Utmutato az ovodapedagogusok minositesi rendszerehez


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 724494620
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,29

MAGYARÁZAT:Utmutato az ovodapedagogusok minositesi rendszerehez

Több mint öt éve, hogy lezajlottak az első pedagógusminősítések. Ezért azt gondolom, eljött az ideje annak, hogy megvizsgáljuk saját szakértői tevékenységünket, reflektíven szembenézzünk önmagunkkal és gondoljuk át, hogyan tehetnénk munkánkat hatékonyabbá, mit tehetnénk annak érdekében, hogy a pedagógustársadalom részére az életpálya rendszere vonzóbb, elfogadottabb legyen.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy gyakorló óvodapedagógusként és köznevelési szakértőként is tisztában kell lennünk azokkal a jogi szabályozókkal, melyeket tiszteletben kell tartanunk munkánk során. A Rendelet 9. A rendelet fenntartótól függetlenül kötelező érvényű dokumentum valamennyi Magyarországon működő óvoda számára, legyen az önkormányzati, alapítványi vagy egyházi.

Az óvodáknak e szabályozók szerint kell elkészíteniük pedagógiai programjukat, vagy e szabályozásnak megfelelő kész programot kell adaptálniuk. Ugyanebben a fejezetben azt is meghatározza, hogy a napi- és hetirend kialakítása a gyermekcsoport óvodapedagógusainak a feladata, akiknek figyelembe kell venni a gyermekek egyéni szükségleteit és az intézmény helyi szokásait, igényeit. Szakértőként tehát kötelességünk figyelembe venni az Alapprogram iránymutatásait, jelen esetben, amennyiben a szabályozás lehetőséget biztosít az óvodapedagógusnak, hogy gyermekcsoportjában a helyi pedagógiai programnak megfelelően alakítsa ki a napirendet, mi szakértők ezt nem bírálhatjuk felül.

Nem feladatunk a pedagógiai program és az Alapprogram koherenciájának vizsgálata minősítő szakértőként, ebben a szerepkörben az értékelésünk alapját egészen más szempontok adják. A vizsgálatához az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című dokumentum elvárásait szükséges elemeznünk. Az óvodapedagógusok részére elkészített útmutató teljes egészében összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, készítői figyelembe vették az Alapprogram elvárásait.

Ennek megfelelően a minősítő szakértő által értékelendő indikátoroknak az alapja a pedagógus személyisége, tevékenysége, gondolkodási, döntési mechanizmusa, a problémamegoldó képessége, az önelemző, önértékelő képessége, mivel ezek milyensége mutatja meg a mesterségbeli tudásának fejlettségi szintjét.

Szerettem volna egy pontos képet látni, hogyan vélekednek a minősítési eljárások szereplői a szakértők munkájáról, hogyan látjuk mi magunk a saját tevékenységünket, ezért egy rövid kutatómunkába kezdtem a témával kapcsolatban. A cél az volt, hogy feltérképezzem, vajon mennyire egységesek a szakértők elvárásai a pedagógusminősítések alkalmával. A kutatás hipotézise: az óvodapedagógusokat minősítő szakértők egy része nem tartja tiszteletben az adott óvoda pedagógiai programjának elvárásait.

Három kérdőívet állítottam össze, hasonló kérdéssorral, óvodapedagógusok, óvodavezetők és a szakértők részére. A kérdőíveket online közösségi portálokon osztottam meg. Kétszáztizenhárom kitöltő válaszaiból próbáltam meg következtetéseket levonni, ezeket osztottam meg a szekció óvodapedagógusaival.

Kíváncsi voltam arra, hogy a különböző szerepkörökben milyen vélemény alakult ki a lezajlott minősítési eljárások hangulatáról. Látható, hogy aki igazán jól érezte magát az eljárások során az a szakértők és az intézményvezetők csoportja. Az eljárások főszereplői, az óvodapedagógusok nagy számban jelölték meg azt, hogy feszült, esetleg negatív hangulat jellemezte a látogatást. Az adatokat elemezve elgondolkodtam, vajon tisztában vannak-e ezzel a szakértők?

