Utmutato a pedagogusok minositesi rendszerehez napkozi


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 368032243
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 16,30

MAGYARÁZAT:Utmutato a pedagogusok minositesi rendszerehez napkozi

Az Opus et Educatio 5. Publikációmban a minősítés rendszerét érintő főbb jogszabályi változásokat, azok indokoltságát, következményeit és hatását tanulmányoztam. Kezdeti kutatásom elméleti síkon folyt, hiszen a pedagógusminősítés rendszere egyrészt a jogszabályi környezet által biztosított tartalmi elemekből és eljárásrendből, másrészt a központilag meghatározott, egységes követelményeket és értékeléseket magába foglaló módszertanból áll. Megvizsgáltam a jogi háttér változtatásainak hatását a minősítésekre nézve, valamint az Oktatási Hivatal által közzétett támogató segédanyagokra, főként az Útmutatókra vonatkozóan.

Köszönettel vettem az olvasói reflexiókat, amelyek világossá tették, hogy igenis érdekli a pedagógusokat a minősítés, figyelmemmel kísérik annak alapjait és hátterét. A kommentelők közt volt kezdő pedagógus, leendő tanár, a változtatásokat elfogadó pedagógus ugyanúgy, mint több évtizedes tapasztalattal rendelkező, Pedagógus II.

Néhányan csak a negatív oldalt plusz munka, stressz, megnövekedő adminisztráció emelték ki és aggályukat fejezték ki a minősítéssel kapcsolatban. A publikációból többen hiányolták a pedagógusok reakcióinak megjelenítését a portfólió-írással összefüggésben. Ennek hatására döntöttem úgy, hogy megosztom kutatásom és elemzésem: a minősítés rendszerét érintő főbb jogszabályi változásokon, azok indokoltságán, következményein túl jelen munkámban már a pedagógusokra gyakorolt hatását mutatom be.

A kutatás célja az volt, hogy az általam készített kérdőív kérdéseire kapott válaszok alapján megismerjem, a pedagógusok minősítési rendszere betölti-e a pedagógusok által elvárt funkcióját. Megítélhessem a felmérési eredmények értékelése útján, hogy jelenleg milyen a minősítési rendszer támogatottsága a pedagógusok körében. A vizsgálatok egyfelől igazolták hipotéziseimet, amelyek értelmében a hosszú távon jól működő pedagógus minősítési rendszerünk kialakítása érdekében elengedhetetlen lenne több tényező is.

Másrészt két hipotézisem csak részben igazolódott. A hipotézisenkénti eredmények láttán javaslatokat is megfogalmaztam jelen írásomban. A következőkben a minősítési rendszer elfogadási mértékét, tapasztalatait a tanárok perspektívájából kívánom megvilágítani az elvégzett kvalitatív és kvantitatív mérések elemzése közben.

Célok — hipotézisek A pedagógusok a diploma megszerzésével nem fejezik be tanulmányaikat, csak elindulnak egy általuk választott úton. Egyik lépcsőfokról a másikra lépnek, folyamatosan fejlődnek kompetenciáik, melyek mérése elősegíti teljesítményük értékelését a köznevelés rendszerében. Saját felmérés és elemzés útján arra kívántam választ kapni többek között, hogy a minősítési rendszer mennyire felel meg az általam kérdőíves felmérésbe bevont pedagógusok elvárásainak.

Mindezt az első két év minősítéseinek tapasztalataira alapozva igyekeztem megtenni. A jelenleg érvényben lévő pedagógus minősítési rendszer támogatottságának, a pedagógusok elvárásainak megismerésére kvantitatív elemzést végeztem, amelyhez kérdőíves módszert alkalmaztam. Empirikus kutatásom során a tapasztalatok elemzéséhez kérdéscsoportokat alkottam, s minden kérdéscsoporthoz hipotézist fogalmaztam meg. Kutatási kérdéseim és azokra adott feltételezett válaszaim a következők voltak csoportonként: 1.

Mi szükséges ahhoz, hogy az alakulóban lévő pedagógus minősítési rendszer hosszú távon betöltse funkcióját? Az e-portfólió dokumentumainak tartalmára vonatkozó jogszabályi előírások mennyire egyértelműek és követhetők? H1 hipotézis:     A hosszú távon jól működő pedagógus minősítési rendszer kialakításához szükséges a jogszabályok állandósága, jól követhetősége.

A pedagógusok minősítési rendszerének céljai összhangban vannak-e az érintettek benyomásaival, eddigi tapasztalataival? H2 hipotézis:    A pedagógus minősítési rendszer céljai csak részben vannak összhangban a pedagógusok céljaival. Az e-portfólió írását leginkább az Oktatási Hivatal Útmutatója segíti? Elegendő-e egyedül az aktuális, Oktatási Hivatal által közzétett Útmutató, mint támogató dokumentum a hatékony portfólióírás gyakorlatához?

H3 hipotézis:    Az Útmutató önmagában nem alakítja ki a portfólió-készítés eredményes gyakorlatát. A portfólió összeállítása milyen mértékű többletmunkát okoz a minősítésre jelentkezőknek? Nehézséget okoz-e az elkészítése? Mi jelenti a legnagyobb problémát a portfólióírás során? H4 hipotézis:     A portfólió elkészítéséhez a jelentkezők jelentős mértékű segítséget igényelnének, hiszen összeállítása jelentős többletmunkával és leterheltséggel jár.

Mennyire alkalmas a portfólió az oktató—nevelő munka minőségének bizonyítására? Vizsgálati módszer Primer kutatásom során kérdőíves felmérést alkalmaztam Kérdőívem alapvetően három részre tagolódott. Elsőként a kitöltők anonimitást nem sértő személyes adataira irányultak zárt feleletválasztós kérdéseim — ez a vizsgálati minta reprezentativitásának igazolására szolgált.

A második fő rész a pedagógusok minősítési rendszerének tapasztalatait kívánta felmérni nyolc egységből álló, zárt feleletválasztós és ötfokozatú Likert-skálás válaszlehetőségek útján. A harmadik egység a válaszadók egyéni véleményének kifejtésére szolgált a jelenlegi pedagógus minősítési rendszerünkkel kapcsolatosan. A kérdőíves felmérésre a kutatási tervben megjelölt célokra összeállított kérdőív tesztelése után, Az alkalmazott mintavételi eljárás az egyszerű véletlen mintavétel, mely által a mintából nyert eredmények viszonylag megbízhatóak.

A kérdések alapvetően a magyarországi pedagógus minősítési rendszer eddigi tapasztalataira irányultak, ám nem hagyhattam figyelmen kívül a kitöltésben közreműködők egyes személyes adatait sem. A primer kutatás során biztosítottam a részt vevő személyek számára az önkéntességet és az alapvető személyiségi és adatkezelési jogokat. A vizsgálat adatainak feldolgozása a Smart Art program igénybevételével történt, értékelésére pedig a leíró statisztika módszereivel került sor. A következőkben a kérdőíves kutatás legfontosabb eredményeit mutatom be.

Rákérdeztem arra is, hogy milyen beosztásban dolgoznak saját köznevelési intézményükben. Egyetértők száma fő   Nem értett egyet fő   Nem adott választ fő   Rangsor útján magasabb fokozatba kerülhet mindenki, így magasabb jövedelemhez juthat.

Az egyes szaktárgyakra és szakterületekre vonatkozó kiegészített útmutató  Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat   Rövidített útmutató  Kiegészítő útmutató 2. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I.

EMMI rendelet Kötelező fokozatok: 1. A minősítőbizottság tagjai minősítési eljárás esetén Elnökként - Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő A köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető; vezetői megbízással rendelkező alkalmazott; az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője A kormányhivatal által delegált, névjegyzéken szereplő szakértő vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója A december éig Pedagógus I.

A minősítő vizsga és minősítési eljárás során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok egységesek és nyilvánosak. A pedagógus értékelési eszközöket az Oktatási Hivatal dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá.

Az előadást szakmai beszélgetés követi, melynek során lehetőség van szakmai kérdések megbeszélésére. A pedagógusértékelés elemei a pedagóguskompetenciák 1. TÁMOP 3. A törvény kerettörvény, a részletszabályokról. Budapest, Budapest A pedagógusminősítés jogszabályi háttere, és eljárásrendje A nemzeti köznevelésről A EMMI-rendelet Útmutató a pedagógusok minősítési.

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, A megújuló köznevelés elemei Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés Intézményi önértékelés A megújuló köznevelés elemei. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr.

Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:. Tanfelügyelet és minősítés Az Oktatási Hivatal szerepe és feladatai a köznevelési rendszer megújításában A szaktanácsadás szerepe ma Az életpályamodell a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi a hangsúlyt, és összekapcsolja a szaktanácsadást, az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzést és a minősítési.

Jogszabályi háttér Nemzeti kö znevele srö l szö lö A nemzeti köznevelésről szóló A nevelési- oktatási intézmények. Miért én beszélek róla? A pedagógusminősítés elemei Önértékelési szabályzat 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények.

B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja Szakszolgálatok fejlesztése. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. CXC:törvény a nemzeti köznevelésről. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: EMMI rendelet a nevelési-oktatási. Internátusvezetők és nevelők szakmai napja Halásztelek, Az új típusú szaktanácsadás Dr.

Pedagógus minősítési rendszer Kaposi József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Előzmények: európai, hazai Bologna-folyamat és Lisszaboni folyamat emberi képességek felértékelődése, kompetencia lapú oktatás. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. Nemzetközi kitekintés Kompetencia fogalma, a kompetencia alapú képzés új vonásai a hazai gyakorlatban. Tanfelügyelet, szaktanácsadás az egyházi intézményekben Tükröződések Intézményvezetői és iskolalelkészi konferencia Balatonszárszó, Új találmányokat és magam fejéből költött dolgokat.

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiaiszakmai ellenőrzés rendszere A tanfelügyeleti fejlesztések helye a TÁMOP Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény. Választható, Leghamarabb. A pedagógus életpályamodell és a portfólió Debrecen, Kelemen Gabriella RPI pedagógiai szakértő kelemen.

A pedagógusok előmeneteli rendszere Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló A pedagógusok előmeneteli. Számú Általános Iskola Százhalombatta, Damjanich út A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok Pedagógusminősítés Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné.

Kormányrendelet A pedagógusminősítés rendszerének bevezetése, mérföldkövei Szakmai tanévnyitó Budapest Pósfai Péter elnök A A tanfelügyeleti rendszer A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés kapcsolata:. Szabadegyeteme Sonkád Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1.

Törvényi hivatkozás 3. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. Református többlet a pedagógus minősítésben és az intézményi önértékelésben Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Verőce Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt. Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, A Kormány 1.

A pedagógus előmeneteli rendszerrel. Intézményi értékelési szabályzat Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer meghatározására és az illetménypótlékok differenciált megállapítására Jogszabályi háttér Az intézmény kompetencia. Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez A második, javított változat kivonata Az emberi erőforrások minisztere által Tanfelügyelettel kapcsolatos előzetes feladatok - intézményvezetők Antalné Nyárádi E. Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák A tervezés.

Valami újra vállalkozni mindig kockázatos feladat. Számolni kell az értetlenséggel, az ismeretlennel szembeni idegenkedéssel. Az önértékelés alapja Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése. A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében Kihívások és lehetőségek az új típusú szakértői és szaktanácsadói feladatokban RPI, Budapest Tartalom A szaktanácsadással kapcsolatos.

Pedagógus-előmeneteli rendszer Törvények T á j é k o z t a t ó a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Eredmény rögzítésének dátuma: Pedagógiai módszertani felkészültség Tanítványait önálló gondolkodásra. A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés jogszabályi hátterének változásai Deák Varga Kinga pedagógiai szakértő, szaktanácsadó kinga.

Pedagógus Önértékelés. Jogszabályi háttér Jogszabályok: Április 1. Bejelentkezés Regisztráció. Méret: px. Mutatás kezdődik a Vilmos Tóth 5 évvel ezelőtt Látták:. Hasonló dokumentumok. A törvény kerettörvény, a részletszabályokról Részletesebben.