Kiegeszito utmutato az oktatasi hivatal altal kidolgozott


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 222747327
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,96

MAGYARÁZAT:Kiegeszito utmutato az oktatasi hivatal altal kidolgozott

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat.

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf.

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag. A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése.

Mentorok tevékenységének támogatása pdf ». A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1.

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák.

A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák.

A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők. Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra.

Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:. Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek

A kiadvány elektronikus formában a weboldalon kerül közzétételre. Az emberi erőforrások minisztere által március án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. A csoport története: a 18 tanuló 14 különféle általános iskolából érkezett a gimnáziumunk 7. A pedagógus lépései az osztály megismerése érdekében: 7 8.

A pedagógus lépései az osztállyal való megfelelő viszony kialakítása érdekében: a legfontosabb az őszi osztálykirándulás lesz, ahol a közös tevékenységek során a testnevelő tanár osztályfőnök-helyettes kollégámmal jobban megismerhetjük majd a gyerekeket; a párhuzamos osztállyal közösen készülünk az iskolánkban minden évben az őszi szünet előtti napon megrendezett akadályverseny és a tökfesztivál lebonyolítására, aminek a megszervezése hagyományosan a kilencedikesek feladata; az osztállyal közös karácsonyi ünnepséget is tervezünk.

A kémia tantárgy tanításához használt tankönyvek, szaktanterem és IKT-eszközök: tankönyv és munkafüzet: Z. Kiadó ; a tankönyvválasztás indoklása: a tananyag sorrendi felépítése, a fogalmak egymásra épülése logikus; a tankönyv jól támogatja a diákok otthoni tanulását; a munkafüzet feladatai alkalmasak sok tanulói kísérlet elvégeztetésekor a megfigyelések rögzítésére, illetve az egyszerűbb számolási feladatok gyakorlásra; sok, a munkafüzetben lévő feladat alkalmas házi feladatnak, így ezzel, és a füzetük, az elektronikusan küldött segédanyagok és a tankönyv segítségével a tanulók otthon is tudják ellenőrizni a tudásukat; a tankönyv szép kivitelezésű és esztétikus, a színes képek, ábrák jól szemléltetik a tananyagot, de nem terelik el a figyelmet a lényegről.

Kiadó 9. CD-je; animációk bemutatása és olyan kísérletek megtekintése filmeken, amelyeket nem tudunk elvégezni élőben, a következő oktatási segédanyagok felhasználásával: Sulinet Digitális adatbázis Realika YouTube saját felvételek.

Szaktárgyi fejlődés kémiából: mivel az osztály nem elsősorban természettudományos érdeklődésű, fontos feladat a motiválás igyekszem a mindennapi élethez kapcsolódó feladatokat megoldatni, illetve kísérleteket elvégeztetni ; a tanév elején az előző két tanév kémia tananyagának felidézése, átismétlése nehezebben megy, mint vártam, úgy tűnik, hogy több tanulónak is szüksége lesz felzárkóztatásra; az elsődleges cél az, hogy a Neutron, tömegszám, az izotópok és felhasználási területeik megismerése.

A relatív atomtömeg és a moláris tömeg fogalmának használata. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai periodikus váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezettel való összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak magyarázatakor. A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: A gimnázium 9. Előzménye az általános iskolában, illetve az előző két évfolyamon szerzett kémiatudás. Tantárgyi kapcsolatok: Osztály: 9. Fizika: a természettudományos gondolkodás és a természettudományos megismerés módszerei, kísérletezés, mérés, mérési hiba, atommodellek, színképek, elektronhéj, tömeg, elektromos töltés, Coulomb-törvény, erő, neutron, radioaktivitás, felezési idő, sugárvédelem, magreakciók, energia, atomenergia, eredő erő, elektromos vonzás, taszítás.

Biológia és egészségtan: a természettudományos gondolkodás és a természettudományos megismerés módszerei, biogén elemek. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: II. Riedel Miklós; utolsó letöltés: okt. Rákóczi Melinda: A természettudományos vizsgálati módszerek elvén alapuló feladatok a kémiaoktatásban; szakdolgozat, ELTE i Intézet,témavezető: Szalay Luca; utolsó letöltés: okt.

Realika Digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver: utolsó letöltés: okt. Sulinet Tudásbázis, Természettudományok, : utolsó letöltés: okt. Dátum: Az emberi erőforrások minisztere által március án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

Módszerek, munkaformák Szemléltetés, eszközök Házi feladat Megjegyzések 1. A házi feladat képezi a következő óra kiindulópontját. Mi a a A természettudományos vizsgálatok lépéseinek megfogalmazása frontálisan Kooperatív tanulói kísérlettervezés és kísérlet: Melyik pohárban van több ecet?

