Kitoltesi utmutato 1865m


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 605380652
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,71

MAGYARÁZAT:Kitoltesi utmutato 1865m

Jogszabályi háttér - az adózás rendjéről szóló NGM rendelet. A kiegészítéssel az áfa bevallás kötegelt nyomtatvány. Az útmutatóban az általános kitöltési tudnivalóknál a hivatkozás: A főnyomtatványhoz tartozó lapok jelölése: A, a melléknyomtatvány és a kapcsolódó lapok jelölése: M. Bevallásra kötelezettek: Ezen a nyomtatványon kell bevallást tennie az általános forgalmi adó alanyainak, még akkor is, ha a speciális adózói körbe tartoznak, és rendszeresen nem, csak egyes ügyletek után kötelesek bevallást benyújtani, vagy csak az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése miatt válnak az adó alanyává.

Bevallás benyújtásának határideje A számú bevallást az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanynak és adófizetésre kötelezett személynek, az Art. Jogkövetkezmények Felhívjuk a figyelmet, hogy ha az adózó a bevallási adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan, hiányos adattartalommal, késve teljesíti, vagy azt elmulasztja, az állami adó- és vámhatóság szankcióval élhet, figyelembe véve az Art.

A tájékoztató a benyújtáson túl további információkat tartalmaz az állami adó- és vámhatóság előtti elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás szabályairól. A cégkapu nyitásra kötelezett adózók kapcsolattartása a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal A tájékoztató információkat tartalmaz a cégkapu nyitásra kötelezett adózók részére az állami adó- és vámhatósággal történő kapcsolattartás szabályairól.

Papíralapon Ha az adózó nem kötelezett elektronikus benyújtásra, a A nem elektronikus úton benyújtók használhatják az internetes kitöltő-ellenőrző programot is a bevallások kitöltésére azzal, hogy a programmal kitöltött, 2D pontkóddal ellátott bevallást kinyomtatva, aláírással ellátva nyújtják be. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kész bevallásának kinyomtatásához további lehetőséget kínál fel az ÁNYK kitöltő-ellenőrző program.

Ehhez Önnek a nyomtatás során megjelenő engedélyt a kivonatolt nyomtatáshoz jóvá kell hagynia. A kivonatoltan nyomtatott bizonylat - ha az tartalmaz 2D pontkódot - hitelesítve benyújtható az állami adó- és vámhatósághoz. Hitelesítések A bevallást papíralapú benyújtásnál kézzel történő aláírással, cég esetén cégszerű aláírással kell hitelesíteni.

Képviselet, meghatalmazások:3 A papíralapon benyújtott bevallást — főszabály szerint — az adózónak kell aláírnia. Lehetőség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett a képviselője törvényes képviselője, szervezeti képviselőjemeghatalmazottja írja alá. A papíralapon benyújtott bevallást a főlap F blokkjában az adózónak, vagy törvényes képviselőjének, szervezeti képviselőjének vagy meghatalmazottjának alá kell írnia.

A képviselet bejelentéséről a Nemzeti Adó és Vámhivatal hivatalos honlapján www. A tájékoztató a bejelentésen túl további információkat tartalmaz az állami adó- és vámhatóság előtti elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás szabályairól. Ilyen esetekben a meghatalmazás csatolása nélkül az adóbevallás érvénytelen! Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem kötelezett, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg.

A pénzügyi képviselet fennállása alatt a külföldi vállalkozás az adóhatóság előtt személyesen vagy más képviselője útján nem járhat el. A pénzügyi képviselő a képviselt külföldi vállalkozás adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti. Az ellenjegyzésről:6 Az adóbevallást, illetve az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot a nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő ellenjegyezheti.

Az ellenjegyzett hibás adóbevallás, illetve adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság a nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő terhére állapítja meg. Abban az esetben, ha az ellenjegyzésre jogosult természetes személy nem rendelkezik adószámmal, akkor a 10 pozíciós adóazonosító jelét kell balra zártan szerepeltetni.

Elektronikus úton benyújtott bevallás esetén az ellenjegyzést az elektronikus bevallás hitelesítésére vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni. A pénzforgalmat az alábbi adónem vonatkozásában a következő számlaszámon kell bonyolítani: - általános forgalmi adó: NAV Általános forgalmi adó bevételi számla. Ne feledje, hogy a szabályszerűen kitöltött nyomtatványt a benyújtás módjának megfelelően hitelesíteni kell! E nélkül a bevallás érvénytelen! Csak a fehéren hagyott mezőkben szabad adatokat szerepeltetni, papíralapú kitöltésnél erre ügyelni kell, az ezeken kívüli rovatokba az internetes nyomtatványkitöltő program nem is enged adatrögzítést!

Például Ft esetén a beírandó összeg Kitöltési szabályok Az általános forgalmi adó bevallása és önellenőrzése esetében az adott évben megjelentetett bevallási űrlapon csak egyetlen év adó-megállapítási időszakainak adóadatai szerepeltethetők, amely adatokat az adott év adóadatainak elévüléséig ugyanezen az űrlapon lehet bevallani, önellenőrizni, mulasztás esetén késedelmesen benyújtani a bevallás esetében a december havi, IV. Ez azt jelenti, hogy a A számú bevallást kell alkalmazni a be nem nyújtott áfa bevallás pótlására utólagos benyújtásáravalamint az áfa bevallások önellenőrzésére is az önellenőrzés tényének jelöléséveltovábbá azonos jelű nyomtatványon kell benyújtani a különböző bevallási gyakorisághoz tartozó havi, negyedéves, éves adózók bevallásait a megfelelő bevallási gyakoriság jelölésével.

A számú nyomtatványon benyújtható bevallások jellegét és gyakoriságát a főlap C blokkjában kell megadni, a kitöltési útmutatónak a főlap kitöltésére vonatkozó szabályok és a kapcsolódó kitöltési útmutatókban leírtak szerint. A számú bevallás lapjai kizárólag a A számú nyomtatványon a A Az internetes bevallásnál a hibaüzenetekben a A, Az állami adó- és vámhatóság által hibásnak minősített bevallás javítása Az állami adó- és vámhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja,8 és a jogszabályban meghatározott esetben — amennyiben az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki — megfelelő határidő tűzésével az adózót javításra hiánypótlásra szólítja fel.

A bevallását elektronikusan benyújtó adózónak lehetősége van arra, hogy az állami adó- és vámhatóság által hibásnak minősített bevallását elektronikus úton javítsa. Ebben az esetben a főlap. A vonalkódot az állami adó- és vámhatóságtól kapott, a hibás bevallásról szóló kiértesítő levél tartalmazza. Fontos, hogy ez a javítás nem egyenlő az önellenőrzéssel, valamint a helyesbítéssel, vagyis a javító bevallásban ugyanazt a bevallás jelleget kell megadnia, mint ami az eredeti, az állami adó- és vámhatóság által hibásnak minősített bevallásban szerepelt.

Tehát alapbevallás javítása esetén a bevallás jellege mezőt továbbra is üresen kell hagyni, helyesbítő jellegű bevallás javítása esetén H, önellenőrzés esetén O jelölést kell tenni kivéve akkor, ha az állami adó- és vámhatóság értesítésében közölt hibakód alapján nem a megfelelő bevallás jelleget használta. Adózói javítás helyesbítés Az adó megállapításához való jog elévülési idején belül az adózó is kezdeményezheti az adóbevallás kijavítását, ha a bevallás — adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét nem érintő — hibáját észleli.

Ez esetben a főlap C blokkjában a Bevallás jellege mezőbe H betűt kell írni. Helyesbítésről van szó, a A Amennyiben a helyesbítéssel érintett bevalláson olyan adat szerepelt, amelyet a helyesbítés nem érint, úgy a helyesbítéssel érintett bevalláson közölt adatot meg kell ismételni! A helyesbítés adóalap, illetőleg adó költségvetési támogatás összeg változást nem eredményez, így a Aes lapon pótlékalap, pótlékösszeg, és kötelezettség-változás nem keletkezik.

Erre való tekintettel, a pénzforgalommal összefüggő főlapi mezők, a faktorálás és a Aes átvezetési kérelem nem tölthetők ki, ugyanúgy, mint ahogy az önellenőrzés speciális indokolása melléklet sem. A 18A60 számú összesítő nyilatkozat 18A, lapok kitöltésénél figyelemmel kell lenni a A- számú lap Fontos, hogy amennyiben nem csak a A - lapok A helyesbítés tehát annyiban különbözik az önellenőrzéstől, hogy az önellenőrzés esetében az adóalap, adó adatokban is változást kell kimutatni.

A helyesbítés benyújtásának legelső határideje megegyezik az önellenőrzésével. Az adózónak lehetősége van a papír alapon benyújtott, vagy a papír alapon is benyújtható, de elektronikusan beküldött bevallásának a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer útján telefonon történő javítására abban az esetben, ha - az nem igényel személyes jelenlétet és - az adózó rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfélazonosító számmal.

Az ismételt önellenőrzés is önellenőrzés, de már legalább a második önellenőrzés az azonos időszakra vonatkozó önellenőrzési láncban, és jelentősége abban áll, hogy a Aes önellenőrzési melléklet 2. A számú éves, és utolsó időszakról benyújtott negyedéves, havi bevallás A költségvetési támogatás igényléséhez való jog — ha törvény másként nem rendelkezik — annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.

Az önellenőrzés bevallása az elévülést megszakítja abban az esetben, ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik. A bevallási főlap C blokkjában azt az adó-megállapítási időszakot kell szerepeltetni a bevallási időszak kezdő-záró dátumaiban, amellyel kapcsolatban végzi az önellenőrzést az adózó. Az önellenőrzés, ismételt önellenőrzés benyújtásakor az önellenőrzött alapsorokat is ki kell tölteni, továbbá amennyiben azon adatot kell szerepeltetni, csatolható a bevalláshoz a Aös lap.

Önellenőrzés, ismételt önellenőrzés esetén ki kell tölteni a A számú Önellenőrzési mellékletet is, amely az önellenőrzéshez szükséges egyéb adatokat, illetve az önellenőrzési pótlék alapját és összegét tartalmazza, és amelyen az önellenőrzési pótlék helyesbítését is el lehet végezni. A számú bevallás kitöltő programja ezt a lapot automatikusan biztosítja, ha a főlapon a C blokkban az adózó jelzi az önellenőrzési szándékot. A A számú Önellenőrzési melléklet önállóan nem nyújtható be, csak a bevallási főgarnitúra mellékleteként, azzal együtt, és az önellenőrzés sem érvényes a A A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást — ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is — úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

Az önellenőrzést az Art. A helyesbített adó, a költségvetési támogatás és a megállapított önellenőrzési pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával egyidejűleg esedékes. Abban az esetben, ha az adózó a következő időszakra átvihető követelés összegének meghatározásában tévedett, a későbbi időszakra elszámolandó adója csak akkor mutathatja a valós összeget, ha a hiba elkövetése és a tévedés feltárása között valamennyi adó-elszámolási időszakra vonatkozó bevallást adó-megállapítási időszakonként külön-külön önellenőrzéssel rendezi.

A belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adó-megállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentheti az ugyanezen vagy az Art. A nyomtatvány önellenőrzési bevallásként történő kitöltése során önellenőrzés esetében is jelölhetők a bevallási főlap C blokkjában az alábbi rovatok, de csak az alapbevallásban, illetve a pótlásban jelölt kóddal egyezően: soron kívüli bevallás kódját jelző rovat, a küszöbérték-túllépés rovat, a közösségi adószám megállapítása miatt az engedély alapján törtidőszaki bevallás benyújtását jelölő rovat, eljárás végével újra élővé válik rovat.

A bevallási főlap egyéb adatait ki kell tölteni az önellenőrzés során is, kivéve a később tárgyalt pénzforgalmi rendelkezések és visszaigénylési jogcímek rovatait. Az önellenőrzésként benyújtott A - A A Áfa önellenőrzés esetén, a A Ezek az önellenőrzendő, ún. Az önellenőrzésben a A Az önellenőrzéssel kimutatható kötelezettség-csökkenés, kötelezettség-növekedés, felszámított önellenőrzési pótlék meghatározását a A számú Önellenőrzési mellékleten kell elvégezni a A Amennyiben az adózó a korábbi önellenőrzési pótlék összegét kívánja önellenőrizni, úgy azt a nyomtatványon csak önmagában módosíthatja, azaz olyan önellenőrzési bevallás, amelyen önellenőrzési pótlékot önellenőriztek, egyidejűleg nem használható az általános forgalmi adó önellenőrzésére is.

A két adónemet tehát együtt nem lehet önellenőrizni, vagyis a A számú Önellenőrzési mellékleten a korábbi önellenőrzési pótlék A A - lapokon a Az önellenőrzési pótlék összegének önellenőrzésére nincs mód abban az esetben, ha arra a korábbi bevallásban levezetett pótlékalap változása miatt kerülne sor. Korábbi önellenőrzési pótlék önellenőrzése csak ismételt önellenőrzés keretében valósulhat meg. A főlap D blokkjában a visszaigényléssel összefüggő pénzforgalmi rendelkezések kiutalás, átvezetés és áfa visszaigénylési jogcímek kitöltésénél ügyelni kell arra, hogy nem minden esetben kell mindkettőt egyidejűleg kitölteni.

A D blokkban az áfa visszaigénylési jogcím kódját kötelező megadni, ha az önellenőrzést követően is fennáll a visszaigényléshez a jogosultság, tehát az adózó a Azonban ha az önellenőrzésben a Csak abban az esetben, ha az áfa kötelezettség-csökkenés összege A Ha a korábbi önellenőrzési pótlék önellenőrzése következtében keletkezik kötelezettség-csökkenés, úgy értelemszerűen nem tölthető ki a főlap D blokkban az áfa visszaigénylési jogcímkód mező, csak a pénzforgalmi rendelkezéseket kell megadni.

Amennyiben az önellenőrzés indoka kizárólag az, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusába ütközik, akkor a A számú nyilatkozatot is csatolni kell az önellenőrzéshez, melyet a főlapon jelölni kell a C blokkban.

Késedelmesen benyújtott bevallás A bevallást csak az elévülési időn belül lehet késve benyújtani, pótolni. Az ellenőrzés megkezdéséig bevallani elmulasztott adót az adózó terhére, illetve javára adókülönbözetként állapítja meg az állami adó- és vámhatóság. A bevallást utólag benyújtani mindig az elmulasztott időszakban érvényes áfa-gyakoriság szerint kell, nem pedig a pótlás időpontjában az adózóra érvényes gyakoriság szerint. A bevallási főlap C blokkjában azt az adó-megállapítási időszakot kell szerepeltetni a bevallási időszak kezdő-záró dátumaiban, amellyel kapcsolatban az adózó elmulasztotta benyújtani a bevallást, és amelyre jelenleg a pótlást, késedelmes benyújtást elvégzi.

A bevallás késedelmes benyújtása esetén a kitöltés külön tájékoztatást nem igényel, mert az teljesen azonos az alapbevallás kitöltésével. Értelemszerűen nem használhatók az alapbevallásnál, és az.

Elsz Antoine de Saint-Exupry kis hercegvel1 invitlsa ellenre sem jtszik a rka, mondvn, nem jtszhat vele, mert nincs megszeldtve. Megszeldteni pedig annyit tesz- megy tovbb a diskurzus mint ktelket teremteni. Ez a klns mesebeli motvum idzdtt fel e sorok rjban, amikor az ltala kigondolt Bevezets a romolgiba cm tanulmnyktet els vltozatt megszerkesztve ltta.

A romolgia andragogica cm tantrgy felelseknt s tbb ve oktatjaknt azt tapasztalhattuk, hogy az andraggia szakos hallgatk tbbsge ugyan mr nyitott a roma cigny vilg fel, de mg tbbnyire nem ismeri ezt a klns vilgot. Hallott, gyakran mr olvasott is a romk szoksairl, rzkeli a sajtban is kvethet kirekesztettsget, a munkanlklisg nehzsgeit, valamint az oktatsi folyamatokrl zajl integrcis, szegregcis vitkat is rtelmezi.

A kirekesztettsg legfbb oka a szocilpszicholgia tanulsgai szerint a mssg. Ez a mssg lehet szoks hangban, sznbende lehet rtkrendben gyermek szerepe, csaldi modell, munkhoz, magntulajdonhoz val viszony is kimutathat. Felteheten ez a mssg vltja vlthatja ki az eltlet adott formit. Allport szerint2 az eltletessget t fokozatba sorolhatjuk, gy: szbeli eltletessg, elkerls, htrnyos megklnbztets, elklnts, fizikai agresszi, ldzs s kiirts.

E folyamatok a magyarorszgi cignyok Allport: Az eltlet Gondolat Kiad, Budapest, A cignyokkal szembeni eltletessg a legutbbi vtizedekig nem vltozott. A legjabb mrsi eredmnyek3 azt dokumentljk, hogy a rendszervltst kvet munkanlklisg nvekv arnya, a szegnysg s a bnzsi alkalmak nvekedse szorosan kapcsolhatak a cignysghoz is.

E trsadalmi vltozsok tovbbra is ersen tartjk a trsadalmi szinten is ltez, mrhet eltletessget. Milyen lehetsgeink vannak a felnttkpzsben az eltletessg megrtsre, oldsra e krdsekre keres vlaszt az albbi tanulmnyktet. A ktetben 14 tanulmny, kzlemny szerepel, ebbl 3 hallgati munka. Az egyes tanulmnyok tmi rtelmezik a romk zenjt, sznvilgt, szerepket a szpirodalomban, valamint a velnk l, meglt trtnelmket is ttekintjk. Foglalkozunk a tehetsggondozs, a felnttkpzs j lehetsgeivel, s bemutatunk pedaggiai esettanulmnyokat, felekezeti trekvseket is.

A nemzetkzi plyzatok hozadkt s az j unis lehetsgeket sajtos kitekintsnek sznjuk, s mintegy komparatv sszevetsre is ajnljuk. A 3 hallgat andraggia, illetve vezets s szervezs mester szakos tantvny. A szerzk mind nyitott szvvel s rdekldssel vllaltk a tanulmnyok, kzlemnyek megrst, kzzttelt. A ktetben gazdag szakirodalmat hozunk, valamint kzztesszk ugyanitt a SZIE GK-n kztt megvdett roma tematikj szakdolgozatok adatait. Ez knyvtros munkatrsunk ignyessgt dokumentlja. A ktet fggelkben a Nemcsak a csaldnevek beszdesek, hanem a 3.

Csepeli-Murnyi-Prazsk: j tekintlyelvsg a mai Magyarorszgon. Apairon Kiad, Budapest, Ugyancsak a fggelkben szerepeltetjk A nemzeti romaintegrcis stratgik unis keretrendszert ig, mely dokumentumot A tanulmnyktetet j szvvel s szakmai felelssggel ajnljuk minden a tma irnt rdekld andraggusnak, pedaggusnak, aki rteni kvnja a velnk l romk lett, jelent s jvjt egyarnt.

Being tamed means- in the context- making bonds between each other. This strange fairy tale motif crossed the authors mind when casting a glance at the first edited version of the Introduction to Romology volume of essays that she imagined and brought to life. As the supervisor of the romologica andragogica module and the lecturer of this discipline for several years, we could experience a certain openness towards the roma gipsy world on behalf of students reading andragogy.

Nevertheless, most of them are still unaware of this strange and peculiar world. They have heard, even read about roma customs, they sense the difficulties of segregation, unemployment that are present even in the media, and can interpret and understand the integration and segregation debates related to the education process.

The main reason for their being segregated from the majority of the population is, according to the principles of social psychology, their being different. This status of being different from the others may be in point of their customs as far as voice, sound and colours are concernedbut also in values the role of children, the family model, their attitude towards work and private property.

It is probably this difference that generates may generate the various forms of prejudice. According to G. Allport5 there are five degrees of prejudice, such as: verbal prejudice, avoiding the person that you feel prejudice for, negative discrimination, segregation, physical aggression, persecution and 4 5.

Unfortunately, the 20th century history of Hungarian gipsies provides several examples for most of the above. Prejudice against gipsies has not changed in recent decades, either. Latest surveys6 prove that the increasing unemployment after the change of regime, the extending poverty and soaring criminality can all be closely connected to the gipsy population, as well. These social changes keep the existent and perceivable prejudice at a high level within the community. What can we do in further education to understand and moderate these prejudices- this is the question that we are seeking answers for in the present volume of essays.

This includes 14 essays and studies, out of which three are written by students of ours. The essays included deal with the music and colour universe of the gipsies, their role in literature, and they provide an insight into their contemporary history, as well.

We also deal with talent nursing, with the new opportunities provided by further education and we present various pedagogical case studies and confessional efforts, too. All the benefits provided by international projects and tenders, as well as the new European Union opportunities are special sources for being aware of what happens outside our countrys borders and for making a comparative approach of the situation.

The authors included in the volume are full or parttime lecturers of the Szent Istvn University Faculty of Economics and Faculty of Pedagogy. All authors have undertaken whole and open heartedly the task of writing and publishing the essays and studies listed in the volume.

There is a rich bibliography compiled in the volume and we provide the details of all final theses written on the topic of romology between and in our faculty. Special acknowledgements are due to our librarian colleague for this. The appendix of the volume contains census details from the end of the 19th century related to two towns Bkscsaba, Oroshza. It is not only surnames that are of special interest in this respect, but occupations and professions, as well.

This appendix also contains the framework of the national roma integration strategy untilwhich document was approved of by the European Commission in Bruxelles on 5th Aprilduring the Hungarian presidency. We are happy to recommend this volume with all our professional responsibility to all those that are interested in the topic, both andragogues and pedagogues, who would like to better understand the life, the present and future of the roma community whom we live together with. A rendszervlts egyik legnagyobb veszteseknt l trsadalmi rteg unis lehetsgeit csak a tanuls s a munka vilga teremtheti meg.

Eurpban, kztk Magyarorszgon is tbb szz ve lnek cigny, mai szhasznlatban roma npcsoportok. Szmos legenda rzi annak nyomt, hogy a valamikori indiai kzs si fldrl vndoroltak adott csoportok szak, szak-nyugat fel. Magyarorszgon a Ennek egyik felttele, hogy maguk kzl felels vezett, vajdt vlasszanak. A vajda rendszerint idsebb, tapasztalt frfi volt, akit a kzssg elismerse vezett. A teendi sorban els helyen az llt, hogy a vndorl kzssget a krnyez trsadalmi kzeg trvnyeinek betartsra knyszertse.

Esetleges lopsok, ronglsok esetn pedig a szmonkrs kzvettsben volt illetkes. Az idzett cigny npcsoportok ekkoriban lovas karavnokkal kzlekedtek. Meglls esetn pedig j id esetn storban, a rosszabb tli idszakban pedig fldbe vjt kunyhkban, un. A frfiak foglalkozsa tbbnyire a kzmvessg valamely terlete volt. A ksbbi vszzadokban tallkozunk mg aranymoskkal, vlyogvetkkel, valamint zenszekkel is. A zensz foglalkozs taln kezdetben csak kiegszt foglalkozs volt, mg ksbb a genercikon tvel szakmbl alakultak ki a zensz dinasztik.

