Evangelikus utmutato 2019


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 671971880
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,97

MAGYARÁZAT:Evangelikus utmutato 2019

Az utóbbi időben ismét - különösen a rendszerváltozás és a politikai légkör enyhülése óta - kedvelt téma a családkutatás, az őskeresés. Egyre többen keresik családjuk gyökereit, múltját, a "kutyabőrt", de sokan nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá. Ehhez próbál segítséget nyújtani ez a tájékoztató.

A genealógia, a családkutatás hosszadalmas, bonyolult és fáradságos munka. Az eredmény viszont sokszor igen bizonytalan kimenetelű, mert a speciális tudás és ismeret, valamint kitartás mellett szerencse is kell hozzá. Leggyakrabban hobbiból, kedvtelésből vagy kíváncsiságból kezdenek hozzá, hogy azután sokaknál egy életre szóló szenvedéllyé váljon.

A motiváló okok közül nem zárható ki a sznobizmus, a presztízs, a divat, valamint újabban a benne rejlő üzleti lehetőségek sem. Csinálják azonban sokkal gyakorlatiasabb okokból is, pl. Előrebocsátjuk, hogy kész családtörténetek, még kevésbé családfák a kutatások túlnyomó többségére nézve nincsenek. Csak a családok elenyészően kicsi részére léteznek kész genealógiai kutatások és levezetett családfák, pl. A polgár- és parasztcsaládokra esetleg a helytörténeti kiadványokban lehet találni adatokat, utalásokat.

A nemességnél a családfakészítésnek egyebek között gyakorlati okai is voltak. E jogok bizonyításából azután sok birtokper kerekedett. A birtokperek pedig tele vannak genealógiai adatokkal és tabellákkal, tehát ez valóságos paradicsom a genealógusok számára. Hozzá kell azonban tenni, hogy a birtok megszerzése, illetve megtartása érdekében a birtokperekben gyakran valótlan genealógiai adatokkal találkozhatunk, sőt a hamisítások sem kizártak.

A főnemesek körében viszont sokszor presztízs kérdése volt, hogy ki meddig tudja visszavezetni a családfáját. Valóságos kultusza volt a családfakészítésnek. Ennek a versengésnek néha egész furcsa, bizarr példáival találkozhatunk a családi levéltárakban.

Más-más forrásanyagot kell használni a nemességkutatáshoz, a polgári, a jobbágy, a német, a zsidó stb. A levéltárban őrzött írott forrásokban leggyakrabban használt nyelvek: a latin amely Magyarországon egészen az ig a hivatalos ügyintézés nyelve volta török arab írásjelekkela magyar, a német gót betűs írással isaz egyházi szláv, esetenként még a héber is.

A legtöbb esetben nehezen olvasható, kézírásos iratokról, anya könyvekről van szó, amely csak nehezíti a kutatást. Ezért a kutatás bizonyos nyelvi, paleográfiai, valamint történeti ismereteket is igényel. A családtörténeti kutatás forrásainak első nagy csoportja a szájhagyomány. Ennek megbízhatósága azonban általában csak a nagyszülőkig terjed - ma már például a házasfelek gyakran nem ismerik egymás közeli rokonságát sem. Régebben a rokonsági kapcsolatot jobban ismerték és tartották.

A házasságkötésnél érvényes jogszabályok ún. A közeli vérrokonok házasságának kiküszöbölésére és megakadályozására szolgált a háromszori kihirdetés intézménye promulgatio. A szájhagyomány megbízhatatlansága miatt, sokszor már a nagyszülőkön túl, az írott forrásanyag kutatása szükséges. Sokszor segítségünkre lehetnek a családnál őrzött régi imakönyvekbe, bibliákba, egyéb régi és értékes könyvekbe bejegyzett családi események születések, keresztelések, bérmálások, házasságok, halálozások stb.

Sok család nem csak nagy múltú és nemes! Az es évekből, a zsidótörvény miatt kötelező származásigazolás idejéből is sok irat maradhatott fenn az ősökről főleg anyakönyvi kivonatok. A XIX. Ezekben gyakran a legközelebbi egyenesági hozzátartozókon házastárs, unokák, gyerekek, szülők, nagyszülők kívül említik a távolabbi és oldalági ún.

Az Országos Széchényi Könyvtárban kb. A nyomtatott halotti beszédek búcsúztatóka temetés után az újságban közzétett köszönetnyilvánítások, megemlékezések is hasonló adatokat tartalmaznak az elhunyt családjáról. Hátrányuk, hogy az elhunytat gyakran a valóságnál kedvezőbb színben tüntetik fel.

Egyéb újságcikkekből, pl. A sajtó mint forrás különösen helytálló, tartalmas és eseményekben bővelkedő a vidéki kisvárosi élet mindennapjaira, ahol nem történhetett meg a legkisebb esemény sem a kellő publicitás nélkül. A temetőkben is érdemes megnézni a temetőkönyveket, valamint a sírfeliratokat. Az utóbbiak azonban - a temetéstől számítva hosszabb idő elteltével - igen megbízhatatlan forrásnak bizonyulhatnak elmosódnak a bevésett adatok, elkorhad a keresztfa, elgazosodik a sír, utólagos rátemetések vagy exhumálások történtek, esetleg más család tulajdonába került a sír stb.

Az írott források közé sorolhatók még többek között az önéletrajzok, iskolai anyakönyvek, emlékiratok stb. Minden típusú családkutatás elengedhetetlen és legmegbízhatóbb forrása az anyakönyv. Az anyakönyvek azonban nemcsak genealógiai, hanem történeti-statisztikai, valamint demográfiai kutatások legfontosabb forrásait is jelentik.

Helytörténeti monográfiák készítésénél, egy-egy tájegység tudományos feldolgozásánál szintén nélkülözhetetlenek. Magyarországon a XVI. A zsinat nem túlságosan pontos és egyértelmű határozata arra hívta fel a plébánosokat, hogy a kereszteléseket jegyezzék fel annak érdekében, hogy a lelki rokonságot nyilvántarthassák. A rendelkezés alapja a kánonjognak az az előírása volt, hogy a lelki rokonság ugyanolyan házassági akadálynak számított, mint a vér szerinti rokonság.

A rendszeres anyakönyvezést ban a tridenti zsinaton rendelte el IV. Pius pápa. Hazánkban a római katolikus egyházban az ellenreformáció kezdetén tartott Szórványos anyakönyvezés itt-ott előfordult e dátum előtt is, pl. A nagy változás ben következett be, amikor Pázmány Péter esztergomi érsek az V.

Pál pápa által kiadott Rituale Romanum-ot az egész országban kötelezővé tette. A Rituale Romanum öt féle előjegyzést vezetett be: a keresztelési, házassági és halálozási anyakönyvek mellett külön a bérmálási anyakönyvet, valamint az ún. Status Animarum-ot, amely a húsvéti áldozás időpontjában az egész lakosságot tartalmazta háztartások, illetve családok szerint. A XVII. A folyamatos és általános érvényű anyakönyvezés a történelmi Magyarországon az északi megyék kivételével csak a törökök kiűzése után kezdődhetett el.

A másodpéldányokat az illetékes területi levéltárakban őrzik. Ez alól kivétel a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye területéről való másodpéldányok, ezeket a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Levéltárban őrzik. A Szarvasi Evangélikus Gyülekezet Levéltárában, a budapesti Baptista Levéltárban, valamint a szentendrei székhelyű Budai Ortodox Egyházmegyei Levéltárban szintén őriznek egyházi anyakönyveket.

A protestáns egyházaknál az anyakönyvek vezetésének teljes körű jogát ben adta meg II. De több helységben ún. Az izraelita, azaz zsidó vallású lakosság anyakönyvezését Magyarországon általánosan kötelező érvénnyel és hatállyal csak a Bach-korszakban rendelték el a hatóságok júliusában. Azonban itt is akadnak települések elsősorban falvak, mivel a városok eleinte nem fogadták be a zsidókat, másodsorban és csak később a városok, ahol élénkebb volt a gazdasági és a pénzügyi élet, és ezért jelentősebb volt a zsidóság tömörülése és létszáma ahol nél jóval korábban kezdték el az anyakönyvezést: pl.

Nagytétényben tól, Szobráncon től, Lovasberényben től, Kaposváron től, Marcalin től, Csurgón tól, Békéscsabán és Budán tól, Esztergomban tól, Pesten tól stb. A keresztelési, házassági, halotti és az esetenként fennmaradt bérmálási anyakönyvek nemcsak a szentségek kiszolgálását rögzítették, hanem egyúttal közhitelű dokumentumoknak számítottak, mivel A Magyar Országos Levéltár Filmtára filmmásolatban őrzi a mai Magyarország területén található helységek Emellett a Levéltár csekély számban őrzi a baptista, az unitárius antitrinitáriusok és a nazarénus kisegyház, illetve felekezet anyakönyveinek mikrofilmfelvételeit.

A Trianon előtti országterület néhány más településéről is vannak mikrofilmezett anyakönyvek: elsősorban a Felvidékről Csallóközbőla Délvidékről Bácskából és az Őrvidékről Burgenlandde közel sem a teljesség igényével. E hatalmas és egyedülálló gyűjtemény tulajdonképpen a mormon egyház részére készült el. Az anyakönyvek legnagyobb részét az közötti időszakban mikrofilmezték.

Az anyakönyvi mikrofilmek egy része az tól kötelezően az illetékes megyei levéltárakban őrzött másodpéldányokból történt állag-kiegészítés, nemzetközi mikrofilmcsere, valamint ajándékozás útján került a gyűjteménybe. Ettől a dátumtól kezdve a polgármesteri hivatalokban őrzik az anyakönyveket, a másodpéldányokat pedig az illetékes területi levéltárakban, eltekintve a fent már említett kivételektől. Elméletileg az Levéltári Törvény Többnyire csak tudományos célokra, a kutató költségére végzett anonimizálást követően kutathatók.

Az anyakönyvi kutatás megkezdése előtt a kutatónak tudnia kell az általa keresett személy, illetve család lakóhelyét, vallását, valamint a születés, a házasság vagy a halálozás helyét és időpontját. Az egyházigazgatási beosztásokkal kapcsolatban célszerű mindig, a kutatás megkezdése előtt, a megfelelő egyházi sematizmusokban való tájékozódás.

A jogszabály alapján anyakönyvi adatnak kell tekinteni bármely tény bejegyzését az anyakönyvbe, akár alap- akár utólagos bejegyzés formájában. Teljes anyakönyvi kötet tehát csak akkor válik Amennyiben az alapbejegyzés óta a védelmi idő eltelt, de az utólagos bejegyzés óta még nem, akkor az adat megismerése csak olyan másolattal teljesülhet, amely az utólagos bejegyzést nem tartalmazza.

A levéltárak továbbra is teljesítik az utólagos bejegyzések bevezetését az anyakönyvi másodpéldányokba. A levéltárak anyakönyvi névmutatókkal nem rendelkeznek, azok kizárólag az anyakönyvvezetőknél találhatók meg. Így a levéltárak a 90 évnél régebbi adatok megismerésére irányuló igénynek általában csak abban az esetben tudnak eleget tenni, ha a kutató, illetve igénylő nagy pontossággal be tudja határolni a keresett anyakönyvi esemény helyét és időpontját.

A jogszabály alapján a levéltárak másolatot, kivonatot és tájékoztatást sem adhatnak a védelmi időn belül keletkezett anyakönyvi adatokról. Anyakönyvi kivonat az illetékes anyakönyvvezetőnél igényelhető. Az anyakönyvekben, valamint az egyéb családtörténeti forrásokban való kutatás nélkülözhetetlen segédeszközei a helységnévtárak. A helységnevek ugyanis gyakran változtak, a települések társultak, összeolvadtak, szétváltak, illetve nevet változtattak. Ráadásul Magyarországon egészen a századfordulóig teljes zűrzavar uralkodott a helységnevek körül.

Addig nem szabályozták, hogy ki végezhet helységnévadást. A községek, birtokosok maguk dönthettek arról, hogy pusztáikat és egyéb lakott településeiket hogyan nevezik el. Főként a kevert etnikumú területeken volt nagy az eltérő elnevezésekből adódó zűrzavar. A korábbi helyi, népi elnevezések keveredtek a nem ritkán többféle változatban előforduló hivatalossal, esetleg idegennel.

A zűrzavart csak fokozta az akkortájt alakuló vasúti, postai, gőzhajózási stb. Akkoriban - a századfordulón, illetve a XX. Ebből kifolyólag ma már igen nehéz megállapítani, hogy egy adott település különböző vallású lakosságát a kérdéses időpontban melyik plébánián, egyházközségben, illetve hitközségben anyakönyvezték. Ha a kérdéses helyen nem vezettek anyakönyveket, akkor a részletesebb helységnévtárakból vagy egyházi sematizmusokból lehet megállapítani, hogy melyik környező helységben anyakönyveztek melyik anyaegyház filiája volt az illető település.

Erre a célra legjobb a következő kiadványt használni: A Magyar korona országainak helységnévtára I-IV. Budapest,

Felhasználói beállításokat tárolnak, a kosár tartalmát rögzítik, így visszajelentkezésnél ott folytathatod a vásárlást, ahol abbahagytad. Ezen kívül anonim használati statisztikákat küld a Google Analytics rendszerébe. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz! Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a  Napi ige — Lelki útravaló az év minden napjára   Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó  című kötetben is olvashatóak.

E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik. Jákób azt mondta Józsefnek: Eredj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid és a nyáj! És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Fil 2,4 külső hivatkozás.

Olvasmányok:  1Móz 37,3—4. Pál apostol is erre törekszik, amikor az ünnepélyes hangvételű Krisztus-himnuszban kitér arra, hogy Jézus áldozati halála átrendezi az emberi kapcsolatokat is. Az ige olvasása több kérdést is felvethet bennünk: Miért állítsam a másikat magam elé? Tényleg ezt várja tőlem Jézus? Legyek teljesen altruista? A válasz ott van a sorok között: Jézusra nézve legyek a másikra is tekintettel, és Jézust keresve a másikban figyeljem az ő szükségleteit, figyeljek arra, hogy mi lehet hasznos az ő életében.

Isten gondoskodó szeretete indíthat bennünket erre, mert ezt mi is megtapasztaljuk nap mint nap. Sőt arra kérsz, amire nekünk is szükségünk van: legyünk közösségben egymással, elfogadó és segítő szeretettel. Add nekünk, kérünk, ennek felszabadító felismerését!

Szerző: Grendorf-Balogh Melinda. Ne félj, mert én veled vagyok! Ézs 43,5a külső hivatkozás. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk Olvasmányok:  Jn 3,14—21 külső hivatkozás  és  Róm 5,1—5 6—11 külső hivatkozás. Lekció:   1Thessz 4,1—8 külső hivatkozás Ézs 5,1—7 külső hivatkozás. Igehirdetési ige:   Mt 20,20—28 külső hivatkozás. Albert herceg, a későbbi VI.

György brit király dadogással küszködött. Valahányszor a nyilvánosság előtt szóra nyitotta a száját, elszorult a torka, levegő után kapkodott, és csak óriási erőfeszítések árán tudott megszólalni. Így történt ez A kudarc után nagyon elkeseredett, és elveszítette a gyógyulásba vetett reménységét. Ekkor ismerkedett meg azzal a különc beszédterapeutával, aki sokat segített neki abban, hogy legyőzhesse a félelmeit, és a beszédeit nagyobb megakadás nélkül mondhassa végig.

A feszült helyzetben is nyugodt tudott maradni, hiszen tanára vele együtt suttogta a szöveget a háttérből, és karmesteri mozdulatokkal segítette a levegővételben. A filmbeli segítő szakemberhez hasonlóan Jézus is ott van velünk életünk legfélelmetesebb szituációiban, hogy megnyugtasson, bátorítson, és túllendítsen a legkritikusabb pillanatokon. Ott van velünk a vizsgán, szent jelenlétét érezhetjük a kórteremben, a temető csendjében és a síron túl is.

Zaklatott szívünkbe békességet hoz, kétségeink helyére boldog bizonyosságot. Köszönjük, hogy legpróbásabb élethelyzeteinkben is számíthatunk rád. Hálásak vagyunk, amiért megerősítesz hitünkben, és békességeddel ajándékozol meg. Szabadíts meg valós vagy irracionális félelmeinktől, és kérünk, bontakoztasd ki életünket tetszésed szerint.

Szerző: Koch Szilvia. Ahogy a sas, röptetve a fészekalját, fiókái fölött repdes, úgy vette [népét] kiterjesztett szárnyaira [az Úr], evezőtollán hordozva őt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Fil 4,7 külső hivatkozás. Olvasmányok:  Róm 6,12—18 külső hivatkozás  és  Lk 11,14—28 külső hivatkozás. A mai igénk is rájuk irányítja figyelmünket. A sas különleges madár.

Magas helyre helyezi a fészkét. A sziklák ormán biztonságban vannak a fiókák, a ragadozók nem veszélyeztetik őket. Amint viszont eljön a fészekből való kirepülés ideje, nagy bajba kerülnek. A szédítő mélység fölött kell az első szárnycsapásaikkal próbálkozniuk. Más madarak eleinte csak az egyik ágról a másikra ugrálnak vagy a földről elrugaszkodva pár métert tesznek meg. A sas a fiókáját kénytelen nagy veszélynek kitenni, de mindvégig ott van mellette.

Biztatja a repülésre, de óvja és védelmezi is őt. Az Úr is így vezet minket. Nem kímél meg, azaz sokszor nekünk is meg kell tapasztalnunk a lelki magasságot és mélységet. Ha csak ezekre nézünk, akkor mi is beleszédülünk, és elveszítjük a reményt. De az Úr mellettünk van és megvéd. Ha a testi szemeinkkel nem is láthatjuk őt, mégis velünk van. Szentlelke áthat minket, mennyei békességet ad, így megóv a zuhanástól.

Minden körülmények között átsegít a bajokon, és megőrzi az övéit. Áldjad őt, mert keze csodásan alkotott téged! Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek Ám 4,13 külső hivatkozás. Jézus így imádkozott: Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet.

Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van Jn 17,6—7 külső hivatkozás. Olvasmányok:  Zsid 2,11—18 külső hivatkozás  és  Lk 11,5—13 külső hivatkozás. Életünk során folyamatosan gyűjtjük és rendszerezzük az ismereteket. Minden információ befolyásol bennünket. Némelyik gazdagít, és sokáig megmarad bennünk, azonban rengeteg olyan is van, amelyik haszontalanná válik, és tulajdonképpen elszáll — nem használom, nincsen rá szükségem, és elfelejtem.

Egyik gimnáziumi barátnőm egyik könyvet a másik után falta. Egészen megdöbbentett, amikor egyszer aktuális olvasmányom után érdeklődött. Csodálkozva kérdeztem vissza: nem emlékszel rá? Hiszen két hónapja olvastad, és meséltél róla nekem!

Az ismereteink Istenről nem tűnhetnek el a semmibe, mert az az ismeret, amelyet Jézus kijelentéseiből szereztünk, nap mint nap használható számunkra. Azok az információk, amelyeket a Szentírásból kaphattunk, kihatnak az életünkre, és a Szentlélek által nem könnyen elszálló, ideig-óráig tartó tudást adnak.

Így rájövök, hogy nem általánosságban tudom, hogy van egy gondviselő mennyei Atyám, hanem rábízom magam. Nemcsak a bajban — amikor bűneim következményei a fejemre hullanak — fordulok megváltó Uramhoz, hanem mindenkor és folyamatosan. A döntéshelyzetekben, a konfliktusok megoldása közben, azaz nap mint nap kérhetem a Szentlélek világosságát, erejét és bölcsességét.

Ismerhetem az Urat, és ez az ismeret életem középpontjává válhat. Olyan jó éreznem, hogy te ismersz engem! Ismered gondolataimat, küzdelmeimet és kérdéseimet. Köszönöm, hogy mindezeket rád bízhatom. Hálával teli a szívem, mert te megismertetted magad velem.

Jézus Krisztus által megismerhettem a szeretet és irgalom Atyját. Kérlek, segíts, hogy szándékaidat megismerve a te vezetésedre bízzam bátran az életem! Szerző: Péterné Benedek Ágnes. Menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Róm 8,38—39 külső hivatkozás. Olvasmányok:  Jak 4,1—10 külső hivatkozás  és  Lk 11,1—4 külső hivatkozás. A mai nap óta a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Milliók életét nyomorították és vették el egy istentelen eszme vezérletével. Egyházunk is szenvedett a nyílt támadásoktól, a hitvalló emberek meghurcolásától, államosítástól és a belső bomlasztástól. Utóbbi részleteit tárja elénk — néhol megrázó módon — a Háló című kötetsorozat. Dávidra rátört a belső ellenség Saul vezetésével és az idegen filiszteus sereg.