Utmutato a tantargyi bizottsagok munkajahoz 2017


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 367200416
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,44

MAGYARÁZAT:Utmutato a tantargyi bizottsagok munkajahoz 2017

Az alábbi ismertető a Lisszaboni Szerződés hátterét és alapvető rendelkezéseit tárgyalja. Célja, hogy történelmi kontextusban mutassa be, hogy a legújabb alapvető uniós szöveg hogyan állt össze a korábbi dokumentumokból. Az egyes rendelkezéseket a cikkekre való hivatkozással és az Európai Unió politikáira gyakorolt hatásukat részletesebben magyarázzák az egyes politikákról és kérdésekről szóló ismertetők. A A kormányközi konferencia  októberében fejezte be munkáját.

A szerződést Célkitűzések és jogi alapelvek. A Közösség helyébe annak jogutódjaként az Unió lép. A Lisszaboni Szerződés nem határoz meg olyan, az állami jelképekhez hasonló uniós szimbólumokat, mint amilyen a zászló vagy a himnusz. Az új szöveg nevében már eltér ugyan az alkotmányszerződés-tervezettől, mégis megtartja annak alapvető vívmányait.

A Lisszaboni Szerződés nem ruházza fel újabb kizárólagos hatáskörökkel az Uniót. Azzal azonban, hogy erősíti a polgárok részvételét és védelmét, hogy új intézményi struktúrát alakít ki, valamint hogy a hatékonyság és átláthatóság fokozása érdekében módosítja a döntéshozási folyamatokat, megváltoztatja azt, ahogyan az Unió meglévő — és néhány újabb megosztott  — hatáskörét gyakorolja.

Ezzel megerősíti a parlamenti ellenőrzést és a demokratikus elszámoltathatóságot. Az alkotmányszerződéssel ellentétben a Lisszaboni Szerződés nem tartalmaz olyan cikket, amely formálisan kimondaná az uniós jog nemzeti jogszabályokkal szembeni elsődlegességét, azonban a szerződéshez ilyen értelmű, a Tanács Jogi Szolgálatának véleményére hivatkozó nyilatkozatot csatoltak A Lisszaboni Szerződés első ízben rendszerezi és tisztázza az Unió hatásköreit. A hatáskörök három típusát különbözteti meg: kizárólagos hatáskör, ahol kizárólag az Unió alkothat jogi aktust, és a tagállamok csupán végrehajthatják az EU által elfogadott jogi aktusokat; megosztott hatáskör, ahol a tagállamok elfogadhatnak kötelező erejű jogi aktusokat, amennyiben az Unió ezt nem tette meg; valamint támogató hatáskör, ahol az Unió intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy támogassa vagy kiegészítse a tagállamok politikáit.

Az Unió egyes hatásköreit innentől kezdve a szerződés felülvizsgálata során lehet visszaadni a tagállamoknak. A Lisszaboni Szerződés értelmében az EU teljes jogi személyiséggel rendelkezik. Eszerint az Unió a rendelkezésére álló hatáskörök keretein belül nemzetközi szerződéseket írhat alá, és csatlakozhat nemzetközi szervezethez. A tagállamok kizárólag olyan nemzetközi egyezményeket írhatnak alá, amelyek összhangban állnak az uniós joggal.

A szerződés első alkalommal rendelkezik hivatalos eljárásról az Európai Unióból alkotmányos követelményeikkel összhangban kiválni kívánó tagállamok számára. Ez az Európai Unióról szóló szerződés A Lisszaboni Szerződéssel lezárul a folyamat, amelynek során a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fennmaradó, a harmadik pillérhez tartozó aspektusai, vagyis a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés az első pillér alá kerülnek. A biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség többé nem kormányközi szakpolitikai terület, mivel az e téren elfogadott jogi aktusok a rendes jogalkotási eljárás minősített többség és együttdöntés körébe kerülnek, és — ezzel ellentétes rendelkezések hiányában — a közösségi módszer jogi eszközei rendeletek, irányelvek, határozatok kerülnek alkalmazásra.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az Európai Parlamentnek — a Tanácshoz, a tagállamok kormányaihoz vagy a Bizottsághoz hasonlóan — jogában áll módosítást javasolni a szerződésekhez. Rendes körülmények között egy ilyen módosítás konvent összehívását igényelné, amely a módosításokat ajánlások formájában egy kormányközi konferencia elé terjesztené az Európai Tanács azonban a Parlament hozzájárulásával dönthet a konvent összehívásának mellőzéséről az EUSZ Ezt követően kormányközi konferenciát lehet összehívni, hogy közös megegyezéssel meghatározzák a szerződések módosításait.