Az letnvjuk eltrt a tbbi cignytl: lakst breltek, polgri ltzkben jrtak, tantottk a gyermekeiket, azaz kzeledtek a polgri letmdhoz. A szocialista rendszer az esly lehetsgt kvnta megteremteni a cignyok krben is. A minden llampolgrtl elvrt munkavllals ktelez volta a cigny npessget is munkba knyszertette.

Mivel Tbb ezer embert fogadtak be a nagyzemi ptkezsek. Volt lehetsg llami gazdasgokban is. Mindkt terepen csak a nehz fizikai munka addott. A korbbi putrik, cigny-telepek felszmolsa is felsbb prtutastsra trtnt. Helyette kedvezmnyes kis telkeken kisebb csaldi hzak sora plt, valamint helyet kaptak az jonnan plt laktelepek adott tmbjeiben is. A laksok komfort fokozata nem volt teljes s gondot okozott azok rendeltetsszer hasznlata is. A szocialista nagyzemek kialaktsa mind az iparban, mind a mezgazdasgban szinte feleslegess tette a korbbi sajtos szakmai kisipart.

Vonatkozott ez a cigny munkaerre is. A manyag megjelense pedig ellehetetlentette a teknvj, fafarag emberek munkjt. A cigny csaldok n tagjaitl a sajt kzege elssorban a gyermekszlst, a gyermeknevelst s a csald sszetartst vrta el. A korbbiakban fleg a vsrozs alkalmval gyakorolt krtyavetst, tenyrjslst mg ismertk ugyan a nk, de alig maradt alkalmuk, terk annak gyakorlsra. Az ingz frjek mellett az felelssgk lett a csald mkdtetse, a gazdlkods, a pnzkezels gondja is.

Az egsz hten tvollv frj hinya a felelssg-megosztst alig tette lehetv. Az iskolaktelezettsg 6 ves kortl a cigny gyerekek szmra is vgrehajtand feladat volt. Ezek a gyerekek tbbnyire nem jrtak vodba, nem ismertk az iskola viszonylag kttt vilgt, esetenknt csak a roma dialektus lovari, beas valamelyikt beszltk anyanyelvi szinten. A sajt csaldja krben a kis cigny gyerek ddelgetett Most az iskolban feladatokat kellett volna elltnia, amiben szinte semmi jrtassggal nem rendelkezett.

E nehzsgek vezettek oda, hogy mr az ltalnos iskola als tagozatban, 2. Itt tlkoros, gyakran szellemileg is fogyatkos trsaikkal tanulhattak, - nem kevs konfliktussal, nehzsggel. A es vekben ltrehozott j gimnzium s kollgium Gandhi nevvel utalva az indiai eredetre is Pcs vrosban szp, j tervekkel indult.

Ma is mkdik, szervezi a rendszervlts ta roma nvvel illetett cigny fiatalok tanulst. Legfbb gondjuk, hogy a 14 ves fiatalt klnsen, ha az leny nem szvesen engedik el iskolba s bentlaksra egyszerre, mondvn, hogy a vros elszaktja ket a csaldtl, hogy negatv tendencik is hathatnak rjuk.

Ugyancsak Pcsen, az ottani egyetemen jtt ltre az els romolgia tanszk. A tanszk elssorban a roma szrmazs fiatalok tovbbtanulst szorgalmazza. Itt dolgoztk ki a lovri dialektus nyelvvizsga kvetelmnyt is. A roma sz, mely valjban embert jelent, szpen jelzi, hogy a kutats s az oktats sszefogsa arra buzdtja a trvnyhozkat, nekik is tegyk lehetv az emberi letet.