Betetlap kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 843835899
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,62

MAGYARÁZAT:Betetlap kitoltesi utmutato

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az erre rendszeresített hatályban levő nyomtatványon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóságnál is be lehet nyújtani. Kitöltés előtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót, mivel a beküldött Regisztrációs lap alapján kerül nyilvántartásba vételre az ügyfél-nyilvántartási rendszerben. Fontos tudnivalók: - az intézkedésekben való részvétel során az ügyfél egyedi azonosítását a regisztrációs szám szolgálja, mind a természetes személy ügyfélkörbe, mind az egyéb ügyfélkörbe tartozó ügyfél csak egy regisztrációs számot kaphat, - a Regisztrációs lapot egy példányban szükséges kitölteni, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni, - az előre megadott válaszok esetén a kiválasztott válasz előtti körbe X jelet kell tenni, - a Regisztrációs lapot alá kell írni, - a telephelyeket, fióktelepeket, termelőegységeket, szervezetek alszerveit a G számú betétlapon kell bejelenteni; a G számú Regisztrációs lap megfelelő rovatában fel kell tüntetni a betétlapok darabszámát, ha nem nyújt be egyet sem, akkor 0 -t írjon be a kódkockába - a Regisztrációs lap minden oldalán, a legfelső rovatban fel kell tüntetni a bejelentő nevét, és adószámát, illetve adóazonosító jelét az egyértelmű azonosíthatóság érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy érdemi vizsgálat nélkül utasítja el az MVH a kérelmet, ha: - a kérelmet az ügyfél a kérelmet nem jogszabályban meghatározott módon, nem az erre rendszeresített nyomtatványon nyújtja be MVH eljárási törvény Írjon X jelet a Támogatást nem igénylő, pénzügyi kapcsolattal előtti körbe, ha a következő években támogatást nem kíván igénybe venni - és a Vidékfejlesztési Minisztériummal a továbbiakban: VMilletve a VM valamely intézményével, mint kifizetőhellyel kedvezményezettként pénzügyi kapcsolatban áll onnan juttatást, költségtérítést, kifizetéseket, stb.

Amennyiben a Támogatást nem igénylő, pénzügy kapcsolat nélkül regisztráció típust jelöli meg, akkor nem kell kitölteni a nyomtatvány Legalább egy típust meg kell jelölnie, mert regisztráció típus nélkül a kitöltött Regisztrációs lap nem alkalmas az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe történő bejelentkezésre. Csak egy ügyfélkört jelölhet meg. Az őstermelők a természetes személy ügyfélkörbe tartoznak. Családi neve a vezetéknév. Az első öt kockába kerülhet az ún. Utóneve i keresztnév, keresztnevek Születési családi neve és utónevei a születési anyakönyv szerinti családi név és utónevek, amennyiben nem egyeznek meg a Családi neve és Utóneve rovatokban megadottakkal 5.

Születési helye születési hely helységneve. Születési ideje a születési év, hó arab számmal től ig és nap. Neme: a megfelelő kódkockába X jelet kell tenni. Állampolgársága kitöltése magyar és nem magyar állampolgárok esetében is egyaránt kötelező. Anyja születési neve anyja születési anyakönyv szerinti családi neve, utóneve i. Egyéni vállalkozó fantázia neve: egyéni vállalkozó elnevezése Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az egyéni vállalkozó megjelölést vagy annak e.

Gazdálkodási forma rövidítése a szervezet formájának, illetve a cég cégformájának rövid meghatározását pl. Csak olyan rövid név írható be, ami a cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, bírósági végzésben szerepel. Kitöltése kötelező! Cég, szervezet működésének kezdete cég, szervezet, illetve egyéni cég, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás kezdetének évét, hónapját arab számmal től ig és napját kérjük megjelölni. Az Artl pontjában meghatározottak szerinti. Adószám Kötelező a kitöltése, ha az ügyfél az ügyfélkör szerinti azonosító adatok szerint cég, szervezet, egyéni cég, egyéni vállalkozó.

A törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett költségvetési szervek, illetve intézmények pl. Adóazonosító jel Kötelező a kitöltése, ha az ügyfél az ügyfélkör szerinti azonosító adatok szerint egyéni vállalkozó, vagy természetes személy. Külföldi természetes személy és külföldi vállalkozás esetén a következők szerint tüntesse fel adóazonosító számát: - pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő, támogatást igénylő regisztrációs típus Támogatást nem igénylő, pénzügyi kapcsolattal, és Támogatást igénylő, pénzügyi kapcsolattal esetén az Art.

Cégjegyzékszám Kötelező a kitöltése, ha az ügyfél az ügyfélkör szerinti azonosító szerint cég. EV vállalkozói ig. Törzskönyvi nyilvántartási szám Kötelező a kitöltése, ha az ügyfél az ügyfélkör szerinti azonosító szerint költségvetési szerv. Őstermelői ig. Bírósági nyilvántartási szám: A társadalmi szerv, alapítvány részére a bejegyzéskor a megyei bíróság által adott nyilvántartási számot írja be.

