Utmutato a pedagogus portfolio keszitesehez


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 756197189
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,46

MAGYARÁZAT:Utmutato a pedagogus portfolio keszitesehez

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag. A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése. Mentorok tevékenységének támogatása pdf ».

A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák. A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:. Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek

OM rendelet 4. A portfólió célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni.

Képes a tanulók teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási-tanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni.

A portfólió azon dokumentumokból tevődik össze, amelyek a hallgató mesterképzésben folytatott elméleti és gyakorlati tanulmányai során keletkeztek, és alkalmasak a fentiekben megjelölt követelmények teljesülésének bizonyítására. A portfólió a öt kötelező, b három kötelezően választható és c két szabadon választható, összesen tíz elemet tartalmaz, az alábbiakban részletezett témamegjelöléseknek és terjedelmi előírásoknak megfelelően.

Ahol nincs terjedelemre vonatkozó előírás, a feladatot a szükséges ésszerű terjedelemben kell megoldani. A Kötelező elemek a gyakorlathoz kapcsolódóan elkészítendő mind az öt feladat :. Egy félévet felölelő tanmenet készítése egy kiválasztott alap- vagy középfokú évfolyam tanterve alapján.

A tanítási gyakorlat során a hallgató által megtartott három tanítási óra vázlatának. A tanuló szakmai előélete, személyisége, képességei, tudása, fejlődése. Egy rövid önértékelés elkészítése a hallgató pedagógiai ismereteinek és képességeinek fejlődéséről, különös tekintettel a tanítás pszichológiai vonatkozású problémáinak, konfliktusainak kezelésére, karakter terjedelemben.

B Kötelezően választható elemek mindhárom pont teljesítendő, a téma szabadon megválasztható :. A képzés során a hallgató által készített két pedagógiai vagy pszichológiai tárgyú írásbeli feladat kutatás, esszé, előadás anyaga, szakcikkek elemzése, könyvismertetés stb.

Egy ifjúsági hangverseny vagy bármely koncertpedagógiai jellegű gyermekprogram bemutatása és szakszerű kritikai értékelésepedagógiai, zenei és módszertani szempontok alapján, karakter terjedelemben. Tanári motivációs levél vagy a hallgató által kiválasztott valós tanári példakép bemutatása vagy szakmai ars poeticát kutató interjú készítése egy tapasztalt tanárral, kollégával, karakter terjedelemben.

C Szabadon választható feladatok két feladat választandó a listában megadott lehetőségek közül :. Saját zenei tanulmányainak összefoglaló bemutatása pedagógiai szempontok alkalmazásával, karakter terjedelemben. Egy alapfokú vagy középfokú iskola bemutatása történet, működés, személyes tapasztalatok, emlékek amelyben a hallgató korábban tanulmányokat folytatott vagy a gyakorlóhelyek valamelyikének bemutatása, személyes tapasztalatok és észrevételek alapján, karakter terjedelemben.

Saját nevelői arculat és hitvallás megfogalmazása a tanult neveléstörténeti és neveléselméleti ismeretek és saját tapasztalatok felhasználásával, karakter terjedelemben. Valamely pedagógiai probléma és megoldásának leírása, lehetőleg saját tapasztalat alapján, karakter terjedelemben. Órai megfigyelések írásban rögzített változata irányulhat gyerekre, tanárra, az egész órai tevékenységrekarakter terjedelemben. Pedagógiai vagy nevelésszociológiai témájú mikro-kutatás dokumentálása hipotézis, minta, módszer, eredmények, értékelés.

Internetes kutató- gyűjtőmunka dokumentálása bármely pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témában. Pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témájú szakcikk összegzése, értékelése, karakter terjedelemben. Pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témájú idegen nyelvű szakszöveg magyarra fordítása karakter terjedelemben. A portfólió elkészítését a szakképzettségért felelős oktató kíséri figyelemmel, benyújtása előtt formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, ötfokozatú gyakorlati jeggyel értékeli.

A hallgató a portfóliót az illetékes tanulmányi előadónak leadja. A portfóliót a Pedagógia Tanszék kijelölt oktatója írásban bírálja, a bírálatot a tanulmányi Osztályon keresztül eljuttatja a hallgatóhoz a védést legalább nyolc nappal megelőzően. A tanári záróvizsgán a hallgató szóban bemutatja, és kérdésekre válaszolva megvédi a portfóliót.

A portfólió bemutatását és védését a vizsgabizottság ötfokozatú jeggyel értékeli. A portfóliót spirálozva, egy példányban, illetve elektronikus formában, PDF formátumban kell benyújtani a tanarkepzes[kukac]zeneakademia.

Hallgatóknak Útmutatók, szabályzatok. Útmutató a portfólió készítéséhez. A zeneművész-tanári záróvizsga két részből áll: 1. A portfólió tartalma A portfólió azon dokumentumokból tevődik össze, amelyek a hallgató mesterképzésben folytatott elméleti és gyakorlati tanulmányai során keletkeztek, és alkalmasak a fentiekben megjelölt követelmények teljesülésének bizonyítására. A Kötelező elemek a gyakorlathoz kapcsolódóan elkészítendő mind az öt feladat :  1.

Reflektív napló : a hallgató gyakorlat során szerzett tapasztalatainak és reflexióinak naplószerű leírása alapján készített oldalas összefoglalóa reflektív naplóból tetszőlegesen kiválasztott oldalas részlet. A tanítási gyakorlat során a hallgató által megtartott három tanítási óra vázlatának elkészítésemegvalósításuk értékelése az óratervek tükrében. B Kötelezően választható elemek mindhárom pont teljesítendő, a téma szabadon megválasztható :  1.

C Szabadon választható feladatok két feladat választandó a listában megadott lehetőségek közül : 1. Írásbeli értékelés, amelyet a jelölt kapott bármilyen tanári tevékenységére. A portfólió felépítése: Borítólap a hallgató nevének feltüntetésével, Címoldal, Tartalomjegyzék, A portfólió tíz fejezete a témamegjelölésnek megfelelő sorrendben.

Formai követelmények: Terjedelem: a meghatározott terjedelmi előírásoknak megfelelően. Egy oldal körülbelül karakter. Betűtípus: Times New Roman. Betűméret: a folyó szövegben 12 pont, a fejezetcímek esetében pont. Sortávolság: 1,5. A címlap betűmérete: kb.

Margók: alsó és felső margó cm. Oldalszámozás: kötelező, és mindig egy helyen legyenek pl. Értékelés: A portfólió elkészítését a szakképzettségért felelős oktató kíséri figyelemmel, benyújtása előtt formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, ötfokozatú gyakorlati jeggyel értékeli. A portfólió elkészítésének kreditértéke: 2 kredit. Címkék Tanárképzés.