Ötletbörze: a mérési hiba okainak és típusainak megbeszélése Elkészített házi Házi feladat: Válasz feladatok a Mi történne, ha holnapra mindenki A tanári és elfelejtené a tanulókísérletek, kémiát? Atomok és elemi részecskék A házi feladat ellenőrzése Szóbeli felelet értékelés A természettudományos probléma-megoldás lépéseinek alkalmazása A neutron, a tömegszám és az izotóp fogalmának bevezetése új tananyag A rendszám, tömegszám kiszámításának gyakorlása Összefoglalás A kiselőadás témájának kijelölése Házi feladat A részecskeszemlélet, az atommodellek, a proton és elektron tulajdonságainak ismétlése A természettudományos Az atomokról és az elemi részecskékről gondolkodás fejlesztése: az a iskolában általános tanultak scientia ismétlése proton, experimentalis elv elektron, atommag, alkalmazása elektronhéj, Minden tudásnak a rendszám, relatív tapasztalatból kell töltés és relatív erednie.

Ezek kivetítéséhez, megoldásához számítógép, projektor, esetleg aktív tábla, internet Szorgalmi feladat: Analógiák keresése modell és valóság kapcsolatára. A részecskeszemlélet, az atommodellek és a proton, elektron tulajdonságainak ismétlése lehetőséget ad a diagnosztikus értékelésre. Szorgalmi feladat A radioaktivitás tehetséggondozáshoz: békés célú az alkalmazásaival és elektron hullámtermészetével, Hevesy György a munkásságával kvantum-mechanikai atommodell alapjaival, a tömegspektrométerrel kapcsolatos kiselőadás következő tanulói a óra bevezetéséül szolgál.

Sulinet számítások pl. Tudásbázis, Realika gondolatkísérleteken alapuló A háttérsugárzás a tanári és tanulói kapcsán érdemes előadásokhoz feladatok kitérni a Adatok bemutatása a Az atomenergia deutériumban természetes és használata ellen és csökkentett víz mesterséges mellett szóló érvek fogyasztásának sugárterhelésről összegyűjtése értelmetlenségére ld.

Elektron-szerkezet és reakciókészség A házi feladat ellenőrzése, szóbeli számonkérés Az elektronszerkezetről tanultak ismétlése, rendszerezése Az elektronszerkezet megjelenítési módjainak ismétlése, kibővítése és gyakorlása Összefoglalás. A kísérletek magyarázatának részét képező egyenletrendezés ha részben egyéni munkában történik újabb lehetőséget ad a diagnosztikus értékelésre és az önértékelésre. Műveltségi terület: Ember és természet Tantárgy: kémia Osztály: 9.

Az óra témája: A kémia, mint természettudomány 1. Az óra cél- és feladatrendszere: A természettudományok és az áltudományok fontosabb jellemzőinek összehasonlításán keresztül annak megértése, hogy miért érdemes megbízni a természettudósok állításaiban, és miért nem az áltudományos nézetekben. A természettudományos vizsgálatok lépéseinek megismerése. A tanulói kísérletezés munkabiztonsági szabályainak ismétlése.

A természettudományos igényű vizsgálatok tervezésének gyakorlása egy egyszerű problémamegoldó feladat kapcsán. A mérési hiba fogalmának és fajtáinak, csökkentésük módjainak megismerése. A kémia és a kémikusok munkája társadalmi hasznának tudatosítása. Az óra didaktikai feladatai: Az előző órán az áltudományokról tanultak ismétlése. A házi feladat ellenőrzése és ennek kapcsán az áltudományok közös jellemzőinek rögzítése. Motiválás: a tévhitek legyőzése és a csalók leleplezése érdekében fontos, hogy különbséget tudjunk tenni az áltudományos és valódi tudományos módszerek között.

A természettudományok áltudományokétól eltérő jellemzőinek megfogalmazása. A természettudományos vizsgálatok lépéseinek megismerése egy konkrét példa kapcsán. A természettudományos vizsgálatok lépéseinek alkalmazása egy, a tanulók által megtervezett egyszerű kísérlet kapcsán. A mérési hiba fogalmának, fajtáinak és csökkentési módjaiknak a megismerése, rendszerezése.

Következtetés és általánosítás: a természettudományos gondolkodás mindenkit segít a saját magát, a családját és a társadalom nagyobb közösségeit érintő döntések során. Az ilyen módszerekkel dolgozó tudósok pedig méltók a társadalom bizalmára. Rögzítés: a természettudományok eredményei nélkül civilizációnk nem maradhatna fenn. Tantárgyi kapcsolatok: A fizika, a biológia és a földrajz természettudományi része is a természettudományos vizsgálati módszerek elvét és lépéseit alkalmazza. A kísérletezés, a mérés és a mérési hiba fogalma ezért ezekben a tantárgyak is fontos.

Az áltudományok elleni küzdelemhez minden természettudományos tárgy tananyagának elsajátítására, sőt alapvető pszichológiai ismeretekre is szükség van a trükkök, csapdák elkerülése végett. A mérési hibák statisztikai módszerekkel történő elemzéséhez matematikatudás szükséges. Riedel Miklós; Rákóczi Melinda: A természettudományos vizsgálati módszerek elvén alapuló feladatok a kémiaoktatásban; szakdolgozat, ELTE i Intézet,témavezető: Szalay Luca; Sipos Pál: Az újabb analitikai módszerek teljesítőképességének beépítése a kémiaórákba előadás a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Kémikusok Egyesülete által szervezett tanárok Nyári Továbbképzése c.

