Iparuzesi ado bevallas kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 168413898
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,50

MAGYARÁZAT:Iparuzesi ado bevallas kitoltesi utmutato

Változások az iparűzési adó kitöltésénél! A helyi iparűzési adó nyomtatván kitöltése! Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző. Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség — így bevallás-benyújtási kötelezettség — ahol székhelye, illetőleg telephelye található.

A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a helyi adókról szóló Székhelynek tekintendő belföldi szervezet esetében az alapszabályában alapító okiratábana cégbejegyzésben bírósági nyilvántartásbanaz egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolványban ekként feltüntetett hely, ilyen hely hiányában, vagy ha több ilyen hely van, akkor a központi ügyvezetés helye, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely.

A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni. Telephelynek minősül az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye — függetlenül a használat jogcímétől - ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutataz irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított bérbe vagy lízingbe adott ingatlant, továbbá a hang, kép, adat vagy egyéb információ ideértve a rádió- és televízió programokat is vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történő továbbítását szolgáló berendezést, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván.

Éves bevallás: olyan bevallás, melynek időszaka az adóév január 1. A bevallást az adóévet követő év május ig kell benyújtani. Záró bevallás: akkor kell benyújtani, ha a vállalkozás átalakul, vagy felszámolását, végelszámolását rendelték el, egyéni vállalkozói igazolványt visszavonták, vagy adóköteles tevékenységét az adózó megszünteti. A záró bevallás benyújtásának okát a III. Abban az esetben, ha az adózó adókötelezettsége egy adott önkormányzat illetékességi területén azért szűnik meg, mert székhelyét más településre áthelyezi vagy telephelyét megszünteti a településen, de más településeken az adókötelezettség továbbra is fennáll, akkor az adóévben fennálló adókötelezettség időtartamáról szóló bevallást csak az adóévet követő év május éig kell benyújtani, kivéve, ha még a székhely-áthelyezés, telephely megszüntetés évében az adózó más okból záró bevallás benyújtására kötelezett.

Előtársasági bevallás: a jogelőd nélkül alakuló gazdasági társaságnak, egyesülésnek, szövetkezetnek, erdő-birtokossági társulatnak kell benyújtani, az előtársasági időszak alatti vállalkozási tevékenységről. A bevallási időszak sorban az előtársasági létforma alatti adókötelezettség időtartamát kell megjelölni.

Az előtársasági időszaknak a jogelőd nélkül alakuló szervezet társasági, társulati szerződése alapító okirata, alapszabálya ellenjegyzésének, illetőleg közokiratba foglalásának napjától a cégjegyzékbe való bejegyzésnek, vagy a cégbejegyzési kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napjáig terjedő időtartam minősül.

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása: Azon adózóknál, amelyek a számviteli törvény alapján a naptári évtől eltérő üzleti évet választják, az adóév utolsó napját követő A bevallási időszak ebben az esetben értelemszerűen az adóév üzleti év első és utolsó napja közötti időszakot jelenti, amely 12 hónapra terjed ki, kivéve az áttérés évét. Ez utóbbi esetben az adóév első napja a naptári év első napjával, az utolsó napja pedig a választott mérleg-fordulónappal egyezik meg.

A bevallás jellegének éves, záró, előtársaságiév közben kezdő, üzleti éves megfelelően szükséges kitölteni. A bevallási nyomtatványhoz különböző kiegészítő lapok tartoznak. A bevallás teljességéhez a vonatkozó kiegészítő lapokat is - tevékenység jellegének megfelelően - ki kell tölteni. Az AB, C, D, E jelű lapok a nettó árbevétel levezetését, az F jelű lap a vállalkozási szintű adóalap megosztást, a G lap pedig  a nyilatkozatot tartalmazza a túlfizetésről.

Az AB, C, D, E jelű lapok közül csak egyet — a vállalkozásra irányadó kiegészítő lapot — kell kitölteni és benyújtani az adóhatósághoz. Csak akkor kell kitölteni, ha túlfizetése van vagy más adóhatóságnál állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál van köztartozása. Az adózó azonosításához szükséges adatokat értelemszerűen kell kitölteni.

Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját. Itt kell nyilatkozni azoknak a vállalkozóknak, akik a teljes adóévben a személyi jövedelemadó törvény szerint átalányadózók egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő. Ebben az esetben a sor végén található jelölő négyzetet is ki kell tölteni, és a VIII. Itt nyilatkoznak továbbá azok a vállalkozók a Htv. Amennyiben az adózó a tárgyévet követő adóévben élni kíván az előbb tárgyalt lehetőséggel azt az itt található négyzetek egyikében jelölje.

Itt kell nyilatkozni annak, aki az egyszerűsített vállalkozói adó EVA alanya a tárgyévben, és az iparűzési adóban az egyszerűsített adómegállapítást választotta. Ebben az esetben a VIII. Az EVA alanyának nyilatkozata az iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról a tárgyévet követő adóévre. Az egyszerűsített adóalap meghatározás választásakor VIII.

Az adó táblázat első sorát kell kitölteni. Alkalmazott adóalap megosztás módszere. Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat - a kerekítés általános szabályainak alapulvételével — hat tizedesjegy — pontossággal kell elvégezni. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az iparűzési adóalapja nem haladta meg a millió Ft-ot, köteles az alábbi megosztási módszer valamelyikét alkalmazni. Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszere:.

Személyi jellegű ráfordításnak a Htv. Tárgyi eszköz mindaz a saját tulajdonú, bérelt, lízingelt eszköz, amely a számvitelről szóló törvény szerint tárgyi eszköz lehet. Személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együttes módszere. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az adóalapja meghaladta a millió Ft-ot, köteles a személyi jellegű ráfordítás és eszközérték-arányos együtt adóalap megosztást választani.

A Htv. Melléklete szerint az egyetemes szolgáltatónak, közüzemi szolgáltatónak, elosztói engedélyesnek, villamosenergia kereskedőnek, földgázkereskedőnek a 4. AZ ADÓ. Az egyes sorok adatait a számviteli, vagy más egyéb illetve a helyi adókról szóló törvényben foglalt szabályok alapján kell megadni. A megfelelő lap kitöltése után az érték automatikusan átemelődik ebbe a sorba. A személyi jövedelemadóban átalányadózó, a tárgyévben 4 millió Ft nettó árbevételt el nem érő vállalkozások és az egyszerűsített vállalkozói adó alanya EVA ezt a mezőt nem töltheti ki.

Közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített szolgáltatás értéke. Az anyagköltség a számviteli törvény szerint az adóévben elszámolt anyagköltséggel egyezik meg a számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében.

Ha a vállalkozót több önkormányzat illetékességi területén terheli állandó jellegű iparűzési adókötelezettség, akkor ezt az összeget kell — az adóalap-megosztásra irányadó jogszabályok szerint — megosztani az egyes települések között.

Az adóalap-mentesség mértéke minden egész fő növekmény után 1 millió Ft. Abban az esetben, ha a vállalkozót több önkormányzat illetékességi területén terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység után adókötelezettség, akkor ezt az összeget kell - az adóalap-megosztásra irányadó szabályok szerint - megosztani az egyes települések között.

Abban az esetben, ha a vállalkozót nem terheli adóalap-megosztási kötelezettség székhelye szerinti településen kívül, más önkormányzat illetékességi területén nincs telephelyeakkor az ebben a sorban szereplő összeg megegyezik a Például, ha az adózó adóévben Abban az esetben, ha az önkormányzatra jutó adóátalány összege meghaladja a A fizetendő iparűzési adó összegét forintra kell kerekíteni!

Amennyiben az iparűzési adófizetési kötelezettség nagyobb, mint az adóelőlegre kifizetett összeg és a feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg összege, a kitöltendő mezőbe pozitív, ellenkező esetben negatív szám kerül. Ez az összeg megegyezik a Ide tartozik minden iparűzési adóalany, amely nem minősül hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak, befektetési vállalkozásnak, kockázati tőkealapnak, kockázati tőketársaságnak, egészségbiztosítási pénztárnak.

A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ezt az oldalt is cégszerűen alá kell írni! A sorokból számolt mező, mely megegyezik a bevallási főlap 1. A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetében itt kell szerepeltetni a számvitel törvény Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték. Az egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó összege.

Az egyéb ráfordítások között kimutatott — az adóhatósággal elszámolt - regisztrációs adó, energia adó összege. Személyi jellegű ráfordítás szerinti adóalap megosztásnál a Htv. Személyi jellegű ráfordítás szerinti adóalap megosztásnál a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztási módszer alkalmazása során az adott településen felmerült személyi jellegű ráfordítás összege. Az 1 és 2 mezőben szereplő értékek arányának segítségével határozható meg a települési szintű adóalap.

Ezt az összeget kell átvezetni a főlap Eszközérték arányos megosztásnál a Htv. Eszközérték arányos megosztásnál az adott településen felmerült eszközérték összege. A 3 és 4 mezőben szereplő értékek arányának segítségével határozható meg a települési szintű adóalap. A vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele.

Az önkormányzat illetékességi területére jutó szolgáltatás nyújtásából származó számviteli törvény szerinti nettó árbevétel. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi területén lévő összes végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége.

Kitöltési útmutató a Pdf űrlapokhoz. Az adóbevallás űrlap típusát tekintve egy speciális Pdf dokumentum. A nyomtatvány megtekintéséhez és kitöltéséhez az Adobe Reader 7. A Pdf dokumentum tulajdonságából adódóan csak az előre definiált mezőkbe lehet írni. A kötelezően kitöltendő mezőket piros keret jelöli. A  nyíl minden nyomtatványon adatáttöltési lehetőséget biztosít. A nyomtatvány kitöltése után az Űrlap ellenőrzése gombra kattintva a program ellenőrzi, hogy minden kötelező mező kitöltésre került-e.

Amennyiben valamelyik kötelezőnek definiált mező nincs kitöltve, a program figyelmeztető ablakban jelzi a mező nevét. Helyesen kitöltött nyomtatvány adatok esetén az Űrlap nyomtatása gomb aktívvá válik. Amennyiben a nyomtatvány el van látva kétdimenziós vonalkóddal, úgy a gombra kattintva elkészül az adatokat tartalmazó kétdimenziós vonalkód és elindul a nyomtatás, biztosítva ezzel, hogy a kinyomtatott bevalláson lévő adatok egyezzenek a vonalkódban eltárolt adatokkal.

A bevallás kitöltéséhez szüséges az adobe acrobat reader 7. Acrobat 7. Acrobat 9. Helyi Iparűzési Adó bevallás. Ezáltal láthatóvá válnak a kötelezően kitöltendő mezők. A betétlapokra csak abban az esetben lehet adatot beírni ha azt a főlapon x-el megjelöltük. A pirossal keretezett mezők kitöltése kötelező.

A főtábla és a betétlapok VII.

A katás vállalkozások az iparűzési adó számításával, bevallásával kapcsolatban három lehetőség közül választhatnak. Megbeszéljük mit kell tudni erről a három iparűzési adó számítási esetről, kitérek arra is, hogy mikor, melyik számítási módot érdemes választani. Szó lesz az iparűzési adó további gyakorlati tudnivalóiról, például mennyi iparűzés adót kell fizetni, ha nem egész évben folytatjuk a vállalkozási tevékenységet.

Megbeszéljük azt is, hogyan kell bejelentkezni az iparűzési adó alá. Induló vállalkozásoknak, így a katás adózási módot választó vállalkozásoknak is a tevékenységünk kezdetét követő 15 napon belül be kell jelentkeznie az iparűzési adó alá. Ezt úgy teheted meg, hogy a székhely szerinti önkormányzat honlapjáról letöltöd a bejelentkezés, változás bejelentési nyomtatványt, majd pedig ezt kitöltöd, elküldöd az önkormányzat felé. Ezt követően az önkormányzat értesítést küld az iparűzési adó fizetési módjáról, a fizetendő összegről.

Azonban mielőtt bejelentkeznél az iparűzési adó alá, át kell gondolni, hogy melyik iparűzési adó számítási módot alkalmazod. Nézzük ezt a háromféle adózási módot. A háromféle adózási módról a hely adókról szóló A törvény alapján az iparűzési adó fizetésének három módja lehetséges, ezek az alábbiak:. A fenti lehetőségek közül minden évben választhat a katás adózó, az adóév február ig kell változás bejelentő nyomtatványt beadnunk az önkormányzat felé.

Ha például ben úgy döntünk, hogy arra az évre a as évtől eltérő iparűzési adózási módot választunk, akkor február ig kell a változás bejelentést beadnunk. Ha ezt elmulasztjuk akkor már csak a következő évre tudunk adózási módot választani. A bejelentés folyamatos érvényű, azaz nem kell minden évben változás bejelentést beadni.

Ha kiválasztunk egy adózási módot, akkor az addig marad érvényben, amíg újabb változásról nem döntünk. Nézzük a fenti iparűzési módokat, érthetően, példákon keresztül szemléltetve. A tételes iparűzési adó bevallást választók a Htv. A törvény szövege az alábbi:. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

A fentiek szerint tehát a tételes iparűzési adó választásával az adó alapja 2,5 millió forintban lesz megállapítva. Az adó így ezer forint lesz ha a székhely és telephely ugyanazon önkormányzathoz tartozikmelyet két egyenlő részletben március ig, és szeptember ig kell megfizetnie a katás vállalkozásnak.

Ennek az iparűzési adó számítási módnak az előnye, hogy egyszerű, előre kalkulálható az iparűzési adó, és nem kell évente bevallást sem benyújtanunk az iparűzési adóról. Egyel kevesebb az adminisztrációs teendő. Ennél az adózási módnál tehát annyi a dolgunk, hogy bejelentkezünk az önkormányzathoz, majd az önkormányzat rendszeresen küldi a fizetési értesítőt a 25 ezer forintról, melyet be kell fizetnünk, összesen évi 50 ezer forint költségünk lesz. További előnye ennek az adószámítási módnak, hogy ha több a bevételünk től a katás vállalkozás 12 millió forint bevételig alanyi adómentesakkor sem növekszik az iparűzési adó.

A törvényben nem véletlenül van 2,5 millió forintra megosztva az iparűzési adó fizetés alapja, ugyanis ha a katás vállalkozás székhelye és telephelye eltérő településeken van, akkor mindkét településen kell iparűzési adót fizetnünk. Ebben az esetben mindkét településen be kell jelentkeznünk az iparűzési adó alá.

Abban az esetben ha egy egész évet nem működik a vállalkozás, például év közepén, év végén indul a vállalkozás, vagy év közben szünetelteted, akkor az iparűzési adó arányosítva lesz, azaz adófizetési kötelezettség azokra a napokra merül fel, amikor a vállalkozás működik. Például ha egy évben fél évet működött a vállalkozás, akkor a napot veszünk figyelembe a nap helyett, azaz a ezer forint fele lesz a fizetendő összeg. Fontos azonban, hogy a vállalkozás szüneteltetéséről az önkormányzatot is értesítsük változás bejelentő nyomtatványon, mert így tudják kiszámolni, arányosítani a fizetendő iparűzési adót.

Egyetlen hátránya van a tételes iparűzési adónak, ami csak akkor érinti a vállalkozót, ha alacsony az árbevétel. Erről lesz szó a következő bekezdésben. Erről a  Htv. A törvény:. A fenti sorokból is látható, hogy jelenleg csak akkor választható ez az iparűzési adó bevallási mód, ha az éves bevétel nem lépi túl a 8 millió forintot. Mikor éri meg ezt az adózási módot választani? Értelemszerűen akkor, ha a tételes adónál alacsonyabb lesz a fizetendő iparűzési adó.

Ennél kisebb árbevétel esetén tehát érdemes átgondolni ezt az iparűzési adózási módot. Ha ezt az adózási módot választjuk, akkor bevallást kell készítenünk az iparűzési adóról. A teljes költségelszámolás tulajdonképpen az általános módszer, a nem katás vállalkozások használják ezt a módszert, de a törvény lehetővé teszi, hogy katás vállalkozások is válasszák ezt az iparűzési adó bevallási formát. Ebben az esetben az adó alapja a nettó árbevétel lesz, melyet lehet csökkenteni különböző költségekkel, tételekkel, például eladott áruk bekerülés, beszerzési értékével, közvetített szolgáltatások értékével, anyagköltséggel.

Ennek az adózási módnak a hátránya, hogy nagyobb adminisztrációt igényel. Költségeket kell vezetnünk katás vállalkozás esetén nem kötelező a költségek nyilvántartásaa bevallás elkészítése is bonyolultabb. Előnye akkor van ennek az iparűzési adózási módnak, ha a katás vállalkozásnak nagyon sok költsége van, mivel ekkor jelentősen csökkenthető az iparűzési adó alapja. Az már egy másik kérdés, hogy valószínűleg a kata adózási mód nem optimális egy olyan vállalkozás esetén, melynek magasak a költségei.

A tételes költségelszámolásról a Htv. Egyéni vállalkozás indításának lépései, egyéni vállalkozás feltételei ban. Egyéni vállalkozás költségei ban. Alanyi adómentesség: mikor, kinek éri meg alanyi adómentességet választani? Kérjük vedd figyelembe, hogy az oldalunkon található tartalom általános, tájékoztató jellegű.

A közzétett adatok, leírások, eljárások nem pontosak, hibákat tartalmazhatnak, a tájékoztató megírását követően meg is változhattak. A fentiekre tekintettel mindig ellenőrizd az eredeti forrást, az ide vonatkozó törvényt, melyet a legtöbbször hivatkozunk is. Ehhez használd a nav. Az előbb írtakra tekintettel az oldal üzemeltetője, szerkesztői kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon esetleg megjelenő információra vagy adatra alapított döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

Ugrás a tartalomra. Vállalkozás, Üzlet. Iparűzési adó alá történő bejelentkezés Induló vállalkozásoknak, így a katás adózási módot választó vállalkozásoknak is a tevékenységünk kezdetét követő 15 napon belül be kell jelentkeznie az iparűzési adó alá. Iparűzési adó számítása katás adózás esetén A háromféle adózási módról a hely adókról szóló A törvény alapján az iparűzési adó fizetésének három módja lehetséges, ezek az alábbiak: Tételes iparűzési adó fizetés, melyről a Htv.

Nézzük a fenti iparűzési módokat, érthetően, példákon keresztül szemléltetve Iparűzési adó számítás, bevallás a tételes iparűzési adó szerint A tételes iparűzési adó bevallást választók a Htv. A törvény szövege az alábbi: "A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó a továbbiakban e § alkalmazásában: kisadózó vállalkozás 9 bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a A tételes iparűzési adó számítás előnyei Ennek az iparűzési adó számítási módnak az előnye, hogy egyszerű, előre kalkulálható az iparűzési adó, és nem kell évente bevallást sem benyújtanunk az iparűzési adóról.

Ügyfél és vevőszerző tanfolyam 37 órás online tanfolyam Vállalkozási alapismeretek Hogyan szerezz több vevőt, ügyfelet Hatékony, megtérülés alapú hirdetés Keresőoptimalizálás működő módszerei Tartalommarketing lépései Google Analytics, Search Console, Data Studio Youtube, videószerkesztés, látogatottságnövelés.

Hogyan lesz látogatóból havi 55 ezer? Szerezd meg a megfelelő tudást, és kitartó munkával hasonló eredményeket érhetsz el! Az alábbi hivatkozáson 5 további példát láthatsz az eredményeinkről. És azt is megtudhatod, hogyan lehet elérni hasonló eredményeket.