Tanari kezikonyv matematika 8 felmero fuzet


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 473194080
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,89

MAGYARÁZAT:Tanari kezikonyv matematika 8 felmero fuzet

John D. A matematikusok nullájától a filozófusok űréig, Shakespeare-től az üres halmazig, az étertől a kvantumvákuumig. Izgalmas, új csillagászati felfedezésekről szerzünk tudomást, amelyek új megvilágításba helyezik a vákuum természetét és drámai hatását a Világegyetem tágulására. Világszerte ismert nevéhez rendkívülien gazdag szaktudományos életmű fűződik, s ezen túl egy új nézőpont érvényesítése: a fizikai jelenségek statisztikus valószínűségi jellegéből következő "rendezetlenségének" visszatükrözése a matematikai leírásban; valamint: egy új tudományág, a kibernetika megteremtése.

Norbert Wienernek megvannak az adottságai, hogy matematikai kutatásai és eredményei ismertetése mellett lebilincselően mutassa be igazi tudóssá érésének belső folyamatát. Gyermekkora és neveltetése jóvoltából csodagyerek volt, iskoláin valósággal úgy ellett végigrohannia: tizenkilenc éves korára doktorátust szerzett igen komoly egyéni problémákkal és társadalmi előítéletekkel kellet megküzdenie. Mindenhez érzékeny természet: minden - képzelt vagy valóságos - balsikerre fokozottan reagál, ami külső viselkedésében hol az önteltség, hol a túlzó szerénykedés egyaránt szerencsétlen formáit ölti Wiener a legnagyobb őszinteséggel számol be vívódásairól, műhelyproblémáiról, matematikai felfedezéseiről és sikereiről.

Könyve a tudósönéletrajz -irodalom kétségkívül egyik legkimagaslóbb eredménye. Mára a logika a számítástudomány anyanyelvévé vált, ezért e terület alapos ismerete nagyon fontos, sőt nélkülözhetetlen az informatikusok számára. Könyvünk célja, hogy megfelelő segédanyagot biztosítson a logika tanulmányozásához és megadja az alapot a logika további fejezeteiben való elmélyedéshez.

A matematikai logikába való bevezetés után bemutatja a logika számítástudományi alkalmazásait, elsősorban az automatikus tételbizonyítás módszereire koncentrálva. A feldolgozott témakörök korszerűek, megfelelő igényességgel mutatják be a témakör elméleti hátterét, ugyanakkor az informatikai, számítástudományi alkalmazások is kellő hangsúlyt kapnak. A sok példa és ábra, valamint a közérthető szöveg nagy mértékben segíti az olvasót a téma megismerésében.

Az extra dimenziókról, egzotikus részecskékről, párhuzamos világegyetemekről és az elemi húrokról szóló elképzelések elkápráztatták a nagyközönséget — és megragadták a szakemberek képzeletét. Ezek az elképzelések azonban nincsenek kísérletileg igazolva, és közülük némelyik, köztük a húrelmélet, látszólag nem is kecsegtet ilyen lehetőséggel. A területet mégis ezek a hipotézisek uralják, magukhoz csábítva a legtehetségesebb kutatókat és a finanszírozás jelentős részét, olyan légkört teremtve, amelyben az újonnan felbukkanó, más utat járó fizikusok sokszor hátrányba kerülnek.

Smolin felhívja rá a figyelmet, hogy ez a helyzet magát a tudományos fejlődést hátráltatja. Világosan, szenvedélyesen és mégis szakszerűen, közvetlen stílusban foglalja össze azokat a problémákat, amelyekkel szembe kell néznie a modern fizikának. Egyben felvázolja a lehetséges kiutat jelentő irányzatok biztató kilátásait. Lee Smolin fizikai tájékozottsága szokatlanul széleskörű és alapos, kritikus észrevételei pedig különösen mélyenszántóak, ezért állításának, mely szerint a húrelmélet felelős a valódi fejlődés megtorpanásáért a fundamentális fizikában az elmúlt negyed század során, komoly súlya van.

Érdemes végigolvasni ezt az izgalmas könyvet, és kialakítani saját véleményünket. Roger Penrose A húrelmélet gyengeségeinek komoly és alapos feltérképezése. New York Times. Kitér a lineáris egyenletrendszerek vizsgálatára és különleges megoldási módszereire, továbbá ismerteti a vektortereket és a vektortereken értelmezett lineáris transzformációkat.

