Eselyegyenlosegi utmutato tamop


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 937191438
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,49

MAGYARÁZAT:Eselyegyenlosegi utmutato tamop

Az útmutató célja az esélyegyenlőségi intézkedések bemutatása a pályázati adatlapok kitöltéséhez szükséges információk és minták formájában, a jó gyakorlat elterjesztése, és a pályázók számára a leginkább megvalósítható, reális és hosszú távon fenntartható esélyegyenlőségi vállalások ösztönzése. Az Európai Unió elsődleges jogának óta része a nemre, a fajra vagy az etnikai hovatartozásra, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, korra vagy szexuális irányultságra alapított mindenfajta megkülönböztetés diszkrimináció tilalma.

Az esélyegyenlőség elősegítése nem azonos a diszkrimináció-mentes gyakorlattal egyenlő bánásmóddal. A befogadó társadalom alapja a diszkriminációmentességgel párosuló pozitív cselekvés, azaz az előnyben részesítés. A második, harmadik és negyedik fejezet segít Önnek abban, hogy átlássa az esélyegyenlőségi területek és intézkedések rendszerét. Az egyes intézkedések pontozásáról az ötödik fejezetben talál részleteket. A hatodik fejezet a hazai gyakorlatból vett példát ismertet, ami egy környezetvédelmi fejlesztésen keresztül mutat be néhány esélyegyenlőségi intézkedést, és a pályázati adatlap esélyegyenlőségi blokkjának kitöltését.

A horizontális elvárás esetünkben azt jelenti, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv továbbiakban ÚMFT keretében megvalósítandó minden projektnek hozzá kell járulnia az esélyegyenlőség biztosításához.

Az elvárás teljesülését a kiválasztás két szintjén vizsgálja az ÚMFT: jogosultsági és elési szempontok között. Bármilyen eljárásban kiválasztásra kerülő projektnek teljesítenie kell jogosultsági kötelező szempontokat, melyek között esélyegyenlőségi et hordozók is vannak. Ilyen például a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés, vagy annak vállalása, hogy a projektmenedzsment esélyegyenlőségi képzésben is részesül.

Az operatív programok keretében csak azok a fejlesztések támogathatók, amelyek megfelelnek az esélyegyenlőségi kritériumoknak, azaz a fejlesztésekhez történő hozzáférés biztosításával, az elért eredmények általánosan elfogadott módon történő elismerésével, vagy a sztereotípiák lebontásának közvetítő eszközeként oktatás, képzés, kultúra támogatják az esélyegyenlőségi szempontból nemi, etnikai, vallási hovatartozásuk, életkoruk alapján, vagy fogyatékosságukból adódóan a sérülékeny csoportok érvényesülését.

A részben OP és prioritásfüggő - esélyegyenlőségi jogosultsági szempontokon túl az egy- és kétfordulós pályázatok, valamint a kiemelt projektek esélyegyenlőségi elésre is kerülnek, erről szól a jelen útmutató. Az esélyegyenlőségi teljesítmények többsége környezetvédelmi fejlesztések esetén jellemzően nem a projekttel van közvetlen kapcsolatban, bár számos ilyen lehetőség is van, és ezeket az elés a A pályázó szervezet projekttől független rendszeres vagy új esélyegyenlőségi teljesítményét a Az elés során nem kerülnek hátrányba azok a pályázó szervezetek, amik már működtetnek esélyegyenlőségi intézkedéseket azokkal szemben, amelyek bevezetésüket a pályázathoz kötődően valósítják meg.

A pályázatok esélyegyenlőségi elésének pontozásának célja, hogy azok jussanak nagyobb eséllyel támogatáshoz, akik ezen a területen objektíven mérhető többlet-teljesítményt vállalnak és nyújtanak versenytársaikhoz viszonyítva. Az önkéntes adatszolgáltatás az adatvédelmi jogi formarendszerében azt jelenti, hogy az érintett hozzájárul adatainak kezeléséhez, tehát önkéntesen és határozottan kinyilvánítja kívánságát személyes adatai kezeléséhez.

A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. A különleges adatok munkáltató által történő kiemelése nem alapulhat vélelmen, a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók támogatását célzó szándék nem pótolhatja az adatkezeléshez való egyedi hozzájárulást. Ebben a tekintetben is különös jelentősége van az érintettek tájékoztatásának.

Ez azt jelenti, hogy ha Ön roma vagy fogyatékos embert jelöl meg pályázatában lehetséges munkavállalóként, akkor rendelkeznie kell olyan dokumentummal, amelyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként definiálják. Az esélyegyenlőségi tábla kitöltésénél jó, ha a pályázó megalapozott adatokkal bír.

A helyzetelemzésben megjelenítendő a választott célcsoport ok 1: foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzete; 2: gazdasági részvétele; 3: képzéshez, tudáshoz jutása; 4: lakhatása; 5: közszolgáltatásokhoz való hozzáférése; 6: döntéshozatalban való részvétele. Ha esélyegyenlőségi hatáselemzést készít, vagy készíttet Önnel együttműködő társadalmi szervezettel, akkor ez is megfelelő megalapozása lehet a tábla kitöltésének.

Ne felejtse el a pályázó szervezeti hátterének, illetve a projekt társadalmi környezetének bemutatásakor az esélyegyenlőségi helyzetet és célokat is bemutatni! Az esélyegyenlőségi táblában ld. Legfeljebb 5 pont érhető el, és legalább 1 pontot el is kell érni ahhoz, hogy a pályázatot az elő, majd a Bíráló Bizottság támogatásra javasolhassa.

Az 1,0 pontot el nem érő pályázatoknál tisztázó kérdést tehet fel az elő. A Bíráló Bizottság elé kerülő pályázatok között a magasabb pontszámúaknak ahol a szakmai, pénzügyi, horizontális stb. Sokféle lehetőségből lehet választani, és könnyen lehet maximális pontszámot elérni - nem kell mindenáron esélyegyenlőségi vonatkozásokat belemagyarázni a projektbe. A nyertes pályázó támogatási szerződésének része lesz az esélyegyenlőségi tábla is. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről évente jelentést kell tenni, és az időarányos teljesülést helyszínen is ellenőrizhetik.

Amennyiben a projekthez szervesen kapcsolódó és költségigényes esélyegyenlőségi intézkedést tervez, ne feledje ezt betervezni a költségtábla megfelelő soraiba, és árajánlat kérése tartalmazza ezen igényeit pl. Az elés során nem kerülnek hátrányba azok a pályázó szervezetek, amelyek már működtetnek esélyegyenlőségi intézkedéseket azokkal szemben, amelyek bevezetésüket a pályázathoz kötődően valósítják meg.

Például amennyiben azt tervezi, hogy a projekt megvalósítása eredményeképpen akadálymentes munkahelyet létesít látássérült munkavállalók számára, pontot szerezhet az elésnél. A pontszerzés feltételeit a 2. Ha a szervezetnél már léteznek hasonló intézkedések, csak eddig nem is gondolt arra, hogy ezek az esélyegyenlőség témájához tartoznak pl. A két alapelv érvényesült az ÚMFT és az OP, valamint prioritástengelyei tervezése során, érvényesül a döntéshozás és végrehajtás intézményrendszereiben, valamint érvényesíteni kell a kiválasztás jogosultságai és elési szempontjai között is.

A két horizontális támogatási alapelv mentén elni kell a projektgazda vagy pályázói szervezet működését és a tervezett projektet, azon adatok, vállalások alapján, amelyeket a pályázó tesz. Esélyegyenlőség horizontális területei a Strukturális Alapok felhasználását szabályozó rendelet szerint: a tagállamok és a Bizottság biztosítják a nők és férfiak közötti egyenlőségnek elősegítését az alapok különböző végrehajtási szakaszai során. Ezen követelmény teljesíthetőségének feltétele a nyomon követéshez monitoring szükséges kiinduló és célek meghatározása, ezeket a Közreműködő Szervezetek a nyertes pályázati projektek esetében az esélyegyenlőség területén is követi, a vállalások betartását ellenőrzi.

Az esélyegyenlőség elveit a pályázati adatlapok rögzítik, a pályázónak vállalnia kell valamely ott felsorolt kritérium teljesítését. Minél több vállalást tesz, annál több pontot kap ebben a szempontban legfeljebb 5 pontot. A minimális elvárás kiemelt és pályázatos projekt esetében is: esélyegyenlőségi területen legalább 1 pont elérése. Ennek elmaradása esetén a pályázatot átdolgozásra visszakapja a kidolgozó.

Az egyes vállalásokkal szembeni tartalmi követelményeket a jelen útmutató rögzíti. Ezeket a tényezőket a pályázat megvalósítása során indikátor szinten is be kell mutatni, valamint - mint minden más szerződött vállalást - a helyszíni ellenőrzések során e szempontokat is ellenőrizhetik. Nem teljesítés esetén a pályázó felszólítást kap, ennek eredménytelensége esetén a kifizetéseket felfüggesztheti az Irányító Hatóság.

Az esélyegyenlőségi elési szempontrendszer kidolgozásával kettős célt tűzünk ki: 1. Az esélyegyenlőségi szempontrendszer érvényesítésének célja nem az, hogy a forrásokhoz való hozzáférést megnehezítse, hanem az, hogy az összehasonlítható, rangsorolható ajánlatok" közül a többletet nyújtó projekt nyerjen kedvező elbírálást. Így az egymással versengő projektek között az azonos vagy hasonló et hordozók közül azok fognak előnyt élvezni, amelyek társadalmilag hasznosabbak, azaz a támogatás elleneként nemcsak közvetlen, hanem közvetett gazdasági hasznokat is hordoznak a gazdasági aktivitás és a munkaerő képzettségi szintjének növelése révén.

A pályázók számára érthetővé, élet-közelivé tenni az esélyegyenlőségi gyakorlatot, hogy az esélyegyenlőség megjelenése a pályázatokban ne kizárólag a magasabb elési pontszámok elérése érdekében kidolgozott esélyegyenlőségi hivatkozásokat tartalmazza, hanem olyan a gyakorlatba azonnal átültethető, vagy már alkalmazott vállalásokat mint pl. A pályázóval szemben elvárás, hogy projektje az esélyegyenlőség valamely területén hozzáadott et mutasson fel, legalább egy területen vállalja a szervezet esélyegyenlőségi kultúrájának objektív módon is mérhető javítását, és ezzel az elés során legalább 1,0 pontot érjen el.

Az egyes esélyegyenlőségi területekhez tartozó konkrét, jól megfogható intézkedések, esélyegyenlőségi megoldások a pályázati adatlap 1. A családok időbeosztását javító szolgáltatások az elmúlt évtizedben jelentősen visszaestek például bölcsőde, korai óvodáztatás, közeli és munkaidővel összeegyeztethető bevásárlás vagy ügyintézésés a családok többségének gazdasági helyzete is romlott. A családbarát munkahely tágabb értelmezése a család legkülönfélébb formáival számol, figyelembe veszi nemcsak a gyerekek, hanem más, pl.

A pályázatok elésénél a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását támogató intézkedéseket bevezetők, valamint a tágabb értelmezés szerint a családosok életét szervezetük működési módjaiban vagy tervezett projektjük révén megkönnyítő pályázók többletpontban részesednek Nemek férfiak és nők közti esélykülönbségek csökkentése A nők teszik ki a népesség felét, és sajátos problémáik alapvető társadalmi kérdéseket érintenek.

Az Európai Unió elvárása a nők és férfiak társadalmi egyenlősége szempont érvényesítése, a fejlesztéspolitikán belül is. Az úgynevezett társadalmi nemek belső saját különbözőségeire érzékeny, ugyanakkor a hátrányos egyenlőtlenségeket, különösen a nemek meglévő esélykülönbségeit csökkentő projekttervezés és végrehajtás céljai: a fejlesztési források egyenlő, de akár nemek szerint különbözőképpen segített elérhetősége, a nők részvétele a döntéshozatalban, szakértő bevonása a szükségleteknek megfelelő tervezés érdekében, és az érdekképviseleti csoportok bevonása a végrehajtás tervezésébe.

A nők munkahelyi hierarchiában elfoglalt helye úgy jellemezhető, hogy minél lejjebb megyünk a foglalkozások rangsorában, annál több nőt találunk az alacsonyabb keresetet jelentő és alacsonyabb presztízsű állások betöltői között, a vertikális szegregáció erősödésére utal a női vezetők rendkívül alacsony aránya.

Bár a dolgozó nők iskolai végzettség szerinti összetétele jelentősen javult az elmúlt évtizedekben, a magyarországi felsőoktatási rendszer is összességében egyenlőbb esélyeket biztosít a nők számára, mégsem csökkentek a nemek közötti keresetkülönbségek, melyek a szellemi dolgozók körében a legnagyobbak. Cél, hogy ezen az esélyegyenlőségi területen is egyensúly alakuljon ki. Nem ütközik az egyenlő bánásmód elvébe az, ha olyan intézkedést hoz egy szervezet, amely különleges előnyöket biztosít az alulreprezentált nemhez tartozóknak: hogy azok gyakorolhassák szakmájukat, valamint megelőzzék vagy kiegyenlítsék azok karrierrel kapcsolatos hátrányait.

