Napkozis foglalkozasok tervezese tanitoi kezikonyv altalanos iskola 3 4 osztaly


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 710402087
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,82

MAGYARÁZAT:Napkozis foglalkozasok tervezese tanitoi kezikonyv altalanos iskola 3 4 osztaly

Felkészülés a Meixner - módszertan szerinti tanításra, az órák lebonyolítására. A Meixner-féle módszertan alapvető sajátosságai Pedagógiai program, tanmenet A szükséges taneszközök Kommunikáció az órákon A borítékok előkészítése és használata Demonstráció A vizualitás szerepe Füzetmunka Csoportos feladatok Páros feladatok Dramatikus játékok Beszéd és artikulációs gyakorlatok A tanterem berendezése Játék az órákon A házi feladat Értékelés és tudásmérés Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez a kerettantervben Az olvasástanításban együttműködő partnerek Felmérések.

Olvasás, szövegértés, fogalmazás Az irodalmi anyag sajátosságai Az olvasókönyvek Hónapbevezetők Heti versek Olvasmányajánlások Élményszerűség Az olvasás órák felépítése Olvasástechnika Szókincsfejlesztés A munkafüzetek Fogalmazás. Nyelvtan-helyesírás A nyelvtan tanítása A nyelvtanórák felépítése A diktálás ellenőrzése Játék a nyelvtan órákon.

Felkészülés a Meixner - módszertan szerinti tanításra, az órák lebonyolítására A Meixner-féle módszertan alapvető sajátosságai Általánosan használható, mert kidolgozásánál a fő szempont az akadálymentesítés volt. Meixner Ildikó feltérképezte az akadályozó tényezőket az olvasástanulás folyamatában, és az olvasás, szövegértés elsajátításának előfeltételeit. Módszertanát ezek figyelembevételével alakította ki. A Meixner-módszerű olvasástanítás tudományosan megalapozott elméleti háttérre támaszkodó, részletesen, aprólékosan kb.

Olvasástanítási módszereink túlnyomó többsége gyakorlati megalapozottságú. Ezekben a módszerekben döntően azon van a hangsúly, hogyan, milyen feladatokkal, ütemezésben tanítsuk a gyerekeket. Kevésben találunk arra is tudományosan is megalapozott válaszokat miért kell, érdemes a leírtaknak megfelelően tanítani.

A Meixner-módszertanban viszont az alapelvek a metodikai elemeket logikus, nyomon követhető láncolatokba rendezik. Mindig lehet tudni, hogy mit miért próbáltatunk ki, gyakoroltatunk, figyeltetünk meg a gyerekekkel menet közben, melyek a feladatok konkrét céljai. Nem csak a főcél, az olvasni tudás meghatározott, hanem az eléréséhez szükséges részcélok is körvonalazottak, menet közben folyamatosan szem előtt tarthatóak.

A módszertanban vannak megoldások az új pedagógiai kihívásokra is. Az elmúlt évtizedekben a gyerekek szocializációjának területén felgyorsult változások a Meixner- módszertan több előnyét is felszínre hozták. Például ilyen, hogy Meixner Ildikó eleve figyelembe vette, hogy vannak gyerekek, akiknek figyelmi kapacitása korlátozott.

Az ingerekben gazdag környezetben felnövekvő mai tanítványaink figyelem deficitjét jól kompenzálják a beépített módszertani megoldások. Gyakori tevékenységváltás óra közben, a tevékenységek lehető legszélesebb skáláját használja, tevékenykedtetés, amikor csak lehet, stb. Azzal, hogy az artikuláció megfigyeltetését is bevonjuk az olvasástanítás folyamatába, a gyerekek figyelmét visszaterelhetjük a szóbeli közléseknél is az artikulációra is támaszkodó szövegértésre, ami a szinkronizált filmeken felnövekvő nemzedéknek már nem egyértelmű tevékenység.

A módszertan kiemelt törekvése a vizuális megerősítésre egyre inkább vizuális túlsúlyú kommunikációs környezetünkben nagy előny az oktatás folyamatában. Az analógiákon alapuló megközelítések, melyekben a gyerekeket az egyedi jelenségektől, azok megfigyeltetése, rendeztetése, segítségével vezetjük el az általánosítások felé, alapozzák a tudományos megfigyelési technikák elsajátítását, elősegítik a tanulás tanítását is.

A borítékos feladatok rendszere olyan eredeti pedagógiai eszköz, amely nem csak a manipulációt vonja be a tanulási folyamatba, hanem rendkívül rugalmas, sokszínű, felhasználási lehetőségeket is rejt a tanórai differenciálás területén. Előképe a mai interaktív táblás digitális technikáknak, de ezek nem helyettesítik a kézbe fogható, szabadon át és átrendezhető szó- és képkártyákat! Fontos módszertani sajátosság, a kis lépésekre tagoltság, az aprólékos fokozatosság a tanulási folyamatokban való előrehaladásban.

Ez a kezdeti lassú előrehaladás sokkal biztosabb alapokat eredményez. Az esetleges kudarcokat, nehézségeket minimálisra csökkentve biztosítja a jó hangulatot az órákon. Az elmúlt években többször is felmerült, hogy eljárt már az idő a Meixner-módszertan felett, vannak már ennél korszerűbb, eredményesebb alternatívák. Ezt sokszor olyan módszergazdák, tankönyvírók hangoztatták, akik maguk is merítettek ebből a forrásból. Ezt a kritikát erősen megkérdőjelezi, hogy munkáik nem váltottak ki az eredeti módszertanhoz hasonló eredményességet jelző népszerűséget a tanítók körében.

Az olvasástanítási folyamatok jelenlegi modern tendenciái is a módszertan időtálló korszerűségét támasztják alá. A munkafüzetek feladatainak megoldása önmagában még nem elég a gyerekek fejlődéséhez. A feladatsorok precíz megoldásával önállóan nem jut a gyerek az ismeret birtokába.

Módszerünk lényege abban van, hogyan jutnak el tanítványaink a lehetőleg jó megoldásokhoz. Ezt a folyamatot úgy igyekszünk alakítani, hogy lehetőleg mindenki eljuthasson. A feladatok kialakítása alkalmas a hagyományos önálló feladatmegoldásokra, de ez csak a differenciált óraszervezés elősegítésének érdekében van így. Azért, hogy tudjanak a gyerekek időnként önállóan is dolgozni, amíg a tanító a másik csoporttal dolgozik. Ennek következtében a széles körben elterjedt, a döntően feladatlap kitöltetésen alapuló tanítási gyakorlathoz nehezen illeszkednek.

Az olvasás szövegértés feladatok többsége túl nehéz megfelelő tanítói irányítás, közreműködés nélkül. A feladatok előkészítése, szakaszolása. Az sem biztosított, hogy a feladathoz kapcsolt, a megoldáson túli didaktikai célok teljesülnek, ha a gyerek csak önállóan tölti a feladatlapot. Olvasási módok gyakorlása, szókincsbővülés, a helyzetek mélyebb értelmezése, átvitt értelmezések keresése, nyelvi jelenség felismerése, stb.

A nyelvtan munkafüzetek, ahol nem külön feladatsorokkal differenciálunk, még az olvasásnál is nehezebben alkalmazhatóak az ismeretközlésen, aztán ezek felhasználását igénylő feladatsorok önálló megoldatásán és ellenőrzésén alapuló pedagógiai hagyományhoz. A munkafüzeteinket hagyományosan felhasználók számára a feladatmennyiség kevésnek szokott bizonyulni.

Hatékonysága is kérdéses. Ezt talán egy példán keresztül lehet jól szemléltetni, a nyelvtan tanítása fejezetnél található ilyen. Pedagógiai szemléletünk abban tér el az általánostól, hogy a pedagógiai folyamatok, ezen belül az adott órák tervezése, szervezése, és lebonyolítása során a figyelem fókusza mindig a lemaradásra hajlamos tanítványokon van. Természetesen szem előtt tartva, hogy ez ne a többség rovására történjen.

Ennek érdekében differenciálunk a segítségnyújtás szükséges és elégséges mértékével. A túl sok segítség, vagy annak állandósulása, majdnem olyan káros, mint segítség hiánya. Ha egy gyereket sikerül segítséggel sikerélményhez juttatni valamilyen tevékenységben, akkor további feladatunk, hogy ezt egyre kevesebb segítséggel, a végére már teljesen önállóan is képes legyen elérni.

OM rendelet figyelembevételével készültek. A kézikönyv mellékletében található tanmenetjavaslat is. Első lépésként ezek, és az iskola pedagógiai programjában található helyi tanterv összeférését kell biztosítani. Egyrészt a tananyag, másrészt az óraszámok tekintetében. Eltérés esetén vagy a javaslatunkat kell a helyi keretek szerint átdolgozni, vagy kezdeményezni kell a helyi tanterv szükséges módosítását. A kézikönyvekben igyekszünk ugyan összefoglalni a taneszközök használatához szükséges ismereteket, de a taneszközök előnyeinek optimális kihasználásához szükséges a Meixner-módszer minél alaposabb ismerete, erre javasolt a Kiadó által szervezett akkreditált pedagógus-továbbképző tanfolyam elvégzése.

Ez a módszertan épít ugyan az egyre jobban terjedő pedagógusi kreativitásra, de annak kereteit igyekszünk világosan kijelölni. Nem szerencsés, ha egyébként hasznos, de a módszertan szempontjából nem illeszkedő elemek kerülnek a rendszerbe. Egyre több a bizonytalan eredetű, kevert módszertani hátterű képességfejlesztő kiadvány, az internetről is letölthető segédanyag. Nagyon fontos az irodalom, fogalmazás és nyelvtanórák szinkronja. A tanmenet összehangoltan tartalmazza a három terület - általunk javasolt — párhuzamos haladási ütemét.

Érdemes megfontolni a többi tantárggyal való kapcsolódási lehetőségeket is, az egyeztetés szempontjából minél szélesebb körben számba venni. A nyelvtanórákhoz óraterv vázlatokkal is igyekezünk segítséget nyújtani a kézikönyvben. A nyelvtanhoz vonalas, az irodalomhoz és fogalmazáshoz szintén egy vonalas és egy sima rajz és beragasztós füzet. A vonalas füzetekből másodikban az elsős, harmadikban és negyedikben a második osztályos vonalazásút ajánljuk használni.

A segédvonalas rendszerből legfeljebb a negyedik osztály folyamán térünk át az egy vonalra, de ez sem szükségszerű. A rajzfüzet mérete lehetőleg olyan legyen, amelybe A4-es 21 cm x 29,7 cm lapokat be lehet ragasztani, s a lapok jó, ha vastagok, hogy jól lehessen rajzolni benne. Szerencsés, ha van bennük az oldalakat elválasztó hártyapapír. Ez nemcsak a rajzokat védi meg, hanem ragasztani is lehet rájuk feladatlapokat, verseket, stb. Az olvasástól el lehet választani a nyelvtan borítékos füzetet, akkor két sima füzetre van szükség.

Mindenképpen szükséges még: ragasztó, színes ceruza, radír, grafit. Sok múlik ezek minőségén. A túlzottan kemény H, 2H ceruzák tovább maradnak hegyesek, s nem maszatolódnak annyira, de fékezik az írás lendületét, mert nehezebben csúsznak a papíron, nagyon halvány nyomot hagynak, amelyeket ráadásul nehéz kiradírozni.

A HB keménységet javasoljuk általános használatra, a rosszul íróknak ennél puhább ceruza a szerencsés. B, esetleg 2B, mert jobban csúszik, s könnyebb radírozni. Érdemes kerülni a filctoll, golyóstoll, zselés toll és zsírkréták alkalmazását, mert ezek végleges, javíthatatlan nyomot hagynak, illetve átnyomódnak a következő lapokra is.

Golyóstollat szerintünk legfeljebb negyedik osztályban, korlátozott módon érdemes használtatni, hogy legyen a gyerekeknek ebben is tapasztalata. Akkor viszont a hibák javításának módját is tanítani kell. Zárójel, újraírás, csillagos jelölés, ha utólagos. Fontos az osztálykönyvtár, könyvtárpolc kialakítása. Kötelezőnek tekinthető elemek a helyesírási tanácsadó szótárak, gyermeklexikonok.

Ajánlottak a növény-és állathatározók, illetve ajánlottak az olvasókönyvben szereplő szövegek szerzőinek kötetei, lehetőleg azok a kötetek mindenképpen, amelyekben szerepel olvasókönyvi szöveg. A negyedikben előforduló havi olvasmányokból még időben érdemes elkezdeni a gyűjtést.

Hasznos felület hónapasztal, polc kialakítása. Ezen tárgyak, képek, alkotások jeleníthetik meg az adott időszak jellemzőit. Rendezése, karbantartása sokirányú pedagógiai folyamatot alapozhat meg. Nehéz pedagógusi feladat a borítékos feladatok előkészítése. Erről lesz még szó a későbbiekben. Tapasztalataink szerint ezek használata jelentős többlet idő- és energia befektetését igényel, cserébe viszont ennél jelentősebb arányú eredményesség a jutalom.

Kommunikáció az órákon A magyar pedagógiai hagyományban a tanár az óravázlata alapján magányos hadvezérként vezényli az órákat. Ő ismeri a célokat, határozza meg a tevékenységeket, a gyerekeknek csak az utasításainak pontos végrehajtása a feladata. Nem kell tudniuk miért, csak azt, hogy éppen mit. Nem elsősorban azt szorgalmazzuk, hogy a gyerekeknek is legyen beleszólása a tevékenységekbe és a célokba, bár olykor ez sem hátrányos.

Ehhez csak annyi lenne szükséges, hogy ne mulasszuk el az órák elején - az előzmények áttekintése után - előre tájékoztatni őket, hogy mit terveztünk, s a végén foglaljuk össze, hogy ez mennyiben, hogyan sikerült, mi lesz a folytatás. Az óra eleji tájékoztatás nem mindig könnyű feladat. Különösen nehéz, ha pl.

Az óra célját. Tehát nem célszerű azt az óra elején közölni.

Rz Ilona. A kiadvny ingyenes, kizrlag zrt krben, oktatsi cllal hasznlhat, kereskedelmi forgalomba nem hozhat. A felhasznls a jvedelemszerzs vagy jvedelemfokozs cljt nem szolglhatja. Kiadja a suliNova Kzoktats-fejlesztsi s Pedaggus-tovbbkpzsi Kht. Telefon: Fax: E-mail: sulinova sulinova. Tartalom Bevezets 1. Plyakp t a diagnzisig 2. A gyermekkel rkez dokumentumok 2. A befogad intzmny 3. Adatkezels 5. Irodalom Mellkletek 1. Jogszablyok vonatkoz rszletei 2.

A szakterlethez tartoz kulcsfogalmak, szakkifejezsek magyarzata 4. Kulcsszavak az on-line adatbanki elrshez 5 5 6 8 11 15 16 19 19 19 23 24 25 27 28 28 31 32 Olvasunk, ugyanakkor minket is olvasnak msok. Ki dicsekedhetik azzal, hogy helyesen olvas? Simone Weil. Bevezets A gygypedaggiai megismers, diagnosztika sosem volt ncl folyamat.

Trtnete folyamn mindig a specilis szksglet gyermeket, felnttet s csaldot kzppontba helyezve igyekezett az adott kor leghatkonyabb eljrsait alkalmazni a komplex vizsglatok sorn, hogy lpst tartson a gyakorlatbl rkez kihvsokkal. A jelen kor egyik kihvsa az inkluzv, befogad iskola s az integrld sajtos nevelsi igny gyermek fell rkezik. Szksg van olyan vizsgl s terpis eljrsokra, amelyek dokumentcija segt jobb-knt ksri a gyermeket, tanult az iskolai kzssgbe s ezen keresztl a trsadalomba val beilleszkedse sorn, valamint termszetesen szksg van olyan fogadksz intzmnyekre, amelyek pedaggiai munkjuk megtervezsekor a gyermekkel rkez dokumentumokra mint fontos segtsgre tudnak tekinteni.

Ezt a segtsget hatkonyan tudjk felhasznlni sajt dokumentcis munkjukban. Elengedhetetlen, hogy a szakrti vlemnyek, orvosi s gygypedaggiai szakvlemnyek ne paprok sokasga, hanem rthet, ttekinthet, olvashat informcihordoz legyen a tbbsgi iskola pedaggusa szmra. Fontos, hogy a befogad intzmny dokumentumai ne maradjanak fikban, hanem vljanak az l pedaggiai gyakorlat rszv. Ez a kiadvny ehhez kvn segtsget nyjtani. Clja megismertetni a gygypedaggia, gygypedaggiai pszicholgia s pszichodiagnosztika nyelvezett az rdekld olvasval; rthetv tenni a jog s orvostudomny egyes pontjait a sajtos nevelsi igny, hangslyosan a pszichs fejlds zavarval kzd gyermekkel kapcsolatban, s rirnytani a figyelmet a befogad intzmny felelssgre s teendire a dokumentumok kezelsvel s megalkotsval kapcsolatban.

Plyakp t a diagnzisig Egyetlen egyn fejldse sem tretlen s egyenletes. Minden gyermek letben vannak olyan idszakok, amelyeket elreviv, progresszv folyamatok jellemeznek, s normlisnak tekinthetk az tmeneti ideig tart visszaessek. Ugyangy termszetes egy-egy rszterleten a lassabb fejldsi tem, ms terleteken pedig az tlagosnl jobb teljestmny. A szl, a gyermekorvos, gyermekpszicholgus vagy a pedaggus vszcsengi akkor szlalnak meg, amikor a fejldsben az tlagosnl tbb tartsan fnnll visszaess, regresszi fordul el, vagy a gyermek teljestmnye brmely fejldsi terleten lnyegesen alatta marad az letkor szerint elvrhat szintnek.

A pszichs fejlds zavarai miatt akadlyozott gyermek tja a diagnzis megllaptsig nagyon sokfle lehet. Ez a sajtos nevelsi igny kategria ugyanis tbb problma, krforma sszefoglal neve ezekkel a ksbbiekben rszletesen megismerkednk.

A kreredet, a krelzmny s az aktulisan megfigyelhet klinikai kp sokflesge alapos s krltekint diagnosztikai munkt ignyel. Az e krbe tartoz diagnzisok nemcsak kreredetkben s kvetkezmnyeikben klnbznek, hanem abban is, hogy klnbz vizsglati eljrsokat s utakat jellnek ki az rintett gyerekek, csaldok szmra. A vrandssg idszaka a legtbb csaldban a boldog vrakozs s az izgalmak, aggodalmak keveredsnek idszaka.

A szls krli s kzvetlenl a szls utni esemnyekben fontos informcikat hordozhatnak, ezeket szksgszer feltrni, amikor a jelentkez problmk oki htternek feltrkpezse. A pszichs fejlds zavarval kzd gyerekek esetben ki kell trnnk az rklds krdsre is, mert egyes megkzeltsek szerint mind a hiperkinetikus, mind a ksbb kialakul tanulsi zavarnak lehetnek genetikai okai, erre teht szintn figyelmet kell fordtani a krelzmny feltrsa sorn.

A kora csecsemkorban leginkbb az okozhat a csaldnak gondot, ha a gyermek nehezen alkalmazkodik az j krnyezethez, alig alszik, folyton nyugtalan, tpllsi nehzsgek merlnek fl. Vizsglatok bizonytjk, hogy a ksbb hiperkinetikusnak diagnosztizlt gyerekek ilyen 24 rs csecsemk voltak, akik mellett a szlknek mr a kezdet kezdetn is alig volt egy nyugodt perck. A tanulsi zavar kialakulsnak taln nincsenek ennyire feltn jelei, de a gyermek jtktevkenysge, rajza, grafomotoros teljestmnye, az nellts, nkiszolgls terletn mutatkoz nehzsgek felkelthetik a szl, vodapedaggus gyanjt.

Ha a csald a gyermek llapott, fejldsi lemaradst vagy klnssgeit problmaknt rzkeli, segtsget keres. Az els szakember sok esetben a gyermekorvos, aki gyakorlatilag folyamatos kapcsolatot tart a csalddal, rszben a fejlds temt dokumentl sttuszlersokkal, rszben a betegsgek rvn.

Az tancsai, tmutatsai alapjn keres a csald tovbbi segtsget, ms szakorvost, pszicholgust, logopdust. A gyermekorvos ltal ksztett dokumentumok teht az els lpsek a kivizsglsi folyamatban. A pszichs fejlds zavarval kzd gyermekek megsegtsben a nevelsi tancsadk kiemelt helyet foglalnak el, hiszen akr a szl vagy a gyerekorvos, akr az voda problmt szlel, a terletileg illetkes nevelsi tancsad segtsgt fogja krni.

Itt megtrtnik a gyermek els gygy pedaggiai, pszicholgiai kivizsglsa, a magatartsi s tanulsi zavarok gyanjnak szrse s ezek dokumentlsa a szakvlemnyben. Ha a nevelsi tancsad gy tli meg, hogy a problma slyossga szakrti bizottsgi kivizsglst tesz indokoltt, akkor tovbbkldi a gyermeket s csaldjt a terletileg illetkes tanulsi kpessget vizsgl szakrti s rehabilitcis bizottsghoz. Itt trtnik meg a gyermek komplex gygypedaggiai-pszicholgiai kivizsglsa s a sajtos nevelsi igny megllaptsa, javaslatttel a beiskolzsra, dokumentls.

Ez a procedra mr lerva is hossz, s az esetleg fellp adminisztratv nehzsgek, tovbb a csald hozzllsa, problmakezelsi s stressztr kpessge, a gyermek sajtossgai nagyban befolysoljk az egyes rsztvev egynekre gyakorolt hatst. A gyermek sokfle, szmra nehz s fraszt vizsglati eljrson megy keresztl, a szlnek pedig aki mr eddig is sokat kszkdtt szembeslnie kell azzal a tnnyel, hogy gyermeke sajtos nevelsi igny, s specilis gygypedaggiai megsegtsre lesz szksge tanulmnyai elvgzsben ennek formira a kvetkezkben rszletesen is kitrnk.

Ennek rzelmi terht nem knny feldolgozni. A pszichs fejlds zavarval kzd gyermek plyakpnek felvzolshoz hozztartozik, hogy ugyangy, mint brmely gyermek esetben, gyermekvdelmi dokumentumok is lehetnek anyagban. Ebben az esetben nyilvnval, hogy tovbbi nehzsgek fordultak el a csald letben, amelyek lelki, rzelmi kvetkezmnyei tovbb neheztik a sajtos nevelsi igny gyermek kzssgi, trsadalmi beilleszkedst.

A gyermekkel rkez dokumentumok Sri harmadik osztlyos volt mr, amikorra pontosan kiderlt, mi is vele a helyzet. Elss kora ta tantottam, ismertem s szerettem jkedv, cserfes kislny volt, hossz, fonott copfjai vidman rpkdtek feje krl, ahogy bartnivel beszlgetve az osztly krnykn lttam. Illetve csak eleinte volt ilyen az id mlsval egyre tbb gond volt vele: az rkon llandan izgett-mozgott, bekiablt, a krdsekre, feladatokra nem figyelt, zavarta.

Dokumentcis tmutat a krltte lket, gyakran szinte lehetetlen volt tle tantani. Sokszor kellett rszlnom, figyelmeztetnem, ettl egyre feszltebb, vadabb, nagyszjbb lett, s az, hogy a tanulmnyi eredmnye is egyre romlott, rengeteg kesersget, csaldst okozott az desanyjnak, de nekem is. A harmadik osztly elejn keresett meg desanyja: a nyarals sorn tallkozott valakivel, aki azt tancsolta: meg kellene Srit vizsgltatni, szerinte nem rossz, hanem fogyatkos.

Sri desanyja elszr nagyon megijedt, de nem hagyta a krds nyugodni; nekiltott, utnanzett, olvasott, mire is gondolhatott az illet. Hozzm mr csak vgs megerstsrt, jvhagysrt fordult n pedig biztattam. Ksbb Sri boldogan meslte, hogy vizsglaton voltak, csom rdekes, izgalmas feladatot kellett megoldania, nagyszeren rezte magt. Egy paprt mutatott. Ahogy elolvastam, megdbbentem: Srirl szlt az rs, de egy milyen ms Srirl!

Minden igaz volt, amit rtak de minden egy pillanat alatt ms megvilgtsba kerlt! Mire vgigolvastam, s desanyjval hosszan beszlgettem, megrtettem: Sri azrt viselkedik az rkon gy, ahogy, mert ahogy a szakrti vlemny rta: figyelemzavaros. Megknnyebbltem: Sri tnyleg olyan szeretetre mlt, amilyennek elszr megismertem; nem n vagy a szlk rontottunk el valamit vele kapcsolatban, s most, hogy megtudtuk, mirt ilyen, a magunk mdjn taln segteni is tudunk neki.

Azta Sri klnbz fejlesztsekre, tornkra, foglalkozsokra jr, s most, b egy v utn mr kezdenek ltszani a jelei annak, hogy nem eredmnytelenl: hosszabb ideig tud figyelni, kitartbban tud egy-egy feladattal foglalkozni, fzetei, knyvei, illetve az egsz gyerek kezd rendezettebb vlni.

A pszichs fejlds zavarval kzd gyermek sorsnak alakulsa nagymrtkben fgg attl, hogy hozzjut-e a szmukra megfelel, sajtos nevelsi ignyeit kielgt elltshoz. Ennek azonban felttele, hogy a megfelel vizsglatok utn llapott s a szksges fejleszts ek irnyt, mdjt pontosan meghatrozzk. Magyarorszgon a pszichs fejlds zavarval kzd gyermekek diagnosztizlsnak s fejlesztsnek feladatra egyms mellett kt intzmnyrendszer alakult ki. Az egyik az llam ltal mkdtetett s finanszrozott tanulsi kpessgeket vizsgl szakrti s rehabilitcis bizottsgok s nevelsi tancsadk hlzata, az egszsggyi elltrendszer rszeknt mkd gyermekpszichitriai osztlyok s szakambulancik.

Emellett mkdnek klnbz alaptvnyok, egyesletek, amelyek ltalban trts ellenben nyjtjk igen szles kr, s vltoz szmos esetben kiemelkeden magas sznvonal szolgltatsaikat. A jogszablyok klnleges jogokat biztostanak a rszorul gyermekeknek, tanulknak, illetve lehetv teszik, hogy sajtos szolgltatsokat vegyenek ingyenesen ignybe s tudjuk, hogy mindez a sajtos nevelsi igny tanulk szmra mennyire fontos.

Azonban minden a trvnyekben, rendeletekben rgztett ellts, szolgltats, klnleges jogosultsg ignybevtelnek felttele, hogy a sajtos nevelsi igny gyermek llapott a trvnyben meghatrozott mdon diagnosztizljk. Ezrt a tovbbiakban clunk elssorban az, hogy ezt, a Kzoktatsi trvny ltal meghatrozott diagnzisalkot intzmnyhlzatot, illetve az ltaluk kiadott szakrti vlemnyt ismertessk. A szakrti bizottsgban egytt dolgozik szakorvos neurolgus, pszichitergygypedaggus, pszicholgus. Kiegsztik, segtik egyms diagnosztikus munkjt, a sajt szakterletk szempontjait rvnyestik a vizsglat sorn.