Az előző órán kiosztott táblázatban szereplő áltudományos nézetekkel kapcsolatos gyűjtés nyomán az áltudományok közös jellemzőinek összefoglalása. A természettudományok közös, az áltudományokétól eltérő jellemzőinek összegyűjtése. A természettudományos problémamegoldás főbb lépéseinek és szabályainak megismerése és rögzítése egy konkrét probléma közös megoldása kapcsán.

Reprodukálható kísérleti eredmények, Egyszerre csak egy paramétert változtatunk elve, kontrollkísérlet. A természettudományos problémamegoldás lépéseinek alkalmazása a gyakorlatban, egy tanulókísérlet csoportmunkában való megtervezése és kivitelezése kapcsán. Az általános iskolában tanult és begyakorolt munkabiztonsági és balesetvédelmi szabályok ismétlése. A biztonságos és szabályos kísérletezés készségének fejlesztése.

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Az áltudományok és a természettudományok legfontosabb közös jellemezőinek osztályszintű megbeszélése. Ezek felsorolása egy, az egész osztály által a tanár vezetésével közösen a táblán és a füzetben készített táblázatban. Problémafelvetés: Mi történik a gyomrunkban a lúgosító hatású ital elfogyasztásakor? Modellkísérlet tervezése és tanári kísérlet formájában való kivitelezése.

Problémafelvetés: Hogyan állapítható meg, hogy melyik pohárban lévő oldat tartalmaz több ecetet? A megoldás tervének elkészítése csoportmunkában. A kísérletek tervének osztályszintű megbeszélése. A kísérlet elvégzése előtt az általános iskolában tanult és begyakorolt vonatkozó munkabiztonsági és balesetvédelmi szabályok A házi feladatként az áltudományokról írt jellemzők tanár által irányított frontális összefoglalása és leírása. Ennek nyomán a természettudományok áltudományokétól eltérő jellemzőinek közös megfogalmazása és leírása.

Tanár által irányított osztályszintű frontális problémamegoldás. A következtetések levonása után a természettudományos problémamegoldás általános sémájának rögzítése a füzetben. Tanulói kísérlettervezés kooperatív csoportmunkában. A tervek megbeszélése, valamint a vonatkozó balesetvédelmi és munkabiztonsági szabályok ismétlése frontálisankiosztása, beragasztása a füzetbe egyénileg. A kísérletek elvégzése, a tapasztalatok feljegyzése, megvitatása és magyarázata csoportmunkában.

Az eredményekből a következtetés levonása és Az előző órán kiosztott táblázat ld. Ennek kapcsán az általános iskolában a sav-bázis reakciókról tanultak lényegének és a modellezés fogalmának felelevenítése. A kísérletek tervének osztályszintű megbeszélésekor meg kell egyezni abban, hogy minden csoport a tanári kísérlet elvégzése után megmaradt oldat referenciaanyag színének eléréséig csöpögteti a lúgoldatot mindkét saját ecetoldatába, és közben mindkét esetben gondosan megszámolják az.

Problémafelvetés: Miért kellett az egyes csoportoknak különböző cseppszámú NaOH-oldatot adni azoknak a poharaknak a tartalmához, amelyeknek mindegyikébe 2 csepp ételecetet tett a tanár? Ötletbörze után a mérési hibák okainak, típusainak és csökkentésük módjainak magyarázata, lejegyzése a füzetbe. A tanár által frontálisan irányított, ötletbörzével és vitával megvalósított problémamegoldás. A tanári magyarázat megértése a mérési hiba természetéről, típusairól és csökkentésének módjairól.

Összefoglaló táblázat készítése közösen a táblán és lejegyzése a füzetbe. A mérési hibák típusainak szemléltetése a céltáblás ábra 3. A házi feladat kijelölése. Házi feladat: a tankönyv megfelelő részeinek megtanulása és a munkafüzet feladatainak megoldása. A következő gondolatkísérlet elvégzése, a lehetséges kimenetelének összefoglalása pár mondatban: Mi történne, ha holnapra mindenki elfelejtené a kémiát?

Az összefoglalás frontálisan történik. A házi feladatot a tanulóknak egyénileg kell megoldaniuk, de kifejezetten célszerű, ha előzetesen egymás között beszélgetnek róla. Tankönyv, munkafüzet esetleg Szorgalmi feladatként a házi feladat témájából novellaírás is kijelölhető. A legjobban sikerült novellák kézírásban, nyomtatásban vagy elektronikus formában közzétehetők.

Egyes áltudományokkal kapcsolatos néhány kérdés Oxigénnel dúsított víz: Hogyan kerül az oxigén a levegőből a vérbe?