Utmutato a pedagogusok minositesi rendszerehez 5 javitott valtozat ovoda


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 671445041
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,27

MAGYARÁZAT:Utmutato a pedagogusok minositesi rendszerehez 5 javitott valtozat ovoda

Tóth Klára kommunikációs munkatárs. A kiadvány elektronikus formában a weboldalon kerül közzétételre. A minősítési rendszer Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit?. Pedagógus I. F Melyek a pedagógus feladatai? G Melyek a minősítőbizottság feladatai? H Mit jelent az összegző értékelés? I A minősítési elemek közül melyek azok, amelyekkel a pedagógusnak érdemes tisztában lennie?

Mit kell tudni az e-portfólióról? A Mit jelent az, hogy készítőjének reflexióival kiegészítve? Milyen részekre tagolódhat a reflexió? B Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni annak alátámasztására, hogy a pedagógus elérte az egyes kompetenciaterületeken a megfelelő szintet? Az e-portfólió tartalmi elemei Milyen dokumentumok alkotják a nevelő-oktató munka dokumentumait?

Az intézmény a pedagógus jelenlegi munkahelyének rövid bemutatása A szakmai életút értékelése A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai Példák az alap- és szabadon választható dokumentumok és a kompetenciák összefüggéseire. Hogyan győződhet meg a pedagógus arról, hogy mind a nyolc kompetencia birtoklásának alátámasztására feltöltött dokumentumokat?

Milyen nyelven készüljenek a dokumentumok, ha idegen nyelv szakos a pedagógus, vagy két tanítási nyelvű képzésben dolgozik? Milyen formátumban készüljenek a dokumentumok? Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz, hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? C Hogyan készül az e-portfólió? Az első lépés: a célok azonosítása, a használható dokumentumok körének behatárolása 39 2. A második lépés: a dokumentumok gyűjtése, elkészítése A harmadik lépés: a válogatás A negyedik lépés: a reflexiók megírása, végleges formába öntése Az ötödik lépés: az e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése, kitöltése A hatodik lépés: az e-portfólió teljes anyagának feltöltése A hetedik lépés: az e-portfólió véglegesítése D Hogyan értékelik a pedagógus kompetenciáit az e-portfólió dokumentumai alapján?

E Mi történik az e-portfólió dokumentumainak áttekintése után? A Mi a látogatás célja? Kik a szereplői? D Mi az óra vagy a foglalkozás látogatásának menete? Hogyan történik a látogatás egyeztetése? Hogyan történik az óra vagy a foglalkozás megfigyelése és elemzése? Melyek a látogatás dokumentumai? Milyen etikai és jogi megfontolásokat kell szem előtt tartani a minősítés során? A minősítési rendszer A pedagógus-előmeneteli rendszer a pedagógus szakmai munkájának színvonalát és az alapfeladatokon túlmutató szakmai teljesítményét jutalmazza a különböző minőségi fokozatokba való besorolással, a fokozatokhoz rendelt fizetésemeléssel és a magasabb presztízsű szakmai feladatok ellátásához szükséges jogosultság megadásával.

Az előmeneteli rendszer a hangsúlyt a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi, és összekapcsolja a szaktanácsadást, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést tanfelügyeletet és a minősítési eljárást a nevelés-oktatás minőségének javítása érdekében. A mesterpedagógusok és a kutatótanárok tapasztalatára és munkájára számít a szaktanácsadás, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a minősítési eljárás is.

További részletek az Útmutató 1 harmadik, javított változatában: V. Milyen pedagógus-előmeneteli rendszerre van szükség? Mi a célja a minősítési rendszer bevezetésének? Hogyan épül fel a minősítési rendszer? A A pedagógus-életpálya szakaszai, a minősítési rendszer fokozatai Mit minősít a minősítővizsga és a minősítési eljárás?

Pedagóguskompetenciák, fejlődési szintek, indikátorok, a Pedagógus II. Hogyan minősítik a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban a pedagógusok kompetenciáit? A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok, illetve a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg a pedagógus tevékenységéről kapott dokumentumok és a személyes tapasztalatok alapján. A Ki vesz részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban?

Elnöke az OH által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt.

Tagjai az OH által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt a továbbiakban szakos szakértőtovábbá a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott vezetői, magasabb vezetői megbízással rendelkező, vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott alkalmazott a továbbiakban intézményi delegált.

