Szovegertes szovegalkotas tanari kezikonyv 8


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 204276203
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,33

MAGYARÁZAT:Szovegertes szovegalkotas tanari kezikonyv 8

A két terület közt igen nagy az átfedés, s nem látom értelmét, hogy megpróbáljuk világosabban elválasztani a diszciplínákat, mint amennyire jelenleg elválnak egymástól. Nem igényel különösebb nyelvészeti, szociológiai, antropológiai előismereteket, ezért alapszinten is hasznosnak bizonyulhat. A válogatók szakítanak a nyelv és cselekvés hagyományos szembeállításával, a nyelvhasználatot az emberi tevékenység központi mozzanataként elemzik, a beszédet cselekvésként értelmezik.

A hagyományos kutatásokkal ellentétben a cselekvésközpontú kutatások a verbális kommunikációt nem pusztán információ átvitelnek tekintik, hanem aktusok végrehajtásának az információ-átvitelben. Így azt hirdetik, hogy a beszédet éppúgy szabályok irányítják, mint a grammatikai struktúrák felépítését. Ez a nyelv filozófiában született tudományos megközelítés paradigmaváltást jelentett a kommunikáció-kutatásban. Újszerű vonása, hogy kritikus szemmel közelít a tudományos problémákhoz, kevés tudományos nézetet fogad el egyedüli igazságként, ezért általában több felfogást is bemutat.

Mindezt tömören, a lényeget a lehető legjobban kiemelve teszi. A szerzők újszerű felosztásban ismertetik a résztudományokat, például egy keretben tárgyalják a A nyelv használata című fejezetben a jelentéstant és a pragmatikát. Külön fejezetet szentelnek a történeti nyelvészet és a nyelvváltozatok ismertetésének. A kognitív képességek és a nyelv című részben bemutatják a nyelv és a gondolkodás viszonyát és az agy szerepét a nyelvhasználatban.

Az Alaktan és a Mondattan fejezeteket követi a Fonetika és fonológia, az utolsó rész pedig a nyelvtudomány történetét tekinti át az ókortól napjainkig. A kötet gyakorlati használhatóságát növeli a Fogalomtár, amely a legfontosabb nyelvészeti szakszót magyarázza meg. Azok, akik a nyelvészet tárgyköréből további ismereteket kívánnak szerezni, hasznos segítséget kapnak a több mint tételből álló Olvasnivaló címet viselő bibliorgáfiából.

Használói megismerkedhetnek az egyetemi és a főiskolai magyar grammatikai szemináriumok gyakorlati anyagával, feladattípusaival, követhetik a tanmenetet, igen változatos formákban gyakorolhatnak egy-egy nehezebben elsajátítható témakört, felkészülhetnek az összefoglaló vizsgákra. A kötet végén szereplő Megoldások fejezet segítségével önállóan is kipróbálhatják tudásukat, ellenőrizhetik nyelvi elemzőképességüket, teljesítményüket.

A szerzők és a lektor az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének oktatói, akik könyvüket elsősorban a felsőoktatás magyar és más nyelvi szakos hallgatóinak, a közoktatás magyartanárainak és a magyar nyelv iránt érdeklődőknek ajánlják. A szerzők arra vállalkoztak, hogy a dialektológia legfontosabb általános kérdéseit és a fő magyar nyelvjárási típusokat, illetőleg nyelvjárási jelenségeket a didaktikailag szükségesnek vélt terjedelemben és mélységben mutassák be.

Középpontban értelemszerűen a magyar nyelvjárásokkal - a magyarországiakkal és a határokon kívüliekkel - valamint a magyar nyelvjárási beszélőkkel összefüggő kérdések állnak. A könyv öt részből áll, amelyeket bibliográfia és tárgymutató egészít ki. Mivel tankönyvről van szó, feladatok és továbbvezető irodalom, továbbá a kulcsfogalmak és kifejezések fejezetekre lebontott kiemelése segíti az olvasót.

