Oh portfolio utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 660469724
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,34

MAGYARÁZAT:Oh portfolio utmutato

OM rendelet 4. A portfólió célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni.

Képes a tanulók teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási-tanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni. A portfólió azon dokumentumokból tevődik össze, amelyek a hallgató mesterképzésben folytatott elméleti és gyakorlati tanulmányai során keletkeztek, és alkalmasak a fentiekben megjelölt követelmények teljesülésének bizonyítására.

A portfólió a öt kötelező, b három kötelezően választható és c két szabadon választható, összesen tíz elemet tartalmaz, az alábbiakban részletezett témamegjelöléseknek és terjedelmi előírásoknak megfelelően. Ahol nincs terjedelemre vonatkozó előírás, a feladatot a szükséges ésszerű terjedelemben kell megoldani. A Kötelező elemek a gyakorlathoz kapcsolódóan elkészítendő mind az öt feladat :. Egy félévet felölelő tanmenet készítése egy kiválasztott alap- vagy középfokú évfolyam tanterve alapján.

A tanítási gyakorlat során a hallgató által megtartott három tanítási óra vázlatának. A tanuló szakmai előélete, személyisége, képességei, tudása, fejlődése. Egy rövid önértékelés elkészítése a hallgató pedagógiai ismereteinek és képességeinek fejlődéséről, különös tekintettel a tanítás pszichológiai vonatkozású problémáinak, konfliktusainak kezelésére, karakter terjedelemben.

B Kötelezően választható elemek mindhárom pont teljesítendő, a téma szabadon megválasztható :. A képzés során a hallgató által készített két pedagógiai vagy pszichológiai tárgyú írásbeli feladat kutatás, esszé, előadás anyaga, szakcikkek elemzése, könyvismertetés stb.

Egy ifjúsági hangverseny vagy bármely koncertpedagógiai jellegű gyermekprogram bemutatása és szakszerű kritikai értékelésepedagógiai, zenei és módszertani szempontok alapján, karakter terjedelemben. Tanári motivációs levél vagy a hallgató által kiválasztott valós tanári példakép bemutatása vagy szakmai ars poeticát kutató interjú készítése egy tapasztalt tanárral, kollégával, karakter terjedelemben.

C Szabadon választható feladatok két feladat választandó a listában megadott lehetőségek közül :. Saját zenei tanulmányainak összefoglaló bemutatása pedagógiai szempontok alkalmazásával, karakter terjedelemben. Egy alapfokú vagy középfokú iskola bemutatása történet, működés, személyes tapasztalatok, emlékek amelyben a hallgató korábban tanulmányokat folytatott vagy a gyakorlóhelyek valamelyikének bemutatása, személyes tapasztalatok és észrevételek alapján, karakter terjedelemben.

Saját nevelői arculat és hitvallás megfogalmazása a tanult neveléstörténeti és neveléselméleti ismeretek és saját tapasztalatok felhasználásával, karakter terjedelemben. Valamely pedagógiai probléma és megoldásának leírása, lehetőleg saját tapasztalat alapján, karakter terjedelemben. Órai megfigyelések írásban rögzített változata irányulhat gyerekre, tanárra, az egész órai tevékenységrekarakter terjedelemben. Pedagógiai vagy nevelésszociológiai témájú mikro-kutatás dokumentálása hipotézis, minta, módszer, eredmények, értékelés.

Internetes kutató- gyűjtőmunka dokumentálása bármely pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témában. Pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témájú szakcikk összegzése, értékelése, karakter terjedelemben. Pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témájú idegen nyelvű szakszöveg magyarra fordítása karakter terjedelemben. A portfólió elkészítését a szakképzettségért felelős oktató kíséri figyelemmel, benyújtása előtt formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, ötfokozatú gyakorlati jeggyel értékeli.

