Szakdolgozati utmutato nyf


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 784672226
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,34

MAGYARÁZAT:Szakdolgozati utmutato nyf

Az ismeretek egymásra épülése részletesen link. Kreditallokáció részletesen link. Idegennyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete ENSZ hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakdolgozat a hallgató egyik szakjának megfelelő, önálló munkán alapuló írásbeli mű. A szakdolgozat nyelve az angol. Célja annak bizonyítása, hogy a hallgató tanulmányai folyamán megfelelő elméleti alapokat szerzett ahhoz, hogy a választott területhez kapcsolódó témát a rendelkezésre álló hazai és külföldi szakirodalom alapján egyéni megközelítésben a célnyelven angol nyelven dolgozza fel. A szakdolgozatnak tartalmát tekintve diszciplináris, szakmódszertani, illetve diszciplináris és szakmódszertani jellegűnek kell lennie.

A szakdolgozat kreditértéke 8 kredit. A szakdolgozat két féléves tantárgy, mely a hallgató döntése alapján a 7. A szakdolgozat gyakorlati jegyének megszerzéséhez félévenként minimum két alkalommal a hallgatónak konzultálnia kell témavezetőjével. A két konzultációt a témavezető az űrlapon 5.

Az előírtn ál több konzultációra is sor kerülhet. A címek témák, témavezetők listáját az aktuális félév kezdetekor a szak felelőse bocsátja a hallgatók rendelkezésére, akik választásukat a témavezetővel egyeztetik, és témaválasztó lapot töltenek ki négy példányban, melyek közül egy példány a hallgatónál marad, egy példányt a témavezetőnek adnak le, egyet a tanszéki ügyintézőnek tanszéki példányegyet pedig a tanulmányi előadónak.

A szakdolgozat témavezetője — a TVSz. A szakdolgozati cím a szakdolgozati lap kitöltésével és leadásával válik véglegessé. A szakdolgozati lap formáját a Hallgatói Szolgáltató Központ határozza meg. A szakdolgozati témaválasztó  lap leadásának határideje a témaválasztás félévében szeptember A témaválasztás a 6. A hallgató félévente legalább két alkalommal köteles konzultálni a témavezető oktatóval, aki ezt a konzultációs űrlapon aláírásával igazolja 5. Az előírtnál több konzultációra is sor kerülhet.

A kidolgozás elvei: szakszerűség a szaknyelv pontos használatapontosság a tények, idézetek, adatok hű és pontos közlése, a dolgozat tárgyilagosságát erősítiszemléletesség nemcsak a mértékletesen képszerű megfogalmazásban, hanem — ha szükséges — az ábrák, illusztrációk, grafikonok, táblázatok, diagramok közlésével is.

A dolgozat témakörének a dolgozat címénél részletesebb meghatározása; a témaválasztás indoklása; a vizsgálat tárgyát képező probléma felvetése, illetve hipotézis megalkotása; a kifejtés menetének és logikájának, rövid ismertetése; az alkalmazott módszerek bemutatása; a szükséges lehatárolások: terjedelmi korlátok vagy egyéb okok miatt a dolgozat egyes, a címben jelzett témához természetes módon kapcsolódó egyéb területek közül mire nem tér ki, terjedelme rövid 1—2 oldal.

Ez természetesen a dolgozat további részei kapcsán is követelmény. Bővebben ld. Azon ábrák, táblázatok, dokumentumok, multimédiás adathordozók megjelenítése, amelyek a dolgozat megértéséhez mindenképpen szükségesek, ugyanakkor a dolgozat egy adott fejezetével, alfejezetével szoros kapcsolatba vagy nem hozhatók, vagy túlságosan részletezők, és nagy számuk miatt nehezen olvashatóvá tennék a szóban forgó fejezetet. A mellékleteket mindig el kell látni számmal, címmel, és azokat a tartalomjegyzékben is fel kell tüntetni.

A belső borítónak a következőket kell tartalmaznia: az oktatási intézmény neve, a szakdolgozat címe, a hallgató neve, szakja, a témavezető neve és beosztása, a beadás éve. Nyilatkozat a szerzői és adatvédelmi jogokról, melynek helye a belső borító után, önálló oldalon van. A tartalomjegyzék a belső borítót követő oldalon található.