Jellemzi a nyelvi elemeket, bemutatja a nyelvi szabályokat és működésüket, valamint gyakorlati tanácsokat, útmutatást is kínál az olvasóknak a nehezebben elemezhető nyelvi szerkezetek megítéléséhez. A könyv szerzői az ELTE oktatói, akik elméleti ismereteik és oktatási tapasztalataik birtokában vállalkoztak arra, hogy modern, megújult klasszikus grammatikát írjanak.

A Magyar grammatika elsősorban egyetemi tankönyv, hasznos segítőtársa lehet azonban minden magyar és idegen nyelvet tanító, valamint tankönyvírásra vállalkozó tanárnak is. Petőfi S. Ezzel az igénnyel kezdődött el - és folytatódik jelenleg is - a szemiotikai textológia nevet viselő szövegtani diszciplína kidolgozása, amelynek szövegszemléletébe kívánja bevezetni ez a kötet az olvasót. Annak érdekében, hogy a multimediális szövegek felépítésének valamennyi aspektusát figyelembe tudja venni, a szemiotikai textológia elméleti alapként a kommunikációs helyzetek flexibilis modelljével operál.

A szövegeket speciális formai és szemantikai architektonikával rendelkező sajátos komplex jeleknek tekinti, különböző interpretáció-típusokat különböztet meg, és az analitikus értelmező interpretáció előkészítésére kreatív gyakorlatokat alkalmaz. A kötet első négy fejezete elsősorban elméleti-metodológiai szövegtani kérdéseket tárgyal, az utolsó három egy verbális szöveg, egy képi narratíva és egy megzenésített vers kompozíciójának szemiotikai-textológiai megközelítését mutatja be.

A kötetet bibliográfiai tájékoztató és az alkalmazott szakkifejezések mutatója zárja. A jelen kötet bemutatja, miként vagyunk képesek gondolatainkat beszédben kifejezni, vagy hogyan értjük meg a mások szavait, mondatait, hosszabb közléseit. Tárgyalja az anyanyelv elsajátításának menetét, az elméleti kérdésektől a magyar gyermek beszédének és beszédmegértésének fejlődéséig, gazdag példaanyaggal illusztrálva az egyes szakaszokat.

A nyelv használatához szükséges a megfelelő szókincs, a szavak és nyelvi szabályok tárolásának szerkezete, az előhívás módozatai, amelyekről külön fejezet szól. A hazai és a nemzetközi szakirodalom áttekintése mellett a szerző saját kutatási eredményei is helyet kaptak a kötetben. Magyar nyelven hat évvel ezelőtt jelent meg a szerzőtől az első összefoglaló munka e témáról. Az azóta eltelt időszakban sok új eredmény látott napvilágot, ez indokolta az átdolgozást és a részletező, nagymértékű kibővítést.

A kötetet ajánljuk a felsőoktatás számára, tanároknak és diákoknak, szakembereknek, a gyakorlatban dolgozóknak és a téma iránt érdeklődőknek egyaránt. Hogyan fogadja mindezt környezete, és hogyan alakítja a saját elvárásai szerint a kisgyermek beszédét? A könyvben bemutatott példák azt bizonyítják: világunk különböző kultúráiban vagy akár saját társadalmunk egyes csoportjaiban a nyelvhez vezető utak szélsőségesen különbözőek lehetnek. A közösségben érvényes értékek, hiedelmek - rejtetten vagy nyíltan - kezdettől fogva jelen vannak a gyermek és környezete közötti beszédkapcsolatban, megszabják a kicsik számára elérhető nyelvi mintát, nyelvhasználatuk alakulását.

Miért fontos mindez? Egyebek között azért is, mivel az otthon elsajátított nyelvhasználat a gyermekek későbbi boldogulására is kihat: megkönnyítheti vagy gátolhatja beilleszkedésüket a társadalom intézményeibe, társadalmi hátrány vagy előny forrásává válhat számunkra az iskolában s egész későbbi életükben.

