0929 kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 653123692
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,10

MAGYARÁZAT:0929 kitoltesi utmutato

Jelen bevallás benyújtásával tehetnek eleget adóbevallási kötelezettségüknek az egyszeres könyvvitelt vezető adózók is. A bevallásra kötelezettek - a Tao. Általános tudnivalók Figyelem! Az az adózó, amely a évre az Eva tv. A borítólap C mezőjében a megfelelő kódkockában kérjük 1 -gyel illetve a A os lap megfelelő részletező lapját a hozzá tartozó kódkockában 1 jelölésével csak annak az adózónak kell benyújtania, amelyet jogszabály arra kötelez, illetve amelynek adóelőleg fizetési kötelezettsége van.

Kötelezettség esetén a társasági adóelőleg vonatkozásában a, lapok közül csak az egyik laphoz tartozó kódkockában lehet jelölés, illetve a laphoz tartozó kódkockában, abban az esetben lehet jelölés, ha a társasági adóelőleg kötelezettség mellett innovációs járulékelőleg kötelezettsége is van az adózónak.

Az egyszeres könyvvitelt vezető éven 12 hónapon túl végelszámolás alatt álló adózónak a os részletező lapok közül csak alapokat kell benyújtania, amennyiben adófizetési kötelezettsége keletkezett. A os lapot - be kell nyújtani, de csak annak megfelelő részletező lapját az ahhoz tartozó kódkockában az 1 jelölésével az adóelőleg fizetésére kötelezett adózónak; - nem kell benyújtani a részletező lapok kódkockáit üresen kell hagyni az adóelőleg fizetésre nem kötelezett szervezeteknek például alapítványoknakvalamint az átalakulás meghatározott eseteiben ha nem kell e lapot kitölteni.

Az átalakulás fogalma alatt a továbbiakban a jogi személy más típusú jogi személlyé történő átalakulását, az egyesülést és a szétválást is egyaránt értjük 1 ; - nem kell benyújtani, de a, lapok egyikének kódkockájába 0 -át kell írni, ha az adózónak adófizetési kötelezettsége az adóévben nem keletkezett például Ft alatti összeg, adókedvezmény, illetve nulla vagy negatív adóalap esetén. A 0 érték jelölése előlegbevallásnak minősül.

Ez a 0 jelölés a es, illetve a ös lapokra nem vonatkozik ott csak 1 -es jelölés alkalmazható vagy üresen marad a kódkocka. Nem kell kitölteni és a borítólapon előnyomott jelöléstől függetlenül nem is kell benyújtani: a es lapot az MRP, nonprofit szervezetnek, valamint a cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozónak, az Aes lapot az MRP, nonprofit szervezetnek, valamint a cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozónak.

A es lapot a jövedelem- nyereség- minimum értéke alapján történő adózás helyett nyilatkozó adózónak kötelező beadnia. Amennyiben a nyomtatvány önellenőrzésként, ismételt önellenőrzésként kerül benyújtásra, akkor a Amennyiben alaptörvény-ellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály az önellenőrzés indoka, akkor a Önellenőrzés ismételt önellenőrzés esetén tekintettel arra, hogy ez esetben teljes adattartalommal ki kell tölteni a nyomtatványt, minden lapot, amely adatot tartalmaz, kivéve az előleg lapokat, a kódkockában ismételt önellenőrzési melléklet lapon is történő jelölés mellett be kell nyújtani.

Az egyszeres könyvvitelt vezető adózóknak a, A többi lap esetén csak az adatot tartalmazók nyújtandók be. Határidő Az általános szabály szerint a Tao. Végelszámolás alatt álló adózók Az Sztv. Ez a helyes eljárás a több évre elhúzódó végelszámolások esetén. A kettős könyvvitelt vezető vállalkozóknak az Sztv. Az elektronikus úton történő benyújtáshoz az IM www. A civil szervezet szintén kötelezett beszámolójának és közhasznúsági mellékletének az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni 2 és közzétenni, mely kötelezettségének a bíróság részére történő megküldésével tesz eleget.

A civil szervezetek beszámolójuk elkészítéshez szükséges nyomtatványokat, illetve, más a kötelezettségekkel kapcsolatos információt a Civil Információs Portálon a honlapon érhetik el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kész bevallás kinyomtatásához a kivonatolt nyomtatás lehetőségét is felkínálja az ÁNYK kitöltő program, és amennyiben ez kerül kiválasztásra úgy a bevallásból kizárólag azok a részek kerülnek kinyomtatásra, amelyek értékes adatokat tartalmaznak.

A kivonatoltan nyomtatott bizonylat ha az tartalmazza a 2D pontkódot hitelesítve be is nyújtható az illetékes állami adóhatósághoz. Adókötelezettség megállapításának alapja Beszámoló: A évi társasági adókötelezettséget a belföldi illetőségű adózó ideértve a külföldi személyt, ha üzletvezetésének helye belföld és a külföldi vállalkozó a mérlegfordulónappal elkészített beszámoló ha beszámoló készítésére kötelezettvalamint az analitikus és kiegészítő nyilvántartások alapján állapítja meg.

Beszámoló az Sztv. Könyvviteli zárlat: Ha az adózó az adóévre vonatkozó beszámoló készítésére az adóévről készítendő bevallás határidejéig nem kötelezett, a fizetendő adót az adóév utolsó napjára készített könyvviteli zárlat alapján állapítja meg. Ha az adózó az adóévre vonatkozó beszámoló készítésére utólag a bevallás határidejét követően válik kötelezetté, az utólag készített beszámoló alapján adóévenként a bevallással érintett adóévben hatályos előírások szerint állapítja meg a tényleges fizetendő adót, valamint 4 Art 9 bekezdés 5 Tao.

E különbözet soron kívüli bevallására a 71 -es számú nyomtatvány szolgál. Bevallást helyettesítő nyilatkozat Az általános szabálytól eltérően az adóévben vállalkozási tevékenységet nem folytató egyházi jogi személy társasági adókötelezettségét azzal teljesíti, hogy az adóévre bevallást helyettesítő nyilatkozatot tesz 8. A társasági adóbevallás helyett május éig a TAO-NY jelű bevallást helyettesítő nyomtatványon nyilatkozatot kell ett tennie a többi nonprofit szervezetnek is alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, európai területi társulás, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény feltéve, hogy az adóévben vállalkozási tevékenységből az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem ért el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számolt el 9.

Amennyiben az érintett szervezet elmulasztotta a nyilatkozat megtételét, úgy a jelen társasági adóbevallást be kell nyújtania. Aláírás, ellenjegyzés Az adóbevallást az adózó vagy képviselője aláírásával - az F blokkban jelölve - kell beadni az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz.

Lehetőség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett meghatározott képviselője 10, meghatalmazottja írja alá. A meghatalmazottak állandó meghatalmazottak személye jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló,könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja lehet.

Az Art. A 7 Tao. Amennyiben az adózó nem kötelezett adóbevallását elektronikus úton benyújtani, és a bevallást a meghatalmazott írja alá az állami adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével, a meghatalmazást csatolni kell az adóbevalláshoz, és ezt a borítólapon a megfelelő kódkockában X -szel kell jelölni. Ilyen esetben a meghatalmazás csatolása nélkül az adóbevallás érvénytelen! Abban az esetben, ha a bevallást 11 az állami adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a borítólapon a megfelelő kódkockában X -szel kell jelölni.

Az állandó meghatalmazottak személyi köre megegyezik az eseti meghatalmazottak személyi körével. Az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti. Az állandó meghatalmazás, megbízás a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be.

Ha az állandó meghatalmazást, megbízást vagy annak megszűnését az adózó képviselője jelenti be, az adóhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál.

A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentéstől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni Felhívjuk a figyelmet, hogy az állami adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az állami adóhatósághoz bejelentett, de a jelen bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentett, a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni!

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját, valamint a meghatalmazott és a meghatalmazó mindazon adatait, amelyekből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható illetve a meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is. Az adóbevallást az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezheti Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére állapítja meg.

Amennyiben a bevallás ellenjegyzésére kerül sor, úgy azt a bevalláson kell megtenni. Szerepeltetni kell továbbá az adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő nevét, adóazonosító számát, és igazolvány számát. A pénzügyi képviselő megbízása esetén az adóbevallás aláírására csak a pénzügyi képviselő jogosult.

A pénzügyi képviselő a képviselt külföldi vállalkozás adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti. Amennyiben a bevallást az állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő írja alá, úgy ezt a tényt a borítólap F blokkjának megfelelő kockájában X -szel kérjük jelölni.

A bevallás állami adóhatósági javítása, adózói javítása helyesbítéseönellenőrzése, ismételt önellenőrzése Állami adóhatósági javítás Az Art. Az állami adóhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja 15, és a törvényben meghatározott esetekben 16 amennyiben az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki, vagy az adózó fennálló adótartozásáról, köztartozásáról a nyilatkozattételt vagy jogszabályban előírt igazolások benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, amelyek az állami adóhatóság nyilvántartásában sem szerepelnek 15 napon belül megfelelő határidő tűzésével az adózót javításra hiánypótlásra szólítja fel.

A bevallását elektronikusan benyújtó adózónak lehetősége van arra, hogy a hibák kijavítását követően a bevallást újból benyújtsa. Ebben az esetben a borítólap B blokkjába be kell írnia az eredeti javítani kívánt bevallás 10 jegyű vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg, illetve a borítólap C blokk Bevallás jellege kódkockába a javítani kívánt bevalláson szerepeltetett Ovagy Hvagy P jelet kell feltüntetni Amennyiben a javítás az alapbevallásra vonatkozik, a Bevallás jellege kódkocka üresen hagyandó.

A bevallást nem elektronikus úton benyújtó adózók az Hibásnak minősített bevallás vonalkódja rovatban nem szerepeltethetnek adatot. Adózói javítás helyesbítés Ha az adóbevallásban adóalapot illetve adót nem érintő adatokat kíván adózói javításként módosítani 17, akkor a borítólap C blokk Bevallás jellege kódkockában jelölje H -val.

Az adózó által javított bevallás kitöltésénél, amennyiben a kódkockában H jel szerepel az adózói javítással helyesbítéssel érintett lapokon az új adatokat adja meg, a bevallás további lapjain pedig a A javításnak 14 Art. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél azonosító számmal, úgy azt a Kérelem az egyes adóügyek telefonos ügyintézését lehetővé tevő ügyfél azonosító szám igényléséhez és cseréjéhez megnevezésű TEL jelű nyomtatvány benyújtásával igényelheti meg.

Önellenőrzés, ismételt önellenőrzés, önellenőrzési pótlék A bevallás helyesbítésének önellenőrzésének elévülési idejére az Art 1 bekezdésében foglaltak az irányadók. Az állami adóhatósági ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető A számú nyomtatvány a jelen bevallásban közölt adatok önellenőrzésére, ismételt önellenőrzésére is szolgál. Amennyiben jelöli a borítólapon a Bevallás jellege kódkockában O jellel, hogy önellenőrzésként nyújtja be a bevallást, úgy az előleg lapokat nem töltheti ki.

Önellenőrzés, ismételt önellenőrzés adóalapot illetve adót érintő adatok módosítása esetén a módosított, új adatokkal az önellenőrzéssel érintett bevallásban szerepeltetett valamennyi, az eredeti bevallásban is szerepeltetett és nem változott adatot is ki kell tölteni. Ismételt önellenőrzést a borítólap Bevallás jellege kódkockában történő O jelölés mellett a lapon is az erre a célra elhelyezett kódkockában X -szel kell jelölni.

Amennyiben az ismételt önellenőrzés kizárólag az önellenőrzési pótlék módosítása miatt kerül benyújtásra, ez esetben a bevallásban változatlan adattartalommal meg kell ismételni az önellenőrzésként benyújtott bevallás adattartalmát kivéve az önellenőrzési mellékletben lap korábban szerepeltetett adatokat. E lapon kizárólag az önellenőrzési pótlék sorban szerepelhet adat az újabb önellenőrzéssel feltárt, módosított önellenőrzési pótlék előjelhelyes különbözetének összege.

Ez utóbbi lapon minden esetben a módosított adatokat kell feltüntetni. Az önellenőrzést az Art aiban rögzített rendelkezések szerint kell elvégezni. Az adózó jelen nyomtatvány önellenőrzésként történő benyújtásával helyesbítheti az adót, adóalapot. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

A költségvetési támogatás igényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az adózó javára mutatkozó módosítás esetén önellenőrzési pótlékot sem felszámítani, sem megfizetni nem kell.

Az adózó terhére mutatkozó helyesbítés esetén az önellenőrzési pótlék alapja a as lap sorok c rovatában feltüntetett összeg, azaz a bevallott és az önellenőrzéssel feltárt helyesbített adó összegének különbözete. Az önellenőrzési pótlékot a jegybanki alapkamat változásaihoz igazodva kell kiszámítani, azaz az önellenőrzéssel érintett időszakot ennek alapján időintervallumokra kell bontani.

Az önellenőrzési pótlék megállapításához segítséget nyújt a NAV internetes honlapján található pótlékszámítási program. Az önellenőrzési pótlék módosítására csak ismételt önellenőrzés keretében van lehetőség. Pótlás, befizetés, kerekítés Ha az adózó ide értve a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózót is késedelmesen teljesíti adóbevallási kötelezettségét, a bevallás benyújtásának esedékességét követően június áig a jelen számú bevalláson teheti meg azt.

Ez esetben a borítólap C blokk Bevallás jellege kódkockában P jel nem szerepeltethető. Ezen időpontot követően az elévülési időn belül pótolt bevallás esetén kérjük a bevallás benyújtását a Bevallás jellege kódkockában P -vel jelölni. Ez utóbbi esetben az előleg lapok pótlására nincs lehetőség. A pénzforgalmat az alábbi adónemek vonatkozásában a következő számlaszámokon kell bonyolítani: a társasági adó ide értve a pénzintézetek társasági adóját is NAV Társasági adó bevételi számla a hitelintézeti járadék NAV Hitelintézeti járadék bevételi számla a hitelintézetek különadója NAV Hitelintézetek ben kezdődő üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója bevételi számla energiaellátók jövedelemadója NAV Energiaellátók jövedelemadója bevételi számla A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó az eljárási illeték, az állami adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj, az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-fizetési kötelezettség, valamint - ha végrehajtási eljárás alatt áll - a végrehajtói letéti számlára történő befizetés vonatkozásában az állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel bankkártyával is teljesítheti.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel bankkártyával is teljesítheti.

Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó rendszeres gazdasági tevékenysége körében kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat. A pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózó - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével, köteles pénzeszközeit pénzforgalmi számlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán lebonyolítani, s ennek érdekében számlaszerződést kötni. Kérjük, hogy a bevallás kitöltése során adatokat csak a fehéren hagyott rovatokba írjon.

Amennyiben a nyomtatványokon szereplő összeg jellegű adatok különféle részadatok öszszegzésével keletkeznek, a részösszegek kerekítésének értelemszerű kiigazításával kell biztosítani az egyezőséget. Például Ft esetén a beírandó összeg

Bevallás és Adatszolgáltatás a Az új verzióban a bevallások kitöltő programjainak az adókedvezmények vizsgálatára vonatkozó ellenőrzéseit pontosítottuk. Kérjük, hogy töltse le az utolsó, legfrissebb programot. Az új verzióban a bevallás kitöltő programját a Biztosítottuk a módosult önellenőrzési szabályoknak megfelelő kitöltést. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló A programmódosítás az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóra vonatkozó programrészekben történt.

Kérjük, az új verziót használja! Kormányrendelettel összefüggő további adatszolgáltatás teljesítésére. Kérjük, hogy töltsék le a 2. Főlap Nyomtatványkitöltő programok Archív programok Nyomtatványkitöltő Bevallás Alap Társasági adó T3 Evaalany társaság T1 Áfafizetésre nem kötelezett társaság T2 Áfafizetésre kötelezett társaság Gazdálkodó szervezet 1 3 3 14 5 54 1. Java Runtime környezet ellenőrzése. Kitöltési útmutató. A NAV weboldalai szerzői jogvédelem alatt állnak.

A honlapon szereplő információk változatlan tartalommal és formában szabadon terjeszthetők. Süti tájékoztató letöltése.