A vállalkozás felső- és középvezetésében a nők létszámát növelő, továbbá az azonos képzettséggel és munkatapasztalattal azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatottaknak egyenlő bérezést biztosító munkáltatók is esélyegyenlőségi pontszámot kapnak Az akadálymentesítés előrehaladása A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport, s a társadalom életének színterein való megjelenésük alapfeltétele az akadálymentesítés.

Rajtuk kívül haszonélvezői az akadálymentes környezetnek a kisgyermekes, babakocsival közlekedő szülők, a beteg és idős emberek is. Az esélyegyenlőség szempontjainak vizsgálatánál két tényező kerül elésre: az építési beruházások esetében a fizikai akadálymentesítés, a többi fejlesztés esetében a fogyatékkal élők számára biztosított jobb infokommunikációs hozzáférés az eszközök, szolgáltatások használatához vakbarát számítógépes és egyéb eszközök, könnyen érthető kommunikáció stb.

Mindenképpen javasolt megfelelő képzettségű szakember pl. A foglalkoztatottak aránya Magyarországon a fogyatékos emberek körében évi népszámlálás adatai szerint - 9 százalékra csökkent. Fogyatékos személy: aki érzékszervi, így különösen látásszervi, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során lásd A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI.

A kereslet és kínálat összehangolásához feltétlenül szükséges a fogyatékossággal élők számára a foglalkoztatás, illetve a jobb életminőség elérhetőségének segítése: az akadálymentes fizikai és kommunikációs környezet kialakítása, továbbá a közlekedési nehézségek miatt a távmunka lehetőségének biztosítása. Ezeken a területeken a meglévő intézkedések megőrzését, újak létrehozását a pontrendszer honorálja Roma emberek életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása - 7.

Valamely nemzeti, etnikai csoporthoz tartozás roma származás vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely kisebbségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti lásd A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. A népszámlálás adatai szerint nagyon lényeges különbségek vannak a cigány és a nem cigány nemzetiségek társadalmi rétegek szerinti összetételében.

Elenyésző a vezetők, az értelmiségiek és a hivatalnokok hányada a cigánynépességben: a éveseknek mindössze az 1 százaléka tartozik ezekbe a csoportokba, szemben a nem cigány nemzetiségűek 16 százalékával. Betanított és képzetlen munkát végez a éves cigány férfiak 27 százaléka, a nem cigányoknak csak a 6 százalékáról mondhatjuk el ugyanezt. A társadalmi kirekesztődés bizonyítottan leginkább a roma embereket sújtja. A diszkrimináció mellett az alacsony képzettségi szint is konzerválja a roma népesség alacsony arányú munkaerő-piaci részvételét és előmenetelét, ezért a képzési lemaradás felszámolását, csökkentését vállaló munkaadók is részpontot szereznek az esélyegyenlőségi elés során Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása Az ÚMFT 2 átfogó céljának egyike a foglalkoztatás bővítése, a munkaerő-kínálat növelése, valamint a kereslet és kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet kialakítása.

A fő esélyegyenlőségi célcsoportok mellett a hátrányos helyzetű munkavállalók társadalmi és munkaerő-piaci részvételét is elő kívánjuk segíteni ld fejezet is. Az intézkedéseket találja a pályázati adatlap esélyegyenlőségre vonatkozó részénél kitöltendő táblázat vízszintes soraiban, ld.

Mind a pályázat benyújtására, mind pedig a projekt fenntartás átlagos ek éves átlagra vonatkoznak. Értelemszerűen jelezze k -val, amennyiben a pályázó vagy projektgazda szervezet számára az adott intézkedés jogilag kötelező 1. Csak a fehéren hagyott cellákba írjon 1. Az egyes esélyegyenlőségi intézkedések fenntartását, bevezetését, illetve bővítését vállaló pályázók konstrukciótól, és jelentőségüktől függően 0,0 részpontot kapnak minden vállalt intézkedésre az elés során ld.

A részpontok összege adja majd a pályázat esélyegyenlőségi ét, legfeljebb azonban 5 pontot. Az esélyegyenlőségi elésben belső küszöbként legalább 1,0 pontot el kell érni. Az ez alatt teljesítő pályázatok nem nyerhetnek támogatást.

A belső küszöböt elérő pályázatok esélyegyenlőségi elésénél a Bíráló Bizottság jegyzőkönyveiben még egytizedes pontosságú, a monitoring rendszerben már a kerekítési szabályok szerint egész számjegyre kerekített pontszám kerül rögzítésre.

Az alábbiakban információkat talál arról, hogy az egyes esélyegyenlőségi szempontok esetén milyen többletteljesítményt nyújthat. A kötelező elemek teljesítése jogosultsági szempont, és teljesítésüket a Pályázó a i Adatlapon a Nyilatkozatok aláírásával is igazolja. A bemutatott intézkedésekhez tartozó sorszám az ÚMFT-szintű esélyegyenlőségi monitoringot segíti. Kérjük, ne változtassa meg az esélyegyenlőségi intézkedések sorszámát 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása Az esélyegyenlőség alapja a diszkriminációmentesség, azaz hogy meghatározott tulajdonság miatt senkit hátrány nem érhet.

Szervezeten belüli biztosításának, elősegítésének egyik módja esélyegyenlőségi felelős, tanácsadó, esetleg tapasztalati tanácsadó alkalmazása. A tapasztalati tanácsadó az az ember, aki megfogalmazza a társadalmi kirekesztettségben élők véleményét, javaslatait, vagy akár magyarrólmagyarra fordítja a szakkifejezéseket. Ha a Pályázó számára kötelező ez az intézkedés, csak akkor jelölje be, ha az esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazását partnereitől is elvárja, ugyanis jogilag kötelező tevékenységet többletponttal a forrásgazda nem kíván honorálni.

A vállalt esélyegyenlőségi intézkedés teljesítését szükség esetén szabályzat SzMSz vagy munkaügyi dokumentum: kinevezés, megbízás, munkaköri leírás igazolhatja. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte Az Esélyegyenlőségi Terv ET tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen a nők, a negyven évnél idősebb munkavállalók, a roma emberek, a fogyatékos személyek, valamint a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók foglalkoztatási helyzetének - így különösen azok bérének, munkakörülményeinek, szakmai előmenetelének, képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezményeinek - elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait és az azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, valamint a munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely programokat.

Az ET célja nem valamely fejlesztés, projekt esélyegyenlőségi vonatkozásainak, céljainak összefoglalása, hanem bármely szervezeten belül az ottani munkavállalók - 9 .

Jelen esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló Hátrányos megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a továbbiakban: Hatóság az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a vele foglalkoztatási jogviszonyban álló köztisztviselők, munkavállalók továbbiakban együtt munkavállalók hátrányos megkülönböztetését.

E kötelezettsége kiterjed a munkaerő-felvételre, az alkalmazásnál az illetmény, a munkabér, a munkához kapcsolódó bérjellegű juttatás, képzés, továbbképzés, egyéb ösztönzők meghatározására, a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésére. A Hatóság mint munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Ebktv. Az emberi méltóság tiszteletben tartása. A Hatóság a foglalkoztatás, illetve azzal összefüggő jogviszonyok létesítése során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, méltóságát, személyiségük lényeges vonását képező tulajdonságait, jellemzőit, és olyan munkafeltételek, munkakörülmények kialakítására törekszik, amelyek hozzájárulnak ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez, megerősítéséhez.

A munkavállalókkal történő együttműködés. A Hatóság a foglalkoztatási jogviszony tartama alatt törekszik arra, hogy a munkavállalókat bevonja az őket közvetlenül érintő, az esélyegyenlőségük és az egyenlő bánásmód elvének megtartását célzó intézkedések meghozatalába, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének betartása mellett.

Tájékoztatja az érintett munkavállalókat azon személyes adatok önkéntes rendelkezésére bocsátásának lehetőségéről, amelyek az egyenlő bánásmód biztosításához és az esélyegyenlőséget előmozdító intézkedésekhez szükségesek. A Hatóságnál A helyzetfelmérés alapját szolgáló statisztikai adatok a Hatóságnál — jogszabály alapján kötelezően vezetett - illetményszámfejtési és adatszolgáltatási ügyviteli rendszerből, valamint a személyügyi adatbázisból kerültek lekérdezésre.

Intézkedések az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi folyamatok szabályozása területén. Gregor Katalin, a Hatósági és Jogi Főosztály főosztályvezetője. Az esélyegyenlőségi referens feladata :.

A hatóság munkavállalói részére biztosított kedvezmények kiterjesztése céljából a Hatóság, mint munkáltató:. A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása céljából a Hatóság az alábbi kedvezményeket biztosítja az érintett munkavállaló részére:. A munkakörülmények javítására, különösen a 45 éven felüli, a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű, 14 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók helyzetének javítása érdekében a Hatóság:.

A nyugdíjas korba történő átmenet megkönnyítése érdekében a Hatóság az öregségi nyugdíj előtt álló munkavállalók munkaidejét beleegyezésük nélkül nem csökkenti, a kedvezményezettek köre a törvényben meghatározott adott munkavállalóra vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárnál legfeljebb 5 évvel fiatalabb dolgozókra terjed ki nem vonatkozik az egyéb ellátásban részesülő munkavállalókra.

Az adatkezelés célja:. A munkavállalók számára az esélyegyenlőségi tervben meghatározott kedvezmények biztosítása. Az adatkezelés jogalapja:. A Hatóság jogos érdeke. Az érintettek kategóriái:. A kedvezményben részesülő munkavállaló. A személyes adatok kategóriái:. A kedvezményre jogosult munkavállaló neve, az igénybe vett kedvezmény típusa, a kedvezmény igénybevételének feltételeit alátámasztó adatbázisban található személyes adatok.

A címzettek kategóriái:. A kedvezmények körének bővítésére tett javaslatok vizsgálatakor a Szociális és Jóléti Bizottság. Harmadik országba történő adattovábbítás. Adattörlésre előirányzott határidő:. A személyes adatok forrása:. A személyes adatokat a munkavállaló bocsájtotta rendelkezésre.

Automatizált döntéshozatal megvalósul-e? Nem valósul meg automatizált döntéshozatal. Technikai és szervezési intézkedések. A Hatóság Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatába, valamint az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatába foglaltak szerint. Az egyenlő bánásmód megsértése esetén a Hatóság valamennyi munkavállalóját megilleti az a jogosultság, hogy az Ebktv. A Hatóság elnöke köteles erre irányuló javaslattétel esetén, továbbá az érintett munkavállaló kérésére a panasz kivizsgálása iránt intézkedni.

A vizsgálatot a Hatóság elnöke által kijelölt két munkavállaló folytatja le, akik közül legalább egy fő jogi végzettséggel rendelkezik. A vizsgálatba az érintett munkavállaló kérésére az esélyegyenlőségi referenst be kell vonni. A vizsgálat lefolytatására felkért személyek a felkéréstől számított 10 munkanapon belül a Hatóság elnöke részére a vizsgálat eredményéről írásbeli jelentést készítenek.

A Hatóság elnöke köteles a jelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a panasszal élő munkavállaló kérésére megtenni a szükséges intézkedéseket a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése céljából, illetve amennyiben a vizsgálat eredménye a panaszt megalapozatlannak találja, az eljárás lezárásáról a panaszost tájékoztatni.

Abban az esetben, ha a vitában részt vevő érdekelt felek nem tudnak megegyezni, közvetítőt vonhatnak be az eljárásba, ha ebbe mindkét fél beleegyezik. Az esélyegyenlőségi tervet szükség szerint, de legalább kétévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot az esélyegyenlőségi referens végzi — a  Szociális és Jóléti Bizottság által tett javaslatokat is figyelembe véve - a Hatóság elnökével egyeztettek szerint. Az esélyegyenlőségi tervben rögzített kedvezmények bővítésére a megfelelő forrás rendelkezésre állása, illetve a kedvezményezettek körének bővülése újabb védett tulajdonsággal rendelkező munkavállalók alkalmazása esetén a Szociális és Jóléti Bizottsággal egyeztetett módon évente egy alkalommal van lehetőség.

A Hatósággal foglalkoztatási jogviszonyban álló, illetve a jövőben ilyen jogviszonyt létesítő munkavállalókkal az esélyegyenlőségi tervet meg kell ismertetni, a munkavállalóknak erről írásban nyilatkozatot kell tenni a Hatóság felé. Jelen esélyegyenlőségi tervet elfogadását és aláírását követően a Hatóság közzéteszi a www. Az esélyegyenlőségi terv Magyar English.

Esélyegyenlőségi terv. Általános célok, etikai elvek  1. Hátrányos megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a továbbiakban: Hatóság az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a vele foglalkoztatási jogviszonyban álló köztisztviselők, munkavállalók továbbiakban együtt munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Az emberi méltóság tiszteletben tartása A Hatóság a foglalkoztatás, illetve azzal összefüggő jogviszonyok létesítése során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, méltóságát, személyiségük lényeges vonását képező tulajdonságait, jellemzőit, és olyan munkafeltételek, munkakörülmények kialakítására törekszik, amelyek hozzájárulnak ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez, megerősítéséhez.

A munkavállalókkal történő együttműködés A Hatóság a foglalkoztatási jogviszony tartama alatt törekszik arra, hogy a munkavállalókat bevonja az őket közvetlenül érintő, az esélyegyenlőségük és az egyenlő bánásmód elvének megtartását célzó intézkedések meghozatalába, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének betartása mellett. Helyzetfelmérés 2. Intézkedések az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi folyamatok szabályozása területén A Hatóságnál már működő Szociális és Jóléti Bizottság feladatkörének kibővítése, amely ennek keretében a Hatóság elnökének kezdeményezésére vizsgálja az esélyegyenlőségi tervben foglaltak megvalósulását, javaslattételi jogával élhet a kedvezmények körének kibővítésére a rendelkezésre álló források figyelembevétele mellett.

A Szociális és Jóléti Bizottság szükség esetén, de legalább évente egyszer ülésezik, munkáját a munkáltató által kinevezett esélyegyenlőségi referens segíti, aki az esélyegyenlőségi tervvel kapcsolatos ügyekben nem tagja a Szociális és Jóléti Bizottságnak. A Hatóság esélyegyenlőségi referense az elnök által megbízott személy: Dr.

Gregor Katalin, a Hatósági és Jogi Főosztály főosztályvezetője 3. Az esélyegyenlőségi referens feladata : A Hatóság esélyegyenlőségi tervében meghatározottak teljesülésének vizsgálata, amelyről évente egyszer beszámol a Hatóság elnökének a Szociális és Jóléti Bizottság észrevételeinek, javaslatainak figyelembevételével.

A hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok szociális ügyeiben való céljából meghívottként részt vehet a Szociális és Jóléti Bizottság ülésein. A hatóság munkavállalói részére biztosított kedvezmények kiterjesztése céljából a Hatóság, mint munkáltató: a nyilvános álláspályázatok megfogalmazásakor és a kiválasztás során figyelemmel van arra, hogy az Ebktv. A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása céljából a Hatóság az alábbi kedvezményeket biztosítja az érintett munkavállaló részére:   havi 2 óra munkaidő kedvezmény a kettő vagy több 18 éven aluli gyermeket nevelő, vagy legalább egy 18 éven aluli gyermeket egyedül nevelő, fogyatékos gyermeket nevelő munkavállaló számára azzal, hogy a kedvezmény igénybevétele nem mentesíti a munkavállalót a munkaköri feladatainak ellátása alól, és az adott hónapban igénybe nem vett kedvezmény nem vihető át a következő hónapra, havi 2 óra munkaidő kedvezmény A munkakörülmények javítására, különösen a 45 éven felüli, a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű, 14 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók helyzetének javítása érdekében a Hatóság: rugalmas képzési rendszert alakít ki, a képzéseket - lehetőség szerint - a gyermekgondozási, valamint oktatási intézmények nyitvatartási idejében szervezi, a képzési formákról mindenki számára azonos módon elérhető tájékoztatást nyújt.

Az adatkezelés jogalapja: A Hatóság jogos érdeke. Az érintettek kategóriái: A kedvezményben részesülő munkavállaló. A személyes adatok kategóriái: A kedvezményre jogosult munkavállaló neve, az igénybe vett kedvezmény típusa, a kedvezmény igénybevételének feltételeit alátámasztó adatbázisban található személyes adatok.

A címzettek kategóriái: A kedvezményben részesülő munkavállaló. A személyes adatok forrása: A személyes adatokat a munkavállaló bocsájtotta rendelkezésre Automatizált döntéshozatal megvalósul-e? Technikai és szervezési intézkedések A Hatóság Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatába, valamint az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatába foglaltak szerint Az egyenlőtlen bánásmód, illetve a hátrányos megkülönböztetés miatti Ebktv.

Egyéb rendelkezések Az esélyegyenlőségi tervet szükség szerint, de legalább kétévente felül kell vizsgálni.