A hagyományosan nyelvészetinek tekintett témák mellett grammatika, fonetika, fonológia, szemantika, nyelvtörténet, nyelvtudomány-történet részletesen tárgyalja a nyelv pszichológiai, társadalmi aspektusait, és foglalkozik a nyelvi viselkedés patológiás zavaraival is. Több fejezete elemzi a nyelvnek a modern világban betöltött szerepét.

Kiadásunk hazai nyelvészeti szakemberek segítségével készült, s amennyire ez lehetséges, igyekezett a könyv eredeti, főleg angol nyelvterületről vett példáit, sőt nyelvi humorát, vicceit is magyar megfelelőekkel kiegészíteni.

A könyv illusztrációként több száz képet, grafikont, térképet, ábrát tartalmaz. A középiskolai magyar nyelvtan ismeretén túl csupán egészséges érdeklődésre tart számot, arra, hogy az olvasó olyan kérdésekre keressen választ, hogy hogyan és miért változhat a nyelv, miben különbözik a magyar nyelv más nyelvektől, miben hasonlít a magyar más nyelvekre és általában a nyelvek mely tulajdonságai közösek és miben különböznek az állatok közlési rendszereitől, miképpen tanulja meg a gyermek az anyanyelvét, hogyan "veszítheti el" anyanyelvét a felnőtt egy agyi sérülés után, tudnak-e beszélni a számítógépek és egyáltalán milyen nyelvi mutatványokra képesek, mi köze a nyelvnek a gondolkodáshoz és így tovább.

A nyelv annyira része mindennapi életünknek, hogy észre se vesszük, amikor jól működik - éppúgy, ahogy testünk működése sem tűnik föl, hacsak nincs valami bajunk. A nyelvész persze nem orvosa, hanem kutatója, "anatómusa" ennek a különös és bonyolult emberi "szervnek", amely mindannyiunk fejében lakozik. A nyelv leírásával, elméleti igényű elemzésével az emberi tudat lényegi vonásaival ismerkedhetünk meg. A nyelv és a nyelvek világos tárgyalásban az egyes részterületek elismert szakértőinek a segítségével a legfontosabb témakörökön vezeti végig az olvasót.

Címszóanyaga felöleli a mai magyar irodalmi és köznyelv szókészletén kívül a régi nyelv és a nyelvjárások fontosabb szavait is. A szócikkek első része a címszó alakváltozatait és jelentéseit mutatja be, második része pedig a címszó eredetét tárgyalja, felvázolva az alaki és jelentéstani fejlődés menetét is. Különös figyelmet fordít a szótár a művelődés- és tárgytörténeti mozzanatokra, a nyelv és a társadalom, a nyelv és az élet kapcsolataira, minthogy ezek éppen a szókincsben tükröződnek a legjobban.

A szócikkeket a felhasznált etimológiai irodalom bibliográfiai adatai zárják le. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára nemcsak a nyelvész szakemberek számára nélkülözhetetlen, hanem mindazoknak, akiket érdekel szavaink eredete, nyelvünk múltja, s korszerű kézikönyv hiányában eddig nem tudtak gyorsan és megfelelően tájékozódni. Szerzője nyelvész, a stiliszta szemszögéből ismerteti a XX.

Leíró magyar szövegtanként ez a könyv a magyar nyelvű szövegekre érvényes sajátosságokat szinkron metszetben világítja meg - hiszen a szövegalkotás nem egy eszköze nyelvspecifikus jellemző - de természetszerűleg figyel az univerzális szövegjellemzőkre is. A részletesebb kifejtést igénylő olvasókat azzal segíti, hogy fontos, főként magyar nyelven hozzáférhető szövegtani munkák bibliográfiai adatait is közli. Ezzel párhuzamosan a közlésre és az ismeretekre vonatkozó tudás jelentősége is megnőtt.