Az oldalszámozás a főrész első oldalával indul és érvényes a bibliográfiában is. A dolgozatban felhasznált ábrákat és táblázatokat be kell számozni. Ha nem saját készítésű, a forrásokat meg kell adni a hivatkozás szabályainak megfelelően.

Az idézeteket a dolgozatban jól látható módon szükséges elkülöníteni. Ennek egyik módja az idézőjel használata, mely után zárójelben, még a pont előtt, megjelöljük a szerző nevét, a forrás kiadásának évét, majd kettőspont után a lap számát, majd zárjuk a zárójelet.

A szó szerinti idézeteket elkülönítésének másik módja, ha a főszövegtől Times New Roman betűtípussal, es betűmérettel, másfeles sortávolsággal, sorkizártan, idézőjel nélkül idézzük a szöveget. Ebben az esetben a lap jobb és bal oldali margójától nagyobb távolságra behúzva, tömbszedésben kell közölni. Az idézet után ebben az esetben is szükséges a forrás pontos megadása. A bibliográfia References vagy Works Cited a választott szabványtól függően tartalmazza a szakdolgozatban idézett összes szakirodalmi hivatkozást.

A szakdolgozatban rövidített formában szereplő irodalmat feloldva, teljes alakban kell megadni. A feldolgozott irodalmat a szerzők nevének betűrendjében kell felsorolni. A külföldi szerzők nevét a fordított sorrendben kell megadni úgy, hogy a vezetéknévtől vesszővel elválasztjuk a keresztnevet.

Ha egy szerzőtől több műcímet is idézünk, akkor a megjelenés sorrendjében kell a régebbitől a közelebbiig feltüntetni az adatokat. Minden egyéb, itt felsorolásra nem kerülő pontban a témavezető oktató tud segítséget nyújtani. A hivatkozás módja a tudományágnak megfelelően, a témavezetővel egyeztetve történik.

A dolgozatban a felhasznált forrásokat a hivatkozás általános szabályai szerint kell megadni. Bármelyik hivatkozási módot használja is a szerző, fontos, hogy a választott szabvány szerint a hivatkozás egységes és következetes legyen. Ajánlott a szövegközi hivatkozás a hivatkozott szövegrész után. Nyelvészeti dolgozat esetében például:. Amennyiben szó szerint átvett idézetről, vagy valamilyen felsorolás, ábra, táblázat átvételéről van szó, az oldalszámot mindenképpen meg kell adni.

A szövegközi hivatkozás esetén a lábjegyzeteket kiegészítő információk közlésére kell használni. Tartalmi és nem szó szerinti idézés esetén ugyanúgy kell eljárni, mint a szó szerinti hivatkozás esetében. Szóbeli közlésre való hivatkozás esetén elég a név és az évszám feltüntetése.

Kereszthivatkozás esetén a hivatkozást más cikkből vagy könyvből vesszük. Fel kell tüntetni, hogy közvetett hivatkozásról van szó. Célszerű a lap alji lábjegyzetben megemlíteni, hogy az eredeti műből származó idézeteket nem mi magunk vettük át. Meg kell adni annak a szerzőnek a nevét, akinek a művében rábukkantunk az adott idézetre, pl. Idézi Inzelt Hyland, Ken  Teaching and Researching Writing. London: Pearson.

Haugen, Einar The Ecology of Language. Stanford, California: Stanford University Press. Benkő Loránd Irodalmi nyelv — köznyelv. In: Kiss Jenő—Szűts László szerk. Akadémiai Kiadó. A hivatkozás feloldása abban az esetben, ha az írás folyóiratban jelent meg:. Horváth Péter Iván Mitől hiteles a fordítás. Ha a folyóirat nem évfolyamonként, hanem lapszámonként kezdi újra az oldalszámozást, akkor a következő módon kell feloldani a szövegközi hivatkozást:.

Kulcsár Szabó Ernő Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk. Kortárs — Az internetes források esetében tüntesse fel a hallgató az eredeti forrást. A szerzőt, a címet, az internetes címet URLvalamint a letöltés dátumát is meg kell jelölni.

Betűnagyság: 12, betűtípus: Times New Roman, 1,5-ös sortávolsággal, bal szélén 2,5 cm, jobb szélén 2 cm, felül és alul cm margóval. A folyó szöveg mindvégig sorkizárt legyen, elválasztások és üres sorok beszúrása nélkül. A római számmal jelölt fő fejezetek új oldalon kezdődjenek.

A szakdolgozat ajánlott terjedelme minimummaximum 50 oldal, mellékletek nélkül. A terjedelem a címlap, a tartalomjegyzék, a mellékletek és az irodalomjegyzék nélkül, a főszövegre értendő. Karakterszám: kb. A szakdolgozat bármilyen kötésben hőkötött, gyorsfűzött stb. A szakdolgozathoz csatolni kell a szakdolgozati lap hallgatói példányát és a konzultációs űrlapot.

A szakdolgozat leadásának határideje április A határidőn túli beadásról a TVSz. A szakdolgozat bírálata a 4. A bírálatról a hallgatót a szakjának megfelelő témafelelős intézet tájékoztatja. A szakdolgozat védése záróvizsga keretében zajlik. A szakdolgozatvédés a témafelelős intézet szervezésében a TVSz.

A szakdolgozat elégtelenre való minősítését vonja maga után az alábbi körülmények valamelyikének vagy mindegyikének fennállása:. A dolgozat egyes főbb részei közötti összhang súlyosan sérül: a dolgozat címében jelzett témakört csak minimális terjedelemben fejti ki a jelölt.

A dolgozat több mint egy bekezdése kb. A dolgozat több oldal terjedelemben folyamatosan csak egy idegen műből építkezik, még ha a forrást a megfelelő szövegrésznél és az irodalomjegyzékben meg is jelöli a dolgozat írója. A dolgozat készítése során betartottam a szerzői jogról szóló Kijelentem továbbá, hogy sem a dolgozatot, sem annak bármely részét nem nyújtottam be szakdolgozatként. A szakdolgozat tartalma és a téma kritikai megközelítése.

A szakdolgozat szerkezete és a témakörök kifejtésének arányossága. A megszerezhető pontból a hallgató  ….

Megszerezhetőszakképesítés: Agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár Képzési időfélévekben: 2 félév Szakirányú továbbképzési szak kódja: AV Intézményi azonosító: FI Az oktatás nyelve: magyar A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendőkreditek száma: 60 kredit A szakképesítés megszerzéséhez előírt idegen nyelvi követelmény: - Szakfelelős neve, beosztása: Dr.

Vágvölgyi Sándor főiskolai tanár A záróvizsgára bocsátás feltételei: — a végbizonyítvány megszerzése — a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése — szakdolgozat benyújtása és elfogadása — képesítési- képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése.

A mérnöki alapszak B. A szakdolgozat célja a tananyag szakmai elmélyítése, a tanult ismeretekre alapozott önálló, átfogó feladatmegoldó képesség igazolása. A szakdolgozat témáját a tanszékek határozzák meg, amelyből a hallgató választhat. A hallgató önálló kezdeményezésű témáját kérelmezés és egyeztetés után a tanszék hagyja jóvá.

A tanszékek a szakdolgozati témákat nyilvánosságra hozzák. A hallgatók a kiválasztott témát a tanszéken bejegyeztetik. A tanszék a szakdolgozat készítéséhez konzulenseket jelöl ki. A hallgató a téma kiválasztása után a konzulens segítségével elkészíti a témavázlatot. A hallgató a konzulens véleményének folyamatos kikérésével megírja a kéziratot.

Félévenként legalább három alkalommal köteles konzultálni. A félévi kreditek csak a hivatalos konzultációk megléte esetén írhatók jóvá. A hallgató az előírt formában, a kijelölt határidőre, 2 példányban a tanszéken adja le szakdolgozatát. Határidők és teljesítendő feladatok félévenként: nappali és levelező tagozaton A témák meghirdetése a V.

A témák kiválasztása, bejegyeztetés: - az V. Telefon: 42Telefax: 42 e-mail: mmfk nyf. A szakdolgozat témája tudományos diákkörben is megvitatható. A TDK dolgozat - a formai követelmények szerint kiegészítve átdolgozva - szakdolgozatként is beadható. A hallgató a záróvizsga után a szakdolgozat egyik példányát visszakapja. A hallgatónak — a konzulens irányításával — önállóan kell elkészíteni a szakdolgozatot.

A szakdolgozatból tűnjön ki a hallgató előkészítő, feldolgozó és értékelő munkája, szintetizáló képessége. A felhasznált szakirodalmak között idegen nyelvűek is legyenek. A szakirodalmak nagy része friss 10 éven belüli legyen, - a gyakorlati vizsgálatok bemutatása üzem, laboratóriuma feladatok meghatározása oldal- az elvégzett munka részletes leírása a kísérlet helye, anyag és módszer oldal- a munka eredményének értékelése, a következtetések levonása, fejlesztési javaslatok kidolgozása oldal- összefoglalás oldal- irodalomjegyzék, - hallgatói nyilatkozat 8.

A szakdolgozat javasolt terjedelme 50 ~ 60 oldal, de 40 oldalnál ne legyen kevesebb. A szakdolgozatot igényes stílusban, a magyar nyelv és a szaknyelv szabályainak betartásával kell megfogalmazni. A szöveget számítógépes szövegszerkesztéssel, 1,5-ös sortávolsággal, bal szélén 3 cm, jobb szélén 2 cm, felül és alul 2,5 cm margóval kell írni sorkizárt formában. Szövegszerkesztő betűnagyság: A szakdolgozat fedőlapját külső fekete az 2. A témavázlati lap a tanszéki adminisztráción vehető fel, mely megegyezik az 5.

A konzultációs lapot 5. A tartalomjegyzék 6. A tartalomjegyzék után az 1. Az egyes fejezeteket és azon belül az egyes gondolatokat megfelelő tördeléssel kell egymástól elválasztani. A fejezetcímek és az azokat követő első bekezdés bal oldalon a margónál kezdődjék, és az azt következő bekezdéseket 0,5 cm-es behúzással kissé jobbra kezdjük.

A fejezet- és alcímek számozásánál a decimális klasszifikációt főtémaszám, altémaszám kell alkalmazni. A decimális alábontás a hármas tagozódást ne haladja meg pl. A címeket és alcímeket a szövegből ki kell emelni vastagított, es betűméret. Az egy számjegyű főfejezetek új oldalon kezdődjenek. A táblázatokat a táblázatkészítés szabályainak betartásával kell megszerkeszteni, sorszámmal és címmel kell ellátni. Számozásuk, címük a táblázat felett legyen balra húzva.

Az ábrákban és táblázatokban szereplő adatok forrását kísérleti hely, évjárat, stb. A szöveg közben a táblázat számának megjelölésével kell hivatkozni rá. A kisebb méretű táblázatokat max. A szövegben ezekre a számozásnak megfelelően kell hivatkozni pl. A grafikonokat, diagramokat, rajzokat, fényképeket stb. A szöveg közbeni hivatkozásra ábra számának megjelölésével és elhelyezésükre ugyanaz vonatkozik, mint a táblázatokra 7. Számozásuk, címük az ábra alatt legyen elhelyezve, középre húzva.

A szakdolgozathoz kapcsolódó irodalomjegyzéket a szakdolgozat befejező részeként kell közölni Felhasznált irodalom. A szerző szerzők neve mögött a mű címe, a kiadó neve, megjelenés helye, ideje. Ha a felhasznált irodalom egésze fontos a hivatkozás szempontjából, úgy az oldalszám megjelölése elmaradhat. Amennyiben a hivatkozott irodalomnak csak adott oldal ak szerint jól behatárolt része kerül felhasználásra, úgy azt az irodalmi jegyzékben fel kell tüntetni, pl.

Magyar Állatorvosok lapja, 9: Ugyanazon szerzőtől származó és ugyanabban az évben megjelent mű esetén az évszám mellé írt kisbetűvel kell a műveket egymástól elhatárolni: pl. Agrártudományi szakterület mezőgazdasági mérnök, mg. A szerzőt fel lehet tüntetni a mondat végén is, pl. Több szerző esetén elegendő az első szerző nevét írni: pl. Ha a hivatkozott szerző nem önálló művel szerepel, hivatkozni kell az eredeti publikációra is: pl. Ugyanez a szabály vonatkozik az ábrák és táblázatok forrásmegjelölésére is.

Műszaki tudományi szakterület gépészmérnök, közlekedésmérnök A szakirodalmi áttekintés fejezetben, vagy a dolgozat bármely részében adott mondat végén csak a szögletes zárójelben lévő sorszámmal kell hivatkozni, pl. Ha a mondat elején kívánunk hivatkozni, akkor szükséges a szerző vezetéknevének a megadása is, pl. A szakdolgozatban szereplő tudományos latin kifejezéseket és neveket dőlt betűvel kell írni.

Az idegen kifejezéseket célszerű külön megmagyarázni. Nyíregyháza, Sikolya László sk. Lehet fekete-fehér is! Times New Roman 12 4. Konzulens ek Bevezetés 1. A szakirodalom elemző értékelése technológia, gépek és berendezések, stb. Üzemi laboratóriumi vizsgálatok módszerek, körülmények 3. Mérési eredmények és azok értékelése 4.

Következtetések, javaslatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Mellékletek A szakdolgozati címet és témavázlatot jóváhagyom. Nyíregyháza, 20… Szakdolgozat II. Szakdolgozat I. A szakdolgozatot elfogadom. A szakdolgozatot nem fogadom el. A termelő kapacitás jellemzése A tenyésztő gazdaságok évről évre növelték telepeik befogadó képességét és termelési kapacitását. A tojóhibrid-forgalmazásában azonban nem következett be dinamikus fejlődés. A tojóhibrid-jércenevelésében a ketreces tartás bevezetésével javul a rendelkezésre álló alapterület kihasználása KISS, Szabályait, valamint a főiskola által előírt, a dolgozat készítésére vonatkozó szabályokat, különösen a hivatkozások és idézések tekintetében1.

Kijelentem továbbá, hogy a dolgozat készítése során az önálló munka kitétel tekintetében a konzulenst, illetve a feladatot kiadó oktatót nem tévesztettem meg. A dolgozat részét képező hallgató nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben bizonyítható, hogy a dolgozatot nem magam készítettem, vagy a dolgozattal kapcsolatban szerzői jogsértés ténye merül fel, a Nyíregyházi Főiskola ellenem fegyelmi eljárást indíthat.

A fegyelmi eljárás indítása nem érinti a szerzői jogsértés miatti egyéb polgári jogi, büntetőjogi jogkövetkezményeket. Ilyen felhasználás esetén a forrást — a szerző nevével együtt — fel kell tüntetni, hacsak ez lehetetlennek nem bizonyul. Bírálati szempontok: 1. A szakdolgozat szerkesztése, stílusa pontszám: 2. A téma szakirodalmi feldolgozása pontszám: 3. A témafeldolgozás módszere és a tartalmi kidolgozás színvonala pontszám: 4.

Az eredmények értékelése, a következtetések és javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága pontszám: Összes pontszám alapján javasolt osztályzat: pont elégtelen 1 pont elégséges 2 pont közepes 3 pont jó 4 pont jeles 5 A szakdolgozat szerkesztése, stílusa pontszám: : 2. Szakirodalmi feldolgozás és elemzés pontszám: : 3.

A témafeldolgozás módszere és a tartalmi kidolgozás színvonala pontszám: : 4. Az eredmények értékelése, a következtetések és javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága pontszám: : A bíráló tételes észrevételei: Összes pontszám: pont Javasolt osztályzat: Nyíregyháza, Almássy Zsuzsanna f˝oiskolai adjunktus A záróvizsgára bocsátás feltételei: — a végbizonyítvány megszerzése — a mintatantervben el˝oírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése — szakdolgozat benyújtása és elfogadása — képesítési- képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése.

Kvancz József f˝oiskolai tanár A záróvizsgára bocsátás feltételei: — a végbizonyítvány megszerzése — a mintatantervben el˝oírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése — szakdolgozat benyújtása és elfogadása — képesítési- képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus A záróvizsgára bocsátás feltételei: — a végbizonyítvány megszerzése — a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése — záródolgozat benyújtása és elfogadása — képesítési- képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kreditek teljesítése.

Tartalmi követelmények A szakdolgozat keretein belül a hallgató feladata, hogy gondosan válogatott szakirodalom alapján, egy, a választáson alapuló tanulmányterület tágan értelmezett témakörébe vágó, tudományos igényű nem publicisztikai jellegű dolgozatot készítsen.