Testnevelo tanari kezikonyv


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 806268677
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,46

MAGYARÁZAT:Testnevelo tanari kezikonyv

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, az iskolai testnevelés és sport oktatási-nevelési feladatainak ellátására, a szakképzésben, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben, emellett a sportszakmai tárgyak oktatási, valamint minden szinten a sportpedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése : okleveles testnevelő tanár. A hallgatói teljesítmények értékelését és ellenőrzését a tanterv óra- és vizsgatervében előírt gyakorlati jegyek, kollokviumok, továbbá szigorlatok egymáshoz kapcsolódó rendszere biztosítja. Óra- és vizsgatervek:. A diplomadolgozat célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni.

Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni. Képes a tanulók teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási-tanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően komplex, szóbeli és írásbeli vizsga. A hatályos felsőfokú törvény rendelkezése szerint az oklevél megszerzéséenk előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte. A követelmény teljesítése alól mentesülnek, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább negyvenedik életévüket betöltik.

Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a os tanévben tesznek záróvizsgát. Egyetem Kapcsolat Rektori köszöntő Bemutatkozás, történet Közérdekű adatok Költségvetések, beszámolók Közbeszerzési tervek. Intézetek és tanszékek Rektori Hivatal Kancellári Titkárság Tanulmányi Hivatal Fontos dátumok Költségtérítés Szabályzat és kérvénytár Átjelentkezési kérelem Diplomamunka Egyéni tanulmányi rend Fellebezés, jogorvoslati lehetőség Szociális alapú tandíjkedvezmény Oklevél másodlat igénylése Oktatói támogató levél utólagos tantárgyfelvételhez Tantárgyleírás sablon oktatók részére Tantárgyleírás sablon oktatók részére SZT vagy új képzés Élsport-mentor Program.

Alumni Regisztráció. Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi képzések Nemzetközi kiutazások Személyzeti mobilitások Hallgatói mobilitások Galéria Közösségi média. Mobilmenü, kettős hivatkozás. Szabályzatok Közbeszerzési eljárások A Szenátus határozatai as szenátusi határozatok as szenátusi határozatok es szenátusi határozatok os szenátusi határozatok ös szenátusi határozatok es szenátusi határozatok as kari tanácsi határozatok.

Oktatói munka hallgatói véleményezése. Küldetésnyilatkozat Online katalógus Adatkezelési tájékoztató Könyvtárhasználati szabályok Adatbázisok, e-könyvek és más források Adatbázisok Könyvtári katalógusok E-könyveink Szervezetek Folyóirataink, heti- és napilapjaink Online folyóiratok Magyar nyelvű online folyóiratok Idegen nyelvű online folyóiratok. Publikációs listák hitelesítése Adatlap kitöltése PhD-értekezéshez.

Koltai Jenő Sportközpont. Hazai projektek EFOP Címer Powerpoint sablon Fejléces levélpapír. Általános iskolai testnevelő tanár Középiskolai testnevelő tanár. Testnevelő tanár Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár.

Gyermek és ifjúsági sportpszichológia Gyógytestnevelő mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő Inkluzív sportoktató Lovaskultúra oktató Nemzetközi Sportkapcsolatok — Sportdiplomácia Köszöntő Képzés Oktatóink. Történet Jelentkezési felhívás Tagjaink Fellépések Ünnepi megemlékezések. Klebelsberg Kuno Szakkollégium.

Történeti áttekintés Képzés iXam nyelvvizsga Jegyzetek, kiadványok Hírek, információk. Vándortábor-vezető pedagógus továbbképzés Gyalogos vándortábor-vezető pedagógus továbbképzés Vízi vándortábor-vezető pedagógus továbbképzés. Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutatóközpont Sportmenedzsment Tanszék Oktatók fogadóórái Tantárgyi tematikák Gyakorlatok Kutatási témák Szak- és diplomadolgozat Oktatási segédanyagok Fotógaléria Társadalmi befogadás és önkéntesség az európai sportegyesületekben Konferencia.

Tantárgyak TDK és szakdolgozat témák Oktatási segédanyagok. Tantárgyak Szakdolgozat témák Kutatási területek Vizsga, szigorlat Konzultáció. Oktatott tantárgyak Oktatási segédanyagok Szigorlati témakörök Szakdolgozat témák Kutatási témák Ajánlott honlapok. Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzés Felvételi Óraadó tanárok Hol hasznosíthatod? Általános iskolai testnevelő — gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár Középiskolai testnevelő — gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár. PhD Szimpózium II.

PhD Szimpózium IV. PhD Szimpózium V. PhD Szimpózium. Habilitációs pályázatok. Képzési idő és a kreditek száma: Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a tanári mesterfokozat és a korábbi egy szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén: 2 félév, 60 kredit. Egy tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés esetén: 3 félév, 90 kredit. Két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor: 5 félév, kredit.

A képzés célja A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, az iskolai testnevelés és sport oktatási-nevelési feladatainak ellátására, a szakképzésben, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben, emellett a sportszakmai tárgyak oktatási, valamint minden szinten a sportpedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése : okleveles testnevelő tanár 4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái A hallgatói teljesítmények értékelését és ellenőrzését a tanterv óra- és vizsgatervében előírt gyakorlati jegyek, kollokviumok, továbbá szigorlatok egymáshoz kapcsolódó rendszere biztosítja. Diplomadolgozat A diplomadolgozat célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni.

Záróvizsga A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik. A záróvizsgára bocsátás feltételei: a végbizonyítvány abszolutórium megszerzése, a diplomadolgozat elkészítése és megvédése, az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga főbb ismeretkörei: a pszichomotoros tanítás-tanulás különböző stratégiái, tantárgypedagógiai sajátosságai és azok alkalmazása a tanórai és tanórán kívüli testnevelésben; a tantervelmélet kérdései, a tanítás-tanulás szervezése; a kondicionális és koordinációs képesség fejlesztésének elmélete és módszertana az egyes korcsoportok sajátosságainak figyelembevételével; az értékelési és ellenőrzési eljárások alkalmazása a testnevelésben; az iskolai testnevelési és sportfoglalkozások szervezése és levezetése; a sajátos fejlesztés igénylő tanulók pszichoszomatikus fejlesztésének speciális ismeretei, a prevenció, az integráció és az inklúzió kérdései.

Tételsor MA Testnevelő tanár szak 2 félév MA Testnevelő tanár szak 3 félév MA Testnevelő-gyógytestnevelő tanár szak 5 félév A záróvizsga összetevői: a szak képzési követelményeit leképező írásbeli és szóbeli vizsga, a diplomadolgozat bemutatása és védése. A záróvizsga érdemjegyének összetevői: a diplomadolgozat és a védés érdemjegyzékből számított átlag, a záróvizsgán elért írásbeli és szóbeli vizsga érdemjegyéből számított átlag.

Az oklevél érdemjegy: Az oklevél minősítésének kiszámításánál egyharmados súllyal lehet figyelembe venni a záróvizsga érdemjegyét, a szigorlatok érdemjegyének átlagát és a félévek átlagosztályzatainak átlagát. Nyelvvizsga A hatályos felsőfokú törvény rendelkezése szerint az oklevél megszerzéséenk előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte.

További oldalak. Felvételizők Felvételi tájékoztató Felvételi határidők Alkalmassági vizsga Felvételi vizsga Pontszámítás Képzéseink Előzetes kredit elismerés Átjelentkezés BA Edző szak felvételi vizsga Emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyam.

To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. AP Horvath Tihamer Testneveles kezikonyv. Ágnes Gál. Download PDF. A short summary of this paper. A A f fu ut tá ás s o ok kt ta at tá ás sa a,m mó ód ds sz ze er re ei iA futás oktatása során fejlôdést kell elérni A szív és keringési rendszer, anyagcsere, légzés mûködésében; 2.

A koordinált és ritmusos futómozgásban; 3. Az elrugaszkodáskor megnyílvánuló láberô nagyságában; 4. Az ízületekben lezajló alsó-felsô végtag mozgások kiterjedésében. A futómozgás oktatása és a futóteljesítmény növelése a futás ciklikusságából adódóan közvetve több éves tervszerû folyamatban oldható meg. A ráhatás csak akkor lehet eredményes, ha az egyes tanuló futásának korával, fizikai állapotával is változó technikai jellegû változásait is figyelembe tudjuk venni.

A futást, mint ciklikus mozgást részeire bontva nem tudjuk oktatni. Az oktatás sikerességét a koordinációs- kondicionális és ízületi mozgékonysági szintek határozzák meg. Didaktikai szempontból szükséges részekre bontani:-Lényeges a lépéshossz -lépésfrekvencia -A futómozgás szerkezete: támasz-repülôfázis, az elrugaszkodó és lendítôláb mozgása.

A csoportban végzett futás hangulata, a jó futásritmus, a helyes futótechnika teljesítése könnyebb, mint az egyénenkénti foglalkoztatáskor. Természetesen egy-egy kiemelkedô képességû tanítvány megérdemli a többi sportmozgás esetében ishogy mozgását kiemelten csiszoljuk, javítsuk!

A futómozgás és a többi sportmozgás esetében isalaptechnikájának kialakítása, fejlesztése mellett döntôen fontos a testi képességeken túl a sokoldalú harmonikus fejlôdés biztosítása. A futómozgás fejlôdésének alapvetô feltétele a rendszeres gyakorlás hatékonyabbá tétele.

A gya-korlás során különbözô távokon és sebességgel végrehajtott futófeladatokat és futóiskolai gyakorlatokat kell alkalmazni. Ebben az összefüggésben B Be em me el le eg gí ít tô ô f fu ut tá ás sA testnevelési órát néhány lazító-nyújtó gimnasztikai gyakorlatot követôen bemelegítô futás kövesse. Terepei: -teremben -iskolaudvaron -iskola körül -parkban erdôben A futás ne versenyszerûen történjen.

A futás idôtartamától függôen perc az elsô idôszakban szervezetten, együtt, majd pihenô után egyéni tempóban. Követelmény: -fokozatosan alakuljon ki tanítványaink iramérzéke -a helyes mozgás, kar-láb összhangja, a természetes futómozgás -a szervezetet készítse fel az órai terhelésre. K Ki it ta ar rt tó ó f fu ut tá ás sA testnevelési órák fontos része. Fô funkciója az állóképesség fejlesztése, a kitartás-akarat-ellenállóképesség fejlesztése.

Terepei az idôjárástól függetlenül lehetôleg : -szabadban udvaron, pályán, iskola körül friss levegôn Követelmény: -alakuljon ki az egyenletes irambeosztás -természetes fejtartás, test-kartartás -a talajfogás zökkenômentes -a futás vége után legyen séta, levezetés, gimnasztika, légzôgyakorlat vagy helyben futás. Tanári kézikönyv Mindkét felmérést kövesse értékelés, a tavaszit osztályozás a fejlôdés alapján. Egyenletes sebességû futás -futómozgás oktatásának elsô idôszakában elsôsorban szeptemberben az állóképesség fejlesztésének leggyakrabban alkalmazandó eszköze; A futás idôtartamát határozzuk meg pl.

A táv és a futóidô meghatározásával az ,5 km-es táv az ismertetett fokozatok betartásával és a sebesség növelésére vagy csökkentésére történô felhívással elérhetô, hogy tanulóink megközelítôen egyenletes sebességgel, görcsösödés nélkül teljesítsék a futó-feladatokat. FokozófutásIndulás: -állóhelybôl, dzsoggolásból, járásból Feladat: -lépésrôl-lépésre növekedjék a sebesség addig, amíg a futómozgás görcsös és felesleges erôkifejtésektôl mentes marad; -a legnagyobb sebesség elérése után fokozatosan kell csökkenteni az erôkifejtést, majd a sebesség is fokozatosan csökken.

Táv m késôbb m. Folyamatos futás változó sebességgelA táv hossza azonos az 1. A technika és a képességek fejlesztésének fontos eszköze. A gyorsabb pl. Az osztály csoport fejlettségétôl, hangulatától függôen változhat a sebesség fartlek futás RepülôfutásA sebesség növelését és csökkentését a fokozófutás szerint végezzük.

A legnagyobb sebességet egy rövid szakaszon tartani kell! IramjátékAmikor hosszabb távot teljesítenek a tanulók, és aközben erôsebb iramot diktálnak, majd oxigénadósság keletkezik, kis intenzitású kocogással szüntetik meg. Megismeri saját intenzitása szintjét. Vegyük figyelembe -a gyengébb tanulóknál az alacsony terhelés is fejlôdést, alkalmazkodást vált ki -a fejletlenebbek csoportjába tartozók és az alacsonyabb teljesítményt mutatók fejlôdése sem reménytelen -kis intenzitással tartósan foglalkoztatva a fejlôdés lassúbb, de szilárd alkalmazkodást biztosít -testnevelési órák egészét alakítsuk úgy, hogy az órák intenzitása fejlessze szinten tartsaaz állóképességet -jó képességû osztály állóképességének fejlesztésére:Példák: -dzsoggolás, vagy lassú futás közben gyors sarok-és térdemelés minden 2.

Rajtok leírását lásd Gyorsaságot eredményesen csak pihent állapotban fejlesszük. A feladatokat úgy állítsuk össze, hogy azok ne okozzanak jelentôs elfáradást. Fontos a technikailag jól kivitelezett mozgásTanári kézikönyv Váltás közben az átadó és átvevô nyújtott karját olyan magasra lendíti elôre, illetve hátra, hogy az a váltás pillanatában megközelítse a vizszintest.

A bot átadása felülrôl lefelé irányuló mozgással történik. Ez a váltási forma elônyt jelent, mert a két futó távolabbra lehet egymástól. Rajtversenyek már [3][4]. Térdelôrajt 2. CélbafutásFelsôváltás A futómozgás hibáinak javítása A tanítványaink futómozgásán megfigyelhetôk bizonyos jellegzetességek, melyek a futás sebességétôl függôen kisebb, nagyobb mértékben jelentkeznek. Sok esetben ezek nem tekinthetôk hibának, csupán egyéni sajátosságnak.

A futómozgás hibái általában a sebesség fokozásával jönnek elô. Ezek többsége koordinációs, kondicionális hiányosságokra vezethetôek vissza. E mellett a jobb képességû tanulók, versenyzôk számára a fejlettebb technikákat is megismertetjük. Az eredményesebb, hatékonyabb munkavégzés érdekében nagyobb hangsúlyt kell fordítani a képesség-készség fejlesztésére.

T Tá áv vo ol lu ug gr rá ás sElôkészítô gyakorlatok segítségével a szervezet általános és sokoldalú fejlesztését biztosítjuk. Feladat: -az izom-izületrendszer erôsítése, lazítása, -hajlékonyság növelése, -az ugráshoz szükséges mozgáskészség kialakítása, -láb-törzs-csípôtájéki izmok erôsítése. Gyakorlatok: -terpeszállás, tömöttlabda magastartásban, törzsdöntés, törzshajlítás, törzsdöntés és kiindulóhelyzet, -terpeszállás, homokzsák mellsô középtartásban: törzskörzés jobbra-balra, -terpeszállás, kézisúlyzók magastartásban: nyolcaskörzés, -terpeszállás, tömöttlabda mellsô középtartásban: vízszintes, függôleges kaszálás, -terpeszállás: medicinlabda kétkezes alsó dobása elôre elugrással, -terpeszállás: medicinlabda dobása hátra, fej felett, -páros lábon szökdelések helyben-tovahaladással, -váltott lábon szökdelések a fokozás érdekében emelkedô pályán, zsámolyra, svédszekrényre, -egy lábon végzett szökdelés, a terhelés növelése a felkészültségi állapot függvényében, -szökdelések ugrókötéllel, -szökdelések egy lábon, közben az ugróláb térdének mellig történô felkapásával.

Rávezetô gyakorlatok I. Biztosítják az idegkapcsolatok, izomkoordinációk kialakítását. Feladat: -a gyakorlat tartalmazza az ugrás fô, vagy részmozdulatait, -tartalmazza a leglényegesebb, legnehezebb rész végrehajtását könnyített körülmények között. Gyakorlatok: -könnyû futás közben jelre elugrások egyik, majd a másik lábra, -váltott lábú szökdelés helyes technikai végrehajtással, Tanári kézikönyv Rávezetô gyakorlatok II. Ugrás kényszerítô helyzetben pl. Távolugrás leugrások, lelépések után.

Pár lépés után lelépés a zsámolyról, elugrás az ugrógödörbe, szivacsra -lelépés lendítôlábra majd elugrás -lelépés elugrólábra majd elugrás -lelépés páros lábra majd elugrás, majd egy lábról távolugrás -nekifutás után lelépés és ugrás akadályok fölött.

Lépô távolugrás ügyesebb tanulók részére A lépô távolugrás az elugrás utáni sodródás során felvett testhelyzetrôl kapta a nevét. Lényege: az elugró láb bokából történô elrugaszkodása elôtti pillanatban a lendítô láb térdét 90 fokos szögben megfogja, combját kicsivel a vízszintes elôtt megállítja.

Az így keletkezô erô felgyorsítja az elugrást azzal, hogy segíti az elugró láb teljes kinyúlását, a hosszú úton történô erôközlést. Lépô távolugrás oktatása -az ugródeszka közepétôl kiindulva a nekifutás kimérése visszafutással, -stabil, optimális elugrást biztosító nekifutástávolság kialakítása, -kezdetben a nekifutás hossza futólépés, -a nekifutás hossza növelhetô, de ebben az esetben a nekifutás sebessége és ritmusa ne változzon, -a nekifutás indulás helyét rögzítsük, -ugrósávból 60 cm történjen az elugrás, -a talajfogás helye puha, felásott homok.

Gyakorlatok az elugrás helyes ritmusának, légmunkának, talajfogás kialakításához -magas térdemelésbôl kifutás és távolugrás, -jelzések feletti átfutásból távolugrás, -rövid nekifutásból emelt ugróhelyrôl távolugrás, -rövid nekifutásból elugrás, leérkezéskor a homokban elhelyezett jel megérintése lábbal, -rövid nekifutásból távolugrás az elugrás szintjénél magasabbra. Hibajavítás -nekifutás nem egyenletesen gyorsuló -magas az elugrás íve, ok: nagy a kitámasztás -elugrás hibái: berogyott elugró láb, törzs túlzottan elôre-hátra dôl, nincs lendítés, nem rugaszkodik el -a légmunka során nincs meg a lépôhelyzet -talajfogás merev térdben nem enged utánasérülésveszély!

M Ma ag ga as su ug gr rá ás sAz atlétika versenyszámai közül -az eredményesség érdekében -a technikai végrehajtás a magasugrásnál változott a legtöbbet, s vált az atlétika legszínesebb, leglátványosabb, talán a legsokoldalúbb felkészültséget igénylô versenyszámává. Az oktatásnál figyelembe kell venni a tanulók életkorát, elôképzettségét, alkalmasságát, s bizonyos sorrendiséget betartva, az egyszerûtôl a bonyolultabb felé haladva kell lehet az egyes technikákat elsajátíttatni tanítványainkkal.

Fontos, hogy a Ma már nincs megkötés, hogy az alap lépôtechnikán túl az iskola adottságait kihasználva mely technikákat oktatunk. A magasugrás oktatásának meneteAz elôzô osztályban tanultakat figyelembe véve az ÁTLÉPÔ lépô technika oktatását folytatjuk, az egyes ugrófázisokat javítjuk, csíszoljuk:-a lendítés megközelítôen nyújtott lábbal, -határozott legyen az ugrás sarkalatos pontja a léctôl távolabbi láb kitámasztása, -repülés a léc fölött ülôhelyzetben, lábcsere, -a szivacsszônyegen tanítványaink hajlamosak elnagyolni a leérkezést, és a lendítô lábra érkezés helyett oldalukra, tomporukra, hátukra érkeznek.

Cél, és rávezetô gyakorlatok: -szökdelések páros lábon, negyed-fél-egész fordulattal, -szökdelések egy lábon negyed-fél fordulatokkal, majd ellenkezô lábra, -talajon állva láblendítés a vizszintes fölé, majd a lendítô láb emelésével 90 fokos fordulat a támasz láb felé, lépés nekifutás után váll-fej magasság fölött elhelyezett tárgy megérintése fejjel-kézzel, -a léctôl cm távolságtól visszafelé futás egyenes vonalon 45 fokos szögben.

A guruló magasugrás technikájaA guruló technikánál a láblendítés a léctôl a távolabbi lábbal történik. Karlendítés egy vagy két karral. A láblendítésnél nyújtott láblendítésre kell törekedni. Talajérés arccal a talaj felé, karok és elugró láb ruganyos, tompító talajfogásával. Gyakorlatok: -a léctôl kimért távolság alapján alacsony magasságon -elugró lábról indulva ugrás 2 lépésbôl -elugró lábról indulva ugrás 4 lépésbôl, -elôzô gyakorlat teljes nekifutással érkezés az elugró lábra hajlított térddel, kéztámasz a talajon Vegyük figyelembe: -legyen erôteljes a kitámasztás, a térd túlzott behajlítása nélkül, -legyen összhang az elrugaszkodás, lendítéslendítés megfogása között, -a láblendítés a vizszintes fölé kerüljön, -a kitámasztásnál a támaszláb és a törzs egy síkba kerüljön, -légmunkánál a test jobb vagy bal oldalával a léc felé haladjon át, -az elugró láb térd felhúzása történjen meg az elugrás után, -a gurulótechnikát csak a lépô technika ismerete után oktassuk, amelyben már jártasságot szerzett a tanuló az ugrás fázisainak összekapcsolásában.

Hibajavítás: -a nekifutás utolsó lépésnél nem süllyeszti súlypontját, vagy túlságosan behajlik a térde, -a léc felett nem fordul el a léccel párhuzamosan, vagy korán eldôl, -az ugróláb késôi felhúzása, vagy a felhúzás siettetése, -a lendítô láb nem emelkedik a léc fölé javítás: felfüggesztett tárgy lábbal érintése és nem marad fenn, -az ugrólábat nem tartja felhúzva a mellnél, és nem lendül hátra a lendítô láb.

Flopp technika lépés nekifutás nagy sugarú köríven, -az utolsó elôtti lépésnél erôteljes elrugaszkodással az ugró láb gyors letétele az elôre meghatározott íven, -lendítés váltott karral és hajlított lábbal keresztben a test elôtt, -a csípô feszítése a levegôben és egy ütem kivárása, -csípôhajlítás és térdnyújtás a röppálya leszálló ágában, -érkezés a szivacsra a törzs háti szakaszára. A súlylökés oktatásának az egyik legfontosabb elôfeltétele a fizikai erô bizonyos foka.

Rendelkezzenek, tudjanak: -mellsô fekvôtámaszban ujjhegyre emelkedni -szereken húzódzkodni, mászókötélen könynyedén felmászni -korláton, nyújtón néhányszor tolódzkodni -egylábas guggolásból felemelkedni kéztámasz nélkül A súlylökés tényleges oktatását megelôzôen hónapban fordítsunk nagy gondot a súlylökésben fontos szerepet betöltô izomcsoportok fejlesztésére. A súlylökéshez speciális ügyesség kell, a szükséges koordinációs viszonylag egyszerû gyakorlatokat könnyen beépíthetjük a testnevelési órák elôkészítô részébe.

Cél: rávezetô gyakorlatok: -súlygolyó fogása: a mérsékelten nyitott ujjak tövén nyugszik, nem marokban, 3 középsô ujj oldalt-elôl támaszt; -súlygolyó elhelyezése a vállgödörben: A kulcscsont feletti árokban nyak oldalsó részére támaszkodva a dobó kar könyöke megemelt. A kar lökô mozgása a súlylökô-mozgás legelemibb végrehajtási formája. Tanítványaink oldalterpeszben álljanak fel arccal a lökés irányába, súlygolyó a nyaknál, a törzs kismértékû jobbra fordítása jobb kezesek után a golyó kilökése, a könyök majdnem a vállmagasságig feljön.

Figyeljünk a következôkre: -a kilökés befejezésekor a könyökízület kinyúlik -a lökômozdulat végén a kézfej-ujjak csapómozdulata erôteljes, -a golyó tolásszerû, fokozatosan gyorsuló elôrehaladására. Helybôl súlylökés kialakítása:A törzs jobbra fordítása -jobb láb hátralépése által, kialakul a dobóterpesz.

A súlylökés dobóterpeszébôl indítással a hátul lévô láb sarkának emelésével, a láb emelô forgatása közben.