Statisztikai számjel Kötelező megadni, ha az ügyfél az ügyfélkör szerinti azonosító szerint cég, szervezet, egyéni cég, egyéni vállalkozó. Külföldi vállalkozás adóazonosító száma A kódkockákba a külföldi cég, szervezet illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát kell beírni. A közösségi adószám kódkockába azt a betűkből és számokból álló sort kell beírni, melyet a saját EU-s ország adóhatósága képezett. Az adatcsoportban belföldi cég, egyéni cég, egyéni vállalkozó, szervezet esetén a vállalkozás székhelyét, belföldi természetes személy esetén lakóhelyét kell megadni.

Egyéni vállalkozó és magánszemély bejelentheti a lakóhelyétől eltérő címen lévő tartózkodási helyét, korábbi elnevezése: ideiglenes lakcím. Ha a belföldi címe helyrajzi számmal határozható meg, akkor nem kell kitölteni a Közterület neve, Közterület jellege rovatokat.

Levelezési név rovatot csak akkor töltse ki, ha a leveleit nem a saját nevén kívánja megkapni. Irányítószám belföldi levelezési cím postai irányítószáma. Helység belföldi levelezési cím helységneve. Közterület neve belföldi levelezési cím közterületének teljes neve, Közterület jellege belföldi levelezési cím utca, út, tér, stb. Házszám, helyrajzi szám belföldi levelezési cím házszáma, illetve helyrajzi száma. Postafiók postafiók száma. Postafiók megadása esetén a közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó nem tölthető ki.

Kitöltése kötelező, amennyiben az elektronikus ügyintézést választja. Természetes személy esetén: Csak abban az esetben kötelező megadni, ha az eljárásban kötelezően, vagy meghatalmazás alapján nem az ügyfél jár el: - a természetes személy törvényes képviselője - közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 2 tanú aláírásával, nevével, lakcímével ellátott okirat, állandó meghatalmazás esetén az MVH által rendszeresített nyomtatványba foglalt meghatalmazás alapján nagykorú meghatalmazott adatait.

Az eredeti meghatalmazás a Regisztrációs laphoz csatolandó! Kötelező kitölteni kiskorú természetes személy esetén! A kiskorút a szülői felügyeletet gyakorló szülő képviselheti. Ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeletet, akkor mindkét szülőt fel kell tüntetni, ha csak az egyik szülőt tüntetik fel, akkor meghatalmazást kell csatolniuk, melyben meghatalmazzák egymást, hogy a kiskorú képviseletét az egyik szülő a másik nevében gyakorolja.

Amennyiben csak az egyik szülő jogosult valamilyen oknál fogva a törvényes szülői felügyeletet gyakorolni, akkor az ezt a tényt alátámasztó jogerős hatósági iratot kell csatolni. A szülő a születési anyakönyvi kivonattal igazolhatja, hogy kik az adott kiskorú szülei. Ha a kiskorúnak nem a szülője jár el pl. Nagykorú természetes személy esetében is lehet kötelező a törvényes képviselet pl. Önálló képviselet esetén elegendő egy képviselő, együttes képviselet esetén az együttes képviseletet ellátó összes képviselő bejelentése szükséges.

Egyéni cég esetében a cégjegyzékben feltüntetett képviselő nevét kell beírni. A Regisztrációs kérelemhez csatolni kell az aláírási címpéldány másolatát is, a törvényes képviselet igazolására! Amennyiben a képviselőként feltüntetett személy nem azonos a cégnyilvántartás, illetve bírósági nyilvántartás szerinti képviseletre jogosult személlyel, úgy eredeti meghatalmazást kell az adatlaphoz csatolni.

Az MVH honlapján megtalálható meghatalmazás nyomtatvány alkalmazása ajánlott, állandó meghatalmazás esetén a nyomtatvány alkalmazása kötelező. A meghatalmazásban a meghatalmazó és meghatalmazott adatain túl fel kell tüntetni, hogy az az MVH előtti eljárásban meddig érvényes, milyen jogcímeknél, eljárási cselekményeknél járhat el a meghatalmazott az ügyfél helyett.

Háromnál több jogelőd esetén a további jogelődök adatait kérjük, hogy szíveskedjen külön lapon feltüntetni. Devizanem rovatban kell a fizetési számla devizanemének három karakteres kódját megadni. Forint esetében ez a kód: HUF. Belföldi fizetési számlaszám rovatba 16 vagy 24 karakter a belföldi pénzforgalmi jelzőszámot kell beírni. Nemzetközi fizetési számlaszám IBAN országkódja rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a bankszámla a bankszámlaszerződésben nemzetközi fizetési számlaként került meghatározásra.

A Regisztrációs Laphoz minden esetben csatolni kell az ügyfél nevére szóló fizetési számla létezését igazoló két hónapnál nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolatát, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozatát, amely tartalmazza az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot, tekintettel arra, hogy az MVH megtagadja a kifizetés teljesítését és elutasító döntést hoz, ha az ügyfél vagy más személy az ügyfélnyilvántartásban rögzített, az ügyfél nevén szereplő fizetési számlától eltérő személy nevén szereplő fizetési számlára történő kifizetés teljesítése iránt kérelmet nyújt be.

Kiskorú ügyfél esetén a következőket kell figyelembe venni: - 14 év alatti ügyfél valamelyik szülő fizetési számlaszámát adja meg, ha mindkét szülő aláírta a Ges lapot, - 14 év alatti ügyfél annak a szülőnek a fizetési számlaszámát adja meg, aki egyedül jogosult a szülői felügyeletet gyakorolni, és benyújtotta azt a jogerős hatósági iratot, amelyből ez egyértelműen kiderül, - gyámhatóság megadja az elkülönített számlaszámot, - 14 év feletti kiskorúnak saját nevére szóló fizetési számlaszámot kell megadnia, mivel a pénzintézetek számukra már nyitnak számlát.

Nagykorú gondnokság alá vont ügyfél esetében azt a gyűjtő számlaszámot lehet rögzíteni, ez szólhat a gondnok nevére ismelyről a hatályos gyámhivatali határozatban melynek másolatát mellékelni kell feltüntetett, gondnokolt nevére szóló fenntartásos betétkönyvbe helyezik el a támogatási összeget. Tájékoztatjuk, hogy az MVH hatáskörébe tartozó, pénzügyi következményekkel járó intézkedésben csak az az ügyfél vehet részt, aki amely a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, de legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egy időben bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV.

A KKV tv. Újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni. A következőkben feltüntetett meghatározások alapján jelölje be, hogy melyik kategóriába tartozik.

Egyéni vállalkozás esetén a mutatószámokat az adóbevallása és a foglalkoztatotti létszám alapján kell meghatározni, és ennek megfelelően kell bejelölni a megfelelő kódot. Egyéni vállalkozás esetén mutatószámokat a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt nyilatkozat alapján kell meghatározni, és ennek megfelelően kell bejelölni a minősítő kódot. Amennyiben egyik kategóriába sem tartozik, akkor tegyen X jelet a KKV-n kívüli 4 elnevezés előtti négyzetbe.

Aláírás: Cég, szervezet esetén a cég szervezet nevének feltüntetése mellett, az aláírási címpéldánynak megfelelő aláírás szükséges. Természetes személy esetén saját aláírása, képviselet esetén a képviseletre jogosult aláírása. G számú betétlap a G számú regisztrációs laphoz Ezen a nyomtatványon jelentheti be cégek esetén a telephelyeket, fióktelepeket, termelőegységeket, szervezeteknél az alszerveket.

Egy egységben csak egy telephely típust jelölhet meg. Annyi egységet kell kitöltenie, ahány telephellyel, fiókteleppel, termelőegységgel, vagy alszervvel rendelkezik. Név a telephely, fióktelep, termelőegység, szervezet alszerve esetén a cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, vagy bírósági végzésben, bírósági igazolásban szereplő, egyéb szervezeteknél az alapszabály szerinti névvel azonos elnevezést kell beírni.

Ha a belföldi címe helyrajzi számmal meghatározható, akkor nem kell kitölteni a Közterület neve, Közterület jellege rovatokat. A G számú betétlap pedig a G számú Regisztrációs lap nélkül nem érvényes, annak része. Cég esetén a cég szervezet feltüntetése mellett, az aláírási címpéldánynak megfelelő aláírás szükséges.

Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó. Az adatlapok kitöltése előtt. Tartalomjegyzék Általános. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának.

Magánszemély egyéni vállalkozó fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap kérelem 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat szükség szerint. A pályázati kiírás. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális.

A Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vételhez és változás bejelentéshez kapcsolódó nyomtatványok és kitöltési útmutatók. Hírek Vissza Hírek Rólunk Üzemeltetési információ.

Kölcsönös megfeleltetés Vissza Kölcsönös megfeleltetés Gazdálkodói kézikönyv A kölcsönös megfeleltetés követelményei Nitrátérzékeny területek. Megjelenés: Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben használt nyomtatványokhoz. Nyilvántartásba vétel iránti kérelem természetes személyek számára. Nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem természetes személyek számára. Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára.

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem nem természetes személyek számára. Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez G, G, G, G című nyomtatványokkal együtt érvényes. Betétlap - telephelyek, fióktelepek, termelőegységek, szervezetek alszerveinek bejelentésére G, G, G, G című nyomtatványokkal együtt érvényes. Betétlap külföldi ügyfelek adatainak bejelentéséhez és módosításához G, G, G, G című nyomtatványokkal együtt érvényes.

Betétlap - jogutódlásra vagy jogutód nélkül történő megszűnésre vonatkozó adatok bejelentésére G, G, G, G című nyomtatványokkal együtt érvényes. Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás bejelentése.

Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetésének bejelentése. Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem. Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem.