Adobevallas 2015 kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 593644402
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,21

MAGYARÁZAT:Adobevallas 2015 kitoltesi utmutato

Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló Nem kell bevallást benyújtania: ha az adóévben egyáltalán nem vagy csak olyan bevételt szerzett, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallani, illetve ha az adóévben kizárólag adómentes jogcímen szerzett bevételt. Akkor sem kell bevallást benyújtania, ha Ön mezőgazdasági őstermelő átalányadózást alkalmazó kistermelő isés az e tevékenységéből származó — támogatás nélküli — bevétele a   forintot nem haladta meg, és más, bevallásadási kötelezettség alá eső jövedelme nem volt.

Egyszerűsített adóbevallás esetén: ha a kiküldött bevallást elfogadja, akkor a bevallást nem kell visszaküldeni, a visszaigényelhető adó kiutalására május tól számított 30 napon belül kerül sor. Munkáltatói adómegállapítás esetén: az adó elszámolását vállaló munkáltató téríti vissza az összeget.

A munkáltató az adót április ig  állapítja meg, amennyiben túlfizetés keletkezik, úgy azt a legközelebbi kifizetéssel együtt, de legkésőbb június ig fizeti vissza a dolgozójának. Amennyiben valamely okból nem tudja a bevallását határidőben elkészíteni pl. Az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül kell az adóbevallást benyújtani. A késedelem igazolására vonatkozó kérelmet igazolási kérelem a bevallással egyidejűleg kell benyújtani.

Ha a személyi jövedelemadó bevallását előreláthatóan azért nem tudja határidőben benyújtani, mert az elkészítéséhez szükséges iratok, igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére, a bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül május ig bejelentést kell tennie. Ezt követően az adóbevallást a bevallási késedelmet kimentő igazolási kérelemmel együtt kell benyújtania. Ha a fentiek szerint megteszi a bejelentést, akkor a bevallási késedelem miatt mulasztási bírság a bevallás naptári éve november Kivéve, ha a bevallását november a előtt benyújtja és késedelmét igazoltan nem menti ki.

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni. Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A feltétlenül szükséges sütiket mindig engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a sütik további kezeléséhez. Amennyiben ez a süti nem kerül engedélyezésre, akkor nem tudjuk elmenteni a kiválasztott beállításokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik engedélyezésének műveletét.

Ez a webhely hirkozpont. Vélemény, hozzászólás? Kilépés a válaszból Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni. Adatvédelmi áttekintés Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Feltétlenül szükséges sütik A feltétlenül szükséges sütiket mindig engedélyezni kell, hogy elmenthessük a beállításokat a sütik további kezeléséhez. Süti szabályzat Ez a webhely hirkozpont. Az oldal Google Adsense hirdetéseket jelenít meg, többek közt ezért is van erre szükség.

Összes engedélyezése Változtatások mentése.

See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Dec 4, SlideShare Explore Search You. Submit Search. Home Explore. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.

You can change your ad preferences anytime. Upcoming SlideShare. Like this document? Why not share! A Felbontas Toelteni: 10 Tippek Szo Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Laszlo Farkas Follow. Published in: Sports.

Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Be the first to like this. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Bas adatlap kitöltéséhez Az adatlapot az illetéktörvény szerint bejelentésre kötelezett személynek kell ingatlan ajándékozása vagy ingatlan visszterhes vagyonszerzés útján történő megszerzése esetén a vagyonszerzést megalapozó okirat ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásával egyidőben kitöltve benyújtania.

Az adatlapon kell bejelenteni a vagyonszerzés esetén a vagyont szerző személy, b visszterhes ingatlanátruházás esetén - az ingatlannak kizárólag közérdekű célra történő megvásárlása, illetve a kizárólag magánszemélyek által kötött tartási, életjáradéki és öröklési szerződés keretében történő ingatlanátruházás kivételével - az ingatlant értékesítő személy, c az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogról ellenérték fejében való lemondás, ilyen jog visszterhes alapítása, átruházása átengedésemegszüntetése esetén a bevételt szerző személy adóazonosító számát, ennek hiányában magánszemély esetén a természetes személyazonosító adatait és lakcímét, más adózó esetén a nevét, székhelyét.

Ha a bejelentés az adóazonosító számot, illetőleg ennek hiányában az azonosító adatokat nem vagy hiányosan tartalmazza, az ingatlanügyi hatóság a kérelmezőt határidő megjelölésével felhívja a hiányok pótlására. Elutasítja a kérelmet az ingatlanügyi hatóság, ha a felhívás ellenére határidőn belül nem pótolják a hiányosságokat. A vagyonszerző a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozhat az őt megillető illetékkedvezményre, - mentességre vonatkozó adatokról.

Az adatlapot vagyonszerzést megalapozó okiratonként szerződésenként, hatósági, bírósági határozatonként stb. Az adatlapot csak ingatlanok vonatkozásában kell kitölteni, azon ingó vagyontárgy feltüntetésére nincs lehetőség. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatlapot okiratonként valamennyi vagyonszerző személynek külön-külön kell kitöltenie, visszterhes vagyonszerzés esetén valamennyi értékesítőre vonatkozó adatot is be kell jelenteni, és az adózás rendjéről szóló Amennyiben a vagyonszerző kedvezmény, mentesség igénybevételére irányuló kérelmet kíván előterjeszteni, azt az adatlapon jelezheti.

Amennyiben az adatlap az adóazonosító jelet, illetőleg ennek hiányában a természetes személyazonosító adatokat nem magyar állampolgár esetén az állampolgárságot nem, vagy hiányosan tartalmazza, az ingatlanügyi hatóság hiánypótlásra szólít fel, melynek elmulasztása esetén az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzési kérelmet elutasítja.

Főlap Az 1. Itt kell feltüntetnie a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy által esetlegesen bejelentett, magyarországi kézbesítési meghatalmazott adatait is. Ha az adatlapot a törvényes képviselő vagy a meghatalmazott tölti ki és írja alá, akkor az adatlaphoz csatolni kell a képviseletet igazoló dokumentumot is.

Ezt a tényt az erre a célra szolgáló kódkockában X-szel kell jelölni. A magánszemély adózó képviselőjének személyét az Art. Az Art. A magánszemély törvényes képviselője szülő, gyám vagy gondnok lehet. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az állami adóhatóság előtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti.

E személy szerepe mindössze az, hogy az adóhatóság a kézbesítési meghatalmazotton keresztül tartja a kapcsolatot az adózóval. A kézbesítési meghatalmazotti státusz önmagában nem jogosítja fel a kézbesítési meghatalmazottat arra, hogy az adózó nevében eljárjon, azonban ha az általános szabályok szerinti képviseleti jogosultságát igazolja, nem tagadható meg tőle az eljárás.

Mindezek 3. Amennyiben magyarországi kézbesítési meghatalmazottat jelentett be, úgy kérjük, hogy ezt a megfelelő kódkockában X-szel jelölje, továbbá csatolja az ezt igazoló meghatalmazást is. Az adóhatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló Amennyiben a képviseleti jogosultság nem állapítható meg, a képviselő eljárását - az erre irányuló hiánypótlási eljárás eredménytelensége esetén - visszautasítja.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőjének képviseleti jogosultság igazolására érvényes cégkivonat, cégmásolat, cégbizonyítvány illetve aláírási címpéldány másolatának bemutatása is kérhető a képviseleti jogosultság ellenőrzéséhez. A vezető tisztségviselő személyének megváltozása esetén a cégnyilvántartásba még be nem jegyzett vezető tisztségviselő képviseleti jogosultságát a megválasztásáról szóló taggyűlési határozattal és a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemmel is igazolhatja.

A cégvezető képviseleti jogosultságát a társaság legfőbb szervétől tagok gyűlése, taggyűlés, közgyűlés származó határozattal igazolja. A betéti társaság kültagja képviseleti jogosultságát a társasági szerződéssel, a tagok gyűlésétől vagy a beltagtól származó felhatalmazással igazolja.

Amennyiben a beltag kiválása miatt a betéti társaságnak nem maradt ügyvezetésre illetve képviseletre jogosult tagja, a kültag jogosult a képviseletre, ebben az esetben a beltag kiválását kell megfelelő módon igazolni. Egyéb szervezet esetén a képviseleti jogosultság az adott szervezetről szóló jogszabály szerinti dokumentummal igazolható.

Felszámolás esetén a vezető tisztségviselő képviseleti joga megszűnik, a vonatkozó jogszabály alapján a gazdálkodó szervezet vagyonával összefüggő kérdésekben képviselőnek a felszámoló minősül. Végelszámolás esetén a képviselet hatósági határozaton alapul, ha a képviselőt a cégbíróság rendeli ki, egyéb esetben a végelszámoló többnyire a cég korábbi képviselője.

Végelszámolói minőségét azonban ez esetben igazolnia kell. Az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti. Az állandó meghatalmazás, megbízás - a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl - az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be.

Ha az állandó meghatalmazást, megbízást az adózó képviselője jelenti be, az adóhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál.

A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentéstől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni. Benyújtani csak azokat a lapokat kell, amelyeket kitöltött. Az adatlap első oldalát kell aláírni, mellyel a vagyonszerző vagy képviselője meghatalmazottja az adatok valódiságát, hitelességét igazolja.

Aláírás hiányában az adatlap nem fogadható el. A vagyonszerző vagy képviselője meghatalmazottja neve, szülő törvényes képviselő vagy meghatalmazottja neve helyén kérjük, hogy nyomtatott nagy betűkkel a vagyonszerző, illetve - képviselet esetén - törvényes képviselőjének vagy meghatalmazottjának családi és utónevét szíveskedjen beírni, az esetleges cím dr.

Amennyiben a vagyonszerző képviselővel jár el, kizárólag a képviselő nevét kell feltüntetni, képviselet hiányában csak az adózó nevét. A vagyonszerző vagy képviselője meghatalmazottja aláírása, szülő törvényes képviselője vagy meghatalmazottja aláírása" helyén kérjük, hogy a vagyonszerző, illetve - képviselet esetén - a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja szíveskedjen aláírni az adatlapot.

Amennyiben a vagyonszerző képviselővel jár el, kizárólag a képviselőnek, képviselet hiányában csak az adózónak kell aláírnia az adatlapot. Nem kell a meghatalmazást csatolni abban az esetben, ha a kitöltő személy az állami adóhatósághoz bejelentett állandó meghatalmazott és meghatalmazása az illetékkel kapcsolatos eljárásokra is kiterjed, illetve a meghatalmazott állami adóhatóság előtti képviseleti jogosultságát a vagyonszerzést tanúsító okiratba belefoglalták.

Ezt a tényt az erre szolgáló kódkockában jelölni szükséges. Kérjük, hogy szíveskedjen rögzíteni a vagyonszerző adóazonosító számát adóazonosító jelét vagy adószámát. Amennyiben a vagyonszerző nem rendelkezik adóazonosító jellel, úgy ezt a B számú lapon a 6.

Amennyiben több ingatlanra vonatkozóan történt vagyonszerzés egy jogügyleten szerződés, egyéb okirat belül, a lapokat külön-külön, helyrajzi számmal rendelkező ingatlanonként kell kitölteni. Az ingatlan címénél az irányítószám, és a település nevének kitöltése kötelező. A további adatokat akkor kell kitölteni, ha az ingatlannak van pontos címe. A vagyonszerzést tanúsító okirat keltének napja a jogügylet felek által történő aláírásnak a napja, más irattal, bírósági, hatósági határozattal történő vagyonszerzés esetén az okirat keltének napja.

Kitöltése kötelező. Az ingatlan vagyonszerző által megszerzett tulajdoni hányadának forgalmi értékére vonatkozó rész kitöltésének elsődleges célja, hogy olyan esetben, amikor a vagyonszerzés alapjául szolgáló okiratban az ingatlan értéke nem került rögzítésre pl.

Abban az esetben, ha a vagyonszerzés alapjául szolgáló okiratban a felek ellenértéket kötöttek ki, vagy az ingatlan értékét meghatározták, akkor fő szabály szerint forgalmi értékként ezen értéket kell rögzíteni. A forgalmi érték meghatározásakor figyelembe kell venni azt is, hogy az általában elérhető ár jellemzően bruttó, tehát általános forgalmi adót is magában foglaló értéket jelent, önmagában azon körülmény, hogy az általános forgalmi adót a vagyonszerző nem fizet, vagy nem az eladónak fizeti meg, nincs kihatással az ingatlan forgalmi értékére.

Amennyiben a vételár, ellenérték a szerződésben okiratban külföldi pénznemben van meghatározva, úgy az erre szolgáló kódkockákba kell beírni azt az összeget, ami a vagyonszerző által megszerzett tulajdoni hányadra vonatkozik, majd a következő három kódkockába jelölni kell a pénznemet. A külföldi pénznem meghatározott ellenértékét az illetékkötelezettség keletkezésének napján szerződés megkötésének napja, ingatlannak, vagyoni értékű jognak bírósági, hatósági határozattal történő megszerzése esetén a határozat jogerőre emelkedésének napja érvényes középárfolyam alapján számolja át forintra az adóhatóság.

Ha az állami adóhatóság az adózó által bejelentett forgalmi értéket elfogadja, úgy az illeték kiszabása ezen érték alapulvételével fog történni. Amennyiben az adóhatóság a bejelentett értékkel nem ért egyet, a forgalmi értéket a jogszabály által meghatározott módon az állami adóhatóság állapítja meg. A szerzés jogcímének kitöltése kötelező. Ugyanazon ingatlanra egy lapon csak egy szerzési jogcímet lehet megjelölni. Visszterhes vagyonszerzési jogcímhez tartoznak azok a vagyonszerzések, ahol visszteher mellett ellenérték fejébentovábbá öröklési és ajándékozási illeték alá nem eső más módon történik az illetékköteles vagyonszerzés.

Ellenérték a készpénz, értékkel bíró ingatlan csereingó vagyontárgy, valamint minden értékkel bíró jog és kötelezettségvállalás. Egyéb jogcím - melyet visszterhes jogcímként kell megjelölni - lehet például: elbirtoklás, ráépítés, beépítés stb. Ajándék jogcímhez tartoznak azok a vagyonszerzések, melyek ajándékozás útján történnek.

Ugyanazon az ingatlanon többféle jogcímen visszteher, ajándék történő jogszerzés esetén ezen lapot annyiszor kell kitölteni, ahány jogcímen történt ugyanazon ingatlan tekintetében a jogszerzés. Nem kell benyújtani a Bas adatlapot a házassági vagyonközösség ideje alatt közösen szerzett ingatlan esetében, amennyiben az ingatlanra kizárólag az egyik házasfél tulajdonjoga van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba és a tulajdonviszonyok rendezése érdekében kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartási eljárást.

Nem kell benyújtani továbbá az adatlapot akkor sem, ha eredeti állapot helyreállítása, részleges helyreállítása történik illetve a korábban megkötött szerződést felbontják. A B adatlap benyújtása a fentiekre figyelemmel a következő vagyonszerzési okiratok kapcsán szükséges: 6. Amennyiben az ingatlanhoz földterület és felépítmény is tartozik pl. Ha a vagyonszerzés tárgya kizárólag vagyoni értékű jog, a mezőt abban az esetben is ki kell tölteni.