Utmutato mesterpedagogus 2018


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 578283213
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 14,77

MAGYARÁZAT:Utmutato mesterpedagogus 2018

Az előmeneteli rendszerben történő előrehaladás a gyakornok és a pedagógus I. A Ezzel után az ideiglenes pedagógus II. A minősítésekre való felkészülésben a konferencia-előadások és az Oktatási Hivatal honlapján elérhető tájékoztatók, hírlevelek mellett útmutatók segítik a minősítés résztvevőit.

Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány először A 28 terület- és szakspecifikus kiegészítő, amelyek az Útmutató mellékleteiként érhetőek el, és az egyes szakterületek pedagógusainak felkészülését segítik. Az éles és a próbaminősítések, a szakértői képzések, a workshopok, konferenciák tapasztalatai, visszajelzései alapján A kiegészítő útmutatók is bővültek, sorra jelentek meg az egyes szakterületekhez tartozó újabb változatok.

Az Útmutató készítőinek alaptörekvése mindvégig változatlan maradt, a legfontosabb módosításokat a minősítések egyszerűbbé tétele és a jogszabályi változások nyomon követése eredményezte. A mesterpedagógus és kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítésekre való felkészülésben külön útmutatók segítik a pedagógusokat, szakértőket, intézményvezetőket, amelyek hamarosan szintén elérhetőek lesznek az Oktatási Hivatal honlapján.

A kiadványokban részletes tájékoztató olvasható a minősítési eljárásról, a feltöltendő dokumentumokról, illetve azok elkészítéséhez is található bennük segítség. A gyakornokok munkáját, minősítővizsgára való felkészülését támogató mentorok számára őszén jelenik meg a Mentori segédletamely kifejezetten a mentorok munkáját segítő hasznos tanácsokat és tájékoztatásokat tartalmaz.

A mesterpedagógus és a kutatótanár fokozat az előmeneteli rendszer két legmagasabb, de nem kötelező fokozata. A két választható fokozat kidolgozása és a teljes minősítési rendszer tesztelése a gyakorlatban nyert tapasztalatokra, tényekre építkezett. Figyelembe vette a tanulók, a pedagógusok, a köznevelési intézmények és a köznevelés irányítóinak szempontjait, feldolgozta a nemzetközi és hazai tapasztalatokat, beépítette a rendszeres szakmai egyeztetések, illetve a pedagógus- és pedagógusképzés-kutatások új eredményeit.

A mesterpedagógus és a kutatótanár fokozatnak hozzá kell járulnia a köznevelési rendszer eredményességének javításához. A két fokozat kialakítását meghatározó szempontok a következők voltak: mindkét fokozat az innovációra épít, a kutatásalapúságot támogatja, a köznevelésben tapasztalható problémák megoldására és a fejlesztések előmozdítására irányul, támogatja a hálózatosodást, a tudásmegosztást, visszahat az életpálya többi elemére, átmeneti és hosszú távot is kezel. Az Oktatási Hivatal pilotprogram keretében dolgozta ki a fokozatokat meghatározó elemeket, a profilokat, a fokozatba lépés követelményeit, a fokozatba sorolt pedagógusok feladatait mesterpedagógus- és kutatótanár-jelölt részvételével.

A kutatásba kizárólag olyan kiváló, a szakterületük által elismert szakemberek kerülhettek, akik a szakmai munkájuk mellett minimum 14 év pedagógiai gyakorlattal rendelkeznek. A pilotban végül fő töltötte fel a portfólióját az informatikai rendszerbe, közülük fő mesterpedagógus-jelöltként 41 fő jelenleg is mesterpedagógus fokozatban vanfő kutatótanár-jelöltként 39 fő jelenleg is mesterpedagógus fokozatban van vett részt a kutatásban.

A feltöltött szakmai anyagokat a pilot során képzett mesterpedagógus- és kutatótanár-minősítési szakértők értékelték. A mesterpedagógus fokozat profiljai olyan tevékenységegyütteseket foglalnak keretbe, amelyek a gyakorlatban egyéni mintázatokban jelennek meg a pedagógusok egyéni munkájától függően.