Vajon kellő empátiával kezeljük-e a pedagógus érzelmeit? Fontos-e ez nekünk? Reflektíven gondolkodunk-e a szakértői munkánk során? Véleményem szerint, amennyiben mi elvárjuk a pedagógustól, sőt az értékelésében is megjelenítjük azt, hogy reflektíven végzi-e a munkáját, akkor önmagunkkal szemben is elvárás kell, legyen a reflektivitás. Több olyan kérdést is tettem fel a kérdőívekben, melyben kértem a kitöltőket, hogy fejtsék ki gondolataikat a megjelölt állításukról. Ennek megfelelően mindhárom csoporttól kértem, hogy jellemezzék a minősítési eljárások hangulatát.

Szakmai beszélgetések során többször ér bennünket az a vád, hogy szakértőként nem vagyunk egységesek. Nézzük, mi erről a kitöltők véleménye:. Látható, hogy a különböző csoportok egyöntetűen nagy számban jelölték meg azt a válaszlehetőséget, hogy nincs egységesség a szakértők elvárásaiban, holott az idézett kormányrendelet ezt ígéri a pedagógusoknak és ezt várja el tőlünk a szakértői munka során.

A vélemények kifejtése során az alábbi mondatokat emeltem ki. Az óvodai minősítési eljárások során, a folyamatos étkeztetés biztosítása az a terület, melynek megítélése több vitát szül óvodapedagógusi és szakértői szerepkörökben is. Elgondolkodtató, mi lehet ennek az oka. Talán az óvodapedagógusok, az óvodai intézmények vezetői nem értelmezik megfelelően az Alapprogram elvárásait? Talán ezekben az intézményekben nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételek a folyamatos étkeztetés biztosításához?

Talán az óvodapedagógusok egy része nincs módszertanilag megfelelően felkészítve a folyamatos étkeztetés megszervezéséhez? A választ nem tudjuk. Egyet azonban biztosan tudunk: amennyiben az adott óvoda pedagógiai programja nem kívánja meg az óvodapedagógustól a folyamatos étkeztetés biztosítását, a minősítő szakértő ezt nem bírálhatja felül. Fontosnak tartom hangsúlyozni itt is, hogy az Alapprogram az óvodapedagógus kompetenciájaként határozza meg a napirend kialakítását, amelyet nekünk szakértőknek tiszteletben kell tartanunk.

Talán egy kis optimizmusra ad okot szakértői munkánk megítélésével kapcsolatban a következő dia elemzése, melyen egyértelműen az látszik, hogy fontosnak tartjuk a pozitív visszajelzéseket, a pedagógusok megerősítését. Az óvodapedagógusok személyes véleményére is kíváncsi voltam a szakértők munkájáról, néhányat idéznék ezek közül.

Mint ahogyan a mi munkánk sem egységes, ugyanúgy a megítélésünkre is ez jellemző. Vannak óvodapedagógusok, akik nagyon pozitívan vélekednek rólunk, azonban sok-sok negatív visszajelzés is érkezett a kérdőívek kitöltése során.

Picivel kedvezőbb visszajelzések érkeztek munkánkról az intézmények vezetőitől. A következőkben a megélt élményekre voltam kíváncsi azáltal, hogy arra kértem a kitöltőket, személyes élményeikről, benyomásaikról adjanak számot. Kíváncsi voltam arra, vajon hogyan vélekedünk egymás munkájáról, mi a véleményünk szakértőtársaink munkájáról. Végezetül Sinkó László előadásában hallgattuk meg, hogyan gondolkodik Márai Sándor Füveskönyvében az okosságról és a bölcsességről.

