5/2008 szamu modszertani utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 941816865
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,65

MAGYARÁZAT:5/2008 szamu modszertani utmutato

A módszertani útmutatóban foglalt elvárások követése a pénzügyi piacok stabilitásának megőrzésén túl a pénzügyi szervezetek ügyfeleinek alapvető érdekeit is szolgálja, ezért indokolt, hogy a szervezet azt a saját tevékenységében érvényesítse. Az elmúlt években a magyar pénz- és tőkepiacon erőteljesen növekedett a pénzügyi csoportok szerepe. A pénzügyi csoportokat irányító intézmények valamint a csoporttagok nagy része a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a továbbiakban: Felügyelet felügyelete alá tartozik.

A Felügyelet ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kíván helyezni arra, hogy a felügyelt intézmények egyedi vizsgálatán túl a pénzügyi csoport egészének a kockázatosságát is felmérje. A Felügyelet már több, korábban kiadott ajánlásában is felhívta a figyelmet a kockázatkezelés konszolidált szintre való kiterjesztésének fontosságára.

Jelen módszertani útmutatóban azok a gyakorlati tapasztalatok kerülnek összefoglalásra, amelyeket a Felügyelet a csoportot irányító intézményre valamint az egyes csoporttagokra nézve, a prudens működés elősegítése érdekében fontosnak lát. A módszertani útmutató elsősorban a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló A hitelintézeteknek az összevont alapú irányítási és kockázatkezelési rendszerük kialakításakor figyelembe kell venniük, hogy a hitelintézeti törvény a leányvállalat irányítására vonatkozóan az általános, a gazdasági társaságokról szóló A módszertani útmutató alkalmazása során pénzügyi csoportnak tekintendő a pénzügyi szervezet valamint az általa ellenőrzött vállalkozások.

A módszertani útmutatóban foglaltakat az irányító pénzügyi szervezet elsősorban azokra az irányított vállalkozásokra tudja alkalmazni, amelyekben ellenőrző részesedéssel rendelkezik, de amennyiben erre lehetőség van, célszerű azokat részben vagy egészben a többi, a pénzügyi szervezet alá tartozó, tulajdonosi vagy irányítási kapcsolatban álló vállalkozásokra is érvényesíteni. A Felügyelet álláspontja szerint a csoport tagok közötti kapcsolat megítélésekor elsősorban a tényleges irányítási struktúrát célszerű mérvadónak tekinteni.

A pénzügyi csoport összevont alapú kockázatkezelésének célja az, hogy a csoport egészének kockázati kitettsége valamennyi fontos kockázati típus vonatkozásában mindenkor megállapítható legyen, valamennyi, a csoporthoz tartozó vállalkozásról rendelkezésre álljanak azok a szükséges információk, amelyek a csoport egészére vonatkozó lehetséges hatást megmutatják, valamint az, hogy az irányító szervezet a csoport egészének kockázati kitettségét aktívan tudja meghatározni, mérni és kezelni.

A csoport szintű irányítási és döntéshozatali rendszer kialakítása érdekében a Felügyelet a következőket tartja szükségesnek:. A stratégiát az irányító pénzügyi szervezet vezetése fogadja el. A stratégia tartalmazza többek között azt, hogy a csoport milyen tevékenységű csoporttagokból áll, azokban az irányító pénzügyi szervezet milyen részesedéseket kíván fenntartani, milyen további intézményeket kíván a csoportba bevonnimi a leányvállalatok alapításának oka, milyen csoport tulajdonlási szerkezetet kíván kialakítani, melyek azok a célkitűzések, amelyekhez egyszerre több csoporttag egyidejű, összehangolt működésére van szükség, milyen racionalizálási lehetőségek vannak a csoport hosszú távú struktúra kialakításában.

A hitelintézeti törvény A Felügyelet szükségesnek tartja, hogy a csoport irányításáért és kockázatkezeléséért felelős vezető az irányító intézmény vezérigazgatójának közvetlenül alárendelt személy esetleg vezérigazgató-helyettes legyen. Megfelelő jogosítványokkal és eszköztárral kell ugyanis rendelkeznie ahhoz, hogy a csoport bármely tagjának gondatlan, a biztonságos működést fenyegető helyzete, magatartása esetén kellő időben, megfelelő preventív intézkedéseket tehessen.

A prudens működésért felelős ügyvezető egyben elláthatja a csoport szintű kockázatkezelés irányítását is, de a Felügyelet azt a megoldást is jónak tartja, ha ezt a két funkciót két külön vezető látja el. A Felügyelet más irányító pénzügyi szervezetnél is szükségesnek tartja, hogy a csoport szintű irányításért és kockázatkezelésért való felelősséget az igazgatóság valamely tagja lássa el.

Az irányító pénzügyi szervezet vezetésének tisztában kell lennie azzal, hogy a pénzügyi csoport eredményes és biztonságos működéséhez csoport szintű kockázatkezelésre, irányításra és ellenőrzésre van szükség. Ennek érdekében a Felügyelet elvárja, hogy az irányító pénzügyi szervezet olyan döntéshozatali, információs és ellenőrzési rendszereket alakítson ki, amely az egyes csoporttagok feletti kontrollt megfelelő módon biztosítja.

Az irányító anyavállalat intézmény a csoport struktúráját naprakészen nyilvántartja. Az irányító pénzügyi szervezet a prudens működés összevont alapú biztosítása érdekében olyan személyeket nevez ki a csoporttag intézményekhez vezetőnek, akik esetében meggyőződött arról, hogy az illető személy rendelkezik a tevékenysége ellátásához szükséges szakképzettséggel, szakmai gyakorlattal, büntetlen előélettel és jó üzleti hírnévvel, valamint alkalmas arra, hogy a csoporthoz tartozó intézményt a csoport egészére vonatkozó stratégiában meghatározottak alapján, az irányító pénzügyi szervezet utasításait szem előtt tartva vezesse.

A Felügyelet javasolja, hogy az irányító pénzügyi szervezet alkalmazottja vezető állású személye lehetőleg ne legyen egyben leányvállalat ügyvezetője is, hanem az igazgatóságban nem ügyvezetőként vagy felügyelő bizottsági tagként vegyen részt a leányvállalat tevékenységében.

A csoport egészének prudens működése érdekében az alábbi területeken lehet szükséges a tevékenységek és a feladatok összehangolása:. A Felügyelet elvárja, hogy a csoport egészének prudens működéséért felelős ügyvezető a következő területeken lásson el csoport szintű irányítást és felelősséget:. A fenti feladatokat a csoport egészének prudens működéséért felelős ügyvezető - az igazgatóság előzetes jóváhagyása esetén - más ügyvezetőkkel, vezető tisztségviselőkkel megoszthatja.

A csoport szintű kockázatkezeléshez szükséges információk begyűjtése érdekében az irányító pénzügyi szervezet olyan információs rendszert működtet, amely biztosítja, hogy a csoport valamennyi tagjától valamennyi információ rendelkezésre álljon:. Az információ feldolgozásának hatékonysága érdekében a Felügyelet célszerűnek tartja, hogy amennyiben jogszabályi előírások nem gátolják, az irányító pénzügyi szervezet valamennyi csoporttag intézménynél közös törzsadattárat működtessen, illetőleg az új fejlesztéseknél annak kialakítására törekedjen, annak érdekében, hogy a csoport tevékenységével kapcsolatos kockázatok egyértelműen beazonosításra kerülhessenek.

Az információt az irányító pénzügyi szervezet a csoporttagoktól a csoport méretével, az adott csoporttag tevékenységének méretével és fontosságával arányban, de legalább negyedévente kéri. A csoport prudens működéséért felelős ügyvezető megkapja a felügyeleti adatszolgáltatáshoz az irányító pénzügyi szervezet által készített csoport szintű felügyeleti jelentéseket. A Felügyelet szükségesnek tartja, hogy a pénzügyi csoport hatékony irányítása érdekében az üzleti, a banküzemi és a kockázatkezelési területek az irányító pénzügyi szervezet és a csoport tagok belső irányításában is különüljenek el egymástól.

A csoport szintű kockázatkezelési rendszer kiépítéséhez az irányító pénzügyi szervezet limiteket határoz meg a hitelezési, piaci devizaárfolyam, értékpapír árfolyam, áru árfolyam és kamatláb kockázatokra, valamint csoport szinten foglalkozik a működési és a jogi kockázat kezelésével.

A csoport szinten meghatározott limiteket és a limit kihasználásokat központi nyilvántartásban vezetik, és a kockázatkezelésért felelős vezető figyeli azt, hogy a csoport egészének tekintetében ne kerülhessen sor limit túllépésekre. A kockázatvállalási limiteket csoportszinten, csoporttagonként és ügyfelenként ügyfélcsoportokra, partnerekre, partnercsoportokra pl.

A vállalt kockázatokat ügyfelenként ügyfélcsoportokra, partnerekre, partnercsoportokra pl. A csoport egészére nézve is érvényesüljön az az elv, hogy minél nagyobb a kockázatvállalás nagysága, a döntés a csoport irányítási rendjében annál magasabb szinten születik. A döntési rendszerek összehangolása során a "négy szem" elvét legalább két, megfelelő kompetenciával rendelkező döntéshozó bevonása indokolt minden jelentős döntés során érvényesíteni.

A hitelkockázat összevont alapú egységes kezelése érdekében a Felügyelet javasolja, hogy az ügyfelek minősítése a csoporton belül lehetőlég azonos alapokon történjen és azt, hogy egy ügyfél minősítése a csoport egészében azonos legyen. A hitelkockázat egységes kezelése feltételezi a kockázatvállalások, az értékpapírok, illetve egyéb követelések mögötti fedezetek egységes értékelési módszertanát, egységes követelmények szerinti értékelését.

Az irányító pénzügyi szervezet csoport szinten figyeli a jogszabályi előírásoknak való megfelelést. A csoport prudens működéséért felelős ügyvezető folyamatosan ismeri az egyes jogszabályi limiteknek való megfelelést, ideértve a tőkemegfelelési mutatóra, a nagykockázat vállalásra valamint a befektetési korlátokra vonatkozó limiteket.

Amennyiben a csoport egészének prudens működéséért felelős ügyvezető a jogszabályi limitek túllépését észleli, azonnal intézkedik a túllépés megszüntetéséről, illetve ha a prudens működésért felelős ügyvezető és a csoport szintű kockázatkezelésért felelős személye nem ugyanaz, akkor a kockázatkezelésért felelős vezetővel konzultálva dönt arról, hogy mely csoporttagnál kell csökkenteni a kockázati kitettséget. A döntésnek megfelelően utasítja a csoporttagot a kockázatcsökkentés végrehajtására és minden ilyen esetről tájékoztatja a többi ügyvezetőt, valamint ellenőrzi az intézkedés szabályos végrehajtását.

A pénzügyi csoporton belül a csoporttagok közötti ügyletek és kapcsolatok összehangolása elengedhetetlen a hatékony és biztonságos működés érdekében. A csoport prudens működéséért felelős ügyvezető a csoporton belüli ügyletekről rendszeres jelentéseket kap, és meggyőződik arról, hogy ezek az ügyletek nem ellentétesek a csoport egészének stratégiájával. Ezen belül a csoport prudens működéséért felelős ügyvezetőnek célszerű:.

A csoport prudens működéséért felelős ügyvezető a többi ügyvezetőt rendszeres tájékoztatja a csoport szintű kockázatokról, a stratégia megvalósulásáról és a lehetséges veszélyekről, valamint biztosít minden olyan információt, amely alapján a vezetés még a válsághelyzet bekövetkezése előtt közbeavatkozhat. A vezetés válsághelyzet veszélye esetén azonnal tájékoztatást, évente legalább egyszer pedig átfogó jelentést kap a csoport egészének működéséről.

A csoporttagok tevékenységének ellenőrzése és beszámoltatása biztosítja az irányító pénzügyi szervezet tulajdonosi kontrollját és az egységes stratégia megvalósulását. A csoport prudens működéséért felelős ügyvezető értesül valamennyi csoporttagnál lefolytatott belső ellenőrzés eredményéről, függetlenül attól, hogy azt az irányító pénzügyi szervezet vagy a csoporttag belső ellenőrzési szervezeti egysége folytatta le.

A csoport prudens működéséért felelős ügyvezető számára biztosítják azt a jogot, hogy javaslatot tegyen a belső ellenőrzés éves tervének kialakításakor csoporttagnál folytatandó ellenőrzésre, illetve szükség esetén kezdeményezhessen rendkívüli ellenőrzést. Az irányító pénzügyi szervezet belső ellenőrzési szervezeti egysége rendszeresen vizsgálja a csoport szintű kockázatkezelési és ellenőrzési rendszer működését.

A bevezetőben meghatározott célok elérése érdekében a pénzügyi szervezetek más, a módszertani útmutatóban nem meghatározott eszközöket, módszereket is alkalmazhatnak. Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Süti tájékoztatónkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében Adatvédelmi tájékoztatónk megváltozott. Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám Köszönettel Magyar Nemzeti Bank. A módszertani útmutatóban megfogalmazott véleménynek jogi ereje, kötelező tartalma nincs.

A csoport szintű irányítási és döntéshozatali rendszer kialakítása érdekében a Felügyelet a következőket tartja szükségesnek: a A pénzügyi szervezet az irányító pénzügyi szervezetre és a csoporttagokra egyaránt érvényes közös stratégiát dolgozzon ki, amely stratégia összehangolja az irányító pénzügyi szervezet és az egyes csoporttag intézmények célkitűzéseit.

A stratégiában az irányító pénzügyi szervezet rögzítse, hogy a csoporton belül az azonos kockázatokat lehetőleg azonos elvek alapján, de a kockázati kitettség mértékéhez igazodóan kell kezelni. A stratégiában jelenjen meg egyértelműen, hogy az egy szervezetnél jelentkező kockázat változatlan a csoport számára, ha azt csoporton belüli ügylet fedezi.

A stratégia tartalmazza az egységes csoport szintű kockázatkezelés belső szabályozással, eljárásrendekkel kapcsolatos követelményeit. A stratégia tartalmazza, hogy a csoporttagok milyen tevékenységet végezhetnek üzletszerűen, milyen tevékenységeket nem végezhetnek, milyen ügyleteket nem köthetnek meg. Különösen vonatkozik ez a befektetésekre, az értékpapír műveletekre, a határidős és opciós ügyletekre és a származtatott termékekkel kapcsolatos OTC ügyletekre.

Kapcsolódó fájlok.

- Но кажется довольно подозрительным. Сьюзан кивнула. - То есть вы хотите сказать, Танкадо не волновало, что кто-то начнет разыскивать Северную Дакоту, потому что его имя и адрес защищены компанией ARA.