Az egyes tevékenységprofilokhoz eltérő feladatok, funkciók és különböző produktumok társulnak. A tevékenységprofilok alapvető célja, hogy irányokat mutasson az átjárhatóság alapelvének érvényesülésével. Öt tevékenységprofil került meghatározásra innovátor, támogató, vezető, szakértő és szaktanácsadó tevékenységprofilám ezek nem teljesen steril profilok, egymással átfedésben is lehetnek hiszen a szaktanácsadó a támogató tevékenység mellett részt vehet innovációban, vagy vezetői szerepet is betölthet.

A fokozatban lévők munkáját átható szakmai tevékenységek a mesterpedagógusok esetében négy feltáró-elemző, fejlesztő-újító, tudásmegosztó-segítő tevékenységek és a tudatos szakmai fejlődés tevékenységeia kutatótanároknál három dimenzió kutatás-innováció, tudásmegosztás, tudatos szakmai fejlődés mentén definiálhatóak.

A mesterpedagógusok minősítésének folyamata felkészülési szakasszal kezdődik, amelynekben a pedagógus megtervezi, előkészíti azt az 1—2 éves fejlődési folyamatot, amely során a felkészül a mesterpedagógusi tevékenységek sikeres végzésére. Ezt követi a mesterpedagógus fokozat megszerzése, amelynek két fő összetevője a pedagógus által elkészített mesterpedagógusi pályázat, majd ennek bemutatása és védése.

A mesterpedagógus fokozat megszerzése után a pedagógus megvalósítja mesterprogramját, végzi azokat a vállalt tevékenységeket, amelyekkel hozzájárul a szakmai közösség, a köznevelés innovációjához-fejlesztéséhez, megosztja tudását, feltáró-elemző tevékenységeket végez, szakmai fejlődését tudatosság jellemzi.

A mesterprogram utolsó előtti évében a pedagógus mérlegelheti, hogy szeretné-e megújítani mesterpedagógusi pályázatát. A mesterpedagógusi pályázat megújításakor a pedagógus újabb, öt évre szóló mesterpedagógusi pályázatot nyújt be, majd intézményének közössége és a bizottság tagjai előtt bemutatja és megvédi első mesterpedagógusi ciklusának eredményeit és új mesterprogramját. Az új mesterprogram megvalósításának folyamata, tartalma megegyezik az előző mesterprogram megvalósításával.

Az új mesterprogram utolsó előtti évében a pedagógus ismét mérlegelheti, hogy szeretné-e megújítani pályázatát. A kutatók javaslata alapján kutatótanár fokozatba csak öt év mesterpedagógus fokozatban töltött idő után lehet majd jelentkezni, erről azonban még nem születetett minisztériumi döntés. A kutatótanárok minősítése ezek után a mesterpedagógusi minősítés során megismert folyamatokkal folytatódik: a Kutatótanár fokozat megszerzése után a kutatóprogram megvalósítása, a kutatótanári pályázat megújítása, valamint az újabb kutatóprogram megvalósítása következik.

A mesterpedagógusi és a kutatótanári pályázathoz elkészített dokumentumokat az e-portfólió felületére kell feltöltenie a pedagógusnak. Az átmeneti időszakban ig a pedagógus I. Az átmeneti időszakot követően ezekből a fokozatokból nem lehet pályázni, így az összevont eljárás megszűnik. Az átmeneti eljárásban feltöltendő dokumentumok körét az alábbi ábrák mutatják.

A pedagógus II. A mesterpedagógusi, illetve kutatótanári pályázatba feltöltendő dokumentumok elkészítését a mesterpedagógusok és kutatótanárok felkészítését támogató útmutatók segítik, amelyek megjelenése első félévében várható. Az útmutatókban minden dokumentumtípus elkészítéséhez készülnek minták, sablonok, szempontsorok, ajánlások, amelyek szintén a dokumentumok összeállítását segítik. Ezek minden esetben ajánlások, hiszen a pedagógus maga dönti el, hogy milyen szakmai tartalommal képes a leginkább bemutatni tevékenységeit, kompetenciáit.

Leírhatja benne a pedagógus, hogy ezekhez milyen támogatást kapott, milyen nehézségekkel szembesült a megvalósítás során, illetve a tapasztalatok alapján mely kompetenciái fejlődtek, és melyek a fejlesztendő területei. A pályázathoz legalább két ajánlás feltöltése kötelező: az intézményvezetői intézményvezető esetében fenntartói és az intézményen belüli szakmai ajánlás, amelyet a pályázó pedagógusközösségének egy, a pályázó által felkért tagja készít.

