Modszertani utmutato a kincstari korbe tartozok


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 315589465
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,49

MAGYARÁZAT:Modszertani utmutato a kincstari korbe tartozok

A költségvetés belföldi adóssága fejezet kiadásai terhére A Magyar Nemzeti Bank várható vesztesége alakulásáról Miniszterelnökség fejezet, Az előirányzat a központi költségvetési szervek kivéve a társadalombiztosítási önkormányzatok által finanszírozott intézményeket közalkalmazottai illetmény-előmeneteli rendszerének módosításával, az A céltartalék magában foglalja az illetményemelésekhez kapcsolódó járulékokat és a központi költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos egyszeri kiadásokhoz történő hozzájárulást is.

A céltartalékból kell fedezni a köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - A rendkívüli kiadások közül kormányzati rendkívüli kiadás. Miniszterelnökség fejezet Az Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezetben használható fel kizárólag területfejlesztési célokra, millió forint pedig a Munkaerőpiaci Alapot illeti meg. A tartalék felhasználására a privatizációért felelős miniszter és a pénzügyminiszter együttes hozzájárulása mellett kerülhet sor.

A végrehajtás módjáról és összegéről a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a pénzügyminiszter állapodik meg. Ezen belül az ÁPV Rt. Igazgatósága millió forintig egyedileg dönthet, de ez összességében éves szinten nem haladhatja meg a millió forintot.

Az ÁPV Rt. A bevételt a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló A még meg nem alakult ruszin és ukrán országos kisebbségi önkormányzatok részére juttatandó millió forint árfolyamértékű vagyont a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak kell átadni azzal, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság ezen önkormányzatok megalakulását követő két hónapon belül azonos árfolyamértékű vállalkozói vagyont köteles részükre biztosítani. A bevétel további hányada a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet Pénzügyminisztérium fejezet Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4.

Turisztikai célelőirányzat előirányzat-csoport bevételi előirányzatát meghaladó bevétel mértékéig, és a XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok előirányzat-csoport kivételével. Népjóléti Minisztérium fejezet Költségvetés törlesztései és hitelfelvételei fejezet kiadásai 2. Költségvetés törlesztései és hitelfelvételei fejezet bevétel 4. Pénzügyminisztérium fejezet 5. Pénzügyminisztérium fejezet 6.

Belügyminisztérium fejezet Miniszterelnökség fejezet 6. Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret előirányzat-csoport között átcsoportosítást hajthat végre. A XVII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek a fejezeten belüli átcsoportosítási joga az.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok előirányzat-csoportból a XV. Vállalkozások folyó támogatása címre csoportosítson át. Munkaügyi Minisztérium fejezet A működésre elkülönített előirányzatnak a fejezeten belüli, címek közötti előirányzat-módosítási hatáskörét - a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően - a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője gyakorolja. Ezt az összeget csökkenteni kell az e törvény hatálybalépésének napjáig az ORTT kiadásaira igénybe vett költségvetési támogatás összegével.

Ebből millió forint a Duna Televízió működési költségeire szolgál. Népjóléti Minisztérium fejezet 9. Magyar Televízió költségvetési fejezet vonatkozásában a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma köteles gondoskodni arról, hogy a fejezetek E feladatkörében a Kincstár. A Magyar Államkincstár esetében az e törvény A Testület költségvetését - a Testület javaslata alapján, az Országgyűlés költségvetési ügyekben hatáskörrel rendelkező bizottságának előterjesztésére - az Országgyűlés önálló törvényben, a Gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

Az Alap jogi személy, számláját a Magyar Államkincstár vezeti. A Kormány rendeletben határozza meg. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami költségvetési szervek [1. Közmunkavégzés támogatása alcím előirányzata felhasználásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. Pénzügyminisztérium fejezet bevételeit a szállítások ütemezéséhez igazodóan megnövelje. Útalap, A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként táblái helyébe az e törvény 5.

Millió forintban. A működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, a pénzügyi gondnok díjára, valamint a helyi önkormányzatok köztehertartozásaihoz nyújtandó támogatásra.

Az állami támogatást az a helyi önkormányzat igényelheti, amelyik - a külön törvényben szabályozott adósságrendezési eljárás keretében - az egyezséget pénzintézeti hitellel teremtette meg. A kamattámogatás kamatmentes. Visszatérítését a hitel lejáratát követő évben kell megkezdeni.

A kamattámogatás visszatérítésének időtartama nem lehet hosszabb, mint a hitel futamideje. A kérelemhez mellékelni kell a pénzintézeti hitelről kötött megállapodást, az önkormányzat saját forrásaira és a fizetőképességére vonatkozó nyilatkozatot, a kamattámogatás visszatérítéséhez előkészített megállapodás tervezetét és az ezeket bizonyító okiratokat.

A kérelmeket és azok mellékleteit 2 példányban a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya részére kell megküldeni. A kérelmek döntés-előkészítése során indokolt esetben a Belügyminisztérium további információkat kérhet az önkormányzatoktól vagy az illetékes TÁKISZ-tól. Az állami támogatás odaítéléséről a belügyminiszter és a pénzügyminiszter együtt dönt. Az adósságrendezés megindítását követően, az adósságrendezési eljárás időtartama alatt a forráshiányból eredő jelentős ellátóképesség-csökkenés és az e törvény 6.

E támogatást csak az a helyi önkormányzat igényelheti, amely a számára nettó módon folyósított normatív állami hozzájáruláson, személyi jövedelemadón és egyéb állami támogatáson túl a saját források maximális feltárása és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képes a válságköltségvetésben vagy a működési válságtervben foglalt feladatok ellátására.

A helyi önkormányzatok igényüket a Belügyminisztériumhoz - a TÁKISZ-on keresztül két példányban - folyamatosan nyújthatják be, melyről a belügyminiszter és a pénzügyminiszter együttesen dönt. A támogatás igénylésének rendjét a Kormány rendeletben szabályozza. A közforgalom számára megnyitott út- híd- alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó kedvezményezett tevékenységek. Wolters Kluwer Jogtár bejelentkezés. Időállapot: közlönyállapot Jelen dokumentum a jogszabály 1.

A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke. Pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredő új jogcímeire. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása.

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása. Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítő szakmai programok. Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek megteremtésére. Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggő áttelepülések támogatása. Szociális okokból felmentettek tv-előfizetési díj átalánya. A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés.

Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos térítés. Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás. A felsőoktatási intézmények államháztartási reformjának támogatása. A kulturális intézmények államháztartási reformjának támogatása. A közoktatás racionálisabb, gazdaságosabb szervezése érdekében igényelhetik a helyi önkormányzatok az oktatás területén intézményfenntartó társulás kialakításához, illetve az ahhoz szükséges tárgyi feltételrendszer megteremtéséhez, különös tekintettel az általános iskolai társulások esetén iskolabusz vásárlásához; továbbá az A támogatás részletes feltételeit a Művelődési és Közoktatási Minisztérium - a Munkaügyi Minisztériummal, a Pénzügyminisztériummal és a Belügyminisztériummal egyetértésben - A köztisztviselői alapilletmények, a közalkalmazotti illetményrendszer változásával az E törvény Magánerőből való lakásépítés támogatása.

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások. Költségvetési szervek támogatása. A törvény 2. Központi költségvetési szervek nem támogatással fedezett. A törvény 1.

A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított A mérlegeket a tárgyévet követő év május éig kell elkészíteni. A kincstári éves beszámolót a Kincstár elnöke írja alá és küldi meg a az államháztartásért felelős miniszter részére. A mérleg-előirányzatra eredeti és módosított és teljesítésre vonatkozó adatokat tartalmaz. Ugyancsak a kiegészítő melléklet részét képezi a beszámoló adattartalmát meghatározó módszertani útmutató. A melléklet finanszírozási forrásfajtánként, lejárat és hitelezőnkénti tagolásban tartalmazza a hiányt.

A melléklet a központi költségvetés adósságát fajtánként, lejárat és hitelezők szerinti tagolásban tartalmazza. A melléklet a követeléseket fajtánként, lejárat szerinti bontásban tartalmazza. A könyvviteli nyilvántartásokban a pénzforgalmi, a pénzforgalom nélküli elszámolásokat, valamint azok eszközökre és forrásokra gyakorolt hatását a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthető formában kell bemutatni.

A könyvviteli nyilvántartásokban az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott előirányzatokat és az azokban bekövetkezett változásokat, továbbá azok teljesítését folyamatosan úgy kell rögzíteni, hogy azok az információs igényeknek megfelelően bármely időpontban megállapíthatók legyenek.

Az adatszolgáltatás valódiságáért, az értékelésért — ideértve a követelések értékvesztésének elszámolásához szolgáltatott adatokat is —, az utólagos módosításokért és az egyeztetésekért az adatszolgáltató felelős. A részesedések között kell kimutatni a Magyar Állam tulajdoni részesedését a Magyar Nemzeti Bank Részvénytársaságban a továbbiakban: MNB és a nemzetközi pénzügyi szervezetekben.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni a kibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott állományát is. Év végén, a nemzetgazdasági elszámolások könyvviteli mérlegében az árfolyam-különbözetet — kivéve a valuta- devizakészlet árfolyam-különbözetét — tőkeváltozásként kell kimutatni. Az adósságkezelési célú devizabetét árfolyam-különbözetét a tőkeváltozással szemben kell elszámolni.

Az elszámolás és a számlavezetés szabályait a Kincstár számlarendjében kell rögzíteni. Az értékvesztést a kincstári elszámolások éves költségvetési beszámolójához a Kincstár általános módszertani útmutatója alapján az analitikus helyek kötelesek megadni. Az adók, illetve az adók módjára behajtandó köztartozások, valamint a költségvetési támogatások esetében az adózás rendjéről szóló A követeléseknél az értékvesztés elszámolása nem minősül követelés elengedésnek, illetve törlésnek.

Finanszírozási mérleg. Millió forintban. Pénzeszközök nyitóegyenlege. Összes folyó bevétel Főösszeg. Összes folyó kiadás Főösszeg. Központi költségvetés egyenlege Passzív pénzügyi műveletek egyenlege. Aktív pénzügyi műveletek egyenlege. Letéti bevételek. Letéti kiadások. Függő bevételek. Függő kiadások. Átfutó bevételek. Átfutó kiadások. Kiegyenlítő bevételek. Kiegyenlítő kiadások. Központi költségvetés finanszírozási igényét befolyásoló egyéb bevételi tételek.

Központi költségvetés finanszírozási igényét befolyásoló egyéb kiadási tételek. Államháztartás szervezeteinek finanszírozási bevételei. Államháztartás szervezeteinek finanszírozási kiadásai. Egészségbiztosítási Alap bevételei. Egészségbiztosítási Alap kiadásai. Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei. Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai. Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésébe tartozó ellátás bevételei.

Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésébe tartozó ellátás kiadásai. Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott nem tb ellátás bevételei. Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott nem tb ellátás kiadásai. Önkormányzati támogatás megelőlegezésének bevételei. Önkormányzati támogatás megelőlegezésének kiadásai.

Elkülönített állami pénzalapok bevételei. Elkülönített állami pénzalapok kiadásai. MNB-vel kapcsolatos finanszírozási bevételek. MNB-vel kapcsolatos finanszírozási kiadások. MNB forint árfolyam kiegyenlítési tartalék túlfizetése miatti visszatérítés.

MNB forint árfolyam kiegyenlítési tartalék veszteségének megtérítése. MNB deviza értékpapír kiegyenlítési tartalék túlfizetése miatti visszatérítés. MNB deviza értékpapír kiegyenlítési tartalék veszteségének megtérítése. MNB osztalék befizetéséből, illetve veszteségtérítésből a realizált deviza árfolyamváltozások bevételi összege. MNB osztalék befizetéséből, illetve veszteségtérítésből a realizált deviza árfolyamváltozások kiadási összege.

MNB osztalék befizetéséből, illetve veszteségtérítésből a deviza értékpapír értékesítés realizált árfolyam-különbözeteinek bevételi összege. MNB osztalék befizetésből, illetve veszteségtérítésből a deviza értékpapír értékesítés realizált árfo lyam-különbözeteinek kiadási összege.

Az állami vagyonnal kapcsolatos finanszírozási bevételek. Az állami vagyonnal kapcsolatos finanszírozási kiadások. Az állami tulajdoni részesedés értékesítése. Az MNV Zrt. Európai Unióval kapcsolatos finanszírozási bevételek. Európai Unióval kapcsolatos finanszírozási kiadások. Európai Uniós támogatási programok előfinanszírozásának visszatérülése. Európai Uniós támogatási programok előfinanszírozása. Európai uniós agrártámogatás finanszírozási bevétele.

Európai uniós agrártámogatás finanszírozási kiadása. Egyéb EU tagságból eredő finanszírozási bevételek. Egyéb EU tagságból eredő finanszírozási kiadások. Szabálytalan kifizetések megtérülésének finanszírozási bevétele. Szabálytalan kifizetések finanszírozási kiadása. Egyéb számlatulajdonosok bevételei. Egyéb számlatulajdonosok kiadásai.

Finanszírozási célú pénzügyi mű veletek kiadásai. Bruttó adósság csökkenése. Korábbi évek miatt. Tárgyév miatt. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei. Bruttó adósság növekedés. Hosszú lejáratú kötelezettség. Rövid lejáratú kötelezettség. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésének visszavonása. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése. Nemzetgazdasági elszámolások könyvviteli mérlege.

Előző év. Immateriális javak. Tárgyi eszközök. Befektetett pénzügyi eszközök. Tartós részesedések. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Állam által nyújtott tartósan adott hitelek, kölcsönök. Állam által belföldre nyújtott tartósan adott hitelek, kölcsönök. Állam által külföldre nyújtott tartósan adott hitelek, kölcsönök.

EU tagállam szerint. Nem EU ország szerint.