kft. Szervezet Tevékenység Szervezet Karrier Közérdekű adatok A KSH története Nemzetközi együttműködés Nemzetközi kapcsolatrendszer Nemzetközi rendezvények tanulmányút, workshop, konferencia Nemzeti statisztikai hivatalok Egyéb nemzetközi szervezetek.