Radoczne balint ildiko irodalom 7 tanari kezikonyv


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 603536335
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 14,59

MAGYARÁZAT:Radoczne balint ildiko irodalom 7 tanari kezikonyv

To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 5. Orbán Zsuzsanna. Download PDF. A short summary of this paper. EMMI rendelet 2. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az Apáczai Kiadó Kft. Bevezető gondolatok 1.

Jót kell olvasnia. Az ilyen olvasmány táplál. Munkánk során arra törekedtünk, hogy taneszközeinket jobbá, vonzóbbá tegyük, amelyekből tanítani és tanulni könnyen, kedvvel lehet. Az irodalomóra és az irodalomtanítás az egyik legbonyolultabb pedagógiai tevékenység.

Tudomány és művészet egyszerre. A szakterület tudománya és az átadás művészete, amely a gyerekeket az irodalmat olvasó, értő, szerető felnőttekké képes nevelni. Az irodalmi mű élményeket rögzít. Maga az irodalom is emberi élmények tárolása, rögzítése, továbbadá- sa. Munkánk során ennek az élménynek a sugárzását kell megkönnyítenünk. Az irodalomtanárnak abban is segítenie kell, hogy tanítványaink beléphessenek az író által elképzelt világba, képesek legyenek azt átélni, és tudják értelmezni a történéseket.

Állandóan időszerű, problémát jelentő feladat a gyerekek olvasásra késztetése. Az élmények nagy részét ez a korosztály már elsősorban a televízió és a számítógép kínálatából meríti. Ezek a hatások azonban a gyermeki érzelem- és fantáziavilág mozgósításában alig játszanak szerepet. Ezért különösen sok a tennivalónk az olvasás megszerettetése érdekében. Ugyanakkor a televízió és a számítógép előnyeit is célszerű felhasználni a tanítás során.

A számítógép is szolgálhatja a napi munkánkat, diákjainknak adhatunk olyan feladatokat, amelyek el- végzéséhez az internetet kell használni. Az irodalomtanár feladata úgysem változik: beszélni, olvasni, írni kell megtanítani a gyerekeket változó eszközökkel és módszerekkel. Az Irodalom 5. A tankönyvben az irodalomelméleti fogalmak mindig alkalmazás közben, magyarázattal, megha- tározással együtt jelennek meg. A megjegyzendő fogalmak vastagon vannak kiemelve, illetve a könyv végén találhatók a fogalomtárban.

A szemelvényanyagot úgy válogattuk össze, hogy az alkalmas legyen a különböző nevelési területek, többek között az erkölcsi, az esztétikai, a hazaszeretetre, a családi életre nevelés fejlesztésé- re. Ugyanakkor törekedtünk a helyi kulturális hagyományok bekapcsolására is, ösztönöztük a tanulókat ezek felkutatására.

Ahol lehetőség volt rá, ott éltünk a tantárgyak közötti koncentrációval is. A könyvben együtt szerepel az elmélet és a gyakorlat. Az irodalomkönyvbe természetesen nem ír a tanuló, írásbeli munkáit a füzetben és a munkafüzetben végzi.

Ennek révén klasszikusaink gondolatai, nyelvi remeklései kevésbé vannak jelen életünkben. Pedig a memoriternek fontos szerepe van a beszédkészség kialakításában, a versek gondola- Radóczné Bálint Ildikó — Virág Gyuláné tiságának megértésében.

A memoriterek- re tett javaslatainkat a könyvben és a tanmenetben is jelöltük. Ezúttal is szeretnénk köszönetünket kifejezni Boncásné Egri Gab- riellának, Farkas Ferencnének és Mihalik Istvánnénak, akik hozzájá- rultak ahhoz, hogy óravázlataikat a tantárgyi programban megjelen- tessük. Munkánk során soha nem felejtettük el, hogy a különböző ismeretek elsajátítása csak eszköz tanulóink műveltségének, világ- szemléletének kialakításában és formálásában.

Alapelvek, célok, fejlesztési feladatok 2. Alapelvek, célok Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú ismerete és árnyalt hasz- nálata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, az emberi kommunikáció, a gondolkodás, a tanulás, az önis- meret kibontakozásának közege, előfeltétele és legfőbb eszköze.

Az anyanyelvnek kulcsszerepe van a nemzeti és kulturális önazonosság, tudatosság és kifejezőképesség, az erkölcsi, az esztétikai, a történeti és a kritikai gondolkodás kialakításában is. Az anyanyelvnek mint rendszernek a biztos tudása, az anyanyelvi készségek birtoklása segíti az aktív részvételt a társadalom közösségeiben, valamint meghatározó szerepe van a társadalom értékeinek létrehozásában, megvitatásában, közössé tételében és alakító áthagyományozásában.

Az anyanyelvi alapok megfelelő ismerete segíti az idegen nyelv elsajátítását. Az anyanyelvi képzés befolyásolja és támogatja a többi műveltségterület elsajátítását, ezért az anyanyelvi kompetencia fejlesztése valamennyi műveltségi terület feladata. Az irodalom mint nyelvi művészet a kultúra egyik fő hordozója, alakítója: a szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztésének, az esztétikai és érzel- mi nevelésnek, a viselkedési szabályrendszer átadásának egyik legátfogóbb és leghatékonyabb eszköze.

Ezért alapvető szerepe van a nyelvi, a kulturális és a szociális kompetenciák alakításában, fejlesztésében, meghatározó a tanulás teljes folyamatában. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, illetve a nyelvi kom- petencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására.

Az egyén folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására.

Az anyanyelvi és irodalmi nevelés elválaszthatatlan egységet alkot, ugyanakkor különböző képességterülete- ket fejleszt. Az irodalmi művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat a múlt, a jelen és a jövő között. A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti különbség megfogalmazásában, tiszteletében.

Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye. A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlés- formáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismertetése.

Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik a sokoldalú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat.

A Magyar nyelv és irodalom műveltségterület számos ponton kapcsolódik a Művészetek, az Ember és tár- sadalom, az Élő idegen nyelv, valamint az Informatika műveltségi területek tartalmaihoz és céljaihoz. Fejlesztési feladatok 2. A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek alkalmazása. A kommunikációs folyamat összetevőinek azonosítása, értelmezése. Mások véleményének meghallgatása, megértése többszereplős helyzetekben.

Ismert szövegek megjelenítése drámajátékkal. Különféle dramatikus formák kipróbálása pl. A szöveg gondolati, érzelmi-hangulati tartalmát közvetíteni képes értelmes és kifejező olvasás. Az olvasási stratégiák, a szövegértő olvasást támogató olvasási típusok folyamatos gyakorlása pl. Az értő olvasás bizo- nyítása feladatmegoldással.

Az olvasott szövegekkel összefüggésben az aktív szókincs gazdagítása. Különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárása és értelmezése. Különféle ábrák, illusztrációk értelmezése. Az információs kommunikációs technikák IKT műfajainak megfelelő olvasási szokások gyakorlása, az ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszélyek felismerése, kiküszöbölése.

Az olvasott szöveg cselekményének utólagos felidézése, a szereplők cselekedeteinek, jellemének, kifejtett és ki nem fej- tett nézeteinek megértése. A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése.

Önkifejezés és kreativitás különböző műfajokban szö- vegek átírása különböző nézőpontokból stílus- és hangnemváltással, sajtóműfajok gyakorlása. Gondolkodás a saját gondolkodási folyamatokról. A tapasztalatok megosztása. Szövegek vizuális környezetének elemzése, ábrák, illusztrációk értelmezése szövegösszefüggésben. A szöveg értelmezése, egyszerű ok-okozati összefüg- gések felismerése, következtetések levonása. A versszak és a nagyobb szerkezeti egységek viszonyának megértése.

A lírai mű témájának és hangulatának, hangnemének felismerése döntően a 6. A szereplők külső és belső jellemzőinek azonosítása. A tetőpontok, fordulópontok és kitérők érzékelése. Tapasztalatszerzés a tisztán elbeszélő és a dramatikus műrészletek közötti különbségekről. A magyar és a világirodalom néhány jelentős témája és formai hagyománya. A jó és a rossz, az igazság és az igazságosság: az ítélkezés mint cselekedet felismerése mindennapi helyzetekben és különféle műalkotásokban.

A nem saját álláspont megjelenítésének, átélésének képessége. Módszertani javaslatok 3. Ismétlés, ismerkedés A munkafüzet ismétléssel kezdődik, amely az alsó tagozatos, főleg a 4. Az isme- retek alapos felidézése és a képességek, készségek mérése több okból is szükséges. Segítségükkel tisztázhatjuk, milyen alapokra építünk az 5. Az Irodalom feladatlapokban található Év eleji szövegértés segít a néma, értő olva- sás mérésében.

A hangos, kifejező olvasás mérését pedig a Kézikönyvben található értékelőlap alapján végez- hetjük. Az első órákon ismertessük meg tanulóinkkal a tankönyv és a munkafüzet felépítését és használatát! A kék színű részben található Feladatok, kérdések leginkább a műelemzés hagyományos elemeire, például a cselekményre, a helyszínre, az időre és a szereplőkre kérdeznek rá. A Kapcsolódó kérdései pedig a szöveg egyes kifejezéseinek magyarázatára biztatnak, illetve az alkotó, kutató és játékos feladatok találhatók itt.

Sokszor leszünk kíváncsiak a gyerekek véleményére, érveikre és személyes tapasztalataikra is.

Hírek Friss üzenetek Friss tevékenységek Szerzők. Fórumok Olvasatlan Üzenetek. Friss üzenetek Friss üzenetek Új profil üzenetek Friss tevékenységek az egész oldalon. Tagok Jelenlévő látogatók Új profil üzenetek. Belépés Regisztráció. Friss üzenetek. Olvasatlan Üzenetek. Install the app. A jobb élmény érdekében engedélyezze a JavaScriptet a böngészőben, mielőtt folytatná. You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.

You should upgrade or use an alternative browser. Felmérők, tudáspróbák, dolgozatok, e-tananyag Téma inditó Beka Holt Kezdés dátuma Május Státusza További válaszok itt nem küldhetőek. Előző 1 … Ugrás egy oldalra. Ugrás egy oldalra. Első Előző 7 összesen 47 Ugrás egy oldalra. Egy kis 6. Andi írta:. Don Benett írta:. Horváth Éva Tag. Esetleg tud valaki segíteni? Nagyon megköszönném!!! Bogicsi Állandó Tag.

Csukás István: A téli tücsök meséi című könyvhöz tartozó szövegfeldolgozó munkafüzet. Téli tücsök munkafüzet. Horváth Éva írta:. Utoljára módosítva a moderátor által: Szeptember Bence Eszter írta:. Szent Istvánról szóló történet volt. El tudnád küldeni a felmérő füzetet? Utoljára módosítva: Szeptember Beka Holt Kormányos Fórumvezető.

Nagyné Juli írta:. Hogy tudom a rejtett tartalmat megnyitni?? Tudna valaki segíteni? Egedi Péter Állandó Tag. Haaz Katalin írta:. Van valakinek OFI Új generációs 2. Apáczai Matek 3. Én is keresem azokat A mi vilagunk-kornyezet felmerok2. Marosvásárhelyi Tamás írta:. Nagy szükségem lenne az OFi-s 8. Szia, 3. Környezetismeret felmérőfüzet 3. PDF 1. KunnéB Marcsi írta:. Keresek Apáczai Irodalom 6. Vakarcs29 írta:. Tőzsér Judit írta:. Nekem is szükségem lenne rá. Előre is köszönöm! Nekem is szükségem lenne rá nagyon Ha esetleg megszereztedelküldenéd nekem?

Előre is köszönöm!!! Környezet 3. PDF TEAM 1 First steps together. Utoljára módosítva a moderátor által: Október Don Benett Állandó Tag. A tanári kézikönyvben vannak a felmérések megoldásai. Hon- és népismeret. Hasonló témák. Fitness anyagok feltöltése II. Beka Holt Június 14 Sport 6 7 8. Válaszok Olvasás 60K. Szombat, Manocika Tanuljunk franciát!!! Beka Holt Május 21 Tanulás 2. Válaszok 28 Olvasás 8K. Angol írott és hanganyagok nyelvtanuláshoz 2.

Beka Holt Május 21 Tanulás 25 26 Válaszok Olvasás K. Spanyol tanulás 2. Beka Holt Május 21 Tanulás 2 3. Válaszok 45 Olvasás 11K. Német nyelvkönyvek, munkafüzetek, segédletek 3. Beka Holt Május 21 Tanulás 20 21 Ma -kor carotta Tájékoztatunk, hogy oldalunk a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket használ.

A CanadaHun. Az adatvédelmi GDPR törvény értelmében, valamit kötelező megjelenítenünk. Oldal tetejére.