Az intézményvezető ide értve a Gyvt. Továbbá az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó kijelölheti képviselőjét, aki véleményezési joggal részt vehet az óra- vagy foglalkozáslátogatáson és a portfólióvédésen. Továbbá a gyakornok minősítővizsgája esetében az óra, foglalkozás látogatásán és megbeszélésén a mentor is részt vehet.

Amennyiben az OH kirendeli, a minősítésen jelen lehet a minőségbiztosítási auditor, aki a minősítési folyamat ellenőrzését végzi. Minősítőként csak a minősített pedagógussal azonos vagy magasabb fokozatba besorolt, azonos munkakörben legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet részt a minősítővizsgán és a minősítési eljárásban.

Tanár minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagja végzettségének és szakképzettségének azonosnak kell lennie az értékelt tanár a minősítésre való jelentkezésében megjelölt tantárgy tanítására jogosító végzettségével és szakképzettségével. Szakképző iskolában foglalkoztatott pedagógus esetében, ha ez a feltétel nem teljesíthető, a minősítőbizottság egyik tagja olyan személy, aki az Nkt ában vagy 3.

Ilyen személy hiányában a szakképesítésért felelős miniszter által delegált, az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéken szereplő személyt kell felkérni. A miniszterrel pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátására köznevelési szerződést kötött egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézmény pedagógusának minősítése esetén a bizottság elnökeként csak az jelölhető ki, aki az egyház által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény által jóváhagyott szakértői jegyzéken szerepel.

A szakértő, intézményvezető, intézményi delegált nem működhet közre hozzátartozójának minősítővizsgáján, minősítési eljárásában, illetve nem vehet részt olyan személy minősítésében, akivel kapcsolatban az eljárás elfogulatlan lefolytatása egyéb okból nem várható el. A portfólió feltöltése, a portfólió előzetes vizsgálata, ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását a foglalkozás vagy az óra látogatása, az információk értékelése, felkészülés a portfólióvédés lebonyolítására, ennek során a feltöltött portfólió alapján megfogalmazott kérdések eljuttatása a pedagógus részére, a portfólióvédés előtt legalább hét nappal tól öt nappalvalamint a portfólióvédés.

C Melyek a minősítési eljárás tartalmi elemei részei? A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Ha a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése.

Ettől eltérően a Gyvt. D Mit és hogyan értékelnek a minősítővizsgán, a minősítési eljáráson? Az eljárásrend lépései a minősítővizsga esetén 5 A 2 év gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy ha a gyakornoki idő a tanítási évet követő nyári szünet alatt jár le, a tanítási év május hónapjában.

Tanár esetén az általa tanított tantárgyak közül a minősítővizsgára kiválasztott, a jelentkezéskor legalább heti két órában tanított tantárgyat kell megjelölni. Az e-portfólió elkészítésére, minősítésre való felkészülésre a gyakornoki idő alatt a mentor közreműködésével kerül sor. Ha a minősítővizsga kijelölt időpontja a minősítési év szeptember 1-jét követő időszakra esik, a pedagógus a minősítés évének augusztus Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Jelölt Minősítőbizottság A jogviszony létesítésekor Jelentkezési lapon a Az OH az általa működtetett írásban tájékoztatja a minősítés évét megelőző informatikai támogató rendszer gyakornokot a év április ig segítségével kijelöli a minősítőbizottság minősítővizsga kezdeményezi a elnökét, tagját.

A módosításokat a Áttekintik az intézményvezető rendeletben meghatározott Elkészíti az e-portfóliót. OH által működtetett foglalkozásokra vonatkozó Kijelöli és az informatikai informatikai támogató megállapításokat és az országos támogató rendszerben rendszerbe. Ha a pedagógiai-szakmai ellenőrzés rögzíti a minősítővizsgán minősítővizsga kijelölt összegző megállapításait.

A jelölt minden szükséges tájékoztatást megkap a minősítővizsga módszereiről, eszközéről, lefolytatásáról. Előzetes felkészülés: A pedagógus e-portfóliójának áttekintése, a kompetenciák értékelése. A bizottság tagjai kérdéseket állítanak össze az e-portfólió előzetes értékelése alapján, a kérdéseket eljuttatják a pedagógushoz a védés előtt 7 nappal tól a védés előtt 5 nappal.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó részeinek áttekintése. A portfólióvédés előtt hét nappal tól öt nappal megismeri az e-portfóliója alapján hozzá intézett kérdéseket. A minősítővizsga lefolytatása a minősítőbizottság előtt. Egyezteti a minősítővizsga részletes menetét.

