1708 as bevallas kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 412988570
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,59

MAGYARÁZAT:1708 as bevallas kitoltesi utmutato

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV következő oldalain A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít. Java-alapú programok használata internetkapcsolattal rendelkező számítógépeken. Java-alapú programok használata internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépeken. Melyik programváltozatot töltsem le? A letölthető nyomtatványkitöltő programok - minden esetben - csak a megfelelő keretprogram Java-alapú programok esetében az ÁNYK - AbevJava telepítését követően installálhatók.

A szükséges keretprogramok a lap aljáról tölthetők le. Tudnivalók a nyomtatványkitöltő programhoz. X Tisztelt Ügyfelünk! Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Toggle Navigation. Közérdekű adatok Sajtószoba Ügyfélszolgálatok Igazgatóságok Kapcsolat. Magánszemélyek Adószámmal nem rendelkező Adószámmal rendelkező nem áfaalany Adószámmal rendelkező, áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett. Egyéni vállalkozók Áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett Áfaalany Egyéni vállalkozók nyilvántartása.

Társaságok Áfafizetésre nem kötelezett Áfafizetésre kötelezett Kivaalany Non-profit. Kiemelt adózók. Adó Adószámla Adózás rendje Adózási kérdés Általános forgalmi adó Egyéb kötelezettség és költségvetési támogatás Egyszerűsített vállalkozói adó Energiaadó Illetékek Jövedéki adó EMCS Jogszabályok Tájékoztatók, információk Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár Jövedéki adó fajtakódok és Jöt.

Java-alapú programok használata internetkapcsolattal rendelkező számítógépeken Java-alapú programok használata internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépeken Melyik programváltozatot töltsem le? Java Runtime környezet ellenőrzése. Verzió: 7. Korábbi verziók. További letöltési lehetőségek. GPG publikus kulcs. Hívja a et! Ügyfélszolgálati időpont foglalása. Tudjon róla! Megyei rendezvények.

Alkalmazható üzemanyagárak. EU támogatások. A NAV weboldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A honlapon szereplő információk változatlan tartalommal és formában szabadon terjeszthetők. Süti tájékoztató letöltése. ESZ ólmozatlan motorbenzin. LPG autógáz.

Ebben a bevallásban kell az államháztartással szemben a évben fennálló és az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adó és járulék kötelezettségeirôl számot adnia február éig. Ha bármilyen ok miatt nem tudja határidôre elkészíteni a bevallását, akkor a késedelemre okot adó körülmény megszûnését követô 15 napon belül igazolási kérelem csatolása mellett nyújtsa be a bevallást. Az igazolási kérelemben jelölje meg a késedelem okát. Küldje be a késedelmet igazoló iratokat is.

Ha a bevallását határidôn túl, de még december éig benyújtja, akkor ezt a csomagban található nyomtatványt töltse ki és küldje be az adóhatósághoz. Ha a bevallást december éig nem pótolja, akkor a nyomtatványboltban kapható bevalláspótló nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania.

A bevallás késedelmes, de az adóhatóság felszólítását, ellenôrzését megelôzô benyújtása esetén számoljon azzal, hogy az adóhatóság ezer forintig terjedô mulasztási bírságot állapíthat meg az Ön terhére akkor, ha a késedelmét hitelt érdemlô módon nem menti ki. Általános tudnivalók Az adózás rendjérôl szóló többször módosított évi XCI.

Ilyen eset lehet pl. Ezt a bevallást kell kitöltenie pl. A havi és negyedéves bevallás benyújtására kötelezett egyéni vállalkozónak ezen a nyomtatványon kell bevallania a reprezentáció és üzleti ajándék utáni adókötelezettségét is. Ebben a bevallásban nem szerepelhet a személyi jövedelemadó bevallásban as bevallás kiszámított, megállapított adó- és járulékfizetési kötelezettsége!

A es bevallásban az a - n oszlopokban a vonatkozó jogszabályi elôírások alapján megállapított kötelezettségek függetlenül attól, hogy ténylegesen befizette-e azokat összegét kell szerepeltetni. Az adó megfizetése nem pótolja az adóbevallást!

Ha pl. Az Art. Egyes kiegészítô bevallási kötelezettségek E bevallásban felsorolt egyes adónemek esetében az adott jogszabályok további bevallásadási kötelezettséget is megállapíthatnak, amelyek teljesíthetôsége érdekében az adóhatóság további bevallásokat rendszeresített.

Ezeket a nyomtatványokat a nyomtatvány-forgalmazóknál lehet megvásárolni. Az éves bevallás benyújtására kötelezett adózónak a termékcsoportonkénti részletezettségû fogyasztási adóval és fogyasztói árkiegészítéssel kapcsolatos éves összesítô bevallását a es számú nyomtatványon kell benyújtania február éig; a környezetvédelmi termékdíj kötelezettségérôl a termékenkénti részletezettségû külön bevallást a as számú nyomtatványon kell benyújtania február éig; a nemzeti kulturális járulék fizetési kötelezettséget a os számú nyomtatványon kell bevallania február éig.

Ha a bevallás kitöltése közben hibázik, a javítást igazolja aláírásával. Amennyiben az adóbevallása valamilyen oknál fogva helytelen, és ezt csak a benyújtást követôen, de az adóhatóság ellenôrzését megelôzôen veszi észre, mód van rá, hogy helyesbítse azt. Ha helytelenül vallotta be a kötelezettségeit a es bevallásban, akkor az adatokat a es számú nyomtatvány kitöltésével helyesbítheti. Személyi adatai között adóazonosító jelét, adószámát ha vannevét, levelezési címét tüntesse fel.

Levelezési címként azt a címet jelölje meg, ahol jellemzôen tartózkodik. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy írja be azt a telefonszámot is, amelyen napközben elérjük. Amennyiben családi gazdálkodó vagy a családi gazdaság nem foglalkoztatottként közremûködô tagja, akkor a családi gazdaság nyilvántartási számát is fel kell tüntetnie az azonosító adatok között.

Abban az esetben, ha az adóhatóság által nyomdai úton elôállított bevallási lapot tölti ki, akkor a es és a es lapokon a személyi adatait nem kell kitöltenie. Ebben az évben is lehetôsége van arra, hogy az adóbevallását ne az adóhatóság által nyomdai úton elôállított nyomtatványon nyújtsa be. A nyomtatványokat az Internetrôl letöltheti. A bevallás Internet elérhetôsége web-lapon a szoftverek menüpont alatt található.

Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy minden egyes lapon a neve, adóazonosító jele feltüntetésre kerüljön. Ha az adózót az adóhatóság elôtt meghatalmazott képviseli, akkor a meghatalmazást csatolni kell, mert e nélkül a bevallás érvénytelen. Ne felejtse el a bevallás elsô oldalán az erre szolgáló helyen az X beírásával a meghatalmazás csatolását jelezni!

Kérjük, hogy a bevalláson aláhúzással jelölje az D mezôben, hogy a bevallást Ön törvényes képviselôként vagy meghatalmazottként tölti ki és írja alá. Ha Ön meghatalmazott, akkor a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni. Közokiratnak minôsül az olyan irat, amelyet bíróság, közjegyzô, vagy más hatóság ügykörén belül a megszabott alakban állít ki. Teljes bizonyító erejû magánokirat az, ha azt a kiállítója saját kezûleg írja és írja alá, vagy ha nem saját kezûleg írja, de aláírásának hitelességét két tanú, bíróság, ügyvéd vagy közjegyzô igazolja.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás idôpontját, valamint a meghatalmazott és a meghatalmazó adatait. Így magánszemély meghatalmazott esetén ideértve az egyéni vállalkozót is nevét, levelezési címét, természetes azonosító adatait, vagy ügyvéd esetén az ügyvédi igazolvány számát, adótanácsadó esetén az adótanácsadói bizonyítvány számát, adószakértô esetén az adószakértôi igazolvány számát. Nem magánszemély meghatalmazott pl. AEÉ évi 2.

AEÉ évi Az adóbevallását adótanácsadó, adószakértô is ellenjegyezheti. Amennyiben az adóbevallása elkészítése során adótanácsadó, adószakértô közremûködését is igénybe veszi, akkor az ellenjegyzô neve elnevezése, adószáma mellett az erre szolgáló helyen az adótanácsadói bizonyítvány vagy adószakértôi igazolvány számát is fel kell tüntetni. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, adószakértô terhére állapítja meg.

A es bevallást a telephelye, annak hiányában az állandó lakóhelye szerint illetékes adóhatósághoz kell benyújtania. Amennyiben több telephelye van, akkor ahhoz az adóhatósághoz kell a bevallását beküldenie, ahol az adószámot kapta. Ha nincs adószáma mert pl.

A családi gazdálkodónak ezt a bevallási lapot a családi gazdaság központja szerint illetékes adóhatósághoz kell benyújtania. Ha Ön olyan egyéni vállalkozó, aki a családi gazdaságban folytatható tevékenységek mellett még más tevékenységet is folytat erre egyébként január elsejéig van módjaakkor a telephelye szerint illetékes adóhatósághoz kell ezt a bevallási lapot benyújtania.

Ügyeljen arra, hogy január elsejéig az egyéni vállalkozói igazolványából töröltetni kell azokat a tevékenységeket, amelyeket családi gazdaság keretén belül nem folytathat. A családi gazdaságban a nem foglalkoztatottként közremûködô családtagra az ôstermelôkre vonatkozó szabályok az irányadók az ôstermelôi tevékenységbôl származó bevételek adókötelezettségének megállapításakor. A gazdálkodó család nem foglalkoztatottként közremûködô tagjának a családi gazdaságban folytatott kiegészítô tevékenységeket be kellett jelentenie az adóhatósághoz, amennyiben azokat nem egyéni vállalkozás keretében végzi és e tevékenységgel összefüggô adókötelezettségét önállóan kell teljesítenie.

Ebben az esetben a személyi jövedelemadó bevallás C lapjának a XIV. Ha a munkáltatójával számol el és egyszerûsített nyilatkozattételi jogával él a mezôgazdasági kistermelôi tevékenységére vonatkozóan, akkor ezen a nyomtatványon nyilatkozhat arról is, hogy a es bevallás benyújtására nem kötelezett! Ha Ön egyéni vállalkozóként kötelezett a es bevallás benyújtására, akkor azt február éig kell benyújtania a as bevallásával együtt. Aki a es bevallás benyújtására magánszemélyként kötelezett pl.

Ha a megállapított kötelezettség összege az forintot nem éri el, akkor az év elejétôl számított halmozott összeget abban a hónapban kell feltüntetni, amelyikben az a kerekítési szabályok alkalmazásával eléri az forintot. A többi hónapban Ft a kötelezettsége, amelyet szintén a Ne feledje, hogy a kerekítési különbözet annak eredménye szerint bevételnek, illetôleg költségnek minôsül.

Ne feledje a bevallását az elônyomtatott helyen aláírni. A nyomtatvány fehéren hagyott rovatait tintával golyós tollalnyomtatott betûkkel vagy írógéppel két példányban töltse ki. Az egyiket küldje be az adóhatósághoz, a postára adásért március áig nem kell fizetnie. A bevallás másik kitöltött példányát, a postai feladóvevényt ôrizze meg december éig.

A levont adóelôleget az elszámolt hónapot követô hó éig kellett befizetnie. Ennek a sornak az m oszlopába azok írhatnak be adatot, akik mint munkáltatók állapítják meg az alkalmazott adókötelezettségét, és az Art Ellenkezô esetben az adó és az adóelôleg különbözetét a számú nyomtatványon kell bevallani június áig. Ha a számított összeg kötelezettség, azt az elôjel külön feltüntetése nélkül, ha visszaigénylés, akkor - elôjellel kell szerepeltetni.

Ezt az összeget az 1. Ez a sor nem tartalmazhatja a természetbeni juttatások kamatkedvezmény utáni személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét, valamint a cégautó adó összegét. Ugyancsak ebben a sorban kell szerepeltetni a megbízási díjakból levont adóelôleg összegét, valamint a kisösszegû forint alatti kifizetésekbôl levont forrásadót 40 százalék. A saját jövedelme után befizetett személyi jövedelemadó összegét az A természetbeni juttatások után az adó mértéke 44 százalék, melyet a juttatás hónapjának kötelezettségeként kell bevallania, az adó összegét a juttatást követô hó éig kellett befizetnie.

A reprezentáció és az üzleti ajándék utáni adókötelezettségét csak az adóév utolsó hónapjának december havi kötelezettségeként kell bevallania, mivel adókötelezettségét e címen csak az éves vállalkozói bevétele és létszámadatok ismeretében tudja megállapítani.

A reprezentáció és üzleti ajándék értéke utáni adózási szabályokat az egyéni vállalkozók a es bevallásai lap kitöltési útmutatójából ismerhetik meg. A december hónapra befizetett cégautó adó összegét akkor is ebben a sorban szerepeltesse, ha januárjában éig fizette be azt.

Ekkor azonban nem a évi, hanem majd a évi költségei között érvényesítheti ezt a befizetést. Ha megfizette a cégautó adót, akkor a as bevallási lapot is ki kell töltenie, az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége miatt. A cégautó adó után megfizetett egészségügyi hozzájárulást az egyéni vállalkozásból származó jövedelme megállapításakor a költségek között is elszámolhatja a befizetés idôpontjában.

Az éves adóbevallásra kötelezetteknek a fogyasztási adóról a termékcsoportonkénti részletezettségû éves összesítô bevallást az erre külön rendszeresített számú nyomtatványon kell benyújtani. Rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles a munkáltató, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 20 fôt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességû személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. A hozzájárulás naptári évi összege ben forint.

A hozzájárulás éves összege a kötelezô foglalkoztatási szintbôl hiányzó létszám és a hozzájárulás éves mértékének szorzata. Rehabilitációs hozzájárulásra évközben negyedévenként elôleget kellett fizetni az utolsó negyedév kivételével. Az elôleg mértéke a mindenkori tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok alapján kiszámított éves rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 25 százaléka.

Az elôleget az I-III. A befizetett elôlegek és az éves hozzájárulás különbözetét február éig kell megfizetni. Az elôlegeket a c, az f és az i oszlopokban, az elôleg és az éves kötelezettség különbözetét az m oszlopban kell feltüntetni. Munkaadói járulékalapot képez a munkaadó által a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény keresetvalamint a végkielégítés, a jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyi jövedelemadó köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka.

Nem képez járulékalapot a Szja tv. A munkaadói járulék mértéke a járulékalap 3 százaléka. A munkavállalói járulék alapja a munkavállaló munkaviszonya i alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabére, illetménye keresete. Nem kell munkavállalói járulékot fizetnie a magánszemélynek, amennyiben öregségi, rokkantsági, vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetôleg arra jogosulttá vált.

A munkavállalói járulék mértéke a járulékalap 1,5 százaléka. Ez a sor nem tartalmazhatja a pénznyerô automaták utáni havi bevallású játékadó kötelezettséget, amelyet a számú nyomtatványon kell bevallani, és a játékautomata nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó játékadót, amelyet a számú nyomtatványon kell bevallani. Ebben a sorban negatív elôjelet, visszaigényelhetô összeget kizárólag az építtetô, illetve a kivitelezô szerepeltethet a évi L.

A kulturális járulék összegét mely a költségek között is elszámolható nemcsak e bevallási lapon, hanem a nyomtatványboltban beszerezhetô os számú bevallásban is szerepeltetni kell, melyet február éig kell benyújtani. A bevallási kódszámjegyzéket a számú bevallás kitöltési útmutatója tartalmazza. Az n oszlopba beírt összegnek meg kell egyeznie a os bevallásban kiszámított kötelezettség összegével.