Elte barczi szakdolgozati utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 551410894
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,14

MAGYARÁZAT:Elte barczi szakdolgozati utmutato

A  szakdolgozat  az adott szaknak megfelelő olyan írásbeli munka, amely tanúsítja, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva, illetve a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom, valamint gyakorlati vagy empirikus vizsgálati tapasztalatai feldolgozásával önállóan képes a tanult ismeretanyag tudományos célú, alkotó alkalmazására. A hallgatót a szakdolgozat elkészítésében egy vagy több témavezető irányítja.

Témavezető lehet a Kar oktatója, tudományos kutatója vagy külső szakember. Tudományos fokozattal nem rendelkező tanársegéd vagy külső szakember egy minősített oktató konzulensi tevékenysége mellett irányíthat szakdolgozatot. A szakdolgozati témaválasztás ideje ide kattintva elérhető.

Az elfogadott téma megváltoztatását az illetékes oktatásért felelős szervezeti egység vezetője, szakirányú továbbképzés esetén — ide nem értve az alapszak szakirányainak szakirányú továbbképzéseit — a szakfelelős az érintett oktatók írásbeli hozzájárulásával engedélyezi.

Ez esetben új jelentkezési lap kitöltése szükséges. A BA képzésben alkotott szakdolgozat minimális terjedelme nyomtatott karaktert tartalmazó szöveg szóköz nélkül amely kb. A maximális terjedelem karaktert tartalmazó szöveg kb. A terjedelmi határok mellékletek nélkül értendők. Ilyenkor a szakdolgozat részét képező multimédiás tartalmat a tartalmi elvárások tekintetében a szakdolgozattal azonos módon kell kezelni.

A nyilatkozat értelmében plagizálás esetén a dolgozat érvénytelen. A szakdolgozat benyújtásának határideje ide kattintva elérhető. Az oktatásért felelő szervezeti egység vezetője, illetve szakirányú továbbképzés esetén a szakfelelős által kijelölt bíráló és a szakdolgozat témavezetője külön-külön készít írásos véleményt a szakdolgozatról. Külső témavezető esetében belső bíráló szükséges.

A hallgató — legkésőbb egy héttel a védés előtt — megkapja a két írásos véleményt, amelyek tartalmazzák a javasolt érdemjegyet és azt is, hogy a dolgozat védésre bocsátható-e. A vélemények másolatát, valamint a védés jegyzőkönyvét a védés, ill. A szakdolgozat ötfokozatú minősítésére a témavezető és a bíráló külön tesz javaslatot. Ha a két bíráló véleménye csak 1 érdemjegyben különbözik, de az egyik érdemjegy elégtelen, akkor a hallgató nem bocsátható védésre.

Ha a két bírálat között 2 érdemjegy vagy nagyobb különbség van, akkor 3. Ha az egyik érdemjegy elégtelen és a 3. Sikertelen elégtelen vagy értékelhetetlen megtagadott minősítésű szakdolgozat átdolgozása vagy új szakdolgozat készítése csak egy alkalommal lehetséges. Portfólió-készítés esetén a véleményezés és az értékelés szempontrendszere az adott képzési program útmutatójában foglaltak szerint a kari honlapon kerül közzétételre.

A Szakdolgozati bírálati ív formanyomtatványa a III. Mellékletben található. A szakdolgozat védésére — alap- és mesterképzésben, illetve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseiben — külön időpontban, a szóbeli záróvizsgai rész előtt kerül sor. Különeljárás keretében a záróvizsga előtt szervezett szakdolgozati  védések időpontja ide kattintva elérhető. Alap- és mesterképzésben, az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseiben a szakdolgozat védése az érintett szervezeti egység által szervezett legalább háromtagú bizottság előtt történik, amelynek tagja a szakdolgozat témavezetője is.

A bizottság elnöke a szervezeti egység vezetője, vagy az általa felkért minősített oktató. A védés szervezeti egység által megadott időpontjáról a Tanulmányi Hivatal értesíti a hallgatót. A szakdolgozat védése szóban történik. A hallgató először a lényeget kiemelve, összefoglalóan ismerteti a szakdolgozatban leírtakat, majd válaszol a bírálatra, ill.

Ennek során a hallgatónak lehetősége van arra, hogy beszámolhasson a szakdolgozat témájával összefüggő tudományterületeken szerzett ismereteiről. A védés után a bizottság állapítja meg a szakdolgozatnak a bírálók által javasolt érdemjegyeire is figyelemmel a szakdolgozat érdemjegyét. Vitás esetben az elnök dönt az érdemjegyről. A szakirányú továbbképzésekben — ide nem értve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseit — a szakfelelős az adott félévben esedékes szakdolgozati leadási határidőt követő 5 munkanapon belül dönthet úgy, hogy a szakdolgozat védése a záróvizsga szóbeli részétől külön időpontban történjen.

Erről a döntéséről írásban értesíti a Tanulmányi Hivatal vezetőjét. A szakirányú továbbképzésekben — ide nem értve az alapszak szakirányai szakirányú továbbképzéseit — a külön időpontban tartandó védést a Tanulmányi Hivatal szervezi. Portfólió-készítés esetén a védés időpontjai és eljárásrendje, valamint a portfólió megőrzésére vonatkozó szabályozás az adott képzési program útmutatójában foglaltak szerint a kari honlapon kerül közzétételre.

You must be logged in to post a comment. A szakdolgozat terjedelmi és formai kritériumai A BA képzésben alkotott szakdolgozat minimális terjedelme nyomtatott karaktert tartalmazó szöveg szóköz nélkül amely kb. Véleményezés és értékelés Az oktatásért felelő szervezeti egység vezetője, illetve szakirányú továbbképzés esetén a szakfelelős által kijelölt bíráló és a szakdolgozat témavezetője külön-külön készít írásos véleményt a szakdolgozatról.

A szakdolgozat témavezetői és opponensi bírálatának főbb szempontjai A témaválasztás indoklása, a probléma megfogalmazása. A témához kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmi tájékozottság és szakszerűség. A hipotézisek, kutatási kérdések, felvetések helyessége, pontossága. Az alkalmazott kutatási módszerek helyessége. Eredmények bemutatása, elemzése, értelmezése.

Újszerű következtetések levonása, önálló alkotói elem megléte, a tartalmak szintetizálása. A felhasznált irodalmak, idézetek, hivatkozások pontossága. Szerkezet, megfogalmazás, rendezettség, forma. A záróvizsga szóbeli részén csak az vehet részt, aki eredményesen megvédte szakdolgozatát. Leave a Reply Cancel reply You must be logged in to post a comment.

Szervezeti és Működési Rend Szerződés, illetve pályázat alapján működő oktatási-kutatási egységek Gazdálkodó szervezetek, amelyek felett az ELTE alapítói, illetve tulajdonosi tagsági, részvényesi, szavazatelsőbbségi jogokat gyakorol Gazdálkodási és Vagyongazdálkodási Szabályzat Adatkezelési Szabályzat Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzat Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzat mellékletek Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat függelék: Irattári Terv Képzési Szabályzat Köznevelési Szabályzat A Hatályon kívül: Módosítva: Szabályzat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat egyes döntéseivel szembeni jogorvoslat rendjéről Pályázati Szabályzat A Hallgatói követelményrendszer Az ELTE Hallgatói követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozása kiegészítése a számonkérésre vonatkozó szabályokkal Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai kiegészítve: Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai A szociális helyzet meghatározása Az átsoroláshoz kialakított hallgatói csoportok Alapképzésben, valamint egységes, osztatlan képzésben Felvételi Szabályzat Az Nftv.

Doktori Szabályzat A duális képzésre vonatkozó sajátos rendelkezések A szombathelyi képzési helyszínen működő szakok, valamint az azokkal kapcsolatos feladatellátást végző szervezeti egységek Foglalkoztatási követelményrendszer Habilitációs szabályzat Értékelési lapok [a az egyetem oktató dolgozói részére b az egyetem nem oktató, kutató dolgozói részére c a rektor értékelési minősítési lapja d közgyűjteményi és közművelődési munkakörben foglalkoztatottak értékelési minősítési lapja] Az egyetemi kitüntetésekhez szükséges formanyomtatvány Az egyetem által adományozott kitüntetésekkel járó pénzjutalmak összege További iratminták, formanyomtatványok.

Szervezeti és Működési Rend. Szerződés, illetve pályázat alapján működő oktatási-kutatási egységek. Gazdálkodó szervezetek, amelyek felett az ELTE alapítói, illetve tulajdonosi tagsági, részvényesi, szavazatelsőbbségi jogokat gyakorol. Gazdálkodási és Vagyongazdálkodási Szabályzat. Adatkezelési Szabályzat. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzat.

Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzat mellékletek. Iratkezelési Szabályzat. Iratkezelési Szabályzat függelék: Irattári Terv. Képzési Szabályzat. Köznevelési Szabályzat. Szabályzat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat egyes döntéseivel szembeni jogorvoslat rendjéről. Hallgatói követelményrendszer. Az ELTE Hallgatói követelményrendszer járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozása kiegészítése a számonkérésre vonatkozó szabályokkal.

A szociális helyzet meghatározása. Az átsoroláshoz kialakított hallgatói csoportok Alapképzésben, valamint egységes, osztatlan képzésben. Felvételi Szabályzat. Doktori Szabályzat. A duális képzésre vonatkozó sajátos rendelkezések. A szombathelyi képzési helyszínen működő szakok, valamint az azokkal kapcsolatos feladatellátást végző szervezeti egységek. Foglalkoztatási követelményrendszer.

Habilitációs szabályzat. Értékelési lapok [a az egyetem oktató dolgozói részére b az egyetem nem oktató, kutató dolgozói részére c a rektor értékelési minősítési lapja d közgyűjteményi és közművelődési munkakörben foglalkoztatottak értékelési minősítési lapja]. Az egyetemi kitüntetésekhez szükséges formanyomtatvány. Az egyetem által adományozott kitüntetésekkel járó pénzjutalmak összege.