A dokumentumok célja elsősorban a végzett tevékenységek intézményen belüli hasznosulásának bemutatása, igazolása. A dokumentum lehetőséget biztosít a pedagógus intézményben betöltött szerepének, szakmai fejlődésének, eredményeinek, valamint az intézményi támogatás módjainak bemutatására. Az ajánló megjelenítheti, bizonyíthatja benne érveit, leírhatja a véleményét a jelölt mester- vagy kutatóprogramjáról.

A bemutatóportfólió legalább négy, legfeljebb hat dokumentumot tartalmaz, amelyekben a pedagógus a legjelentősebbnek ítélt tevékenységeit, eredményeit mutatja be. Bizonyítja, hogy pályáját tudatos szakmai fejlődés jellemzi, megvalósult tevékenységeiben meghatározóan jelen vannak a három- illetve négydimenziós modell által leírt tevékenységek, valamint mesterpedagógus esetén indokolja a fő tevékenységprofil választását.

A bemu­tatóportfólió dokumentumai között a pályázó bemutathat például egy általa fejlesztett taneszközt, egy általa tervezett és kivitelezett pedagógiai projekthez kapcsolódó dokumentumot, saját jó gyakorlatot vagy innovációt, saját vagy másokkal végzett vizsgálatot és elemzést. Feltöltheti egy rendszeresen szervezett tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény vagy az intézményben folyó fejlesztés dokumentumait, illetve a saját szakmai publikációinak listáját.

A dokumentumok közül legalább három nem lehet 10 évesnél régebbi. A bemutatóportfólióhoz készített összegző elemzésben, reflexióban értékeli a pedagógus az egyes dokumentumok által igazolt tevékenységeket és a további fejlesztési lehetőségeket, illetve magyarázza a szakmai dokumentumok kiválasztását.

Bemutathatja többek között a személyes szakmai célok megvalósulását, a célok mentén végbement fejlődést, a szakmai fejlődés útját, a szakmai célok megvalósulását, az abból levont következtetéseket, az eredmények hatásait az intézményi célokra, valamint a tevékenységek és az eredmények megosztását. Előbbi tartalmazza a kitűzött főbb szakmai célokat, azok előre tervezhető nagyobb állomásait és várható produktumait, továbbá mesterpedagógus esetében megjelöli a választott fő tevékenységprofilt, az azt szolgáló és a más profilokból vállalt egyéb tevékenységeket.

A részterv a célok, a folyamatok, az értékelés és a produktumok megtervezését foglalja magában az első időegységre vonatkozóan. Meghatározzák benne közös céljaikat, közös és egyéni vállalásaikat, amely biztosíthatja azt, hogy a jelölt tevékenysége beágyazódhasson szakmai közösségeinek életébe, és ezzel hozzájárulhasson annak eredményességéhez, fejlődéséhez. Rögzítik az együttműködés során végzendő tevékenységeket és ezek ütemezését, hasznosulását, a szakmai közösség támogató szerepét, és amennyiben releváns, a külső szakmai partner szerepét.

A mesterpedagógusi és a kutatótanári pályázat feltöltését a pályázat bemutatása és védése követi, amely 60 percig tart. Az átmeneti időszakban pedagógus I. A bemutatás és védés javasolt felépítése, ütemezése az alábbi:. A bemutatóban érdemes megjeleníteni a szakmai fejlődés útját, a személyes mellett a szakmai és az intézményi perspektívát is. Javasolt a célok, a tevékenységek és az eredmények összefüggésének, valamint az erősségek és a továbbfejlődési lehetőségek bemutatása. Kiemelheti a pedagógus a formális és informális tudásmegosztás formáit, módjait, a kollégákkal, szakmai partnerekkel történő együttműködést.

Összevont eljárás esetén a pedagógus II. Ha a pedagógus a pedagógus II. Az értékelést végző minősítőbizottság összetétele szintén eltér a pedagógus II. Az átmeneti eljárás során pedagógus I. Az összevont eljárásban a pedagógus II. Tevékenységében tetten érhető az állandó elemzés, önértékelés és megújulás az adaptivitás, a tanulók, gyermekek fejlődése érdekében.