Lehetőség van azonban a szerződések felülvizsgálatára kormányközi konferencia összehívása nélkül, egyszerűsített felülvizsgálati eljárások révén is, amennyiben a javasolt módosítások az Unió belső politikáival és fellépéseivel kapcsolatosak az EUSZ Ebben az esetben a módosításokat európai tanácsi határozat formájában fogadják el, és azt az egyes tagállamoknak ratifikációs szabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk.

Megerősített demokrácia és az alapvető jogok hatékonyabb védelme. A Lisszaboni Szerződés kimondja a demokratikus egyenlőség, a képviseleti demokrácia és a részvételi demokrácia három alapelvét. A részvételi demokrácia a polgári kezdeményezés 4. Ez a jegyzőkönyv ugyanis lehetővé teszi, hogy az EJEE-t az egyes államokon kívül nemzetközi szervezetek — például az Európai Unió — is aláírhassák. A csatlakozáshoz továbbra is szükség van arra, hogy az EJEE valamennyi részes állama, valamint maga az Unió ratifikálja azt.

További tárgyalásokra van szükség a csatlakozás megvalósulása érdekében. Új intézményi rendszer. Az Európai Parlament. Az Európai Unióról szóló szerződés Ez az eljárás mára több mint 40 új szakpolitikai területre vonatkozik, ra növelve azok teljes számát. Az új költségvetési eljárás teljes egyenlőséget alakít ki a Parlament és a Tanács között az éves költségvetés elfogadása tekintetében.

A többéves pénzügyi keretet az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia. A Parlament innentől kezdve tagjainak többségével választja meg a Bizottság elnökét az Európai Tanács javaslata alapján, mely utóbbi minősített többséggel, az európai választások eredményét tekintetbe véve választja ki a jelöltet.

A Bizottságot a Parlament továbbra is teljes testületként hagyja jóvá. Az európai parlamenti képviselők számát ben maximálták, és a polgárok képviselete csökkenő mértékben arányos. Az egyes tagállamokat megillető képviselői helyek felső küszöbértéke ra csökkent, az alsó küszöbérték 6-ra emelkedett.

Az Egyesült Királyság Ettől az időponttól az Európai Parlament képviselőből álló, új összetételét alkalmazzák. Egyetlen tagállam sem veszített európai parlamenti helyet. Az Európai Tanács. A Tanács nem lát el jogalkotási feladatokat. A korábbi hathónapos soros elnökséget hosszú távú elnökség váltja fel. Az Európai Tanács minősített többséggel 30 hónapos, megújítható időtartamra választja elnökét.

E rendszer célja, hogy javítsa az Európai Tanács munkájának folyamatosságát és következetességét. Az elnök ezenkívül — az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője lásd lejjebb hatáskörének sérelme nélkül — ellátja az Unió külső képviseletét. Ő felel az Unió közös kül- és biztonságpolitikájáért, és jogában áll javaslatokat előterjeszteni.

Munkáját a Tanács, a Bizottság és a nemzeti diplomáciai szolgálatok alkalmazottaiból álló Európai Külügyi Szolgálat segíti. A Lisszaboni Szerződés megtartja a kettős többség az állampolgárok és a tagállamok többsége elvére épülő szavazást. A szavazásra vonatkozó korábbi szabályok azonban csupán A jogalkotás blokkolásához legalább négy tagállamnak kell a javaslat ellenében szavaznia.

A Tanács ülése a jogalkotási aktusok tervezetével kapcsolatos tanácskozás vagy szavazás esetén nyilvános. Ennek érdekében a Tanács valamennyi ülése két részre tagolódik: egy uniós jogalkotási aktusokra vonatkozó döntéshozatallal foglalkozó, valamint egy nem jogalkotási tevékenységgel foglalkozó részre.

A Tanács Elnöksége továbbra is hathónapos soros elnökségi rendszerben működik, de a munka folyamatosságának javítása érdekében három tagállam csoportosan elnököl 18 hónapig. Mivel a Bizottság elnöke jelenleg az európai választások eredményeinek figyelembevételével kerül megválasztásra, a tisztség politikai legitimitása erősödött. Az elnök felel a testület belső szervezetéért például a biztosok kinevezéséért, a tárcák kiosztásáért, valamint a különleges körülmények közötti lemondási kérelmekért.

Az Európai Unió Bírósága. A Bírósághoz való hozzáférés könnyebbé vált magánszemélyek számára. A politikák hatékonyabb és demokratikus kialakítása új szakpolitikákkal és új hatáskörökkel. Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke, az Unió helyzetéről szóló, E közlemények célja, hogy a döntéshozatal gyorsabbá, rugalmasabbá és hatékonyabbá váljon azon a területen, ahol már létezik uniós hatáskör.

Az olyan területeken, ahol az Unió nem rendelkezik kizárólagos hatáskörrel, legalább kilenc tagállam megerősített együttműködést alakíthat ki. Ennek alkalmazását az Európai Parlament jóváhagyását követően a Tanácsnak kell engedélyeznie. A közös kül- és biztonságpolitika területét érintő ügyekben egyhangú jóváhagyás szükséges.

A Lisszaboni Szerződés jelentős mértékben megerősíti a szubszidiaritás elvét azzal, hogy a nemzeti parlamenteket bevonja a döntéshozatali eljárásba 1. A környezetpolitika most már kiterjed az éghajlatváltozás elleni küzdelemre is. Az energiapolitika újabban a szolidaritásra, valamint az ellátás biztonságára és összekapcsolására hivatkozik. Emellett a továbbiakban a szellemitulajdon-jogok, a sport, az űrkutatás, az idegenforgalom, a polgári védelem és az igazgatási együttműködés is az uniós jogalkotás hatáskörébe tartozik.

A közös biztonság- és védelempolitika KBVP 5. A szolidaritási záradék kimondja, hogy az Unió és tagállamai minden rendelkezésre álló eszközzel segítséget nyújtanak abban az esetben, ha egy tagállamot terrortámadás ér, illetve ha természeti vagy ember okozta katasztrófa sújtja. Az Európai Parlamentnek az Európai Konventben vállalt szerepéről és a korábbi kormányközi konferenciákon való részvételéről az 1.

A portugál elnökség alatt megrendezett és a Lisszaboni Szerződés aláírásához vezető A Lisszaboni Szerződés aláírását követően majdnem egy évtizeddel a Parlament elismerte, hogy egyes rendelkezéseit nem a legteljesebb mértékben aknázták ki. Erre válaszul, Ugyanezen a napon egyik másik állásfoglalást is elfogadott az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejleményekről és módosításokról[8]amely konkrét javaslatokat tesz a szerződés reformjára vonatkozóan.

Az EU az utóbbi időben több válsággal is szembesült, elsősorban a brexit, a jogállamiság, a többéves pénzügyi keret és a Covid19 kapcsán. E válságok kezelése ismét rávilágított a jelenlegi irányítási rendszer hiányosságaira, és a hatékony döntéshozatal hiánya hozzájárult az európai projekt közvélemény általi támogatottságának csökkenéséhez.

E kihívásokra válaszul az uniós intézmények úgy határoztak, hogy konferenciát hoznak létre Európa jövőjéről, amelynek célja az EU megújítása és az integráció újraindítása. A Lisszaboni Szerződés. PDF verzió. Tartalom A. Megerősített demokrácia és az alapvető jogok hatékonyabb védelme A Lisszaboni Szerződés kimondja a demokratikus egyenlőség, a képviseleti demokrácia és a részvételi demokrácia három alapelvét.

Új intézményi rendszer 1. A Tanács A Lisszaboni Szerződés megtartja a kettős többség az állampolgárok és a tagállamok többsége elvére épülő szavazást. A Bizottság Mivel a Bizottság elnöke jelenleg az európai választások eredményeinek figyelembevételével kerül megválasztásra, a tisztség politikai legitimitása erősödött. Az Európai Parlament szerepe Az Európai Parlamentnek az Európai Konventben vállalt szerepéről és a korábbi kormányközi konferenciákon való részvételéről az 1.

Írja meg nekünk, tetszett-e az oldal! Megosztás itt: Facebook Twitter LinkedIn. Feliratkozás e-mailes tájékoztatóra.

Its in fact remarkable post, I have got much clear idea about from this piece of writing. I every time used to read post in news papers but now as I am a user of internet thus from now I am using net for articles, thanks to web. I suppose its ok to use some of your ideas!!

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read? Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as fast as yours lol. I like what you guys are up too. Such clever work and coverage! Thankfulness to my father who stated to me about this web site, this webpage is genuinely remarkable. A nevem, email címem, és weboldalcímem mentése a böngészőben a következő hozzászólásomhoz. Milyen nap van most? Az alábbi gomb egy PDF dokumentumot nyit, melyben leírtuk, hogyan csatlakozhat a meghívott diák egy kurzushoz, egy Google Tanteremhez:.

Katolikus hitoktatás a Janusban. Mindennapos testnevelés — Letölthető igazolás nyomtatvány. Iskolai rendezvény. Négy Megye — Fejér Lipót Matematikaverseny Fejér Lipót Matematikaverseny — Eredményhirdetés Tájékoztatás a közép- és emelt szinten vizsgázók számára. Érettségi követelmények változása NTP pályázat megvalósulásáról. Egészségnap Karácsonyi hangverseny Diákolimpia megyei eredmények — Kosárlabda B3x3 Tüskés Tibor emléktábla avatása Egészségnap képekben — Bemutatkozunk Négy Megye Matematikaverseny Szülők-Nevelők Bálja Megyei versenyek Eredményhirdetés.

Kiemelkedő eredmények. A legjobb pécsi középiskola ban: Janus Pannonius Gimnázium. Négy Megye Matematika Verseny. Holczer András. Közösségi szolgálat. Janus-maszkok Janus DÖK. Janus Night Fontos: Szülői tájékoztató. Általános Általános Informatika Informatika. Tájékoztató a felvételi eljárást megelőző központi felvételivel kapcsolatban. Nyílt napok és tantárgyi versenyeink… Hat- és négyosztályos nyílt napok és szülői tájékoztatók.

Belépés Regisztr. Következő Előző. Bejegyezte:  JPG Ez még érdekelhet. Küldjön üzenetet. I truly enjoy looking at on this web site, it has fantastic posts. KÜldjÖn Üzenetet Kilépés a válaszból A nevem, email címem, és weboldalcímem mentése a böngészőben a következő hozzászólásomhoz. Járványügyi intézkedési terv Járványügyi intézkedési terv. Szülői hírlevél.

Szülői ütemterv. Ütemterv PDF. Csatlakozás Google Tanteremhez. Az alábbi gomb egy PDF dokumentumot nyit, melyben leírtuk, hogyan csatlakozhat a meghívott diák egy kurzushoz, egy Google Tanteremhez: Csatlakozás Google Tanteremhez.

Tájékoztatók, hírlevelek. Hit- és erkölcstanoktatás. Beszámoló Pályázati Projekt. Weboldalunk megújult! A MENÜ ben standard oldalainkat érhetik el! Látogatói statisztika. Legfrissebb kommentek. Ideiglenes felvételi rangsor — C Pécsi Janus Pannonius Gimnázium,