Horvath zoltan kezikonyv az europai uniorol legujabb kiadas


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 604821137
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,72

MAGYARÁZAT:Horvath zoltan kezikonyv az europai uniorol legujabb kiadas

Tananyaggá vált számos egyetemen és főiskolán. A kötet külföldön is népszerű, angol, francia és szlovák nyelven is megjelent, és az egyik leggyakrabban használt felkészítő anyag az uniós intézmények versenyvizsgáin indulók számára. A könyv az EU működését politikai, gazdasági és jogi szempontok alapján egyaránt bemutatja. Közérthető nyelven, részletesen ismerteti az EU intézményi, jogi, döntéshozatali rendszerét, gazdaságpolitikáját és minden szakpolitikájának működését.

A kötet több mint kifejezésből álló fogalomgyűjteménnyel, önmagában is használható EU-lexikonnal is kiegészül. A Kézikönyv népszerűségét annak is köszönheti, hogy az Európai Unióhoz hasonlóan folyamatosan megújul, és az olvasót naprakészen tartja az Unió változó világában. Kevés olyan kiadvány van Európa-szerte, amely ilyen ütemben és ilyen szorosan követi az integráció fejlődését. Az új kiadás immár feldolgozza a es és es bővítések következményeit, részletesen ismerteti az EU-t várhatóan től új alapra helyező reformszerződés változtatásait, valamint elemzi a as költségvetési időszakban az egyes szakpolitikák fejlődési irányait.

A jelen kiadás — a nyelvtanulást is segítve — tükörtördelésben elérhető angolul és franciául is. A könyv átfogó és közérthető áttekintést ad arról, hogy milyen változásokat jelent az Európai Unió mindennapi működésében a Lisszaboni Szerződés által végrehajtott szerződéses reform, és a különböző módosítások hogyan érintik a tagállamokat és az uniós polgárokat. Ennek érdekében a változások mellett az Unió Lisszabon előtti működési kereteit is röviden bemutatja, szerkezete az új szerződés előtti és az azt követő helyzet összehasonlítására épül.

Feltárja például az alapvető összefüggéseket az intézményi és döntéshozatali reform, a tagállami érdekérvényesítés, illetve az uniós politikák átalakítása között. A kötet olyan nyelvezetben készült és olyan megközelítést alkalmaz, amely az Európai Unióval foglalkozó szakértőkön kívül a szélesebb nyilvánosság számára is könnyen érthető módon ad tájékoztatást az új alapszerződésekről. A gyakorlati használhatóság érdekében a kötet melléklete tartalmazza a módosított szerződések — az Európai Unióról szóló szerződés, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés, illetve a hozzájuk csatolt jegyzőkönyvek és nyilatkozatok — szövegeit.

A szerzők — dr. Horváth Zoltán és Ódor Bálint — parlamenti, illetve kormányzati oldalon szakértőként részt vettek az EU szerződéses reformjához vezető sokéves gondolkodási és tárgyalási folyamatban, így az új szerződésről való elméleti tudnivalókat a különböző üléseken, tárgyalásokon szerzett gyakorlati tapasztalataikkal egészítik ki.

Országnevek, melyek a XX. Országok, melyeket az áldozatok százezrei mellett egy további körülmény is összeköt: az atrocitások megállítása érdekében végrehajtott külső fegyveres beavatkozás ténye. A kötet középpontjában e beavatkozások állnak. A könyv a nemzetközi jog hazai szakirodalmában elsőként tesz kísérletet a humanitárius intervenció néven ismertté vált katonai akciók elméletének és gyakorlatának részletekbe menő feldolgozására.

Vezetett pr-ügynökséget és közvélemény-kutató intézetet, volt állami szervezet kommunikációs igazgatója, de a hobbija az irodalomtörténet maradt. A barátoknak szánt bejegyzésekből mára több mint tizenötezer olvasót vonzó kulturális ismeretterjesztő sorozat lett. A szerző célja, hogy a tankönyvi életrajzok papírmasé figurái helyett a valós, izgalmas, de kevesek által ismert párkapcsolati történetek felidézésével szerethető, hús-vér embereket mutasson be, és ezzel kedvet csináljon a művek olvasásához.

He has been compared to Napoléon, Nasser, Perón, and Castro, but the truth is there has never been a leader like him. He is democratically elected, reigns like a monarch from a digital throne, and provokes adoration and revulsion in equal measure. Future historians will study his rule for what it says about the early twenty-first century. How did a charismatic autocrat seduce not just a nation but a significant part of world opinion?