Keresi a tanulási, fejlődési lehetőségeket, ezt összekapcsolja pedagógusi gyakorlatának önelemzésével, értékelésével. Figyelemmel kíséri szűkebb vagy tágabb szakmai környezetének fejlesztési eredményeit. Tevékenységében megjelenik más pedagógusok, szervezetek jó gyakorlatainak, adaptív megoldásainak figyelemmel kísérése.

Tájékozódik a hazai vagy nemzetközi szakirodalomban, online felületeken; továbbképzéseken, szakmai rendezvényeken, konferenciákon vesz részt. Pedagógiai munkájának eredményessége, a tanulók, gyermekek fejlődése érdekében egyénileg vagy együttműködésben szakmai elemzést, vizsgálatot, kutatást végez. Már egy koherens, átgondolt szakmai elemzés, vizsgálat, kutatás esetében is teljesül a feltétel.

Elemzéseihez, vizsgálataihoz szükséges szakmai hátteret, szakirodalmat ismeri, értelmezi. Vizsgálataihoz kötődően tájékozódik a szakirodalomban, az olvasottakat elemzi, értelmezi, saját vizsgálataihoz kapcsolja. Elemzési, vizsgálati eredményei intézményében, szakmai közösségében hasznosulnak. Elemzési, vizsgálati, kutatási tevékenységének eredményei dokumentálhatóan hozzájárulnak intézményének, szakmai közösségének fejlődéséhez. A mesterpedagógus, valamint a kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárás tehát a pedagógus II.

Mégis több, hiszen az ezekbe a fokozatokba pályázó pedagógusok nem csupán kiváló pedagógusok, de fejlesztő, kutató, tudásmegosztó tevékenységükkel intézményük, illetve a közoktatási rendszer egészének fejlődését segítik, emellett pedig folyamatosan fejlesztik, képzik magukat. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat elérése nem kötelező eleme az előmeneteli rendszernek, a pedagógusok döntése, hogy pályáznak-e ezekbe a fokozatokba.

Amikor egy pedagógus eldönti, hogy mesterpedagógusi vagy kutatótanári tevékenységet végez, nemcsak az elismerést vállalja, hanem a kötelezettséget is, amely méltóvá teszi ennek végzésére. EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről. A mesterpedagógus és a kutatótanár fokozat kialakítása, jellemzői A mesterpedagógus és a kutatótanár fokozat az előmeneteli rendszer két legmagasabb, de nem kötelező fokozata.

A mesterpedagógusi és a kutatótanári minősítési folyamat A mesterpedagógusok minősítésének folyamata felkészülési szakasszal kezdődik, amelynekben a pedagógus megtervezi, előkészíti azt az 1—2 éves fejlődési folyamatot, amely során a felkészül a mesterpedagógusi tevékenységek sikeres végzésére.

A bemutatás és védés javasolt felépítése, ütemezése az alábbi: A bemutatóban érdemes megjeleníteni a szakmai fejlődés útját, a személyes mellett a szakmai és az intézményi perspektívát is. Az Oktatási Hivatal által delegált mester- és kutatópedagógus-minősítési szakértő elnök. Az Oktatási Hivatal által delegált mester- és kutatópedagógus-minősítési szakértő. Intézményvezető vagy az általa delegált szakmai vezető.

Az intézményvezető vagy az általa delegált szakmai vezető. A szakmai partner képviselője, ha ez vállalásként szerepel a szándéknyilatkozatban. A Magyar Tudományos Akadémia által delegált tag. Tudatos szakmai fejlődés dimenzió 1 Pedagógiai gyakorlatát rendszeresen újragondolja és megújítja.

Feltáró-elemző dimenzió 1 Pedagógiai munkájának eredményessége, a tanulók, gyermekek fejlődése érdekében egyénileg vagy együttműködésben szakmai elemzést, vizsgálatot, kutatást végez. A választott elemzési, vizsgálati módszernek megfelelő szabályok szerint jár el.

Eszter Bajzáth Angéla [Dr.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag. A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése.

Mentorok tevékenységének támogatása pdf ». A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák.

A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:. Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek