Bga elszamolasi utmutato 2018


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 784093686
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,16

MAGYARÁZAT:Bga elszamolasi utmutato 2018

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Jelen pályázat célja a Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására kíván ösztönözni, az e célokat tükröző pályázatok támogatásával. A határon túli magyar közösségfejlesztésben, a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzésében és átadásában, a magyar nyelvű oktatás fejlesztését elősegítő programok megvalósításában szerepet vállaló romániai illetőségű szervezetek és intézmények működésének és programjainak támogatása.

Jelen pályázati felhívásra kizárólag az alábbi szervezet és intézmény a továbbiakban együtt: pályázó nyújthat be pályázatot:. Jelentős szakmai és kulturális intézmény működési költségének támogatására az sz. Szórványkollégiumi programok megvalósítására a 2. Felsőoktatási háttérintézmények támogatási programjának megvalósítására a sz. Kulturális és tudományos médiatámogatási program megvalósítására a sz. Színházak, bábszínházak, néptáncegyüttesek támogatási programjának megvalósítására az sz.

Személyi kiadások: bruttó bérek, bruttó megbízási díj, egyéb személyi juttatás, járulékok, 4. Dologi kiadások: anyagköltség, karbantartási költség, üzemeltetési kiadások, bérleti díj ingatlan, eszközbérletmarketing kiadások, reprezentációs kiadások, rendezvények kiadásai, szolgáltatások eseti megbízás, szakértői szolgáltatás, közüzemi szolgáltatás, kommunikációs szolgáltatás, takarítás, őrzésegyéb szolgáltatások banki, hatósági, eljárási4.

Felhalmozási kiadások: eszközberuházás, ingatlan felújítás. Egyéb személyi juttatások közül: felmondás, végkielégítés, 5. Jövedéki termékek költségei, 5. Késedelmi kamat, bírság. Támogatás igénybevételére a 3. A teljes támogatási keretösszeg A teljes támogatási keretösszeg 6.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben vagy részletekben folyósít a Támogató. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását. A pályázók gazdasági tevékenységükhöz nem használhatják fel a támogatást. A pályázat benyújtási ideje: március A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: Elszámolási határidő: a támogatott tevékenység megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb március ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren NIR keresztül.

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR-en keresztül. Elérhető: nir. A NIR-ben kitöltött és beadott pályázati adatlapot, valamint annak mellékleteit kell feltölteni. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük a pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:. Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk és dokumentumok teljes körűek, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek.

A nyilatkozat szövege a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt. A kitöltött nyilatkozatot a pályázónak szkennelve fel kell töltenie a pályázathoz. A nyilatkozat eredeti példányát a nyertes pályázónak a döntéshozatalt követően regisztrált küldeményként szükséges postáznia a BGA Pro Transilvania Kft. A nyilatkozatot a pályázó törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró személy képviseleti jogosultságát a létesítő okiratnak alá kell támasztania, amennyiben az nem derül ki a létesítő okiratból vagy a törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás csatolása is szükséges a pályázat érvényességéhez!

A meghatalmazás formai követelményeit és a meghatalmazáshoz használható sablon elérhetőségét a jelen felhívás A törvényes képviselőként megjelölt meghatalmazó személy, illetve a meghatalmazott három évnél nem régebbi — pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített — aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata.

A pályázó 30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolása vagy az annak kiállítására vonatkozóan benyújtott a kiállító szerv által ellenjegyzett kérelem másolata. A pályázó három évnél nem régebbi fizetési számlájának fennállására vonatkozó igazolása.

Magyarországon vezetett fizetési számlák esetében minden főszámlára vonatkozóan. Ingatlan vásárláshoz, ingatlan beruházáshoz kapcsolódó pályázat benyújtása esetén az ingatlan tulajdoni lapja, vagy a tulajdonos ok nak, tulajdonostárs ak nak a támogatott tevékenység megvalósításához való hozzájáruló nyilatkozata, vagy az ezzel azonos tartalmú szerződés. Nyertes pályázat esetén be kell szerezni a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot a támogatási jogviszony létrehozásához.

A pályázó adószámának adószám hiányában nyilvántartási számának igazolására alkalmas dokumentum csatolása szükséges. A meghatalmazás sablonja a NIR-ben elérhető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges. Az okiratok, igazolások magyar nyelvű fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR felületen a Mellékletek oldalon. A pályázatok támogatásáról az Alapról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint születik döntés.

A döntés-előkészítés alapján a pályázatokról az Alap felett rendelkező Bizottság dönt. A nyertesek listáját a pályázat kiírója a döntéstől számított 15 napon belül közzéteszi a bgazrt. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs. A nyertes pályázók a továbbiakban: kedvezményezett részére a támogatást az Alapkezelő támogatói okirat kiadása vagy támogatási szerződés megkötése a továbbiakban együtt: támogatói okirat alapján biztosítja.

A költségvetési támogatás felhasználásának szabályait és annak részletes feltételeit, dokumentumait a Amennyiben a pályázó nem felel meg a A pályázónak hiányosan vagy hibásan beküldött dokumentáció esetében egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra. Ha a kedvezményezett a támogatói okiratban, az Általános Szerződési Feltételekben foglalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségeit neki felróható okból megszegi, a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegét köteles az Alapkezelő részére visszafizetni az államháztartásról szóló Az Alapkezelő a támogatói okirat kiadásának feltételeként — az esetleges visszafizetési kötelezettség biztosítékául — biztosítékot határozhat meg.

A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekre, az adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza. A Bizottság úgy véli, hogy a nagyközönség számára térítésmentesen hozzáférhető kulturális tevékenység vagy a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység állami finanszírozása tisztán társadalmi és kulturális célt szolgál, ami nem gazdasági jellegű.

Hasonlóképpen az, hogy egy kulturális intézmény látogatóinak vagy a nagyközönség számára nyitott kulturális tevékenység vagy a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység résztvevőinek pénzügyi hozzájárulást kellene fizetniük, amely a valódi költségeknek csupán kevesebb, mint felét fedezi, nem változtat az említett tevékenység nem gazdasági jellegén, mivel nem tekinthető a nyújtott szolgáltatás valódi díjazásának. Ezért esetükben nem kell az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni.

Azaz ha a kulturális tevékenységből származó piaci bevétel pl. Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy amennyiben a fentiekkel összefüggésben a kedvezményezett részére nyújtandó támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés EUMSZ Csekély összegű de minimis támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük — a szétválás tényleges időpontjában érvényes — könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a kedvezményezett köteles azokat bemutatni.

A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. A pályázó illetve kedvezményezett részéről a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Cluj, Romania. Harghita, Romania. További információk a BGA Zrt. Diakónia Keresztyén Alapítvány, Sepsiszentgyörgy 2. Erdélyi Kárpát Egyesület, Kolozsvár 4. Gondviselés Segélyszervezet, Kolozsvár 5. Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Kolozsvár 6. Jakabffy Elemér Alapítvány, Kolozsvár 7. Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság, Kolozsvár 8.

Lasarus Alapítvány, Csíkszereda Partiumi Magyar Művelődési Céh, Nagyvárad Pósta Béla Egyesület, Kolozsvár Erdélyi Magyar Filmszövetség, Kolozsvár Erdélyi Kézmíves Céh, Székelyudvarhely Romániai Magyar ZenetársaságKolozsvár Pusztinai Házért Egyesület, Csíkszereda Szeret — Klézse Alapítvány, Klézse Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely Bernády György Közművelődési Alapítvány, Marosvásárhely Erdélyi Magyar Adatbank Egyesület, Kolozsvár Kolozsvár Társaság, Kolozsvár Romániai Magyar DalosszövetségKolozsvár Romániai Magyar Gazdák Egyesülete, Kolozsvár Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Sepsiszentgyörgy András Alapítvány, Lázárfalva Kolozsvári Magyar Diákszövetség, Kolozsvár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsport támogatásának ellenőrzésével összefüggő feladatokat részben a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei, részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma továbbiakban EMMI látja el. Kormányrendelet továbbiakban Rendelet alapján, az elszámolási útmutató az elszámolások során kötelező jelleggel bír a támogatottak részére.

Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Amennyiben ez a süti nem kerül engedélyezésre, akkor nem tudjuk elmenteni a kiválasztott beállításokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik engedélyezésének műveletét. Ez a webhely a Google Analytics-et használja anonim információk gyűjtésére, mint például a webhely látogatóinak száma és a legnépszerűbb oldalak. A feltétlenül szükséges sütiket mindenkor engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a sütik további kezeléséhez.

Bajnokságok Sign in. Forgot your password? Get help. Password recovery. Emelkedő színvonal, rekordszámú TV-s meccs — elnöki gondolatok a Magyar Kupáról. Elfogadta a strandröplabda-ob versenykiírását és fontos TAO-kérdésekben döntött az elnökség.

MRSZ: Fejlődési pályán, megújult formában! Tájékoztatás TAO támogatási igazolásokról. A vészhelyzet megszűnése utáni TAO-szabályok módosulása. Nyilatkozat a TAO-támogatáshoz igénybe vett önrész forrásáról. TAO tájékoztatások. Heti program: fókuszban a férfi kupadöntő. Győzelemmel melegített a kupaelődöntőre a Kaposvár és a Kecskemét. Szakmáry Gréta: Csapatkapitányként még édesebb a kupagyőzelem!

Kőnig Gábor irányítja az Eb-n a leány ifjúsági válogatottat. Megkezdődött a nevezés a Eötvös Kupára! Mozgáslehetőség és online sportkihívások diákoknak — indul a Diákolimpia GameTime2! Átvették díjaikat a as év legjobb női strandröplabdázói. Szabó Dorkáék nyerték a magyar rangadót Wagrainban.

Hóröplabdázóink ismét Wagrainban próbálnak szerencsét. Strandröplabda a paralimpián — magyar tagja is van az előkészítő bizottságnak. Elhalasztják a hétvégi ülőröplabda-fordulót. A Nyíregyházi Sportcentrum nyerte az ülőröplabda Magyar Kupát.

Ülőröplabda NB I: menetelt a Nyíregyháza az első fordulóban. Szombaton rajtol az ülőröplabda bajnokság! Elkészült a Békéscsabai Röplabda Akadémia sportcsarnoka! Olimpiai bajnokok, válogatottak és röplabdás hírességek — elkészült az imázsfilm! Múlt és jelen egyidőben: interjú a legendával, dr. Kotsis Attilánéval. Isztambuli kapcsolás: Soós Nikolett adott interjút az M4 Sportnak.

Bagics Balázs az M4 Sport vendége volt. Share on Facebook. Kapcsolódó cikkek Több cikk a szerzőtől. Születésnaposokat és évfordulósokat ajándékozott meg az MRSZ. Online szakmai napot tart az MRSZ. Block title. Kapcsolat Oldaltérkép Adatvédelem. Adatvédelmi áttekintés Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Funkcionális sütik Ez a webhely a Google Analytics-et használja anonim információk gyűjtésére, mint például a webhely látogatóinak száma és a legnépszerűbb oldalak.

Összes engedélyezése Beállítások mentése.