Csed kitoltesi utmutato 2017


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 646383224
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,28

MAGYARÁZAT:Csed kitoltesi utmutato 2017

A csecsemőgondozási díj b iztosítási  jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás, amely a szülési szabadságnak megfelelő időtartamára jár. Ki jogosult csecsemőgondozási díjra? A szülő nő jogosultsági feltételei. Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke.

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes nap. A csecsemőgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes napi biztosítási időbe be kell számítani. A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

Nem jár   csecsemőgondozási díj a biztosítottnak :. A csecsemőgondozási díjban részesülő személy köteles nyolc napon belül bejelenteni, ha a fentebb felsorolt körülmények bekövetkeznek. Keresőtevékenység: a Tbj. Kereset: a Tbj. Annak a biztosítottnak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár csecsemőgondozási díj. A csecsemőgondozási díj  a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár.

Az anyát 24 hét szülési szabadság illeti meg azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen. A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg. A szülési szabadság tehát legkésőbb a szülés napjával kezdődik, azaz  a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét bármelyik napja lehet, de legkésőbb a szülés napja.

A csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni. A szülési szabadság kiadására, igénybevételére egyébként a munkáltató és a munkavállaló megállapodása az irányadó.

Amennyiben a csecsemőgondozási díjat nem a szülő nő kérelmezi, úgy a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napjától a gyermek születését követő A szülési szabadság megszűnik:. A szülési szabadság tartama a fenti esetekben a szülést követően 6 hétnél rövidebb nem lehet.

Az egyéb foglalkoztatási jogviszonyokban   pl. Milyen jövedelem alapján számítják a csecsemőgondozási díj összegét? A csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál jövedelemként   kizárólag  az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban   elért, a személyi jövedelemadó-előleg megállapításához, az állami adóhatósághoz bevallott, társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni.

Amennyiben az igénylő a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik a jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában naptári napi jövedelemmel, akkor csecsemőgondozási díj naptári napi alapját ezen napi jövedelem figyelembevételével kell megállapítani,  ha a biztosítási idő folyamatos.

A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén, a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. A napi jövedelem keresésekor legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdő napját  megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni. Ha az 1. Ezt a szabályt alkalmazni akkor lehet, ha van  az ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőzően legalább  nap folyamatos  — a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló Amennyiben az 1.

Kivételt képez ez alól, ha  a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában elért — legalább 30 naptári napi —  tényleges jövedelme, ennek hiányában szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresénél kevesebb.

Ez esetben a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján kell a csecsemőgondozási díj alapját megállapítani azzal, hogy a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg. Szerződés szerinti havi jövedelem:. A csecsemőgondozási díj naptári napi alapjának megállapítása során alkalmazandó  kedvezményszabály :.

A biztosításban töltött idő akkor folyamatosha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakításba nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj - kivéve a hallgatói jogviszony alapján járó gyermekgondozási díj - gyermekgondozást segítő ellátás gyes folyósításának ideje. A biztosítás megszűnését  követően járó pénzbeli ellátások összegének megállapítására és folyósítására a biztosítottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Milyen mértékű a csecsemőgondozási díj? Az így megállapított összeg személyi jövedelemadó köteles bruttó összeg, az adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadó-előleget az ellátást megállapító szerv levonja. A csecsemőgondozási díj után társadalombiztosítási járulékot nem kell fizetni.

Ha a csecsemőgondozási díjra való jogosultság az álláskeresési támogatásban részesülő személy részére kerül megállapításra, a csecsemőgondozási díj összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapját képező összeg harmincad részét. A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet az egészségbiztosító által a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

Egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. A gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtható a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt is a  "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléséhez"  elnevezésű nyomtatványon.

Csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a  biztosított foglalkoztatójánál  kell előterjeszteni, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is. Ha a  munkáltató jogutód nélkül megszűnt,  a kérelmet  a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes  egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró  kormányhivatalnak, illetve a fővárosban és Pest megyében a Budapest Főváros Kormányhivatalához továbbiakban: kormányhivatal kell benyújtani.

Mit kell csatolni a kérelemhez? Csatolandó továbbá - szülés előtt igényelt csecsemőgondozási díj esetén. Amennyiben a biztosított a csecsemőgondozási díjat a szülést megelőző időponttól kéri, a szülés várható időpontját a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolással, vagy ha a szülő nőt nem vették terhesállományba, akkor a várandósgondozási könyv másolatával kell igazolni. A szülést megelőző időponttól való igénylés esetén, illetve ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik,  a gyermek születésének tényét  a szülést követően, a  születési anyakönyvi kivonat másolatával  igazolni kell.

A csecsemőgondozási díjra való jogosultság perinatális halottvizsgálati bizonyítvánnyal is igazolható. Aki az ellátást csak a szülés napjától igényli. Mit kell tennie a foglalkoztatónak az átvett kérelemmel? Ha a foglalkoztatónál nincs kifizetőhely. A kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató a csecsemőgondozási díj iránti kérelmet kizárólag az egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes program segítségével töltheti ki és állíthatja elő.

A  kérelem kizárólag elektronikus úton Cégkapun, vagy  a kormányhivatalnál történt  regisztrációt követően Ügyfélkapun  küldhető meg a kormányhivatalhoz. Ahhoz, hogy a foglalkoztató a csecsemőgondozási díj iránti igényt Ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton tudja benyújtani, szükséges, hogy a kormányhivatalnál  regisztráltassa magát.

A csecsemőgondozási díj igényérvényesítése során szükséges igazolásokat papíralapú digitalizált dokumentumként kell csatolni az elektronikus űrlaphoz azzal, hogy a papíralapú digitalizált dokumentumon, az elektronizált űrlapon, illetve a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezőségéért a foglalkoztató, ennek hiányában az igénylő felel.

Nem lehet papíralapú digitalizált dokumentumként az elektronikus űrlaphoz csatolni az  "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról"  elnevezésű nyomtatványt. Az igénybejelentés napja  a kérelem benyújtásának igazolt napja. A foglalkoztató a kérelem beérkezését és az igazolások átvételét beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a foglalkoztató a csecsemőgondozási díjra vonatkozó kérelem elbírálásához a biztosított által benyújtott igazolásokat öt napon belül a kifizetőhely részére megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Ki bírálja el a csecsemőgondozási díj iránti kérelmet? Ki folyósítja az ellátást? A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosító bírálja el.

Az elbírálási feladatokat a kormányhivatalok látják el. A csecsemőgondozási díjat társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja. A csecsemőgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és naptári napi összegéről. Aki ugyanazon gyermeke jogán ismételten csecsemőgondozási díjat kérelmez, annak az eredeti határozatban megállapított összegben folyósítják tovább az ellátást.

Aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonnyal rendelkezik, a csecsemőgondozási díj iránti kérelmét jogviszonyonként kell a fentiek szerint elbírálni és megállapítani. A pénzbeli ellátás iránti kérelmet elbíráló kifizetőhely vagy kormányhivatal a pénzbeli ellátás jogosultját - kérelmére - tájékoztatja a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Ha csecsemőgondozási díj folyósítása alatt a biztosított biztosítási jogviszonya megszűnik, és nem létesít újabb biztosítási jogviszonyt, továbbra is a volt foglalkoztatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhely, ennek hiányában a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja tovább az ellátást.

Ha a biztosított az ellátás folyósításának az ideje alatt foglalkoztatót vált, az új foglalkoztató szerinti társadalombiztosítási kifizetőhely, ennek hiányában a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja a már megállapított ellátást. A biztosított írásbeli kérelmére a csecsemőgondozási díj, illetve a gyermekgondozási díj folyósítását szüneteltetni kell. Visszamenőlegesen is igényelhető a csecsemőgondozási díj? Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a csecsemőgondozási díj iránti igényt.

Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. Mennyi idő alatt bírálják el a csecsemőgondozási díj iránti kérelmet? Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz, vagy az igénylő munkáltatója által működtetett kifizetőhelyhez történő megérkezését követő naptól számított  8 nap, feltéve, hogy a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben pl.

Ha a csecsemőgondozási díj iránti kérelem a gyermek születésének várható időpontját megelőző 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a gyermek születésének várható időpontját megelőző Hogyan történik a csecsemőgondozási díj folyósítása? Az első megállapítást és folyósítást követően a csecsemőgondozási díjat  havonta egyszer, utólag kell folyósítani  — az igénylő kérelme szerint postai úton vagy bankszámlára utalással — a tárgyhónapot követő hónap Hogyan történik a csecsemőgondozási díjra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás folyósítása?

A csecsemőgondozási díjra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő vagy testvér kérheti. Ha azonban az elhunytnak nincs olyan rokona, aki ebben a felsorolásban szerepel, akkor az örökös veheti fel az ellátást.

A felsorolás a jogosultak egymás utáni sorrendjét is jelenti. A fel nem vett ellátást nyomtatványon kell kérni, amelyet a csecsemőgondozási díjra jogosult halála napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül lehet benyújtani. Mit lehet tenni, ha a döntéssel nem ért egyet a kérelmező? Amennyiben nem ért egyet a kérelmező kérelme elbírálásával, akkor a csecsemőgondozási díj tárgyában hozott döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Lehet-e kapni csecsemőgondozási díjat, ha a szükséges biztosítási idővel a kérelmező nem rendelkezik? Abban az esetben, ha a biztosítottnak minősülő  kérelmező  nem rendelkezik a csecsemőgondozási díj folyósításához szükséges nap biztosítási idővel, a társadalmi szolidaritás elve alapján a kormányhivatalnak lehetősége van arra, hogy meghatározott keretek között  méltányosságot gyakorolva, az általános szabályoktól eltérően állapítsa meg a csecsemőgondozási díjra való jogosultságot  annak is, aki arra a méltányossági jogcím nélkül nem lenne jogosult.

Mit kell tenni, ha az adatokban változás következik be? Aki csecsemőgondozási díjban részesül, köteles minden olyan adatot vagy tényt bejelenteni 15 napon belül az egészségbiztosítónak, amely az ellátásra való jogosultságát vagy az ellátás folyósítását érinti. Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátás. Társadalombiztosítás és Családtámogatás. Szociális Információs Rendszerek.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:. Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok "kormányablakbusz" kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra! Ki jogosult az eljárásra? Csecsemőgondozási díj annak jár, aki a gyermeke születését megelőzően két éven belül napon át biztosított volt, és a gyermek a a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy b a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

Külön meghatározott jogosultsági feltételek megléte esetén a csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő időtartamára a vér szerinti apának, a gyámnak, az örökbefogadó nőnek és egyedülálló férfinek is jár. Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezési lehetőség van.

Kinek kell címezni a felllebezést az elbíráslásra jogosult szerv : Társadalombiztosítási kifizetőhely által hozott döntés esetében: munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni, és a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni. A fővárosi és megyei kormányhivatalok társadalombiztosítási kifizetőhelyei esetében az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak kell címezni és a fővárosi és megyei kormányhivatal kifizetőhelyének, azaz a Magyar Államkincstárnak kell megküldeni Egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal által hozott döntés esetében: Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni, és az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatalnak kell megküldeni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta : Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani a fellebbezést. A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül ügyfélkapu nélkül is. Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.

Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt. Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában. Chat: Chat indítása. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás: az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges ,  az ügyféltérben nem lehet várakoznikötelező az arcot eltakaró maszk viselése, az ügyintézés során be kell tartani a 1, m védőtávolságot az ügyfelek között, az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség.

Pénzbeli ellátások. Csecsemőgondozási díj iránti kérelem. Az oldal teljes funkcionalitásának eléréséhez engedélyezni kell a JavaScriptet. Itt találhatók az instrukciók, hogy hogyan engedélyezheti a JavaScriptet a böngészőjében. A csecsemőgondozási díj CSED biztosítási jogviszonyhoz kötött, gyermek születése esetén járó pénzbeli ellátás. A szülési szabadság időtartamára állapítható meg, a jogosultsági feltételekkel rendelkező biztosított részére.

A szülési szabadság időtartamát a Munka Törvénykönyve határozza meg - huszonnégy hét, ebből legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé eshet. A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatónál kell előterjeszteni.

Azon biztosítottak esetében, ahol nincs foglalkoztató pl. Kerületi Hivatalhoz továbbiakban :járási hivatal kell benyújtani. Azaz a szülőnek már nem kell választani az ellátások között. Amennyiben több ellátás kerül egyszerre folyósításra több gyermek után, az ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe. Kizáró okok: meghatalmazott útján is eljárhat. A kérelemben közlendő adatok köre: - kérelmező személyi adatai, lakóhely, TAJ-szám - foglalkoztató adatai - az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok - EGT tagállamban megszerzett biztosítási idő k re és igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok - az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok - jelenlegi jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok - iskolai tanulmányok - tartásdíj - gyermek születési ideje, TAJ-száma - gyermek és a kérelmező közötti viszonyra vonatkozó adatok - az ellátás igénybevételéhez szükséges orvosi igazolások.

A foglalkoztató által kiállított "Foglalkoztatói igazolás" tartalmazza az ügyfél nyilatkozatát a csecsemőgondozási díj megállapításához. Ha nincs foglalkoztató, a kérelmező önfoglalkoztató - pl. Ha a biztosított a gyermek születését megelőző két éven belül más foglalkoztó k nál állt biztosítási jogviszonyban, csatolni kell: - "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" A gyermek születését megelőző időponttól kezdődő igénylés esetén csatolni kell: a gyermek születésének várható időpontjáról szóló igazolást orvosi igazolással vagy várandósgondozási könyv másolatávala gyermek megszületését követően a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

Születés körüli halálozás esetén csatolni kell: a perinatális halottvizsgálati bizonyítványt. Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató esetében - kivéve méltányossági eljárás: a kifizetőhely Egyéb esetben: egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal Méltányossági eljárás esetében: az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal. Ha a csecsemőgondozási díj iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezésre van lehetőség Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezési lehetőség van Kinek kell címezni a felllebezést az elbíráslásra jogosult szerv : Társadalombiztosítási kifizetőhely által hozott döntés esetében: munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni, és a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni.

A fellebbezési illeték mértéke:. Mit jelent a jogosultsághoz szükséges nap előzetes biztosítási idő? A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges nap előzetes biztosítási időbe be kell számítani a Tbj. Igen, amennyiben a kérelmező a jogosultsági feltételekkel rendelkezik, választhat az ellátások között, de egyszerre csak az egyik ellátás folyósítható.

Az álláskeresési támogatásban részesülő személy hogyan jogosult csecsemőgondozási díjra? Ha a gyermek az álláskeresési támogatás folyósítása alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő 42 napon belül születik és az igénylő a gyermek születését megelőző 2 éven belül rendelkezik nap biztosítási idővel, jogosult lehet az ellátásra. Az így megállapított ellátás alapja azonban nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozó járadék alapját képező átlagkereset harmincad részét.

A munkanélküli ellátást a csecsemőgondozási díj megállapítását követő naptól szünetelteti a folyósító szerv, az ellátásban részesülőnek bejelentési kötelezettsége van. TB kiskönyv; Az ellátás megállapítása során alkalmazott meghatározások: "folyamatos biztosítási idő" - a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló A Munka Törvénykönyvéről szóló Elérhetőségeink: Tel: E-mail: