Utmutato a tanari portfolio elkeszitesehez


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 289767889
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,33

MAGYARÁZAT:Utmutato a tanari portfolio elkeszitesehez

OM rendelet 4. A portfólió a pedagóguspálya megismerésére irányuló és a vezetőtanár irányításával végzett gyakorlat tapasztalatainak, valamint az összefüggő, szakképzettségenkénti egyéni gyakorlatok során gyűjtött, illetve a tanítást, gyakorlatot kísérő szeminárium tapasztalatainak a rendszeres összegzése, e tapasztalatoknak vagy a szaktárgy egy részterülete tanításának valamely szakpedagógiai, illetve általános neveléstudományi szempont szerinti, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése, értékelése vagy tanításához szükséges segédlet készítése.

A portfólió célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni.

Képes a tanulók teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási-tanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni. A portfóliónak tükröznie kell, hogy a hallgató a szakmai témát szakmódszertani, neveléstudományi és pszichológiai ismeretekre támaszkodva az alap- és középfokú oktatás szintjein, illetve a szakképzés vagy a felnőttoktatás céljainak megfelelően képes dolgozni.

A portfólió dokumentumai a hallgatóhoz rendelt mintatanterv függvényében értelemszerűen eltérőek lehetnek. A jelölt maga válogathatja a dokumentumokat, de az a feladata, hogy portfóliójában a fejlődési útját az értékelő és mások számára nyilvánvalóvá, követhetővé tegye. A portfólióhoz bevezetőt kell írni, amelyben leírja alapvető céljait és a portfólió felépítését. Tartalomjegyzéket kell készíteni, világos és áttekinthető rendszerbe kell szervezni és összefűzni az anyagot.

Minden egyes dokumentummal kapcsolatban három kérdésre kell világos eligazítást adni:. A dokumentumok gyűjtése folyamatosan történik, ezen belül a kitüntetett alkalmak a tanári mesterképzésbe beépített gyakorlatok, melyek kötelező részei a portfóliónak Közoktatási gyakorlat I. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a dokumentumtípusokat, amelyek a tanári portfólió választható részébe kerülhetnek:. A fő követelmény, hogy a portfólió mutassa be dokumentálja a jelöltnek az iskolai gyakorlat valamennyi területén tanítás; tanításon kívüli iskolai tevékenység; iskolán kívüli tevékenység elvégzett munkáját.

Ez a megfelelés alapkövetelménye. Skip to content. A portfólió célja A portfólió célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. A portfólió tartalma Darling-Hammond és Snyder OM rendelethogyan mutatja be a jelölt fejlődését?

Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a dokumentumtípusokat, amelyek a tanári portfólió választható részébe kerülhetnek: Dokumentumtípusok Órai megfigyelések rögzített változata irányulhat gyerekre, tanárra, az egész órai tevékenységre Szakcikk összegzése, értékelése A tanulók értékelése teszt, feleltetés, portfólió stb.

Órai megfigyelések rögzített változata irányulhat gyerekre, tanárra, az egész órai tevékenységre. Látogatások dokumentumai, beleértve a jelölt szakmai látogatásait és a gyerekekkel tett látogatásokat is.

OM rendelet 4. A portfólió célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni. Képes a tanulók teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási-tanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni.

A portfólió azon dokumentumokból tevődik össze, amelyek a hallgató mesterképzésben folytatott elméleti és gyakorlati tanulmányai során keletkeztek, és alkalmasak a fentiekben megjelölt követelmények teljesülésének bizonyítására. A portfólió a öt kötelező, b három kötelezően választható és c két szabadon választható, összesen tíz elemet tartalmaz, az alábbiakban részletezett témamegjelöléseknek és terjedelmi előírásoknak megfelelően.

Ahol nincs terjedelemre vonatkozó előírás, a feladatot a szükséges ésszerű terjedelemben kell megoldani. A Kötelező elemek a gyakorlathoz kapcsolódóan elkészítendő mind az öt feladat :. Egy félévet felölelő tanmenet készítése egy kiválasztott alap- vagy középfokú évfolyam tanterve alapján.

A tanítási gyakorlat során a hallgató által megtartott három tanítási óra vázlatának. A tanuló szakmai előélete, személyisége, képességei, tudása, fejlődése. Egy rövid önértékelés elkészítése a hallgató pedagógiai ismereteinek és képességeinek fejlődéséről, különös tekintettel a tanítás pszichológiai vonatkozású problémáinak, konfliktusainak kezelésére, karakter terjedelemben.

B Kötelezően választható elemek mindhárom pont teljesítendő, a téma szabadon megválasztható :. A képzés során a hallgató által készített két pedagógiai vagy pszichológiai tárgyú írásbeli feladat kutatás, esszé, előadás anyaga, szakcikkek elemzése, könyvismertetés stb. Egy ifjúsági hangverseny vagy bármely koncertpedagógiai jellegű gyermekprogram bemutatása és szakszerű kritikai értékelésepedagógiai, zenei és módszertani szempontok alapján, karakter terjedelemben.

Tanári motivációs levél vagy a hallgató által kiválasztott valós tanári példakép bemutatása vagy szakmai ars poeticát kutató interjú készítése egy tapasztalt tanárral, kollégával, karakter terjedelemben. C Szabadon választható feladatok két feladat választandó a listában megadott lehetőségek közül :. Saját zenei tanulmányainak összefoglaló bemutatása pedagógiai szempontok alkalmazásával, karakter terjedelemben. Egy alapfokú vagy középfokú iskola bemutatása történet, működés, személyes tapasztalatok, emlékek amelyben a hallgató korábban tanulmányokat folytatott vagy a gyakorlóhelyek valamelyikének bemutatása, személyes tapasztalatok és észrevételek alapján, karakter terjedelemben.

Saját nevelői arculat és hitvallás megfogalmazása a tanult neveléstörténeti és neveléselméleti ismeretek és saját tapasztalatok felhasználásával, karakter terjedelemben. Valamely pedagógiai probléma és megoldásának leírása, lehetőleg saját tapasztalat alapján, karakter terjedelemben. Órai megfigyelések írásban rögzített változata irányulhat gyerekre, tanárra, az egész órai tevékenységrekarakter terjedelemben. Pedagógiai vagy nevelésszociológiai témájú mikro-kutatás dokumentálása hipotézis, minta, módszer, eredmények, értékelés.

Internetes kutató- gyűjtőmunka dokumentálása bármely pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témában. Pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témájú szakcikk összegzése, értékelése, karakter terjedelemben. Pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témájú idegen nyelvű szakszöveg magyarra fordítása karakter terjedelemben.

A portfólió elkészítését a szakképzettségért felelős oktató kíséri figyelemmel, benyújtása előtt formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, ötfokozatú gyakorlati jeggyel értékeli. A hallgató a portfóliót az illetékes tanulmányi előadónak leadja. A portfóliót a Pedagógia Tanszék kijelölt oktatója írásban bírálja, a bírálatot a tanulmányi Osztályon keresztül eljuttatja a hallgatóhoz a védést legalább nyolc nappal megelőzően. A tanári záróvizsgán a hallgató szóban bemutatja, és kérdésekre válaszolva megvédi a portfóliót.

A portfólió bemutatását és védését a vizsgabizottság ötfokozatú jeggyel értékeli. A portfóliót spirálozva, egy példányban, illetve elektronikus formában, PDF formátumban kell benyújtani a tanarkepzes[kukac]zeneakademia. Hallgatóknak Útmutatók, szabályzatok.

Útmutató a portfólió készítéséhez. A zeneművész-tanári záróvizsga két részből áll: 1. A portfólió tartalma A portfólió azon dokumentumokból tevődik össze, amelyek a hallgató mesterképzésben folytatott elméleti és gyakorlati tanulmányai során keletkeztek, és alkalmasak a fentiekben megjelölt követelmények teljesülésének bizonyítására. A Kötelező elemek a gyakorlathoz kapcsolódóan elkészítendő mind az öt feladat :  1.

Reflektív napló : a hallgató gyakorlat során szerzett tapasztalatainak és reflexióinak naplószerű leírása alapján készített oldalas összefoglalóa reflektív naplóból tetszőlegesen kiválasztott oldalas részlet. A tanítási gyakorlat során a hallgató által megtartott három tanítási óra vázlatának elkészítésemegvalósításuk értékelése az óratervek tükrében.

B Kötelezően választható elemek mindhárom pont teljesítendő, a téma szabadon megválasztható :  1. C Szabadon választható feladatok két feladat választandó a listában megadott lehetőségek közül : 1. Írásbeli értékelés, amelyet a jelölt kapott bármilyen tanári tevékenységére. A portfólió felépítése: Borítólap a hallgató nevének feltüntetésével, Címoldal, Tartalomjegyzék, A portfólió tíz fejezete a témamegjelölésnek megfelelő sorrendben.

Formai követelmények: Terjedelem: a meghatározott terjedelmi előírásoknak megfelelően. Egy oldal körülbelül karakter. Betűtípus: Times New Roman. Betűméret: a folyó szövegben 12 pont, a fejezetcímek esetében pont. Sortávolság: 1,5. A címlap betűmérete: kb. Margók: alsó és felső margó cm. Oldalszámozás: kötelező, és mindig egy helyen legyenek pl. Értékelés: A portfólió elkészítését a szakképzettségért felelős oktató kíséri figyelemmel, benyújtása előtt formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, ötfokozatú gyakorlati jeggyel értékeli.

A portfólió elkészítésének kreditértéke: 2 kredit. Címkék Tanárképzés.