A hallgató a portfóliót az illetékes tanulmányi előadónak leadja. A portfóliót a Pedagógia Tanszék kijelölt oktatója írásban bírálja, a bírálatot a tanulmányi Osztályon keresztül eljuttatja a hallgatóhoz a védést legalább nyolc nappal megelőzően. A tanári záróvizsgán a hallgató szóban bemutatja, és kérdésekre válaszolva megvédi a portfóliót. A portfólió bemutatását és védését a vizsgabizottság ötfokozatú jeggyel értékeli. A portfóliót spirálozva, egy példányban, illetve elektronikus formában, PDF formátumban kell benyújtani a tanarkepzes[kukac]zeneakademia.

Hallgatóknak Útmutatók, szabályzatok. Útmutató a portfólió készítéséhez. A zeneművész-tanári záróvizsga két részből áll: 1. A portfólió tartalma A portfólió azon dokumentumokból tevődik össze, amelyek a hallgató mesterképzésben folytatott elméleti és gyakorlati tanulmányai során keletkeztek, és alkalmasak a fentiekben megjelölt követelmények teljesülésének bizonyítására. A Kötelező elemek a gyakorlathoz kapcsolódóan elkészítendő mind az öt feladat :  1.

Reflektív napló : a hallgató gyakorlat során szerzett tapasztalatainak és reflexióinak naplószerű leírása alapján készített oldalas összefoglalóa reflektív naplóból tetszőlegesen kiválasztott oldalas részlet. A tanítási gyakorlat során a hallgató által megtartott három tanítási óra vázlatának elkészítésemegvalósításuk értékelése az óratervek tükrében.

B Kötelezően választható elemek mindhárom pont teljesítendő, a téma szabadon megválasztható :  1. C Szabadon választható feladatok két feladat választandó a listában megadott lehetőségek közül : 1. Írásbeli értékelés, amelyet a jelölt kapott bármilyen tanári tevékenységére. A portfólió felépítése: Borítólap a hallgató nevének feltüntetésével, Címoldal, Tartalomjegyzék, A portfólió tíz fejezete a témamegjelölésnek megfelelő sorrendben.

Formai követelmények: Terjedelem: a meghatározott terjedelmi előírásoknak megfelelően. Egy oldal körülbelül karakter. Betűtípus: Times New Roman. Betűméret: a folyó szövegben 12 pont, a fejezetcímek esetében pont. Sortávolság: 1,5. A címlap betűmérete: kb. Margók: alsó és felső margó cm. Oldalszámozás: kötelező, és mindig egy helyen legyenek pl.

Értékelés: A portfólió elkészítését a szakképzettségért felelős oktató kíséri figyelemmel, benyújtása előtt formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, ötfokozatú gyakorlati jeggyel értékeli. A portfólió elkészítésének kreditértéke: 2 kredit. Címkék Tanárképzés.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozat minősítési eljárásához I. Debrecen Miskolc Budapest Segédanyag a PSB képzés keretében tartott gyakorlathoz ajánlás mesterportfólióhoz minta. Mesterpedagógus pályázatom Bemutató portfólió-ba okleveleket szeretnék feltölteni.

A kérdés, hogy az oklevélen szereplő aláírások sértenek személyiségi jogokat? Bemutató portfólió. Gudisz Állandó Tag. Mesterpedagógus 1. Felkészülési szakasz 2. A mesterpedagógus fokozat megszerzése Mesterpedagógusi pályázat és annak védése 3. A mesterprogram megvalósítása 4. A mesterpedagógusi pályázat megújítása 5. Az újabb mesterprogram megvalósítása Kutatópedagógus 1.

A portfólió egyik nagyon lényeges eleme a szakmai élet-utat bemutató, re˜ ektív szemléletű, a munkaerőpiacon ismert motivációs levelekhez hasonló fogalmazás elké-szítése. A szakmai életút elkészítéséhez, a mesterségbeli tudásunk, attitűdjeink bemutatásához érdemes a szemé A mesterpedagógus program A mesterpedagógus program választható tevékenységei A szakmai életutat bemutató dokumentumhoz a jelöltnek csatolnia kell mellékletként három-öt olyan dokumentumot, amelyekkel szakmai pályafutásának állomásait, szakmai tevékenységeit igazolni tudja.

A portfólió védése Milyen legyen a digitális bemutató? A portfólióvédésen a minősített pedagógus és a minősítőbizottság tagjai vesznek részt. Ezzel zárul a minősítés helyszíni tevékenysége. A védés teljes időtartama: 60 perc. A Mesterpedagógus minősítési eljárásának részei. A felkészülési terv elkészítése, A mesterpedagógusi pályázat elkészítése, A mesterpedagógusi pályázat bemutatása és védése. Felkészülés a bemutató portfólióvédésre.

A portfólióvédésre kapott kérdésekre 5 nappal a védés előtt válaszadá mesterpályázat Varga Julianna Óvónői szakmai életút minta. A pedagógus portfólió a tanári munkánk során felhalmozott dokumentumok, élmények, reflexiók elektronikus gyűjteménye, tulajdonképpen tanári létünk naplózása.

Innováció - tudásmegosztás: Terveztem a mesterprogramom megvalósítási folyamatában az előrehaladásról folyamatos és időszakos tájékoztatást adni a környezetemben: PowerPoint bemutató. A mesterpedagógus és a kutatótanár fokozat kialakítása, jellemzői. A mesterpedagógus és a kutatótanár fokozat az előmeneteli rendszer két legmagasabb, de nem kötelező fokozata.

A két választható fokozat kidolgozása és a teljes minősítési rendszer tesztelése a gyakorlatban nyert tapasztalatokra, tényekre építkezett A portfolió számos területen elterjedt kifejezés. Főként a modellvilágban, divatszakmában, az üzleti, pénzügyi életben találkozunk vele.

Az előbbi esetben a legjobb termékek, legvonzóbb megjelenések gyűjteményeként, mintegy megmutatva: ilyen vagyok a legjobb formámban. A pénzügyben egyfajta lehetséges befektetési gyűjtemény, azt kiáltva: ezt válaszd, ezt. A Portfólió - Készítsük együtt a portfóliót! Formanyomtatványok, dokumentumminták Útmutató a pedagógusok minősítési.

Portfólió szabadon választható dokumentumai 1. Papírt, tollat ragadtam, összeírtam, hogy milyen dokumentumokat kell. A munkaportfólió borzalmasan sok dokumentumot tartalmaz A pedagógusi kérdőívet 22 fő töltötte ki, a szakértői kérdőívet pedig fő. A minta, a létszám és a földrajzi elhelyezkedés okán nem reprezentatív. Mesterpedagógus fokozatba való kerülést, szakmai megerősítést és a pozitív élményt. Az e-portfólió védése digitális bemutató segítségével.

Olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai útja, szakmai tevékenysége, ezzel összefüggésben felmerülő nehézségei, sikerei, a pedagóguskompetenciák fejlődése, egyrészt a tények tükrében, másrészt az önértékelés alapján. Pedagógus kompetenciák óvoda A Ez az egyik fontos funkciója a portfólió védésének, azaz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésnek.

A portfólió módosítása, ha a minősítés kijelölt. A munkakör, tantárgy módosítása esetén a portfólió módosítása: Szabadon választható dokumentumokhiánypótlása: A portfólióvédést megelőző Az első része egy kezdetleges DISC-adaptáció személyiségteszt, amiből tucatnyi az üzleti életben, kiválasztáskor előszeretettel használják a hr-gyakornokok. Megadott paraméterek alapján a gép kiértékeli, színes. Mesterpedagógus, a Kutatótanár fokozat Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Ha a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Antalné-Hámori-Kimmel - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez: Oktatsi Hivatal tmutat a pedaggusok minstsi rendszerhez Szerkeszti elsz A v sorn az Oktatsi Hivatal szakrti csoportja a TMOP kiemelt unis projekt keretben kidolgozta a pedaggusminsts eszkzrendszert.

Megnyílt a Azok a pedagógusok, akiknek jelentkezését elfogadták a