A minősítővizsga módszerei: Az e-portfólió előzetes vizsgálata. A pedagógus által tartott szakórák, foglalkozások látogatása, megbeszélése. Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentumok elemzése és a hozzájuk kapcsolódó szakmai megbeszélés képezi a kompetenciák értékelésének az alapját.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének megismerése. Az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése. Felkészülés a védés lebonyolítására. A minősítőbizottság tagjai elkészítik a pedagóguskompetenciák értékelését, majd az elnök elkészíti és feltölti az összegző értékelést lásd az összegző értékelés táblázatát az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe.

A kompetenciák értékelése az e-portfólió és védésének alapján. Összegző értékelés, dokumentáció. Az e-portfólió védésének lebonyolítása, a kompetenciák értékelése az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján. A Pedagógus I. Értékelés: megfelelt, Pedagógus I. Az eljárásrend lépései a minősítési eljárásnál Pedagógus I. Pedagógus II. Megvalósuló tevékenységek Intézményvezető Jelölt Minősítőbizottság A jogviszony létesítésekor írásban tájékoztatja a pedagógust a minősítési eljárás esedékességéről.

Rögzíti a minősítési eljárás esedékességét az OH által Jelentkezési lapon a minősítés évét megelőző év április ig kezdeményezi a minősítési eljárást az intézményvezetőnél. Az OH az általa működtetett informatikai támogató rendszer segítségével kijelöli a minősítőbizottság elnökét, tagját. A minősítési eljárásra történő jelentkezést az adott év április áig kezdeményezi a pedagógus az intézményvezetőnél megjelölve a minősítés során elérni kívánt fokozatot, tanár esetén az általa tanított tantárgyak közül a minősítési eljárásra kiválasztott, a jelentkezéskor legalább heti két órában tanított tantárgyat.

Az e-portfólió elkészítése. Ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja a minősítési év szeptember 1-jét követő időszakra esik, a pedagógus a minősítés évének augusztus A módosításokat a rendeletben meghatározott módon elvégzi. Május éig rögzíti a jelentkezést az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben.

Kijelöli és az informatikai támogató rendszerben rögzíti a minősítési eljáráson részt vevő intézményi delegált személyét. Az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rögzített eredményeit ellenőrzi, összeállítja és feltölti az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga feltételeit.

A kiegészítő útmutató csak az óvodai. Az ötödik lépés: az e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése, kitöltése. Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az. Lépésről lépésre A prezentáció ismertetése diánként. A reflexió tagolása: Leírás: a pedagógiai helyzet leírása, pl. Az Útmutató harmadik, javított változatának ismertetése, a portfóliókészítés. Az ötéves önértékelési program készítésének határideje: az 5. Kézikönyv óvodák számára: — Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez.

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által. Első megfogalmazásban elsősorban szak gimnáziumi pedagógusoknak szólt. Az intézmény feladatellátási neve, helye, címe. A képzést követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni, 1- 5 oldal. Gyermekeink szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a. Harmadik, javított változat — Óvodai kiegészítő útmutatójában. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése.

Pedagógusi önértékelés, dokumentumok előkészítése, feltételek megteremtése, utó-feladatok. A Belső Önértékelést TámogatóMunkacsoport létszáma: 5 fő. A portfólió elemeinek kapcsolatát az útmutató 9. Előszó a módosított tanfelügyeleti kézikönyv használatához. Az Útmutató második, javított változata már nem tartalmaz ajánlásokat a.

Kedves Kollégák, Szülők és Gyermekek! OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a. A közalkalmazott közvetlen felettesének feladata. Minősítő vizsga: a gyakornok a gyakornoki idő lejárta előtt minősítő vizsgát tesz.

Oktatási hivatal, Negyedik, javított változat. Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek száma összesen, 5. Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói. A pedagógus előmeneteli rendszer és a tanfelügyeleti. A vezetői ellenőrzés és értékelés részben beépül az önértékelési folyamatba. Nevelési programunk tartalmazza: 6.

Skip to content Home Betonszerkezetek Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 5 javított változat óvoda. Kapcsolódó rekordok: Gyakornoki szabályzat óvoda Gyakornoki szabályzat Óvodai neveléséves tervek. About The Author Perdo