Minden vizsglati helyzet egyben kapcsolat, kommunikci is, hiszen kliens s szakember kzs tevkenysge, prbeszde eredmnyeknt szletik meg a produktum, maga a diagnzis. Fontos, hogy a gyermek s csaldja empatikus, elfogad s ket partnerknt kezel vizsglkkal tallkozzon, hiszen a pszichs fejlds zavar diagnzisa csakgy, mint a tbbi, sajtos nevelsi ignyt megllapt diagnzis nehezen feldolgozhat trauma egy csald letben.

A vizsglati attitd azrt hangslyos, mert a szakrti munka legelejtl, a vlemny s javaslatok megfogalmazsn keresztl az integrcis folyamat sorn vgig szksges, hogy ez a hozzlls jellemezze a kzremkdket, pszicholgusokat s pedaggusokat egyarnt. A szakrti bizottsggal trtn kapcsolatfelvtel sokfle mdon trtnhet.

A vizsglatot ltalban a szl kezdemnyezi, de bizonyos esetekben az iskola is teheti ezt3. A vizsglat sorn figyelembe kell venni a szl rzelmi llapott, s tudni kell kezelni az esetleges ellenllsokat is. A pszichs fejlds zavarval kzd gyermek szakrti bizottsgon trtn vizsglatt ltalban mr megelzik korbbi orvosi, pszicholgiai vizsglatok, esetenknt kezelsek. Elengedhetetlen, hogy trtnjen halls- s ltsvizsglat, ennek dokumentumai megismerhetk legyenek.

Brmely ms, a gyermek fejldst befolysol, betegsgt bizonyt orvosi vlemny, zrjelents, kontrollvizsglati eredmnyek dokumentumai rendelkezsre kell, hogy lljanak, hiszen a komplex gygypedaggiai-pszicholgiai munka rsze, hogy az elzetes dokumentumok ttekintse befolysolja a konkrt vizsglati szituci felptst. A vizsglat menete ltalban az albbiak szerint pl fl: Jelentkezs tjkozd beszlgets a krs, panasz elmondsa. Pszichomotoros fejlds adatai s sajtossgai: a pszichs fejlds zavarai diagnzisnak mr a korai letkorban tetten rhetk az elzmnyei.

Beszdfejlds: nagyon fontos terlet a ksbbiekben esetleg megjelen tanulsi nehzsgek miatt is. Tisztasgra szoktats: szobatiszta-e, WC, bili hasznlata, problmk ezen a tren Jtk Az els elszakads otthonrl: blcsde, voda, egyb, mi okozott nehzsget az els 6 vben Iskolakezds, tanuls, magatarts tmja nllsg: nkiszolgls, szemlyes higinia. Trsas kapcsolatok fejldse: szociabilits, csoportban elfoglalt pozci Betegsgek, krhzi kezelsek, pszicholgiai kezelsek, tlt-e valamilyen balesetet, balesetezsi hajlam Traumk: milyen megrzkdtats fordult el a gyerek mltjban, illetve mit tekint megrzkdtatsnak a szl, s ez mifle kvetkezmnyekkel jrt.

Fontos a mozgs, beszd, nkiszolgls, magatarts, feladatvgzs, jtk s trsas kapcsolatok jelenlegi sznvonalrl tjkozdni. A mdszer alkalmazsa nem korltozdik csupn a szakrti vizsglatra, hanem az oktatsi folyamatban is nagy segtsg lehet, akr az optimlis tanulsi helyzet kialaktsa, akr aktulisan flmerl nehzsgek megoldsa szempontjbl. A megfigyels az albbi terletekre kell, hogy kiterjedjen. Els tallkozskor: A gyerek hogyan viszonyul a vizsglati szitucihoz? Trsas kapcsoldsa megfelel-e az letkora alapjn elvrt szintnek?

Hogyan viszonyul az t nevel, oktat felntthz? A diagnzis nem egy teszt eredmnyn alapul, hanem tbb teszt egymst erst jegyei valsznstik vlemnynket.