Nyelv és szöveg az a két központi fogalom, amely a legtöbb magyarázatot kívánja meg e jelenségkörből, hiszen ezek az egyéni és közösségi cselekvéseknek, a kultúra mozgásirányainak egyszerre közegei és megvalósítói. Az itt olvasható szövegtan a szöveget e fölismerések tudatában, mint az értelemképzés alapegységét kívánja bemutatni, olyan uralkodóan nyelvi műveletként és szerkezetként, amely a világ megismerésének, az önmegértésnek és mindenfajta párbeszédnek az elemi összetevője, mégoly bonyolult formában is.

A magyar nyelv szövegtana ezért kognitív keretben, funkcionális nyelvészeti háttérrel fejti ki a szöveg elméleti kérdéseit és írja le a magyar nyelv szövegtanának legfontosabb jelenségeit. A feladó jelenléte a szövegben A szerkesztésmód megfeleltetéséről A feladó személyes részvétele Személyre utaló és személyre nem utaló kifejezésformák Objektivitás és szubjektivitás A kollektív feladó A kollektív feladó jelenléte a kinyilatkoztató jellegű írásmű nyelvi szövedékében A kollektív feladó jelenléte egy mozgósító szándékú népszerűsítő írásmű nyelvi szövedékében Egyes szerkesztésmódbeli sajátosságok megfeleltetéséről II.

A vonatkozási hálózat leképezése A behelyettesíthető és a nem behelyettesíthető elemek A behelyettesíthető elemek megfeleltetése A nem behelyettesíthető elemek megfeleltetése A FNy-i és a CNy-i szövegelem egyenértékűsége A nem behelyettesíthető több jelentésű FNy-i elem megfeleltetése A nem behelyettesíthető FNy-i elem pragmatikai megfeleltetése A szöveg tartalommeghatározó nem teljes értelmű elemei A nem teljes értelmű elemek megfeleltetéséről általában Néhány kitüntetett fontosságú állítmányi értékű módosító elem megfeleltetése Az esetlegességet, lehetőséget, valószínűséget kifejező elemek A szövegszakaszolás Az új gondolati egységet jelző üres hely Az új megnyilatkoztatást a mondathatárt jelző üres hely A célnyelvű szöveg ellenőrzése és a szöveg minősítőjegyei.

A fordítás bonyolultságának előzetes megállapítása a szöveg minősítőjegyei alapján A fordító munkamenetének áttekintése Az önellenőrzés A szöveg néhány minősítőjegye A minősítőjegyek segítségével végzett ellenőrzés Mikor könnyű és mikor nehéz a FNy-ű szöveg megfeleltetése? A szövegek rangsorolása könnyen vagy nehezen fordítható voltuk szerint Utószó Jegyzetek Szövegmellékletek Tárgymutató.

At the same time it explains the basic notions behind these and offers an insight into such fields as communication studies, psycholinguistics, cognitive science and sports psychology. Therefore, it is a truly interdisciplinary study. It highlights the complexity of the linguistic and cognitive skills and competences required from interpreters whose task consists of facilitating communication between persons not speaking the same language and not belonging to the same culture.

Her PhD in Applied Linguistics dealt with the role of autonomous learning in interpreter training. A címszó közül jó néhány a klasszikus műveltség szavai közé tartozik, mások az elmúlt másfél évtizedben kerültek előtérbe a sajtó, a politika, a közgazdaság, az informatika, valamint a sportok és a művészetek nyelvében.

Megtaláljuk benne az ifjúság és a divat nyelvének friss jövevényeit is. Szótárunk egyedülálló újdonsága, hogy a magyar szótárirodalomban először ismerteti részletesen a szavak etimológiáját. A magyar nyelv idegen szavainak eddigi szótárai csupán röviden, jelzésszerűen utaltak az egyes szavak eredetére.

Az Idegenszó-tár páratlan módon, hatalmas nemzetközi szakirodalomra támaszkodva adja meg minden címszó esetében azt a fellelhető legősibb nyelvet, amely a szó ismert forrása. A szerző nem elégszik meg a forrásnyelv közlésével, hanem aprólékos filológiai munka eredményeképpen lépésenként ismerteti azokat a közvetítő és átadó nyelveket, amelyeken keresztül a szó nyelvünkbe került.

Bemutatja azt az izgalmas utat, amely során az ősi jelentésből, az ősi szóalakból létrejött a magyar nyelvben ma használatos jelentés és szóalak. Az Idegenszó-tár segítséget nyújt az idegen szavak helyesírásában, és ahol szükséges feltünteti a szó helyes kiejtését is. A szerző, Tótfalusi István több évtizedes munkássága alatt több mint húsz magas színvonalú tudományos ismeretterjesztő könyvet, szótárat és lexikont állított össze.

A nagyközönség körében igen népszerűek korábbi szótárai, pl. A Tinta könyvkiadó szótáraival, nyelvészeti szakkönyveivel méltán váltott ki elismerést. A kiadó korábbi szótársikerei pl. Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora számos nyelvészeti és stilisztikai könyv és tanulmány szerzője ezúttal olyan gyakorlati célú, közvetlenül felhasználható könyvet jelentetett meg, amely hozzásegít bármilyen mondanivaló helyes és szép, valamint hatásos megfogalmazásához, illetve költemények, szépprózai művek, újságcikkek, a legkülönfélébb szövegek megértéséhez.

Ez a kislexikon újdonságot is jelent: efféle munka ugyanis először tárgyalja az alakzatokat. Mit lehet megtudni az ábécérendben tárgyalt stíluseszközökről és alakzatokról? Elsősorban a rövid meghatározásukat, a jellemző vonásaikat, de ami a leglényegesebb, a felhasználásuk módjait: mikor, milyen célból használhatjuk fel őket, hogy fogalmazásunk igazán megfelelő legyen.

És még valami: minden stíluseszközt, alakzatot a legváltozatosabb szövegekből vett példákkal világítja meg a könyv, szerepel itt vers, széppróza, újságcikk, mindennapi beszéd, táji nyelvhasználat, szleng. Csak azt kívánhatjuk tehát, hogy ez az eligazító könyvecske ott legyen minden olyan diák, minden olyan nyilvánosan megszólaló, sőt minden olyan beszélő és fogalmazó ember asztalán, aki sokat ad arra, hogy beszéde, írása érthető és rangos legyen.

További információk, értékelések és idézetek a moly. Állj közénk és válassz a több, mint Megvan nekem Olvastam. Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg. Szociolingvisztika Ronald Wardhaugh. Pszicholingvisztika Gósy Mária. Ismeretlen szerző. Idegenszó-tár Tótfalusi István. Rukkola értékelés.

Követő: Olvasás V. Vizuális differenciálókészség, alak-háttér megkülönböztetés, a verbális kifejezőkészség fejlesztése. Vizuálisan felhívó jellegű, veszélyre figyelmeztető táblák helyes értelmezése, viselkedési szokások alakítása. A modulban feldolgozott feladatok mennyisége meghaladja a 45 perc időtartamot. Nyugodtan válogassunk belőle, úgy ahogy az tanulóink fejlettségi szintjének megfelel, nem kell valamennyi feladatot elvégezni. A tartalomfeldolgozásban szereplő D 1 és D 2 feladat alkalmas például arra, hogy nagyon jó képességű tanulóinknak páros vagy egyéni munkára kiadjuk.

General Press Kiadó. In: Cini-cini muzsika. Óvodások verseskönyve. Írjuk be a Google keresőjébe a kutya szót, nézegessünk kutyákról képeket, böngészgessük tanulóinkkal a cikkek címeit, nézegessünk kutyafotókat, keressünk és olvasgassunk apróhirdetéseket! A feladatot párokban végeztessük, egy képernyő előtt ne üljön több két gyereknél. Feltétlen fontos viszont, hogy a látottakat és olvasottakat azonnal meg tudják beszélni egymással.

Elégedjünk meg egy-egy kiemelt cím elolvasásával. Beszéljük meg a látottakat és olvasottakat közösen is. Jó, ha a számítástechnikát tanító kollégánk és felső tagozatos gyerekek segítségét kérjük. Több szempontból is élvezni fogják tanítványaink a feladat ilyen megoldását: Az elsősök nagyon szeretnek a számítógépen dolgozni, erős a motiváló hatás; Csodálják és tisztelik a felsősöket ; Számítógép- és internethasználatra szoktatjuk őket, növeljük önbecsülésüket; Előzetesen mi magunk nézzük meg az internetes oldalakat, hogy tanítványainkat irányítani tudjuk a keresésben.

Többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, az olvasásértés fejlesztése, a technikai lehetőségek tudatosítása az ismeretszerzésben. Olvasni tudás és a számítógép használatában való jártasság. Városi gyerekek esetében gyakori, hogy a szülők újságot is vásárolnak, amelyek kedvenceik tartásában és gondozásában segítenek. Kérjük meg tanítványainkat, hozzanak be ilyen újságokat. A behozott újságok számától függően alakítsunk csoportokat, vagy hagyjuk, hogy tanítványaink alkalmi csoportokba verődve nézegessék az újságok képeit, böngészgessék a képaláírásokat és a címeket.

A látottakról, olvasottakról beszélgessünk velük. Amennyiben az osztályunkban nincs olyan család, amelyik a kutyatartással kapcsolatos újságot vásárolna, az iskola kontójára szerezzünk be néhány ilyet. Tanítványaink között lehet, hogy lesz olyan, aki a témával kapcsolatos könyvet is tud behozni. Elégedjünk meg más, nem tematikus újságokból gyűjtött képekkel, cikkekkel is.

Többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, olvasásértés fejlesztése, a nyomtatott sajtó lehetőségeinek tudatosítása az ismeretszerzésben. Kérjük meg, hogy egy-egy olvasótermi asztalra gyűjtse össze a könyvtárban található kutyákkal kapcsolatos könyveket, újságokat. Tanítványaink alkalmi csoportokba verődve böngészgessék a könyvek címeit, nézegessék a képeket. Beszéljük meg a látottakat és olvasottakat.

Többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnikák alapozása, olvasásértés fejlesztése, az írott és nyomtatott könyvek lehetőségeinek tudatosítása az ismeretszerzésben. Célcsoport A differenciálás lehetőségei Munkaforma alkalmi csoportok csoportos, egyéni, frontális képnézegetés, ismeretek gyűjtése és megbeszélése könyvek. Tartalomfeldolgozás 1. A párokat ezúttal úgy érdemes összeállítani, hogy az egyikük okvetlenül jó olvasó legyen. Hagyjuk, hogy a gyerekek párokban silabizálgassák a kicsit elmosódott, nehezebben olvasható hirdetést.

Olvasás után tegyük fel a következő kérdéseket, a párok beszéljék meg egymás között, és aláhúzással válaszoljanak a kérdésekre! Mikor tűnt el a kutya? Milyen fajtájú a kutya? Milyen nemű a kutya? Milyen a szőre? Miért nagyon fontos, hogy hamar megkerüljön a kutyus?

Mi a kutyus különös ismertető jele? Mit kap a megtaláló? Beszélgetés Vajon hová tűzték ki ezt a hirdetést? Mivel írták a hirdetést? Mivel, hogyan tűzték ki? Honnan lehet tudni, hogy ezen a hirdetőtáblán gyakran szoktak hirdetni? Jól néz ki a hirdetés? Könnyen el lehet olvasni? Milyen a jó hirdetés? Olvasásértés, vizuális differenciáló készség fejlesztése, alak-háttér megkülönböztetés, ítéletalkotás, következtetés, kritikai érzék fejlesztése, együttműködési készség alapozása.

Olvasásértés, vizuális differenciáló készség fejlesztése, alak-háttér megkülönböztetés, ítéletalkotás, következtetés, kritikai érzék fejlesztése. Tevékenység Megkerült a kutyus Tervezett idő Tanári instrukciók Célcsoport A differenciálás lehetőségei Munkaforma 5 perc Vállalkozó szellemű párok játsszák el a szituációt, amelyben a kutya megkerüléséről értesül a gazdi.

Segítsünk a gyerekeknek, mert ebben az életkorban még nehéz a dramatizálás, de lehet néhány tanítványunk, aki megbirkózik a feladattal. A feladat egyúttal megerősíti az olvasásértést. A megtalálók ismételjék el a kutya adatait, a gazdi kérdezzen rá azokra.

Olvasásértés és a verbális kifejezőkészség fejlesztése, telefonálási, udvariassági formák betartása, köszönetnyilvánítás kifejezése. Tevékenység Vigyázz, a kutya harap! Tervezett idő Tanári instrukciók 5 perc A tanulók a 2. Valamennyi képen Vigyázz, a kutya harap!

Csak ott segítsünk, ahol a nagybetűk olvasásában való jártasság még nem alakult ki. Beszélgetés Mit jelentenek ezek a táblák? Láttak-e már ilyen kiírásokat? Miért a bejárati kapura, ajtóra szögezik ezeket ki? Hogyan kell viselkednünk, ha ilyen táblát látunk? Külön lapra, esetleg házi feladatként tervezzenek ők is egy olyan táblát, amely figyelmezteti a látogatókat a veszélyre.

Hol lehet ilyeneket látni? Vizuálisan felhívó jellegű, veszélyre figyelmeztető táblák helyes értelmezése. Viselkedési szokások alakítása. Nagybetűs és a hagyományostól eltérő írásmódú szövegek olvasásának gyakorlása, alak-háttér megkülönböztetés és a vizuális differenciáló készség fejlesztése.

Következtetések, ok-okozati összefüggések levonása. A képen egy állatpatika reklámtáblája látható. Miközben figyelik a képet, tegyük fel a következő kérdéseket: Mi az állatpatika neve? Vajon miért ezt a nevet választották a patikának? Milyen hangulata van ennek a patika névnek? Milyen kedves és vicces nevet lehetne még adni a patikának? Melyik településen található ez a patika?

A településen belül hol található a patika? Mi az az okmányiroda? Mit lehet ott venni? Milyen állatbetegségekre lehet itt gyógyszert venni? Soroljatok fel állatbetegségeket! A gyerekek a 3. A képen egy kutyabetegség neve és annak gyógyszere látható.

Miközben nézegetik a képet, tegyük fel a következő kérdéseket: Milyen betegség nevét olvastátok a képen? Mi az az ízületgyulladás? Milye fáj annak, akinek ízületgyulladása van? Vajon milye fájhat az ízületgyulladásos kutyának? Vajon honnan lehet észrevenni, ha a kutya beteg? Miért egy csontba írták a hirdetés egy részét?

Mi a hirdetett gyógytáplálék neve? A gyógyszereknek gyakran van idegen szóval kifejezett neve. Soroljatok ilyeneket! A kutyabajra szolgáló szernek mi a neve? Miből készült ez a gyógytáplálék? Mindkét kép esetében hívjuk fel tanulóink figyelmét, hogy a képek és a rövid mondatok milyen sok ismeretet hordoznak, milyen sok mindent lehet leolvasni róluk. A gyógytáplálék neve egy idegen szó, de ne féljünk ezt tanítani, hiszen otthonukban, mindennapjaikban gyakorta találkoznak gyógyszerek nevével, ezek megjegyzése és elemi szintű olvasása nem haladja meg tanulóink életkori sajátosságait, ahogy egy-egy betegség megnevezése sem.

Reklámok, reklámképek és rövid reklámszövegek, hirdető táblák, cégérek megértése. A szöveg és a kép határozott elkülönítése. Lényeglátás, következtetések levonása.