2018 evi szja bevallas kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 691605645
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,25

MAGYARÁZAT:2018 evi szja bevallas kitoltesi utmutato

A személyi jövedelemadó röviden szja értelmében ugyanis minden magánszemélynek a jövedelme után adóznia kell, így járulva hozzá a közteherhez, valamint biztosítva ezzel az adóbevételt az állami és az önkormányzati költségvetés számára. Erről pedig minden évben adóbevallást kell készíteni. Találd meg álmaid állását több, mint 9 ajánlat közül! Ez azt is jelenti továbbá, hogy nem csak a fizetésünk, hanem bármiféle jövedelmünkből pl. Fontos változás, hogy Nem kell azonban nagyon megijedni, mivel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV automatikusan elkészíti az szja-bevallás tervezetet, mindenféle külön kérvényezés nélkül.

Amennyiben az adatok ellenőrzéséről megfeledkezünk, akkor a NAV május vel adóbevallássá minősíti át a tervezetet. Viszont mindenképp érdemes megnézni, hogy helyesen szerepelnek az adatok, mert ha nem, az már a mi felelősségünk! Forrás: nav.

A regisztrált civil szervezetek listáját ide kattintva, a jogosult egyházak és előirányzat listáját pedig ide kattintva érheted el. Amennyiben már elkezdtél dolgozni, akkor az adóbevallásodra is gondot kell fordítanod. Szabó Diána. Hasznos vagy sem? A home office hátrányai ».

Általános tudnivalók A 15KTBEV negyedéves bevallás nyomtatvány kitöltési útmutatójában foglalt útmutatások kizárólag a jogszabályi előírások figyelembevételével alkalmazhatóak. A nyomtatványcsomagon kizárólag a környezetvédelmi termékdíj évre vonatkozó negyedéves bevallások nyújthatók be. Amennyiben a kötelezett évre vonatkozó bejelentési kötelezettségének kíván eleget tenni, úgy azt a 15TKORNY formanyomtatványon teheti meg.

A bevallás benyújtására kötelezettek év adott időszakára vonatkozóan termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükkel és termékdíj-kötelezettségükkel, visszaigénylésükkel, illetve egyéni hulladékkezelésükkel kapcsolatban a 15KTBEV formanyomtatványon tesznek eleget bevallási kötelezettségüknek.

Ugyanezen a formanyomtatványon szolgáltatnak adatot a Ktdt. Termékdíj-köteles termékek köre: a az akkumulátor; b a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer a továbbiakban együtt: csomagolószer ; c az egyéb kőolajtermék; d az elektromos, elektronikai berendezés; e a gumiabroncs; f a reklámhordozó papír; g az egyéb műanyag termék; h az egyéb vegyipari termék; i az irodai papír.

A formanyomtatvány, mely magába foglalja a kitöltési útmutatót is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapjáról letölthető: Az elektronikus formanyomtatványt kizárólag számítógéppel lehet kitölteni és elektronikus úton lehet benyújtani. A papír alapon benyújtott formanyomtatványt az adóhatóság nem fogadja el. Határidők A környezetvédelmi termékdíjról a kötelezettnek az alább részletezett eltérésekkel negyedéves időszakra bevallást kell benyújtania az állami adó- és vámhatóság felé.

A benyújtás határideje a Ktdt. A fent írtaktól eltérően: a csekély mennyiségű kibocsátó átalányfizetést választó kötelezett a tárgyévet követő év január hónap Ha azonban a tárgyév során a kötelezett a Ktdt pontjában meghatározott kibocsátási határok bármelyikét túllépi, arra a negyedévre nézve, amelyben a mennyiségi határ túllépése megtörtént, továbbá a tárgyév hátralévő részére valamennyi termékkör tekintetében az általános szabályok szerint bevallást kell benyújtania; a mezőgazdasági termelőként átalányfizetést választó kötelezettet bevallási kötelezettség nem terheli; a soron kívül benyújtandó bevallás határidejére az Art ában meghatározottak az irányadók.

A Ktdt. Ebből az következik, hogy a 'TKORNY nyomtatványon kizárólag visszaigénylő státuszt bejelentő kötelezettnek - amennyiben nem jelentette be visszaigénylő státuszának megszűnését - abban az esetben is be kell nyújtania negyedéves bevallását, ha az adott időszakban nem keletkezett visszaigénylési jogcíme!

Meghatalmazás, ellenjegyzés A kötelezett személy adózási kötelezettségeit saját maga, illetve az Art ban megjelölt képviselő, illetve meghatalmazott útján teljesítheti. Magánszemélyt az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt ha nem kíván személyesen eljárni törvényes képviselője, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján.

Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. Az állandó meghatalmazás, megbízás a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be.

Ha az állandó meghatalmazást, megbízást vagy annak megszűnését az adózó képviselője jelenti be, az adóhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál.

A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentéstől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni. Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésére az Art.

Ha a kötelezett gazdasági céllal harmadik országban telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye harmadik országban van, a termékdíjjal kapcsolatos ügyének intézéséhez az Art. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi képviselet fennállása alatt a külföldi vállalkozás saját maga nem teljesítheti adókötelezettségét, de arra sincs mód, hogy akár az adózó, akár a pénzügyi képviselő más személyt, szervezetet bízzon meg a külföldi vállalkozás adóügyeinek intézésére.

Az adóbevallást, illetőleg az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezheti. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás, illetőleg adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az állami adóhatóság az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére állapítja meg.

Ez esetben az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő nevét, adóazonosító számát, igazolvány számát itt kell feltüntetni. Abban az esetben, ha az ellenjegyzésre jogosult nem rendelkezik adószámmal, akkor a magánszemély 10 pozíciós adóazonosító jelét kell balra zártan szerepeltetni a bevallás Főlapjának F blokkjában.

Adóhatósági javítás, adózói javítás helyesbítésönellenőrzés Adóhatósági javítás Az adóbevallás helyességét az adóhatóság megvizsgálja, a számítási hibát és más hasonló elírást kijavítja, és ha a kijavítás az adófizetési kötelezettség vagy az adó-visszatérítés összegét érinti, az adózót a kijavítástól számított 30 napon belül értesíti. Ha az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki, vagy az adózó fennálló adótartozásáról, köztartozásáról a nyilatkozattételt vagy jogszabályban előírt igazolások benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, amelyek az adóhatóság nyilvántartásában sem szerepelnek, az adózót az adóhatóság 15 napon belül megfelelő határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

Ebben az esetben a főlap B blokkjába be kell írnia az eredeti javítani kívánt bevallás 10 jegyű vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg, illetve a C blokk Bevallás jellege kódkockába a javítani kívánt bevalláson szerepeltetett Ovagy H jelet kell feltüntetni. Amennyiben a javítás az alapbevallásra vonatkozik, a Bevallás jellege kódkocka üresen hagyandó. Adózói javítás helyesbítés A NAV által elfogadott bevallás után, ugyanarra az időszakra csak adózói javításként helyesbítésként vagy önellenőrzésként nyújtható be ismételten a bevallás.

Az adó megállapításához való jog elévülési 6 Art. Az adózó által javított bevallás kitöltésénél, amennyiben a kódkockában H jel szerepel az adózói javítással helyesbítéssel érintett lapokon az új adatokat kell megadni, a bevallás további lapjain pedig meg kell ismételni az eredeti bevalláson szereplő adatokat.

Az adózói javítás helyesbítés lényege a teljes adatcsere, tehát ebben az esetben a módosított, új adatokkal valamennyi az érintett bevalláson szerepeltetett adatot ki kell tölteni. Azokat az adatokat, amelyeket az adózói javítás nem érint, az eredeti bevallásban feltüntetett módon meg kell ismételni.

Amennyiben az adózó a helyesbítésként benyújtott bevallását szeretné javítani, akkor a javító bevallását a helyesbítésként benyújtott bevallásának megfelelően kell kitöltenie, csak a helyes adatokkal. Amennyiben az értékadatok adózó általi javítása az adózó kötelezettségének változását eredményezi, azaz az adó, az adóalap, vagy a költségvetési támogatás összegét módosítja, akkor a bevallás tekintetében önellenőrzést kell végezni.

Önellenőrzés Az önellenőrzéssel feltárt adót a feltárás időpontjában nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartásból ki kell tűnnie az eredeti bevallási kötelezettség és a helyesbítés időpontjának, a helyesbített adó alapjának és összegének.

A nyilvántartáshoz mellékelni kell a helyesbítés szöveges indokolását, valamint az önellenőrzési pótlék számítását. A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az elévülési időn belül meg kell őrizni. A helyesbített adó, a költségvetési támogatás és a megállapított önellenőrzési pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával egyidejűleg esedékes január 1-jétől a korábbi szabályokkal ellentétben önellenőrzés már nem csak a bevallási határidőt követően, hanem azt megelőzően is benyújtható.

Amennyiben az adózó bevallását önellenőrzéssel az adóbevallás benyújtására előírt határidőt megelőzően helyesbíti, a helyesbített adó, a költségvetési támogatás az általános szabályok szerint válik esedékessé. Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenőrzési pótlékot sem felszámítani, sem megfizetni nem kell Art. Önellenőrzés esetén, a Bevallás jellege kódkockánál a megfelelő betű jelölése mellett, a módosított, új adatokkal valamennyi az önellenőrzéssel érintett bevalláson szerepeltetett adatot ki kell tölteni.

A bevallást csak az elévülési időn belül lehet önellenőrizni. Az adóhatóság által utólag megállapított adót, költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti. A vizsgálat alá vont adót, költségvetési támogatást és időszakot érintő helyesbítés abban az esetben minősül az ellenőrzés megkezdését megelőzően elvégzett önellenőrzésnek, ha az adózó az önellenőrzésről szóló bevallást legkésőbb a megbízólevél kézbesítésének kézbesítés hiányában átadásának napját megelőző napon az adóhatósághoz benyújtotta postára adta.

Amennyiben az önellenőrzéssel történő módosítással az adózónak pénzügyileg rendezendő adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot az önellenőrzés benyújtásának napjáig lehet késedelmi pótlék felszámítása nélkül megfizetni. Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetősége ugyanezen időponttól nyílik meg.

Önellenőrzés esetén a nyomtatványcsomag ONP lapjának kitöltése kötelező. Késedelem, pótlás Ezt a nyomtatványt kell használni a késedelmesen, vagyis a bevallás benyújtásának esedékességét követően, az elévülési időn belül benyújtott bevallások esetében is.

Jogkövetkezmények A magánszemély adózó ezer forintig, más adózó ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki. A bevallási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót határidő tűzésével teljesítésre hívja fel.

A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző hatá- 13 Art alapján. A kötelezettség teljesítése esetén a másodszorra kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető. Ha az adózó felszámolás vagy végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt áll és a mulasztási bírság megállapításakor már nincsen lehetősége a teljesítésre, a teljesítésre való felhívást az adóhatóság mellőzi.

Ha a késedelmesen benyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késedelemért szankcionálható. A termékdíj-kötelezettség a az első belföldi forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót, b belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét, vagy a saját célú felhasználót, 17 Art 7 bekezdés 18 Art 10 bekezdés.

A fentiek szerinti nyilatkozó kötelezettnek minősül, ha a nyilatkozatával ellentétesen jár el, egyébként a kötelezett ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni. Amennyiben a nyilatkozó nem, vagy nem a nyilatkozat tartalma szerint jár el vagy ezt nem tudja igazolni, a termékdíjköteles termék termékdíját és a termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontjától számított késedelmi pótlékot köteles megfizetni.

A termékdíjat a az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása, vagy 19 Ktdt. Számlán történő átvállalásra kizárólag a belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén van lehetőség. A kötelezettséget az első belföldi forgalomba hozó vállalhatja át a kötelezettől. Az előírt átvállalást jelző számlazáradékolási követelmény nem, vagy hibás teljesítése esetén a termékdíj-kötelezettség nem száll át az átvállalóra. Hibás a teljesítés, ha az átvállalás nem a kötelezettől történt, a záradékszöveg nem kerül a számlán feltüntetésre.

Nem minősül a követelmény hibás teljesítésének a betűhiba, ide nem értve a záradékszövegben történő jogszabályi helyre való hivatkozást. A termékdíj alapja A termékdíj alapja a termékdíjköteles termék tömege. A termékdíj mértéke A termékdíj tételeit a Ktdt. Egyéni hulladékkezelés esetén a termékdíj tételeit és kiszámításának módját a törvény 3.

A bevallás gyakorisága A bevallást egy naptári negyedévre vonatkozóan egy alkalommal lehet benyújtani, kivételt képez ez alól az azonos tárgyidőszakra benyújtott javítás helyesbítésönellenőrzés, ismételt önellenőrzés, átalakulás valamint a felszámolás és végelszámolás esete.

A termékdíj-fizetési kötelezettség teljesítése A kötelezett a termékdíjat a bevallás benyújtására meghatározott határidőig az e célra vezetett központi költségvetési számlaszámra a továbbiakban: termékdíj számla forintban fizeti be. Ha a bevallásban a termékdíj összege az ezer forintot nem éri el, továbbá az Art. Az állami adóhatóság az ezer forintot el nem érő termékdíj-visszatérítést nem utalja ki. Amennyiben több részletező lap kerül kitöltésre a nyomtatványgarnitúrából, akkor is csak egy Főlapot kell benyújtani.

Ha a bevallást külső cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette, és a bevallás javításába bevonható, ügyintézőként az ő adatait kérjük közölni. Az Ügyintéző neve és a Telefonszáma rovatok kitöltése nem kötelező, de amennyiben a rovatok közül az egyik kitöltött, akkor mindkettőt ki kell tölteni. Ebben az esetben a családi és utónév együttes megadása kötelező. Itt kell feltüntetni továbbá a jogelőd adószámát, ha a szervezeti változással átalakulás, szétválás, összeolvadás érintett kötelezett, a szervezeti változást megelőző időszakra, azaz a jogelőd gazdasági tevékenységének időszakára vonatkozóan nyújt be bevallást, önellenőrzést.

A Hibásnak minősített bevallás vonalkódja mezőt abban az esetben kell kitölteni, ha az elektronikusan benyújtott, hibásnak bizonyult bevallás javítását az állami adóhatóság értesítő levélben kérte, és a bevallással ennek a hibás bevallásnak a javított formája kerül beküldésre. A mezőbe azt a 10 jegyű iktatószámot kell beírni, amelyet az állami adóhatóság az értesítő levélben közölt. Ellenkező esetben a mezőt üresen kell hagyni.

Amennyiben a székhely címben a közterület jellege helyrajzi szám hrsz. A Levelezési címre vonatkozó adatokat, akkor kell feltüntetni, ha az eltér a székhely adatoktól. Amennyiben van magyarországi képviselő is, a levelezési címben a bejelentett képviselő levelezési címét kell megadni.

Ha a levelezési címnél postafiók megadása történik, akkor a közterület neve, az épület, a lépcsőház, az emelet és az ajtó rovatot nem szabad kitölteni, a közterület jellegéhez postafiók -ot kell írni, a postafiók számát pedig házszámként kell feltüntetni. Helyrajzi szám megadásakor a postafiók adatokhoz hasonlóan a helyrajzi számot házszámként kell feltüntetni, a közterület neve, az épület, a lépcsőház, az emelet és az ajtó rovatot pedig üresen kell hagyni.

A Bevallás jellege mező lenyíló fülnél lehet kiválasztani az önellenőrzés esetén az Obevallás javítása esetén a H betűt. Alapbevallás esetén ezt a mezőt nem kell kitölteni. Az önellenőrzés összesítésére kialakított lapot ONP csak abban az esetben lehet megnyitni és kitölteni, ha a Bevallás jellege mezőnél O betű került kiválasztásra. A bevallás javítása helyesbítése esetén a Bevallás jellege mezőnél a H betűjelet kell kiválasztani. Bevallási időszak : A bevalláshoz tartozó adó-megállapítási időszak, negyedéves bevallás esetén a negyedév teljes időtartama, míg soron kívüli bevallásnál a bevallási időszak ettől eltérő is lehet azzal a korlátozással, hogy a bevallási időszak időtartama itt sem lehet több egy teljes negyedév időtartamánál.

Tört időszak az alábbi esetekben fogadható el: A bevallási időszak kezdő dátuma abban az esetben lehet későbbi, mint a negyedév első napja, ha a kötelezett a tárgynegyedév első napja utáni időpontban alakult, vagy az adóhatósághoz benyújtott TKORNY bejelentés tanúsága szerint a termékdíj kötelezettsége későbbi időpontban keletkezett.

Az időszak záró dátuma abban az esetben lehet korábbi, mint a negyedév utolsó napja, ha a kötelezett a tárgynegyedév utolsó napját megelőző hatállyal szűnt meg, került felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alá, vagy az adóhatósághoz benyújtott TKORNY bejelentésében a negyedév utolsó napját megelőző dátummal jelentkezett ki a termékdíj kötelezettség alól.

Átalakulás esetén a bevallást a jogelődre és a jogutódra vonatkozóan 30 napon belül kell benyújtani. Amennyiben a jogutódlással történő megszűnés a bevallási időszak folyamán történik, és a jogelőd kötelezettségét a jogutód teljesíti, a jogutódnak két darab 15KTBEV bevallást kell benyújtania, egyet a jogutódlással történő megszűnés időpontjáig, egyet pedig a jogutódlás időpontjától az adott bevallási időszak végéig.

Ha a felszámolási eljárás bevallási időszakon belül kezdődik, akkor az átalakulás esetére vonatkozó bevallási kötelezettséget kell alapul venni, azzal, hogy külön bevallást kell készíte.