A példatár minden feladat kidolgozott megoldásmenetét tartalmazza, magyarázó megjegyzésekkel, helyenként több megoldással. Használhatják a matematika iránt érdeklődő középiskolás diákok, műszaki egyetemek és főiskolák hallgatói, közgazdász hallgatók, közép- és felsőfokú intézetek matematika oktatói, a matematika gazdasági felhasználásával foglalkozó szakemberek. A sorozat könyveiben a szerzők középiskolai tanulóknak, továbbá főiskolai és egyetemi hallgatóknak adnak szerencsésen választott, bőséges példát, kidolgozott feladatokat.

Kívánatos, hogy a feladatokat mindenki igyekezzék előbb önállóan megoldani, és csak utána hasonlítsa össze az eredményt a könyvben található megoldásokkal. E könyvben a szerző a kombinatorikával, az események algebrájával, a valószínűséggel, a feltételes valószínűséggel, a valószínűségi változókkal és jellemzőikkel, a fontosabb eloszlásokkal és a nagy számok törvényével foglalkozik.

Ajánljuk a könyvet elsősorban egyetemi és főiskolai hallgatóknak és azoknak a középiskolás diákoknak, akik a reáltudományok terén kívánják folytatni tanulmányaikat. A díjnyertes filmet ihlető könyv, Sylvia Nasar nagy sikerű életrajza az emberi szellem drámája, melyben hihetetlen hányattatások során gyógyít és győzedelmeskedik a szeretet.

Huszonegy évese John Nash egy briliáns, vidám és meglehetősen különcként viselkedő diák a Princeton Egyetemen. Az órák látogatása helyett a nagy ötletet keresi és meg is találja: a közgazdaságtan addigi alapelveit megcáfolva megalkotja a racionális emberi viselkedésekre vonatkozó, máig leghatásosabbnak bizonyuló elméletet. Tíz évvel később, kiemelkedő matematikusi karrierjének csúcsán - és nem sokkal azután, hogy feleségül vesz egy gyönyörű fiatal fizikusnőt - drámai fordulat áll be életébe.

Idegei felmondják a szolgálatot, és kitör rajta a skizofrénia. A következő három évtizedet állandó érzékcsalódásoktól gyötörve, munkára képtelenül, többnyire ideggyógyintézetekben zárva éli le. Csendes, magába zárkózó, szellemszerű figura, aki időnként kísértetként kóborol a Princeton Egyetem folyosóin.

Hatvanévesen hirtelen újra kinyílik számára a világ, amikor skizofréniája soha senki másnál nem tapasztalt enyhülést mutat, majd a Nobel-díj Bizottság neki ítéli a legnagyobb tudományos elismerést. John Nasht felesége és kollégái végtelen türelme és szerete, valamint saját küzdeni tudása visszatéríti a szellemvilágból. Boldogság vagy tudomány?

Tehetségét elismeri egész Európa, de újabb s újabb sikerek után is boldogtalan, mert az otthoni "négy fal között" nem találja meg asszonyi hivatásának értelmét. Színhely: a XIX. Oroszországból, apjának palibinói házából indul a világhír felé a kis Szonya, patinás hangulatú német egyetemekre, s küzdelmes diákélet után onnan a stockholmi professzori katedrára. Magas matematikai szférákban élt, de az élet apró dolgain nem tudott eligazodni: boldogságát áldozta fel a tudományért.

Pedig - mint Kertész Erzsébet regényéből is kicsendül - e kettő: hivatás és szerelem, jól összeegyeztethető. Harmóniájuk: az igazi, a teljes boldogság forrása. Új kutatási módszerei, kognitív idegtudományi megközelítésmódja és modellalkotó képessége áttöréshez vezetett a számok agyi feldolgozásának kutatásában. Az angolul ben megjelent, tudományos közleményekben sokat idézett könyv rendkívül közérthető és olvasmányos formában, ugyanakkor tudományos alapossággal foglalja össze a számok agyi feldolgozására vonatkozó főbb ismereteinket.

A szerző nagy hangsúlyt helyezett a logikus, didaktikus felépítésre, így jól követhető a szerteágazó téma. Az első három fejezet az állatok! A második részben a nyelvi-szimbolikus számrendszerek tulajdonságait és a számtani műveletek tulajdonságait elemzi a szerző, majd a különleges matematikai tehetségek jellegzetességeivel foglalkozik.

A harmadik részben az idegtudományi megközelítés kerül előtérbe: megismerhetjük az agysérült betegeken végzett neuropszichológiai megfigyelésekből levont következtetéseket, a legmodernebb idegtudományi kutatási módszereket és agykutatási eredményeket. A legutolsó fejezet tágabb, filozófiai és matematikaelméleti kontextusba ágyazza a könyvben taglalt empirikus adatokat és az azokból levont következtetéseket.

Douglas R. Az is egyedülálló, ha egy műnek sikerül a külön életet élő, egymással semmilyen kapcsolatban sem álló távlatokat és tudásterületeket összekötni és érthetővé varázsolni. Ez a könyv - Gödel, Escher, Bach - ilyen mű. Egy briliáns egyéniség, egy komputertudós szórakoztató, paradox-szürreális dialógusokat, Escher képeit, Bach zenéjét, továbbá egy csomó gondolatot használ fel olyan területekről, mint a logika, a biológia, a pszichológia, a fizika, a zen-buddhizmus, a matematika vagy éppen a neurológia, annak érdekében, hogy a modern tudomány legmélyebb titkára rávilágítson: nyilvánvalóan képtelenek vagyunk arra, hogy megértsük a gondolkodás természetét.

Mindkét oldal szorosan kapcsolódik a klasszikus paradoxonokhoz, a matematikus Kurt Gödel forradalmi felfedezéseihez, a nyelv adta lehetőségekhez, a matematikai rendszerekhez, a komputerprogramokhoz, vagy az olyan művekhez, melyek képesek önmaguk végtelen tükrözésében önmagukról beszélni. Aki belefeledkezik e könyvbe, az valójában utazásra indul az emberi szellem csodálatos világába, egy olyan utazásra, amelynek során kalandok tömkelegét kell átélnie, és amelyről más emberként tér majd vissza.

E közel húszéves mű közreadásával a magyar könyvkiadás egy régi adósságát rója le a kiadó. Raymond M. Bármelyikkel érdemes elkezdeni Smullyan életművének megismerését, sőt azon belül is bárhol: ami pedig az előismereteket illeti, ahogy egy másik könyve előszavában írja nyilván azért, hogy már az elején kedvet csináljon a logikai paradoxonokhoz és magyarázatukhoz, amelyek ezen művében még a sorok között is hemzsegnek - most is elég, ha utáljuk a matematikát.

Persze, aki arra számít, hogy így is fogja letenni a könyvet, az bánjon vele nagyon óvatosan. Ahogy Martin Gardner jellemzi őt, Raymond Smullyan személyisége egyedülálló összetétele a filozófusnak, logikusnak, matematikusnak, zenésznek, bűvésznek, humoristának, írónak és lenyűgöző logikai feladványok szerzőjének. Az ateisták — kerül, amibe kerül — mindenképpen meg kell, hogy győzzék a keresztényeket arról, hogy az istenhit nem több gyerekes, primitív babonánál, amely csak árt a társadalmi haladásnak.

Így aztán üvöltöznek, egymás torkának esnek, vég nélkül csatáznak, míg a taoista bölcs békésen üldögél a folyó partján egy verseskötet, egy pohár bor vagy néhány ecset és paletta társaságában. Átadja magát a Tao élvezetének, és egy cseppet sem izgatja, létezik-e a Tao. A bölcsnek semmi szüksége rá, hogy bizonyítsa a Tao létezését, teljesen leköti annak élvezete.

A könyvben egyaránt találunk jól bevált régi, ill. A feladatok megfogalmazásában ismét szerepet kaptak lovagok és lókötők, őrült és egészséges vámpírok, remeték, királyok, varázslók, elmegyógyászok, ápoltak és álmodozók. Újra találkozhatunk Craig felügyelővel is, aki a világ első "matematikai regényében" - azaz A monte-carlói zár rejtélye című fejezetben - egy kombinációs zár titkos kódját szeretné barátainak segítségével megfejteni. Eközben olyan új és meglepő matematikai felfedezéseket tesz az Olvasóval együtt Gödel híres eldönthetetlenségi tételével kapcsolatban, melyek nemcsak a nagyközönsége, hanem a tudományos világ előtt is ismeretlenek voltak eddig.

Találunk benne beugratókat, humoros történeteket, könnyű, szórakoztató példákat és az utolsó néhány oldalon komoly, matematikai gondolkodást igénylő feladatokat. Mindezt a szerző oly lebilincselően adja elő, hogy nem tudunk ellenállni a kihívásainak, újra és újra megpróbáljuk megoldani a "feladványait".

Módszere igen csalafinta, egy-egy közismert feladattal kezdi a történetekbe bújtatott különböző fejezeteket, majd a könnyedén megoldott feladatokon csak egy kicsit csavar, állandóan ébren tartva a kíváncsiságunkat. Ebben a mesében Poe teljesen más képet fest Seherezádé végső sorsáról, mint Az ezeregyéjszaka meséi. Nekem azonban van egy jobb változatom - így a szerző: egy fejtörő mese, amely remélem, érdekli Önöket, és jól fognak szórakozni rajta.

Az első rész átvezet egy új területre, amelyet "kényszerlogikának" neveznek. Ezután néhány új logikai fejtörő, fortély, játék, gödeli kérdés következik, végül egy-két zavarba ejtő ellentmondással találkozhatnak. Nyomozni kell ügyükben! Szerencsénknek mondhatjuk, hogy Holmes oly tündökletesen vezeti le a rejtvényeket a könyv I. Így, mire a II. Kalandregény következik ekkor: Marston kapitány elrejtett kincsét kell Holmesnak előkerítenie, természetesen az elemzés eszközeivel, ám közben egy különös kettős gyilkosság ügye is megoldásra, sherlocki zsenialitásra vár.

Bizonyítást nyer itt, hogy az axiomatikus módszer nem "mindenható": az aritmetikát is magukba foglaló rendszerekről kiderül, hogy mindig akad bennük olyan állítás, amely a rendszer keretei között nem bizonyítható és nem is cáfolható, sőt a rendszer ellentmondás-mentessége sem. Smullyan, akinek nevét a Mi a címe ennek a könyvnek, A hölgy vagy a tigris és a Seherezádé rejtélye című nagysikerű kötetek szerzőjeként ismertük meg, a tőle megszokott világos, élvezetes stílusban nyújt bevezetést a logika ezen központi témakörébe.

Nem csupán Gödel eredeti gondolatmenetét követhetjük nyomon, de megismerkedhetünk az eredmények különböző általánosításaival is. Külön figyelmet érdemel az utolsó fejezet, amelyben színre lépnek a szerző kedvenc szereplői - lovagok, lókötők, sámánok - is, a logikai fejtörők pedig az eredmények újragondolására és további általánosításra sarkallnak. A kötet anyagának jelentős része magyar nyelven először jelenik meg, a szerző azonban a már ismert bizonyítások helyett is új, egyszerűbb gondolatmeneteket mutat be.

A tanulást számos feladat segíti. További információk, értékelések és idézetek a moly. Állj közénk és válassz a több, mint Megvan nekem Olvastam. Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg. Pásztorné Varga Katalin - Várterész Magda. Lee Smolin. Mátrixszámítás Scharnitzky Viktor. Valószínűségszámítás Solt György. Scharnitzky Viktor.

Vásárlói vélemények. Hasznos és jól kivitelezett feladatok. Az is jó, hogy egyszerűen tudok fizetni és nem kell várnom a házhoz szállításra, mert emailben mindent megkapok. Gyors, olcsó és hasznos. Zsuzsa, Vác. A letölthető foglalkoztatókban az tetszett meg igazán, hogy rövid  időn belül és várakozás nélkül kaptam kézhez. Az ára megfelelő és szépek a foglalkoztató feladatlapok.

Andrea, Szekszárd. Az irodalom felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást. Bejelentkezés Regisztráció Kosár 0. Irodalom 8. Főoldal Kiadványok Irodalom, történelem, fizika, kémia Termék kereső.

Termék neve. Szállítási információk. Vásárlói vélemények   " A letölthető foglalkoztatólapokat időben megkaptam. Limitált akció Az akció a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes. Ezt a terméket is vásárolták, amikor ezt vették. Légy az első, aki véleményt fogalmaz meg nekünk!