B lap kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 231314431
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,99

MAGYARÁZAT:B lap kitoltesi utmutato

A jelentkezést a Főiskola a határnap elmulasztása esetén visszautasíthatja. A jelentkezési lapot valósághűen, a rendelkezésre álló igazoló dokumentumok alapján kell kitölteni. A külföldi állampolgárokra vonatkozó részeket értelemszerűen csak a külföldi állampolgárok töltsék ki. A jelentkezési lapon a kérelmek és nyilatkozatok esetén a felsorolások előtt lévő jelölőnégyzetekbe vagy -karikákba történő kattintással lehet a megfelelő lehetőséget kiválasztani.

Vannak olyan pontok, ahol csak egy válasz jelölhető ki, van ahol több. Más helyen legördülő menüből kell választani, illetve szövegmezőben írásos formában kell megadni a szükséges adatokat. A középfokú végzettségre vonatkozó nyilatkozat. Csak egy lehetőség választható. A Az oldal az elismerési eljárás szabályai mellett tartalmazza azoknak az államoknak a felsorolását is, amelyek érettségi bizonyítványai a magyar érettségi bizonyítvánnyal eleve egyenértékűek.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Magyarországgal szomszédos valamennyi állam érettségi bizonyítványa is ilyen okmánynak minősül. A külföldi állampolgárságú jelentkező nyilatkozata a részére felsőoktatási jogosultságokat biztosító tényekről. Több lehetőség is választható. Az adatokat a Főiskola az államilag finanszírozott képzésre való jogosultság vizsgálatához kéri. A Főiskolán külföldi állampolgárságú jelentkezők államilag finanszírozott képzésben - az egyéb feltételek fennállta esetén - az Magyar állami ösztöndíj adományozásán alapuló jogosultsággal járó képzést a Főiskola jelenleg nem folytat.

A költségtérítéses képzésre történő felvétel lehetőségét a 6. A pont a felvételi kérelem szövegét, ezen belül a jelentkezőnek a tanulmányok finanszírozási formájára vonatkozó kérelmét tartalmazza. Kérjük, hogy ezt a tájékoztatást több ízben, részletesen is olvassák végig!

Esetükben a Főiskola a jelentkezési lapon közölt adatok és a bemutatott okmányok alapján külön megvizsgálja, hogy államilag támogatott képzésre való felvételükre csakugyan nincs-e lehetőség. Az államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre történő felvétel kérdésében a Főiskola a jogszabályi rendelkezések, saját szabályzata és a felvételi eljárásban megállapításra kerülő rangsor alapján dönt.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a finanszírozási forma költségtérítésesre változtatására a 6 féléves képzési idő alatt a felsőoktatási törvény minden intézményre érvényes rendelkezései alapján egyrészt a tanulmányi előrehaladás függvényében, másrészt akkor kerül sor, ha ezt a felsőoktatásban államilag támogatott finanszírozott képzésben előzetesen, párhuzamosan stb.

A jelentkező számára az 1. Hallgatói jogviszonyt korábban még nem létesített, illetve államilag támogatott finanszírozott felsőoktatási képzésben még részt nem vett jelentkezők, amennyiben tanulmányaikat a teljes 6 féléves képzési idő alatt államilag támogatott képzésben kívánják folytatni, aggály nélkül jelöljék meg az 1. A párhuzamos képzésben eltöltött államilag támogatott időt olyan hallgatók esetében kell figyelembe venni, akik más felsőoktatási intézménnyel már hallgatói jogviszonyban állnak, illetve más felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyba lépnek, feltéve, és csak akkor, ha a két jogviszony létesítése között kettőnél több félév a különbség.

Más jelentkezőket a párhuzamos képzésre vonatkozó szabályok nem érintenek. Nyilatkozat szakirányi tanulmányokról. A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a megjelölt szakirányok indításáról a jelentkezők létszáma és a felvételi eljárás egyéb adatai alapján eltérő döntést hozzon. Felsőoktatási intézményekben folytatott egyes tanulmányok. A szakpáros képzés egy képzésnek minősül. Többciklusú képzés alapképzési és mesterképzési ciklusa két képzésnek, osztatlan egységes képzése egy képzésnek minősül.

Egy képzés adatait egy keretben kell feltüntetni, kivéve, ha a képzés folyamán az alkeretekben kért bármely adat megváltozott. Ez esetben [pl. Ekkor meg kell nyitni a Felsőoktatási tanulmányok 2. A kért adat az idegennyelv-ismeret alapján adandó többletpontok megállapításához szükséges. A felvételi eljárás során a többletpontokra nem jogosító nyelvismeret kivételes esetben mérlegelési körbe vonható a felsőoktatási képzésben történő részvételre való alkalmasság vizsgálata során. Államilag elismert állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt idegennyelv-ismeretnek minősül az ilyen bizonyítvánnyal jogszabály alapján egyenértékű okirat pl.

Az adatokat ilyen okirat birtoklása esetén is kérjük megadni. Felhívjuk a figyelmet, hogy felsőoktatásban, közoktatásban szerzett végzettséget igazoló okirat oklevél, érettségi bizonyítvány alapján a felvételi eljárásban csak egy jogcímen szerezhetők többletpontok. Végzettségi szintet és nyelvismeretet egyaránt igazoló okirat esetén a Főiskola a két jogcím közül a jelentkező számára kedvezőbb alapján állapítja meg a többletpontok számát.

Államilag akkreditált nyelvvizsga központok. Korábbi tanulmányok beszámítására vonatkozó kérelem. A kérelem külföldi felsőoktatási intézményben teljesített tanegységek alapján is előterjeszthető. A kérelem előterjesztésének szándéka esetén a jelentkező - részletes tájékoztatás céljából - lépjen kapcsolatba a Főiskola Tanulmányi Osztályával!

Hátrányos helyzetűek tanulmányait segítő programban való részvétel. Csak egy lehetőség választható! A nyilatkozat a felvételi kérelem elbírálása szempontjából közömbös, azonban a képzés folyamán csak akkor adható kedvezmény, ha a már rendelkezésre álló szakvéleményt a felvételi jelentkezéskor jelezte a hallgató. Amennyiben a képzés megkezdésekor még nem ismert a hátrányos helyzet, természetesen a kivizsgálást követően is beadható a szakvélemény és igényelhetőek az esélyegyenlőséget biztosító kedvezmények.

A Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő program keretében a jelentkező a főiskolán folytatott felsőfokú tanulmányai során mentori feladatokat ellátó hallgató személyes segítségét veheti igénybe ügyeinek intézése során. Hátrányos helyzetűnek minősül a jelentkező, aki a a középfokú tanulmányai során átmeneti vagy tartós nevelésbe vett vagy állami gondozott volt, vagy b a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, illetve kiegészítő családi pótlékban részesült és a törvényes felügyeletet gyakorló szülei tanulmányaikat legfeljebb az iskola 8.

A csatolandó mellékletek XII. A jelentkezéshez: Középiskolai bizonyítvány fénymásolata a magyar közoktatás Az oklevél másolata kötelezően csatolandó, az egyéb okmányoké pedig a rendelkezésre állásuknak megfelelően. A jelentkezési lap IX. A mellékletek teljes körűen csatolandók, igazodva természetesen ahhoz a körülményhez, hogy a jelentkező szakvéleménnyel igazolt fogyatékos-e! A mellékletek teljes körűen csatolandók, igazodva természetesen ahhoz a körülményhez, hogy magyar vagy külföldi tanulmányok beszámítására irányul-e a kérelem.

Jump to navigation. Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése. Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja. Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.

Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg. Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Az adatok nem módosíthatóak! A jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekre telefonon tudunk választ adni. A középfokú végzettségre vonatkozó nyilatkozat Csak egy lehetőség választható. Felvételi kérelem A pont a felvételi kérelem szövegét, ezen belül a jelentkezőnek a tanulmányok finanszírozási formájára vonatkozó kérelmét tartalmazza. Nyilatkozat szakirányi tanulmányokról Csak egy lehetőség választható.

Felsőoktatási intézményekben folytatott egyes tanulmányok A szakpáros képzés egy képzésnek minősül. Idegennyelv-ismeret A kért adat az idegennyelv-ismeret alapján adandó többletpontok megállapításához szükséges. Államilag akkreditált nyelvvizsga központok Korábbi tanulmányok beszámítására vonatkozó kérelem Csak egy lehetőség választható.

Hátrányos helyzetűek tanulmányait segítő programban való részvétel Csak egy lehetőség választható! Bizonyítványról leckekönyvről stb. A csatolandó mellékletek: A csatolandó mellékletek XII. A jelentkezési lap XII.

See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Dec 4, SlideShare Explore Search You. Submit Search. Home Explore. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upcoming SlideShare. Like this document? Why not share! A Felbontas Toelteni: 10 Tippek Szo Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Laszlo Farkas Follow. Published in: Sports. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Be the first to like this.

No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Bas adatlap kitöltéséhez Az adatlapot az illetéktörvény szerint bejelentésre kötelezett személynek kell ingatlan ajándékozása vagy ingatlan visszterhes vagyonszerzés útján történő megszerzése esetén a vagyonszerzést megalapozó okirat ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásával egyidőben kitöltve benyújtania.

Az adatlapon kell bejelenteni a vagyonszerzés esetén a vagyont szerző személy, b visszterhes ingatlanátruházás esetén - az ingatlannak kizárólag közérdekű célra történő megvásárlása, illetve a kizárólag magánszemélyek által kötött tartási, életjáradéki és öröklési szerződés keretében történő ingatlanátruházás kivételével - az ingatlant értékesítő személy, c az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogról ellenérték fejében való lemondás, ilyen jog visszterhes alapítása, átruházása átengedésemegszüntetése esetén a bevételt szerző személy adóazonosító számát, ennek hiányában magánszemély esetén a természetes személyazonosító adatait és lakcímét, más adózó esetén a nevét, székhelyét.

Ha a bejelentés az adóazonosító számot, illetőleg ennek hiányában az azonosító adatokat nem vagy hiányosan tartalmazza, az ingatlanügyi hatóság a kérelmezőt határidő megjelölésével felhívja a hiányok pótlására. Elutasítja a kérelmet az ingatlanügyi hatóság, ha a felhívás ellenére határidőn belül nem pótolják a hiányosságokat. A vagyonszerző a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozhat az őt megillető illetékkedvezményre, - mentességre vonatkozó adatokról.

Az adatlapot vagyonszerzést megalapozó okiratonként szerződésenként, hatósági, bírósági határozatonként stb. Az adatlapot csak ingatlanok vonatkozásában kell kitölteni, azon ingó vagyontárgy feltüntetésére nincs lehetőség. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatlapot okiratonként valamennyi vagyonszerző személynek külön-külön kell kitöltenie, visszterhes vagyonszerzés esetén valamennyi értékesítőre vonatkozó adatot is be kell jelenteni, és az adózás rendjéről szóló Amennyiben a vagyonszerző kedvezmény, mentesség igénybevételére irányuló kérelmet kíván előterjeszteni, azt az adatlapon jelezheti.

Amennyiben az adatlap az adóazonosító jelet, illetőleg ennek hiányában a természetes személyazonosító adatokat nem magyar állampolgár esetén az állampolgárságot nem, vagy hiányosan tartalmazza, az ingatlanügyi hatóság hiánypótlásra szólít fel, melynek elmulasztása esetén az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzési kérelmet elutasítja. Főlap Az 1. Itt kell feltüntetnie a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy által esetlegesen bejelentett, magyarországi kézbesítési meghatalmazott adatait is.

Ha az adatlapot a törvényes képviselő vagy a meghatalmazott tölti ki és írja alá, akkor az adatlaphoz csatolni kell a képviseletet igazoló dokumentumot is. Ezt a tényt az erre a célra szolgáló kódkockában X-szel kell jelölni.

A magánszemély adózó képviselőjének személyét az Art. Az Art. A magánszemély törvényes képviselője szülő, gyám vagy gondnok lehet. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az állami adóhatóság előtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti.

E személy szerepe mindössze az, hogy az adóhatóság a kézbesítési meghatalmazotton keresztül tartja a kapcsolatot az adózóval. A kézbesítési meghatalmazotti státusz önmagában nem jogosítja fel a kézbesítési meghatalmazottat arra, hogy az adózó nevében eljárjon, azonban ha az általános szabályok szerinti képviseleti jogosultságát igazolja, nem tagadható meg tőle az eljárás.

Mindezek 3. Amennyiben magyarországi kézbesítési meghatalmazottat jelentett be, úgy kérjük, hogy ezt a megfelelő kódkockában X-szel jelölje, továbbá csatolja az ezt igazoló meghatalmazást is. Az adóhatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló Amennyiben a képviseleti jogosultság nem állapítható meg, a képviselő eljárását - az erre irányuló hiánypótlási eljárás eredménytelensége esetén - visszautasítja.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőjének képviseleti jogosultság igazolására érvényes cégkivonat, cégmásolat, cégbizonyítvány illetve aláírási címpéldány másolatának bemutatása is kérhető a képviseleti jogosultság ellenőrzéséhez. A vezető tisztségviselő személyének megváltozása esetén a cégnyilvántartásba még be nem jegyzett vezető tisztségviselő képviseleti jogosultságát a megválasztásáról szóló taggyűlési határozattal és a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemmel is igazolhatja.

A cégvezető képviseleti jogosultságát a társaság legfőbb szervétől tagok gyűlése, taggyűlés, közgyűlés származó határozattal igazolja. A betéti társaság kültagja képviseleti jogosultságát a társasági szerződéssel, a tagok gyűlésétől vagy a beltagtól származó felhatalmazással igazolja. Amennyiben a beltag kiválása miatt a betéti társaságnak nem maradt ügyvezetésre illetve képviseletre jogosult tagja, a kültag jogosult a képviseletre, ebben az esetben a beltag kiválását kell megfelelő módon igazolni.

Egyéb szervezet esetén a képviseleti jogosultság az adott szervezetről szóló jogszabály szerinti dokumentummal igazolható. Felszámolás esetén a vezető tisztségviselő képviseleti joga megszűnik, a vonatkozó jogszabály alapján a gazdálkodó szervezet vagyonával összefüggő kérdésekben képviselőnek a felszámoló minősül.

Végelszámolás esetén a képviselet hatósági határozaton alapul, ha a képviselőt a cégbíróság rendeli ki, egyéb esetben a végelszámoló többnyire a cég korábbi képviselője. Végelszámolói minőségét azonban ez esetben igazolnia kell. Az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti.

Az állandó meghatalmazás, megbízás - a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl - az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be. Ha az állandó meghatalmazást, megbízást az adózó képviselője jelenti be, az adóhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti.

Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentéstől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.

Benyújtani csak azokat a lapokat kell, amelyeket kitöltött. Az adatlap első oldalát kell aláírni, mellyel a vagyonszerző vagy képviselője meghatalmazottja az adatok valódiságát, hitelességét igazolja. Aláírás hiányában az adatlap nem fogadható el. A vagyonszerző vagy képviselője meghatalmazottja neve, szülő törvényes képviselő vagy meghatalmazottja neve helyén kérjük, hogy nyomtatott nagy betűkkel a vagyonszerző, illetve - képviselet esetén - törvényes képviselőjének vagy meghatalmazottjának családi és utónevét szíveskedjen beírni, az esetleges cím dr.

Amennyiben a vagyonszerző képviselővel jár el, kizárólag a képviselő nevét kell feltüntetni, képviselet hiányában csak az adózó nevét. A vagyonszerző vagy képviselője meghatalmazottja aláírása, szülő törvényes képviselője vagy meghatalmazottja aláírása" helyén kérjük, hogy a vagyonszerző, illetve - képviselet esetén - a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja szíveskedjen aláírni az adatlapot.

Amennyiben a vagyonszerző képviselővel jár el, kizárólag a képviselőnek, képviselet hiányában csak az adózónak kell aláírnia az adatlapot. Nem kell a meghatalmazást csatolni abban az esetben, ha a kitöltő személy az állami adóhatósághoz bejelentett állandó meghatalmazott és meghatalmazása az illetékkel kapcsolatos eljárásokra is kiterjed, illetve a meghatalmazott állami adóhatóság előtti képviseleti jogosultságát a vagyonszerzést tanúsító okiratba belefoglalták.

Ezt a tényt az erre szolgáló kódkockában jelölni szükséges. Kérjük, hogy szíveskedjen rögzíteni a vagyonszerző adóazonosító számát adóazonosító jelét vagy adószámát. Amennyiben a vagyonszerző nem rendelkezik adóazonosító jellel, úgy ezt a B számú lapon a 6. Amennyiben több ingatlanra vonatkozóan történt vagyonszerzés egy jogügyleten szerződés, egyéb okirat belül, a lapokat külön-külön, helyrajzi számmal rendelkező ingatlanonként kell kitölteni.

Az ingatlan címénél az irányítószám, és a település nevének kitöltése kötelező. A további adatokat akkor kell kitölteni, ha az ingatlannak van pontos címe. A vagyonszerzést tanúsító okirat keltének napja a jogügylet felek által történő aláírásnak a napja, más irattal, bírósági, hatósági határozattal történő vagyonszerzés esetén az okirat keltének napja. Kitöltése kötelező. Az ingatlan vagyonszerző által megszerzett tulajdoni hányadának forgalmi értékére vonatkozó rész kitöltésének elsődleges célja, hogy olyan esetben, amikor a vagyonszerzés alapjául szolgáló okiratban az ingatlan értéke nem került rögzítésre pl.

Abban az esetben, ha a vagyonszerzés alapjául szolgáló okiratban a felek ellenértéket kötöttek ki, vagy az ingatlan értékét meghatározták, akkor fő szabály szerint forgalmi értékként ezen értéket kell rögzíteni. A forgalmi érték meghatározásakor figyelembe kell venni azt is, hogy az általában elérhető ár jellemzően bruttó, tehát általános forgalmi adót is magában foglaló értéket jelent, önmagában azon körülmény, hogy az általános forgalmi adót a vagyonszerző nem fizet, vagy nem az eladónak fizeti meg, nincs kihatással az ingatlan forgalmi értékére.

Amennyiben a vételár, ellenérték a szerződésben okiratban külföldi pénznemben van meghatározva, úgy az erre szolgáló kódkockákba kell beírni azt az összeget, ami a vagyonszerző által megszerzett tulajdoni hányadra vonatkozik, majd a következő három kódkockába jelölni kell a pénznemet.

A külföldi pénznem meghatározott ellenértékét az illetékkötelezettség keletkezésének napján szerződés megkötésének napja, ingatlannak, vagyoni értékű jognak bírósági, hatósági határozattal történő megszerzése esetén a határozat jogerőre emelkedésének napja érvényes középárfolyam alapján számolja át forintra az adóhatóság. Ha az állami adóhatóság az adózó által bejelentett forgalmi értéket elfogadja, úgy az illeték kiszabása ezen érték alapulvételével fog történni.

Amennyiben az adóhatóság a bejelentett értékkel nem ért egyet, a forgalmi értéket a jogszabály által meghatározott módon az állami adóhatóság állapítja meg. A szerzés jogcímének kitöltése kötelező. Ugyanazon ingatlanra egy lapon csak egy szerzési jogcímet lehet megjelölni. Visszterhes vagyonszerzési jogcímhez tartoznak azok a vagyonszerzések, ahol visszteher mellett ellenérték fejébentovábbá öröklési és ajándékozási illeték alá nem eső más módon történik az illetékköteles vagyonszerzés.

Ellenérték a készpénz, értékkel bíró ingatlan csereingó vagyontárgy, valamint minden értékkel bíró jog és kötelezettségvállalás. Egyéb jogcím - melyet visszterhes jogcímként kell megjelölni - lehet például: elbirtoklás, ráépítés, beépítés stb. Ajándék jogcímhez tartoznak azok a vagyonszerzések, melyek ajándékozás útján történnek. Ugyanazon az ingatlanon többféle jogcímen visszteher, ajándék történő jogszerzés esetén ezen lapot annyiszor kell kitölteni, ahány jogcímen történt ugyanazon ingatlan tekintetében a jogszerzés.

Nem kell benyújtani a Bas adatlapot a házassági vagyonközösség ideje alatt közösen szerzett ingatlan esetében, amennyiben az ingatlanra kizárólag az egyik házasfél tulajdonjoga van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba és a tulajdonviszonyok rendezése érdekében kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartási eljárást. Nem kell benyújtani továbbá az adatlapot akkor sem, ha eredeti állapot helyreállítása, részleges helyreállítása történik illetve a korábban megkötött szerződést felbontják.

A B adatlap benyújtása a fentiekre figyelemmel a következő vagyonszerzési okiratok kapcsán szükséges: 6. Amennyiben az ingatlanhoz földterület és felépítmény is tartozik pl. Ha a vagyonszerzés tárgya kizárólag vagyoni értékű jog, a mezőt abban az esetben is ki kell tölteni.