Utmutato erettsegi vizsgara torteno jelentkezeshez


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 578637475
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,54

MAGYARÁZAT:Utmutato erettsegi vizsgara torteno jelentkezeshez

A már rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és a tanulói jogviszonyban már nem állnak középfokú intézménnyel, vagy b olyan középiskolával állnak szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban, amely nem szervez érettségi vizsgát, vagy c külföldön szerezték meg érettségi bizonyítványukat és Magyarországon nem állnak középfokú intézménnyel tanulói jogviszonyban.

B érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkeznek, és a tanulói jogviszonyban már nem állnak középfokú intézménnyel, vagy b külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatják tanulmányaikat. Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket. Ezeket a jelentkezési lapokat egyedi érettségi iktatószámuk miatt a középiskolák nem tudják rögzíteni.

A tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó érettségi vizsgára személyesen jelentkezhet bármelyik érettségi vizsgát szervező középiskolában, ez esetben a jelentkezési lapot az adott intézmény biztosítja a jelentkező számára. A középiskola azonban nem köteles fogadni az intézménnyel tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó jelentkezését. Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal és középiskolával vagy szakképzési centrummal tanulói jogviszonyban állnak, kizárólag abban a középiskolában, szakképzési centrumban jelentkezhetnek érettségi vizsgára, amellyel a tanulói jogviszonyuk fennáll, vagy, ha az nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, szakképzési centrumban.

Középiskolában történő jelentkezés esetén az itt letölthető jelentkezési lap nem használható, azt a középiskola biztosítja a tanulók számára! Az itt letölthető érettségi jelentkezési lapot az I. Előrehozott érettségi vizsgára ezen jelentkezési lap felhasználásával csak és kizárólag olyan vizsgázók jelentkezhetnek, akik külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatják tanulmányaikat. Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.

Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett érettségi vizsga. Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyakból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi.

Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése. Ismétlő érettségi vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik már érvényes érettségi bizonyítvánnyal.

Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése. Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása.

Előrehozott érettségi vizsga csak a magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, illetve informatikából lehetséges. A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó éves tanulójának az érintett vizsgatárgyból nem kell teljesíteni a vizsgára bocsátás követelményeit tehát az érettségi vizsga megkezdéséhez nem kell osztályozó vizsgát tennie az adott vizsgatárgyból Magyarországon.

A letöltött érettségi jelentkezési lap egyedi, személyre szóló, így csak az tudja felhasználni, akinek az adatai azon szerepelnek! A részletes adatvédelmi tájékoztatónkat a IX. Érvényes érettségi jelentkezéshez a kinyomtatott érettségi jelentkezési lapot a vizsgaszervező kormányhivatalnak be kell nyújtani.

Az érettségi jelentkezési lapot A hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lapot — a megfelelő csatolt dokumentumokkal együtt — személyesen, postai úton tértivevényes küldeményként vagy e-papír szolgáltatással a kiválasztott kormányhivatalnak lehet benyújtani.

A kormányhivatalhoz benyújtott jelentkezés az aláírás, vagy bármelyik szükséges melléklet nélkül érvénytelen! A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyarországi értesítési címet kell tartalmaznia. Ez érvényes a határon túli vizsgázókra is. A jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A szolgáltatás igénybevételéhez ügyfélkapus felhasználó névvel és jelszóval lehet bejelentkezni. Az életvitelszerűen külföldön élő, Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi természetes személynek is a kormányablaknál van lehetősége az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartásába való felvétel iránti kérelemmel egyidejűleg a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatáshoz szükséges ügyfél- regisztrációs nyilvántartásba vételre irányuló kérelmének előterjesztésére.

Bejelentkezés után a megjelenő űrlapon adja meg a képernyőn kért következő adatokat: legördülő menükből a Kormányhivatali ügyek témacsoportot és a közoktatási feladatok ügytípust, valamint címzettként a jelentkezési lapon feltüntetett megyei fővárosi kormányhivatalt a járási hivatalok ebben az ügytípusban nem rendelkeznek hatáskörrel kell kiválasztani. A levél szövege tetszőlegesen megfogalmazható. A levelet bármikor elmentheti.

Munkáját később a Mentett piszkozatok menüből folytathatja. Az alkalmazás lehetőséget ad egy küldés előtti ellenőrzésre, ahol megnézheti, hogy nem írta-e el valamelyik adatot, valamint, hogy jó dokumentumo ka t csatolt-e az űrlaphoz. Amennyiben mindent rendben talált, válassza a Küldés gombot. A sikeres feladásról egy Feladási igazolást kap személyes Ügyfélkapujának Értesítési tárhelyére. A tárhely a beérkező dokumentumokat, igazolásokat, nyugtákat 30 napig tárolja.

A vizsgadíjra vonatkozó részletes információk jelen útmutató Vizsgadíjak menüpontjában találhatók. A benyújtott jelentkezés bármelyik szükséges melléklet nélkül érvénytelen. A jelentkezési laphoz mellékleteket kell csatolni az alábbiak szerint. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező jelentkező 6. Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező határon túli jelentkezők kiegészítő vizsgafajtára nyújthatják be jelentkezésüket. Amennyiben a kétszintű rendszerben szereztek már érettségi tanúsítványt, úgy lehetőség van az adott tárgyból ismétlő és szintemelő vizsga letételére is.

Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező jelentkező 6. Az érettségi bizonyítvány kiállításához legalább 5 vizsgatárgyból magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, kötelezően választandó vizsgatárgy kell legalább elégséges osztályzatot szerezni. A fent leírtak szerint kizárólag az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban megszerzett államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítvány figyelembevételére van lehetőség. Amennyiben a korábbi vizsgaeredmény előtt, hagyományos rendszerben keletkezett, akkor a megfelelő hagyományos tárgyat kell kiválasztani a vizsgatárgyak listájából.

Pótló vizsga letételére — az érettségi vizsgarendszer változása miatt — csak a kétszintű rendszerben megkezdett vizsgák esetében van lehetőség. A vizsgaszabályzat Azoknál a vizsgatárgyaknál, amelyeknél megváltoztak a követelmények a A vizsgakövetelmények változásáról az Oktatási Hivatal honlapján www.

A másolatok hitelesítése nem szükséges, ezen dokumentumok eredeti példányát a vizsgaszervezés megfelelő szakaszában be kell majd mutatni! A jelentkezési laphoz csatolandó nyilatkozatok lásd VIII. Bizonyos vizsgatárgyhoz többféle típusú nyilatkozat is tartozik. Kérjük, mindig az önöknek megfelelőt töltsék ki, a megfelelő nyilatkozat kiválasztásához kérjük, alaposan olvassák át a nyilatkozat címét, illetve rövid leírását.

További információkat a kétszintű érettségiről és a vizsgatárgyi követelményekről a www. Minden jelentkezési lap és így minden jelentkező egyedi érettségi iktatószámmal rendelkezik, amely a kinyomtatott jelentkezési lap tetejének közepén található meg. Az egyedi érettségi iktatószám miatt a jelentkezési lapok nem másolhatók! A személyes adatokkal kitöltött jelentkezési lap több példányban is kinyomtatható. Az érettségiző személyi adatai: Tanulói azonosító: Ha van tanulói azonosítója oktatási azonosítókérjük, tüntesse azt fel, de megadása nem kötelező.

A tanulói azonosító feltüntetésével hozzájárul ahhoz, hogy a tanulói azonosítóhoz kapcsolódó személyes adatait az OH és a vizsgaszervező kormányhivatalok az érettségi vizsgák során kezeljék. Személyes adatok: családi név, utónév valamennyiszületési hely, születési dátum, anyja születési neve a beírt adatoknak meg kell egyezniük a személyazonosító okmányban szereplő adatokkal.

A személyazonosító okmány lehet: személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, külföldön kibocsátott személyazonosító okmány, személyazonosító okmány száma, állampolgárság, a vizsgázó neme. Magyarország rögzítése esetén az irányítószám csak négy karakter lehet. Különösen fontos, hogy a cím pontosan legyen kitöltve, mivel a jelentkező az összes érettségi vizsgával kapcsolatos hivatalos értesítést erre a postai címre kapja meg. Ha az értesítési cím megegyezik az állandó lakcímmel, nem kell azt újból begépelni, az értesítési.

A telefonszám körzetszámmal együtta mobiltelefonszám és az e-mail cím megadása a jelentkező lehető leggyorsabb értesítését segíti elő, megadása nem kötelező. Lásd részletesen jelen útmutató 6. Abban az esetben kötelezően kitöltendő mező, ha a jelentkező tanulói jogviszonyban áll és még nem rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal.

Tanulói jogviszony: a legördülő listából ki kell választani, hogy a jelentkezőnek középiskolával van-e tanulói jogviszonya. Amennyiben tanulói jogviszonya van, kötelezően ki kell tölteni a munkarendre vonatkozó mezőket is. Ha van tanulói jogviszonya, kötelező az évfolyam megadása is. Amennyiben a jelentkező középiskolával szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban áll, a jelentkező saját iskolájának OM kódja mellett a feladatellátási hely azonosítóját is meg kell adni.

Az érettségi bizonyítvány sorszáma mezőbe a vizsgázó érettségi bizonyítványának sorszámát kell beírni. Az érettségi bizonyítvány sorszámát ismétlő vagy kiegészítő vizsgára történő jelentkezés esetén kötelezően meg kell adni. Az ér. A mezőt a kék színű OM kód feliratra kattintva felugró listából a megfelelő intézmény nevét tartalmazó sor végén levő másol gombra kattintva lehet kitölteni. Amennyiben az az iskola, ahol a vizsgázó érettségi bizonyítványát kiállították, nem található meg a listában, a mezőt üresen kell hagyni.

Külföldi érettségi bizonyítvány esetén a mezőt szintén üresen kell hagyni. A középiskolai tanulmányok befejezésére vonatkozó mezőket a volt iskola OM kódja, a volt iskola neve, tanév csak abban az esetben kell kitölteni, ha a jelentkező a középiskolai tanulmányait már befejezte. A kézzel kitöltött adatokat nyomtatott nagybetűvel, kék színű tollal kell a jelentkezési lapon feltüntetni. Kérjük, a jelentkezési lap kitöltéséhez mindenképpen tanulmányozza át a VII. OM rendelet.

Az összes vizsgatárgy és az emelt szinten letehető vizsgatárgyak listája jelen útmutató VI. A hivatkozott jogszabály alapján az ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyakból emelt szinten magyar nyelven valamint a nemzetiségi és a két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén van lehetőség a vizsga letételére. Fontos, hogy azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből már nem lehet emelt szintű érettségi vizsgát tenni, a vizsgázó abban az esetben sem jelentkezhet emelt szintű érettségi vizsgára, ha egy korábbi vizsgaidőszakban az adott vizsgatárgyból emelt szinten kezdte meg az érettségi vizsgát, de javító vagy pótló érettségi vizsgára utasították.

Idegen nyelven csak azok a jelentkezők tehetnek érettségi vizsgát, akik nemzetiségi vagy két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban vettek részt. Ha több mint 5 vizsgatárgyból kíván jelentkezni, a további vizsgatárgyakat az előre nyomtatott sorok alatt tüntesse fel.

A jelentkezési lapot kitöltve — a szükséges mellékleteket ahhoz csatolva — a program által megjelölt, a lap alján is megjelenő címre kell eljuttatnia. Az érettségi vizsgákat az Ön számára az Ön által megjelölt kormányhivatal szervezi meg. Érettségi vizsgára a választható közismereti vizsgatárgyak mellett ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyakból lehet jelentkezni.

Az utazás és turizmus választható közismereti vizsgatárgyból csak a kötelező és kötelezően választandó vizsgatárgyon felüli, szabadon választott vizsgatárgyként tehető érettségi vizsga. Előrehozott érettségi vizsgára a május-júniusi vizsgaidőszakban csak idegen nyelvből és informatikából lehet jelentkezni kivéve a külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán tanulókat, akik bármely vizsgatárgyból letehetik az előrehozott érettségi vizsgát.

Ezekből a vizsgatárgyakból javító vagy pótló vizsgát sem lehet tenni. Vizsgadíjak 1. A vizsgadíj kötelezettségre vonatkozó szabályok: Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.

Hosszabban és általánosabban klikk ide az Oktatási Hivatal honlapjára. Aki olyan május-júniusi vizsgaidőszakra ill. Felhívjuk a figyelmet, hogy az osztályozó vizsga letétele nem mulasztható el ebben az esetben a vizsgára jelentkezést törölnünk kellde az osztályozó vizsgát  csak javító vagy pótló vizsgával lehetséges  ismételni, azaz ekkor már nincs mód a szokásos módon feleletek, dolgozatok lezárt osztályzatot szerezni a tanév végére.

Nem változott az a szabály, hogy aki sikertelen előrehozott érettségi vizsgát tett, azt csak a Ez esetben ott még  lehetőség, hogy ha az nem kötelező tárgy helyette más tárgyat választhat, vagy módosíthat a vizsga szintjén. Szekszárdi I. Intézmény OM azonosítója: E-mail: ibelagimnazium belamail. Mentességek, kedvezmények köre bővült Szakértői vélemény alapján nem csupán  az írásbeli vizsga időtartama max. Előrehozott vizsgák lehetősége jelentősen kibővült Nálunk legkorábban a Örökös Ökoiskola.

Nemzetközi kapcsolatok HEFOP 3. TIOP 1. Felhasználói fiók menüje Bejelentkezés. Intézményünk adatai, kapcsolatfelvétel Szekszárdi I.