Véleményem szerint az életpályamodell megfelelő működésének és felemelkedésének záloga, ha reflektív gondolkodású, munkájukat alázattal végző, bölcs pedagógusminősítő szakértők végzik munkájukat a rendszerben. Nézzük, mi erről a kitöltők véleménye: Látható, hogy a különböző csoportok egyöntetűen nagy számban jelölték meg azt a válaszlehetőséget, hogy nincs egységesség a szakértők elvárásaiban, holott az idézett kormányrendelet ezt ígéri a pedagógusoknak és ezt várja el tőlünk a szakértői munka során.

Az intézményvezetők válaszai: Az óvodapedagógusok válaszai: Kíváncsi voltam arra, vajon hogyan vélekedünk egymás munkájáról, mi a véleményünk szakértőtársaink munkájáról. Eszter Bajzáth Angéla [Dr. Nagy Gábor [Dr. Fráter Katalin [Dr. Jakab György Dr. Vámos Ágnes Egri Károly [Dr. Molnár Márta [Dr. Fenyvesi Margit Fedor Mihály [Dr. Péter Gloviczki Zoltán [Dr.

Attila [Dr. Nagy Emese [Dr. Maruzsa Zoltán [Dr. Tari Ilona [Dr. Szalay Márta [Dr. Visi Judit Vágó Irén [Dr. Varga Attila [Dr.

A pedagógus-életpályamodell bemutatásához több jogszabályt célszerű tanulmányozni. Nagyon fontos még ismerni a A A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához a törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján:.

A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott — a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével — a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idő újra kezdődik.

A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását a kormányhivatal szervezi. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra a pedagógus a kormányhivatalnál jelentkezik. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás során a kapcsolattartás elektronikus úton történik.

A minősítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak. A minősítő bizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, különösen a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott kötelezettségek teljesítését vizsgálja. A pedagógus a minősítő vizsga és a minősítési eljárás hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.

A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában a törvény 7. Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat az intézményvezető jutalomban részesítheti, amelynek éves összege vezető esetében nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát, beosztott esetében éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát.

Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tíz százalékát. A legalább Pedagógus II.

Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat. Illetménye, munkabére a munkaidő-csökkentés mértékének ötven százalékával csökken. A munkáltató csak akkor köteles biztosítani a választás szerinti feltételeket, ha azt a nevelési, a tanítási év vagy a tanítási év első félévének befejezését megelőző hatvan nappal korábban közli a pedagógus, az óvodai dajka. Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-munkakörben vagy óvodai dajkaként.

A minősítő vizsga és a minősítési eljárás részletes szabályait, a sikeres minősítő vizsgához és minősítési eljáráshoz, az alkotói szabadság igénybevételéhez szükséges követelményeket külön jogszabály állapítja meg. A Korm. A minősítő értékelés, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a szaktanácsadás kapcsolatát a 2.

A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat Gyakornok fokozatba kell besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező.

Gyakornoki időként a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított kétéves időszakot kell a kinevezésben, illetve a munkaszerződésben rögzíteni. A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot a Pedagógus I. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg. A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz.

A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a kinevezési okmányban, munkaszerződésben elő kell írnia azt az időpontot, ameddig a gyakornok, minősítő vizsgát köteles tenni. A portfólióvédés alkalmával az értékelt pedagógus bemutatja önértékelését, továbbá számot ad a munkaköréhez kapcsolódó pedagógiai, szakmai felkészültségéről, valamint a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről.

A minősítő vizsga során a három tagból álló minősítő bizottság:. A köznevelési intézményben alkalmazott pedagógus értékelésének elemei, a pedagóguskompetenciák:. A pedagógus-értékelési elemeket, pedagóguskompetenciákat a pedagógiai szakszolgálati intézményben és a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy csak a munkakörük ellátásával összefüggésben értelmezhető pedagógus értékelési elemek, pedagóguskompetenciák kerülnek figyelembevételre.

A minősítő vizsga során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok egységesek és nyilvánosak. A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez tartozó alap- és szabadon választható dokumentumok listáját az OH dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján.

A pedagógusértékelési eszközöket az OH dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá. A Pedagógus I. Ha a Pedagógus I. Ha a pedagógus a Pedagógus I. A minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő a Pedagógus I. A minősítési eljárás eredményeként a minősítő bizottság a következő döntéseket hozhatja:. A minősítési eljárás megismétlésére legkorábban — a sikertelen minősítési eljárástól számított — két év szakmai gyakorlat megszerzése után kerülhet sor. A megismételt minősítési eljárás lefolytatására legkésőbb a Pedagógus I.

A megismételt minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók:. Ha a megismételt minősítési eljárást nem teljesítő pedagógus pedagógus-munkakörre újabb foglalkoztatási jogviszonyt létesít, a foglalkoztatási jogviszony létesítésétől számított két év elteltével újabb minősítési eljárásban kell részt vennie.

A döntéstől függően a közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása — ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását —, a minősítő bizottság a pedagógus legalább kettő foglalkozását meglátogatja, amelyet szakmai megbeszélés követ.

A portfólióvédés alkalmával a pedagógus bemutatja saját önértékelését, és válaszol a minősítő bizottság tagjainak kérdéseire. A minősítési eljárás tartalmi elemeit a Pedagógus I. A Mesterpedagógus fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók:. E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a megismételt minősítési eljárás sikertelen volt.

Azt a Pedagógus II. Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az előző bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában nem vesz részt, a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében heti két órában :.

Aki köznevelési intézményben vezetői vagy magasabb vezetői megbízást kapott vagy ilyen munkakört tölt be, a megbízás vagy a munkakör betöltésének ideje alatt akkor is besorolható Mesterpedagógus fokozatba, ha a fenti feladatok ellátásában nem vesz részt. A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményben szakértői, szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógus kivételével a szakértői, szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógus költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként tízezer forint.

A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményben szakértői, szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógus kivételével a szakértői, szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógus számlával igazolt, jogos költségeinek megtérítésére tarthat igényt. Az a Pedagógus II. Az előzőekben ismertetett munkaidő-kedvezményt, évente legfeljebb huszonöt alkalommal történő szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátását, költségtérítést és a jogos költségeinek megtérítését a Kutatótanár fokozatba besorolt pedagógusra is alkalmazni kell, amennyiben az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, vagy a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el.

Kutatótanár fokozatba az összes köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak legfeljebb egy százaléka sorolható be. A minősítési eljárás tartalmi elemeit a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatban a 2. A gyakornoki idő alatt mentor támogatja a kezdő pedagógus munkáját. Az intézményvezető jelöli ki a szakmai vezetőt — mentort —, aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.

A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében, e körben segíti:. A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási foglalkozási óráját, és ezt követően óramegbeszélést tart, továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára.

A minősítő vizsga és a minősítési eljárás minősítő bizottság előtt folyik. A minősítő bizottság elnöke az OH által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt.

Egyházi intézményben a minősítő vizsga és a minősítési eljárás során a felsőoktatási intézmény által delegált köznevelési szakértőt az egyházi jogi személy intézményfenntartó kéri fel. A köznevelési szakértőt az egyházi jogi személy intézményfenntartó által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki, ha az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan.

A minősítő vizsga esetében a felsőoktatási intézményt, gyakorlóintézményt az OH a köznevelési intézménytől való földrajzi távolság figyelembevételével jelöli ki. Az intézményvezető vagy az általa megbízott pedagógus kivételével a minősítő bizottság tagja, valamint a minősítő bizottság elnöke csak az értékelt pedagógussal azonos vagy magasabb fokozatba besorolt pedagógus lehet. A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik tagjának végzettsége és szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a minősítésre való jelentkezésében megjelölt tantárgya tanítására jogosító végzettségével és szakképzettségével.

Szakképző iskolában foglalkoztatott pedagógus esetében, ha ez a feltétel nem teljesíthető, a minősítő bizottság egyik tagja olyan személy kell, hogy legyen, aki taníthatja az értékelt tanárnak a minősítésre való jelentkezésben megjelölt tantárgyát.

A szakértő, intézményvezető nem működhet közre a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának minősítő vizsgáján, minősítési eljárásában. A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján.

A minősítési eljárás során a pedagógus értékelésének elemei, az értékelés szempontjai a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódnak, indikátorok meghatározásával. A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat elérésére vonatkozó eljárásban a pedagógus a portfólióvédés alkalmával bemutatja önértékelését, és válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire.

Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása — ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását —, a minősítő bizottság a pedagógus legalább egy foglalkozását meglátogatja, amelyet szakmai megbeszélés követ.

A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás során a minősítő bizottság:. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás szempontjainak való megfelelést a minősítő bizottság tagjai egyenként és összességükben a Korm. Az OH minden év július éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.

A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozóan a lebonyolításra kerülő minősítő vizsgák és a minősítési eljárások számát — minősítési keretszám —, a minősítő vizsgák és minősítési eljárások szervezésének központi szabályait és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A miniszter a minősítési keretszámot a kötelező minősítő vizsgák és minősítési eljárások száma, a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg.

A kötelező minősítő vizsga, minősítési eljárás időpontját az intézményvezető a kinevezést, a munkaszerződés megkötését, a kinevezés, munkaszerződés módosítását követő egy munkanapon belül, a foglalkoztatási jogviszony megszűnését vagy szünetelését a megszűnést vagy a szünetelés kezdetét követő öt munkanapon belül rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. A pedagógus — figyelembe véve a meghatározott feltételeket — a minősítő vizsgára, a minősítési eljárásra történő jelentkezését a jelentkezési lap beadásával az adott év április áig kezdeményezi az intézményvezetőnél, megjelölve a minősítés során elérni kívánt fokozatot, több munkakörben foglalkoztatott pedagógus esetében azt a munkakört, amely tekintetében minősítő vizsgán, minősítési eljáráson részt kíván venni, tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus esetén — beleértve a Gyakornok fokozatba besorolt tanárt is — az általa tanított tantárgyak közül a minősítő vizsgára, illetve a minősítési eljárásra kiválasztott tantárgyat.

A tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus a minősítő vizsgára, minősítési eljárásra csak olyan tantárgyat választhat, amelyet a jelentkezéskor legalább heti két órában tanít. Ha a pedagógus számára a minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezés kötelező, a jelentkezését az intézményvezető adatrögzítése helyettesíti azzal, hogy ez esetben is meg kell jelölni a tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus által a minősítő vizsgára, minősítési eljárásra e bekezdésben foglalt feltételek szerint választott tantárgyat.

Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május éig rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg. A beérkezett jelentkezéseket az OH ellenőrzi, és az adott év május éig jóváhagyja az általa működtetett informatikai támogató rendszerben.

A miniszter az OH javaslata alapján elkészített minősítési tervben minden év június áig dönt a tárgyévet követő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a döntésről legkésőbb minden év június áig az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti a pedagógust és az intézményvezetőt.

A minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítő vizsgára jelentkezett, valamint azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban e rendelet szerint kötelező a részvétele. A kötelező minősítésben részt vevők felvételét követően fennmaradó, illetve az időközben — a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel — kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszám elosztása a fővárosban és megyénként, továbbá munkakörönként arányosan, a jelentkezők szakmai gyakorlatának és a különös feltételeknek történő megfelelés figyelembevételével folyamatosan történik.

Abban az esetben, ha a köznevelési intézmény fenntartója valamely megyében vagy a fővárosban az országos átlagos intézményi és pedagógus eloszlástól eltérően az országos átlagot meghaladó mértékben tart fenn köznevelési intézményt, erre a tényre a köznevelési intézményében foglalkoztatott pedagógusok minősítési eljárásba történő bevonása során figyelemmel kell lenni. A minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor.