Altalanos utmutato a felhivasokhoz


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 751696252
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,97

MAGYARÁZAT:Altalanos utmutato a felhivasokhoz

Az ÁÚF jelen verziója a felhívások elválaszthatatlan része, amely a támogatási kérelem adatlappal együtt tartalmazza a támogatási kérelem benyújtásához szükséges összes feltételt. Az ÁÚF-ban foglaltaktól való eltérés kizárólag a Felhívás jelen dokumentumra, és annak konkrét pontjára történő hivatkozással ellátott rendelkezése esetén lehetséges. Amennyiben a Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a Felhívásban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF, valamint a Felhívások és dokumentumaik esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a támogatási kérelmet a honlapon szereplő feltételeknek megfelelően állították össze, mert az ettől való akár formai, akár tartalmi eltérés esetén a támogatási kérelem elutasításra kerülhet.

Kizáró okok listája Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek, 1. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 3. A hiányos támogatási kérelmek elkerülése érdekében az adatlapok tartalmát és töltöttségét a kitöltő program ellenőrzi, és az esetleg felmerült formai hibákra, illetve hiányosságokra figyelmezteti a támogatást igénylőt.

A támogatási kérelem véglegesítését és benyújtását a kitöltő program addig nem engedélyezi, amíg a jelzett hibák és hiányosságok nem kerülnek pótlásra, illetve javításra. A támogatási kérelem véglegesítése és benyújtása A támogatási kérelem beküldésének feltétele a kérelem adattartalmának véglegesítése és az adattartalmat hitelesítő nyilatkozat kérelemhez történő csatolása.

A nyilatkozatot a támogatási kérelem adattartalmának véglegesítését követően a rendszer állítja elő. A nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult személynek minősített elektronikus aláírással 2 kell ellátnia, vagy amennyiben nem rendelkezik minősített elektronikus aláírással, akkor a nyilatkozat kinyomtatását követően cégszerű aláírásával kell ellátnia, majd beszkennelnie és elmentenie.

A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus nyilatkozatot, vagy a cégszerű aláírással ellátott papír alapú nyilatkozat digitalizált beszkennelt és elmentett elektronikus példányát a véglegesített adattartalmú támogatási kérelemhez kapcsolva, együtt, elektronikusan kell benyújtani a kitöltő program által küldött utasításoknak megfelelően.

A támogatási kérelem beérkezéséről a monitoring és információs rendszer értesítést küld a támogatást igénylőnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a nyilatkozatot a támogatást igénylő nem minősített elektronikus aláírással látta el, a kinyomtatott és cégszerűen aláírt papír alapú nyilatkozatot az irányító hatóságnak címezve postai úton is be kell nyújtania az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 naptári napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai 2 Minősített elektronikus aláírás: az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV.

Amennyiben a nyilatkozatot a támogatást igénylő nem minősített elektronikus aláírással látta el, és az eredeti dokumentumot postai úton benyújtotta az irányító hatóság részére, a nyilatkozatot az irányító hatóság iktatja a korábban benyújtott támogatási kérelemhez és az elektronikus nyilatkozathoz és az eredeti nyilatkozat beérkezéséről a támogatást igénylőt értesíti.

A támogatási kérelem kitöltését és benyújtását segíti a Támogatási kérelem kitöltő felhasználói kézikönyv, amelyet a támogatást igénylők a oldal E- ügyintézés almenüjének felületén keresztül érhetnek el. Kérjük, hogy a támogatási kérelem sikeres kitöltése és beküldése érdekében tanulmányozza át a kézikönyvet. A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése Az irányító hatóság a támogatási kérelem elektronikus beérkezését követően haladéktalanul megkezdi a beérkezett támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzését a felhívásban szereplő szempontok szerint.

A felhívásban az irányító hatóság rendelkezik arról, hogy a támogatási kérelmek értékelése milyen szakaszokban történik. Szakaszos elbírálás esetén az irányító hatóság legkésőbb a felhívásban rögzített szakasz zárását vagy beadási határnapját követően bocsátja a támogatási kérelmeket jogosultsági és tartalmi értékelésre.

Ha a jogosultsági szempont ok nak való megfeleléshez hiánypótlás szükséges, akkor erről az irányító hatóság a támogatást igénylőt értesíti. Hiánypótlási felhívásra egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlás során a támogatási kérelem tartalmán nem lehet változtatni. Ha a jogosultsági szempont ok nak való megfelelés a hiánypótlás benyújtását követően továbbra sem, illetve a hiánypótlási felhívásra adott válaszadási határidő elmulasztása okán nem állapítható meg, a támogatási kérelem elutasításra kerül, amiről az irányító hatóság a támogatást igénylőt a hiánypótlás ellenőrzését követően, illetve a válaszadási határidő eredménytelen lejártát követően értesíti.

Amennyiben a támogatási kérelem megfelel a jogosultsági feltételeknek, az iránytó hatóság megkezdi a támogatási kérelem tartalmi értékelését és erről értesíti a támogatást igénylőt. A támogatási kérelem tartalmi értékelése A jogosult támogatási kérelmeket az irányító hatóság a felhívásban szereplő tartalmi értékelési szempontok szerint értékeli. A tartalmilag értékelt támogatási kérelmeket az irányító hatóság döntésre terjeszti fel az irányító hatóság vezetőjének.

Amennyiben az értékelés során felmerül, hogy a támogatási kérelemben található információk nem egyértelműek, ellentmondásokat tartalmaznak, ezek tisztázására az irányító hatóság egyszeri alkalommal a támogatást igénylőtől tisztázó kérdés formájában információkat kérhet legalább 3, de legfeljebb 15 naptári napos határidő biztosításával. A tisztázó kérdés megválaszolása során a kérelem tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség.

Ha a támogatási kérelemben található információ nem egyértelmű - amennyiben erről a felhívás rendelkezik - a döntés-előkészítés érdekében az irányító hatóság szóbeli egyeztetési lehetőséget biztosíthat a támogatást igénylőnek. A szóbeli egyeztetés célja, hogy az értékelés során a felhívásban szereplő céloknak koncepcionálisan megfelelt támogatási kérelmek minél jobb szakmai és formai minőséget érjenek el a támogatói döntésig. Döntés-előkészítő bizottság Amennyiben erről a felhívás rendelkezik, az irányító hatóság a támogatási kérelemről születő döntés megalapozására Döntés-előkészítő bizottságot állíthat fel, amely minden tartalmilag értékelt projektet megvizsgál és elkészíti a döntési javaslatát.

A Döntés-előkészítő bizottság a döntési javaslatot felterjeszti az irányító hatóság vezetőjének. Döntés és értesítés Az irányító hatóság vezetője az értékelő k által készített értékelő lap ok Döntéselőkészítő bizottság alkalmazása esetén a DEB döntési javaslata, illetve 1 milliárd forintot meghaladó támogatási igényű kérelmek esetén az NFK előzetes jóváhagyása alapján a támogatási kérelem támogatásáról vagy csökkentett összköltséggel, csökkentett mértékkel, illetve feltétellel történő támogatásáról, a támogatási kérelem elutasításáról vagy újraértékeléséről dönt.

A döntésről az irányító hatóság a következőképpen értesíti a támogatást igénylőt: a támogatás esetén a döntésről szóló részletes tájékoztatást és a támogatási szerződés tervezetét vagy támogatói okirat alkalmazása esetén az aláírt támogatói okiratot a döntés jóváhagyásától számított 10 naptári napon belül elektronikusan megküldi a támogatást igénylő részére, b elutasítás esetén a döntésről tájékoztatja a támogatást igénylőt, amely tartalmazza a támogatási kérelem elutasításának részletes indoklását, és a kifogás benyújtásának lehetőségéről és módjáról való tájékoztatást.

A döntésről történő tájékoztatást követően a támogatást igénylő jogosult a támogatási kérelemre vonatkozóan az értékelést megismerni. Ha az adott felhívás keretében további forrás kiosztására nyílik lehetőség, támogatást elsődlegesen az e listán szereplő támogatási kérelmek kaphatnak.

Az irányító hatóság a tartaléklistát addig tartja fenn, amíg a listán szereplő támogatási kérelmek tervezett megvalósítási időszaka összhangban van a programozási időszak finanszírozására vonatkozó uniós jogszabályi előírásokkal, és reális esély van további forráskiosztásra az adott felhívás vonatkozásában. A tartaléklista megszűntetéséről az irányító hatóság vezetője dönt. A tartaléklista megszüntetéséről a tartaléklistán szereplő támogatást igénylőket az irányító hatóság a megszűntetéstől számított 10 naptári napon belül tájékoztatja.

A nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult személynek minősített elektronikus aláírással 5 kell ellátnia, vagy amennyiben nem rendelkezik minősített elektronikus aláírással, akkor a nyilatkozat kinyomtatását követően cégszerű aláírásával kell ellátnia, majd beszkennelnie és elmentenie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a nyilatkozatot a támogatást igénylő nem minősített elektronikus aláírással látta el, a kinyomtatott és cégszerűen aláírt papír alapú nyilatkozatot az irányító hatóságnak címezve postai úton is be kell nyújtania az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 naptárinapon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai 5 Minősített elektronikus aláírás: az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV.

Fontos tehát, hogy a támogatást igénylő fokozottan figyeljen a nyilatkozat cégszerű aláírására, digitalizálására és amennyiben nem minősített elektronikus aláírással látta el a nyilatkozatot, a határidőben az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül történő postai benyújtásra!

A támogatási kérelem kitöltését és benyújtását segíti a Támogatási kérelem kitöltő felhasználói kézikönyv, amelyet a támogatást igénylők a szechenyi A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése A felhívásban az Irányító hatóság rendelkezik arról, hogy a benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelése folyamatos, vagy szakaszos elbírálással történik. Folyamatos elbírálás esetén az irányító hatóság a támogatási kérelmeket a beérkezés sorrendjében bocsátja jogosultsági és tartalmi értékelésre.

Ha a felhívás lehetőséget nyújt hiánypótlásra és a jogosultsági szempont ok nak való megfeleléshez hiánypótlás szükséges, akkor erről az irányító hatóság a támogatást igénylőt értesíti és legalább 7, legfeljebb 15 naptári napos határidő kitűzésével felszólítja a támogatást igénylőt a támogatási kérelmének kijavítására. Ha a jogosultsági szempont ok nak való megfelelés a hiánypótlás benyújtását követően továbbra sem, illetve a hiánypótlási felhívásra adott válaszadási határidő elmulasztása okán nem állapítható mega jogosultsági szempont ok nak való megfelelés, a támogatási kérelem elutasításra kerül, amiről az irányító hatóság a támogatást igénylőt a hiánypótlás ellenőrzését követően, illetve a válaszadási határidő eredménytelen lejártát követően értesíti.

Amennyiben a támogatási kérelem megfelel a jogosultsági feltételeknek, az irányító hatóság megkezdi a támogatási kérelem tartalmi értékelését és erről értesíti a támogatást igénylőt. A tartalmi értékelés folyamata a támogatási kérelmek minőségének tartalmi értékelési szempontok alapján történő vizsgálatát és ez alapján történő minősítését foglalja magában.

A tartalmilag értékelt támogatási kérelmeket az iránytó hatóság döntésre terjeszti fel az irányító hatóság vezetőjének. Döntés és értesítés Az irányító hatóság vezetője a támogatási kérelem támogatásáról vagy csökkentett összköltséggel, csökkentett mértékkel, illetve feltétellel történő támogatásáról vagy a támogatási kérelem elutasításáról dönt.

A döntésről az irányító hatóság a következőképpen értesíti a támogatást igénylőt: a támogatás esetén a döntésről tájékoztatja a támogatást igénylőt és az aláírt támogatói okiratot a döntés jóváhagyásától számított 10 naptárinapon belül elektronikusan megküldi, b elutasítás esetén a döntésről tájékoztatja a támogatást igénylőt, amely tartalmazza a támogatási kérelem elutasításának részletes indoklását, és a kifogás benyújtásának lehetőségéről és módjáról való tájékoztatást.

Tartaléklista Ha az adott támogatási kérelem megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, de forráshiány miatt nem támogatható, az irányító hatóság tartaléklistát képezhet. A nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult személynek minősített elektronikus aláírással 8 kell ellátnia, vagy amennyiben nem rendelkezik minősített elektronikus aláírással, akkor a nyilatkozat kinyomtatását követően cégszerű aláírásával kell ellátnia, majd beszkennelnie és elmentenie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a nyilatkozatot a támogatást igénylő nem minősített elektronikus aláírással látta el, a kinyomtatott és cégszerűen aláírt papír alapú nyilatkozatot az irányító hatóságnak címezve postai úton is be kell nyújtania az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 naptári napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai 8 Minősített elektronikus aláírás: az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV.

A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése Az irányító hatóság a támogatási kérelem elektronikus beérkezését követően haladéktalanul megkezdi a jogosultsági ellenőrzést a felhívásban szereplő szempontok szerint. Ha a támogatási kérelemben található információ nem egyértelmű - amennyiben erről a felhívás rendelkezik, - a döntés-előkészítés érdekében az irányító hatóság szóbeli egyeztetési lehetőséget biztosíthat a támogatást igénylőnek.

Döntés a támogatási kérelmekről Az irányító hatóság az értékelt támogatási kérelmeket döntésre felterjeszti az irányító hatóság vezetőjének. Az értékelt támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője a következőképpen dönthet: a Amennyiben a Rendelet A projektfejlesztés célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése.

A támogató döntéssel rendelkező támogatást igénylővel az irányító hatóság támogatási szerződés köt. A döntésről az irányító hatóság értesíti a támogatást igénylőt. Projektfejlesztés azon projektek esetében ahol a megvalósítás nem kezdhető meg Azon támogatási kérelmek esetében, ahol az irányító hatóság támogató döntést hoz azzal a feltétellel, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a döntést követően a támogatást igénylő és az irányító hatóság a projekt előkészítésére és a megvalósításának támogatására támogatási szerződést köt.

A támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg az irányító hatóság projektfejlesztést kezdeményezhet a támogatást igénylővel, melynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése.

A megvalósítás megkezdhetőségének további feltételeit az IH a felhívásban határozhatja meg A projektfejlesztés során a kedvezményezett köteles az Irányító Hatósággal együttműködni, személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni, a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni, a mérföldkövekhez kapcsolódó, kért dokumentumokat elkészíteni, a meghatározott határidőket betartani.

Amennyiben a kedvezményezett a szerződésben meghatározott, a fejlesztés előkészítésével, a projektdokumentáció elkészítésével kapcsolatos határidőket elmulasztja, az irányító hatóság a támogatási szerződéstől eláll. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket is az irányító hatóság dokumentálja. A projektfejlesztés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt az irányító hatóság a felhívásban előírt értékelési szempontok szerint megvizsgálja.

Ha a projektdokumentáció az értékelési szempontoknak megfelel, az irányító hatóság a megkötött támogatási szerződést módosítja a projekt megvalósításának érdekében. A nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult személynek minősített elektronikus aláírással 12 kell ellátnia, vagy amennyiben nem rendelkezik minősített elektronikus aláírással, akkor a nyilatkozat kinyomtatását követően cégszerű aláírásával kell ellátnia, majd beszkennelnie és elmentenie.

A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése A közreműködő szervezet a támogatási kérelem elektronikus beérkezését követően haladéktalanul megkezdi a jogosultsági ellenőrzést a felhívásban szereplő szempontok szerint. Ha a jogosultsági szempont ok nak való megfeleléshez hiánypótlás szükséges, akkor erről a közreműködő szervezet a támogatást igénylőt értesíti és legalább 7, legfeljebb 15 naptári napos határidő kitűzésével felszólítja a támogatást igénylőt a támogatási kérelmének kijavítására.

Ha a jogosultsági szempont ok nak való megfelelés a hiánypótlás benyújtását követően továbbra sem, illetve a hiánypótlási felhívásra adott válaszadási határidő elmulasztása okán nem állapítható meg, a támogatási kérelem elutasításra kerül, amiről a közreműködő szervezet a támogatást igénylőt a hiánypótlás ellenőrzését követően, illetve a válaszadási határidő eredménytelen lejártát követően értesíti. Amennyiben a támogatási kérelem megfelel a jogosultsági feltételeknek, az irányító hatóság illetve a területi szereplő megkezdi a támogatási kérelem tartalmi értékelését és erről értesíti a támogatást igénylőt.

Amennyiben az értékelés során felmerül, hogy a támogatási kérelemben található információk nem egyértelműek, ellentmondásokat tartalmaznak, ezek tisztázására az irányító A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:. Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: Az Útmutató célja, hatálya Kizáró okok listája A támogatási kérelmek elbírálásának.

FELHÍVÁS Mikro- kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro- kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló.

Magyarország Kormányának. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról. Magyarország Kormánya a A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések. Pályázati kiírás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek a VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a A Földművelésügyi Minisztérium 6.

A konstrukció új építésű és használt lakóingatlanok finanszírozásában nyújt segítséget. Milyen előnyöket jelent. FELHÍVÁS A mikro- kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro- kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:. Készült Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van.

A sütikről, a használatukkal kapcsolatos beállítások módosításától itt tájékozódhat. Megértettem, elfogadom. Analitika letiltása. Egységes beléptető felület bejelentkezés. Pályázati kereső. Pályázati dokumentációk. Éves Fejlesztési Keretek. Felhívások társadalmi egyeztetése Állami projektértékelők. Monitoring bizottság. Fejlesztési programok. Széchenyi Svájci Hozzájárulás. Új Széchenyi Terv. Korábbi fejlesztési programok.

Értékelési tanulmányok. Értékelési terv. Stratégiai környezeti vizsgálat. A magyarországi európai uniós források felhasználásának és hatásainak elemzése. A 10 fő feletti KKV-k támogatási jellemzői és létszámalakulása Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye. Az egységköltség-számítási módszertan kialakítása és alkalmazási lehetőségei.

A Kohéziós Politika keretében megvalósított fejlesztések költségvetési hatása. Közép-Magyarország: fejlesztési igények és a kohéziós politika eszköztára. Területi forrásallokációs vizsgálatok. Data Envelopment Analysis módszertan alkalmazási lehetőségei a as időszaki NSRK-támogatási intézményrendszere hatékonyságának vizsgálatában.

Területi elemzések NFT. Tanulmány államilag támogatott finanszírozási program indítására megújuló energia beruházásokhoz. Közreműködő szervezetek hatékonyságának összehasonlítása. Ex ante elemzések. Éves végrehajtási jelentések. Éves végrehajtási jelentések polgároknak szóló összefoglalói. Stratégiai jelentések. Társadalmi egyeztetés Pályázati felhívások társadalmi egyeztetése OP-k társadalmi egyeztetése Európai Területi Együttműködési Programok.

Stratégiai Környezeti Vizsgálat Monitoring Bizottságok. Támogatott projekt kereső. Aktuális statisztikák. Hasznos információk. Adminisztratív terhek csökkentése. Közbeszerzési Segédanyagok. Az operatív programok intézményrendszere. Vidékfejlesztési Program intézményrendszere. Összefoglaló táblázat az irányító hatóságokról és közreműködő szervezetekről a programozási időszakban. Közérdekű bejelentések.

Lezárt szabálytalanságok Hasznos linkek. Legfontosabb rövidítések jegyzéke. Pályázati kommunikáció. Arculati kisokos. Tábla generátor. Pályázatok Pályázatok. Útmutatók, szabályzatok. Kiemelt projektek. Fejlesztési Programok A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a as operatív programok módosítása kapcsán a hatályos jogszabályok alapján. Értékelési konferencia. Stratégiai Jelentés Digitális Megújulás Operatív Program. Gyakorlati kérdések és válaszok.

Monitoring Bizottságok taglistái. Közlemények Kapcsolódó könyvtárak. Kapcsolódó dokumentumok. Kifogás sablon docx, 1. Egységes beléptető felület bejelentkezés Kapcsolat.