How did he make people laugh and weep and applaud, as if on command? And how does he continue to stay in power despite the crumbling of Venezuela? When he first came to power inChávez promised a democratic revolution to transform his country. In Venezuela and elsewhere, he became a symbol of hope and freedom for his people. Based on interviews with ministers, aides, courtiers, and citizens, this intimate piece of reportage chronicles a unique experiment in power, which veers among enlightenment, tyranny, comedy, and farce.

Carroll investigates the almost religious devotion of millions of Venezuelans who still regard Chávez as a savior and the loathing of those who brand him a dictator. Az öröm művészete a világhírű pszichológus korábbi műveiben lefektetett alapgondolatainak letisztult összegzése és azok gyakorlati alkalmazása a mindennapi életünkre. Emberek ezrein végzett széleskörű vizsgálatok alapján jutott a szerző arra a következtetésre, hogy a boldogtalanság, az elégedetlenség fő oka az, hogy az emberek többsége a mindennapok során egyáltalán nem foglalkozik, nem is vesz tudomást érzelmeiről.

Csíkszentmihályi szerint a probléma megoldásának a kulcsa az lehet, ha olyan, változó kihívások elé állítjuk magunkat, amelyek magas fokú tudást és különböző képességek alkalmazását várják el tőlünk. Ehhez kívánnak nagyon sok sikert a Tisztelt Olvasóknak a szerzők! Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése után az Oroszország és az Európai Unió közötti kapcsolatok új szakaszukba érkeztek.

Brüsszel és Moszkva közeledése megtelt gyakorlati tartalommal, amelyen belül a gazdasági együttműködés távlatai is egyre ígéretesebbé váltak. A nagyszabású közös tervekről azonban rövidesen kiderült, hogy nem igazán megalapozottak. A könyv sorra veszi azokat az okokat, amelyek a célok és megvalósulásuk közötti ellentmondásokhoz vezettek, valamint felmutatja azokat az alternatívákat, amelyek mentén az orosz-EU kapcsolatok rövid, közép- és hosszú távon várhatóan elmozdulnak.

A szerző már e változások tükrében kínál gyakorlati bevezetést az uniós jogba, a kiválasztott uniós jogterületek áttekintésén és elemzésén keresztül. Az uniós jog közvetlen vagy közvetett hatással van a magyar jogrendszer legtöbb területére. Alkalmazásának igénye gyakran felmerül a hazai jogalkalmazásban, a belső jogszabályokkal együtt.

Sok belső jogvita eldöntése nem lehetséges az uniós jogszabályok figyelembe vétele, értelmezése és használata nélkül. Ugyanakkor az Európai Unió joga nagy kiterjedésű és nehezen átlátható, a magyar jogtól eltérő sajátosságokkal rendelkező joganyag.

Megértése, és a magyar belső joggyakorlatban való felhasználása sok nehézséggel járhat. A könyv e nehézségek áthidalásában kíván segítséget nyújtani, gyakorlati megközelítéssel, az egyes jogkérdések összefüggéseinek sokirányú felvázolásával, számos példa, jogeset felhívásával.

A felhozott jogesetek elmozdulást jelentenek a jogszabályi szövegektől a gyakorlati problémák irányába, és betekintést engednek abba, hogy a gyakorlatban milyen összefüggésekben merülhetnek fel uniós jogviták. Az uniós jog, számos vonatkozásban, egyfajta precedensjogként működik, és megértése nem lehetséges az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata nélkül. A több mint ezer, jogesetre történő hivatkozást átfogó anyag, kiindulópontot jelenthet a belső joggyakorlatban felmerülő uniós jogkérdések megoldásához, az uniós szabályok megfelelő és sikeres alkalmazásához.

Másrészt a szerző célja az is, hogy a jogászok, joggal is foglalkozó szakemberek, joghallgatók átfogó és világos áttekintést kapjanak az uniós jog működéséről, főbb szabályozási területeiről, érvényesülésének feltételeiről, és a ráépülő igényérvényesítés lehetőségeiről. A tankönyv a magyar szakirodalomban első alkalommal nyújt átfogó képet a nemzetközi szervezetek és intézmények működéséről.

Hasonló, de nem tankönyv jellegű mű ben jelent meg, Hárs Ernő: A nemzetközi szervezetek világa címmel. Gondolat, Budapest, A tankönyv I. A III. Elemzi e szervezetek alapító okiratait, az újabb fejleményeket, külön koncentrálva az intézményekre, hatáskörükre és a határozathozatali mechanizmusra. A regionális szervezeteknek szentelt IV. A könyv V. A könyv áttekintést ad a nemzetközi nem kormányzati szervezetek sokoldalú tevékenységéről, e szervezetek jellegéről és típusairól.

A tankönyv végezetül elemzi a nemzetközi szervezetek szerepét a társadalmi haladás, valamint a globalizáció pozitív és negatív hatásainak vonatkozásában. A könyv végkövetkeztetése az, hogy a globális kihívásokra csak a nemzetközi együttműködés, és ezen belül a nemzetközi szervezetek erősítésével lehet válaszolni. Politikáinak általános célja a közös szabályozást igénylő területek, illetve bizonyos támogatandó társadalmi rétegek érdek- és életviszonyainak európai szintű rendezése.

A jelen kötettel gyakorlati és elméleti jogászok, valamint közgazdászok arra vállalkoztak, hogy tavaszán, a magyar csatlakozás első évének végén pillanatképet készítsenek az Európai Unióról. A kötet naprakész, átfogó képet ad a fontosabb politikákról, rávilágítva keletkezési körülményeikre, perspektíváikra és alapvető jellegzetességeikre egyaránt. A kötet nem az intézmény- és jogrendszer működésére, hanem az általuk kialakított és formált célokra és megvalósításukra, vagyis a politikákká összeálló normarendszerre fókuszál.

A könyv a történeti megközelítés helyett a szakpolitikák belső viszonyainak és logikájának, a politikák egymás közötti koherenciájának vagy éppen a hiányának a bemutatására törekszik. A mű az egyes politikák alapos ismertetésénél a hangsúlyt éppen ezért a változások irányára, a trendek bemutatására helyezi.

A kötet értékét növeli, hogy tanulmányai a legutóbbi időkben bekövetkezett fejleményeket is tükrözik, s szükség szerint kitérnek a releváns szabályozási koncepciók és jogszabálytervezetek ismertetésére. A kötetet elsősorban az európai integrációs ügyekkel foglalkozó szakértők, jogászok, közgazdászok, politológusok, joghallgatók és újságírók forgathatják sikerrel, viszont ajánljuk az üzleti szféra szereplői, és általában az Unió iránt érdeklődők számára is.

A hagyományosan nyelvészetinek tekintett témák mellett grammatika, fonetika, fonológia, szemantika, nyelvtörténet, nyelvtudomány-történet részletesen tárgyalja a nyelv pszichológiai, társadalmi aspektusait, és foglalkozik a nyelvi viselkedés patológiás zavaraival is. Több fejezete elemzi a nyelvnek a modern világban betöltött szerepét. Kiadásunk hazai nyelvészeti szakemberek segítségével készült, s amennyire ez lehetséges, igyekezett a könyv eredeti, főleg angol nyelvterületről vett példáit, sőt nyelvi humorát, vicceit is magyar megfelelőekkel kiegészíteni.

A könyv illusztrációként több száz képet, grafikont, térképet, ábrát tartalmaz. Ez nem csak az egyes emberre érvényes, hanem az államokra is, amelyek között tűnőben vannak - horizontálisan és vertikálisan - a földrajzi távolságok. Csakhogy a technika rohamos fejlődése nemhogy csökkentené az államok közötti feszültségeket, inkább olyan globális problémákat hoz felszínre, mint például az államok fejlődésének növekvő különbségei, mint az egyre veszedelmesebb környezetszennyezés, mint a tömegpusztító fegyverek fenyegetése, és így tovább.

A szerzőnek az a meggyőződése, hogy a nemzetközi jognak döntő szerep jut az államközi kapcsolatok zavarainak elhárításában - bízik benne, hogy ez a könyv hasznára lesz az egyetemi hallgatóknak, de rajtuk kívül mindazoknak is, akiknek tevékenysége bármi módon összefügg a nemzetközi kapcsolatokkal. Ezzel szemben az ezredfordulót követően a külpolitika elmélete és elemzése újra a figyelem középpontjába került.

Hol kezdődik és hol végződik a külpolitika és annak tanulmányozása? Külpolitika-e a külpolitika, vagy inkább belpolitika, vagy a kül- és belpolitika szimbiózisának lehetünk tanúi, melyek egymástól elkülöníthető, de nem elkülönült területek, s ahol a kül politikus mindig "két asztalon", a kül- és belpolitika végpontjai közötti kontinuumban és az elemzés több szintjén "játszik"? Melyek a globalizálódás és transznacionalizálódás hatásai a külpolitikára, s ennek következményei a külpolitika elméletére és elemzési módszereire?

Milyen elmélet és elemzési módszer választása lehet alkalmas egy adott külpolitikai jelenség elemzésére? Hogyan értelmezhetjük a külpolitika-elemzés és a nemzetközi elmélet viszonyát? Jelen kötet monografikus igénnyel ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolására vállalkozik, és a külpolitika változó természetében rejlő relevanciájára és bővülő elemzési módszereire hívja fel a figyelmet. A szerző áttekinti a "külpolitika-elemzés" kialakulását és fejlődését, a döntéshozóra fókuszáló "behaviouralista" fordulattól a "konvencionális" és "interpretatív" konstruktivizmuson át egészen a külpolitika kutatásának mai állapotáig.

A neorealista, neoliberális és konstruktivista elméletek, illetve metaelméletek tárgyalása lehetőséget nyújt a külpolitika-elemzés módszereinek bemutatására, a hatalmi dinamika elemzésétől a társadalomközpontú külpolitikán át a normák, identitások szerepéig és a diskurzuselemzésig.

Kiküszöbölhető a demokraciadeficit? Hogyan alakult ki az uniós állampolgárság? Beszélhetünk európai identitásról? Miről szólnak az euro-választások? Milyen utat járt be hazánk és az Unió ig? Mit tettek a magyar euro-képviselők? Egyrészt számba veszi a Az elmúlt években a szabályozásban történt változások indokolták a kötet átdolgozását, frissítését. Így ebben a kötetben az Olvasó már részletes ismertetést találhat például az újonnan elfogadott A szerzők ismertetik az Unió társasági jogának hatályos szabályait, a társasági jogi jogalkotás jellemzőit, a szabályozás alapját képező irányelveket és iránytervezeteket.

A társaságok működésével kapcsolatosan kimerítően szólnak a társaságok létszakaszairól: megalakulásról, átalakulásról, székhelyáthelyezésről; a társaságokon belüli döntéshozatali mechanizmusról; kisebbség- és hitelezővédelemről; a társaság képviseletéről. Bemutatásra kerülnek továbbá a kis- és középvállalkozások, illetve a társaságcsoportok szabályai is.

Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek.

Az antikvarium. Tovább válogatok. Kézikönyv az Európai Unióról. Horváth Zoltán. Földeák Iván. Sinka László. Előszó Egyetemes érdekek és célok szolgálatában született ez a könyv, a nemzeti konszenzus szellemében. A patetikusnak tetsző szavak mögött gyakorlati és praktikus cél rejlik: az ország, a nemzet A patetikusnak tetsző szavak mögött gyakorlati és praktikus cél rejlik: az ország, a nemzet felemelkedése és boldogulása füg attól, mennyiben valósul meg a huszonegyedik század magyar történelmének legnagyobb kihívása, a csatlakozás, vagy más szavakkal visszatérés Európába, integrálódás a kontinens egységét szervezetileg megtestesítő Európai Unióba.

Nemzeti program ez, melynek megvalósítása párt és személyes érdekek felett áll, melyen vitatkozni lehet a jobbítás szándékával, ám elutasítása vagy beteljesülésének lassítása éppen a nemzettel szemben elkövetett hiba lenne. A Magyar Országgyűlés hosszú évek óta élen jár abban, hogy gyorsítsa az integrációt, tudatosítsa szükségszerűségét, és gyakorlati tettekkel erősítse felkészülésünket a majdani csatlakozáshoz.

Ennek szellemében ajánlom az Országgyűlés Külügyi Hivatalának sikeres, az olvasókhoz, szakemberekhez eddig sok ezer példányban eljutott kiadványának, Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról című szakkönyvének ötödik, felújított kibővített kiadását. Tartalom Előszó Dr. Horváth Zoltán Horváth Zoltán műveinek az Antikvarium. Megvásárolható példányok. Állapotfotók × Close Kézikönyv az Európai Unióról.

Állapot: Jó. Tovább a kosaramhoz. Földkör Kiadó. Ötödik, átdolgozott, bővített kiadás. Az EU Maastricht után - Kezdeti nehézségek után eredmények: újabb bővülés és a közös pénz bevezetése. A Bizottság-Tanács-Parlament "triumvirátus" szerepe a közösségi döntéshozatalban. Az agrárpiaci rendtartás a közös mezőgazdasági politika első három évtizedében. A gazdasági és szociális kohézió eszközei, a strukturális és kohéziós alapok működése ig.

A foglalkoztatás kérdésének előtérbe kerülése, az Amszterdami Szerződés hatása. A Maastrichti Szerződés második pillére: a közös kül- és biztonságpolitika létrejötte. A bel- és igazságügyi együttműködés létrejötte: a Maastrichti Szerződés harmadik pillére.

Az Amszterdami Szerződés: a harmadik pillér átalakítása, a bel- és igazságügyi együttműködés egy részének közösségiesítése. Az EU és a közép- és kelet-európai országok kapcsolatainak fejlődése a társulástól a csatlakozás előkészítéséig. Definíciógyűjtemény A könyvben szereplő, az Európai Unióval kapcsolatos, fontosabb fogalmak magyarázata.