Eur 1 szallitasi bizonyitvany kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 956299679
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,68

MAGYARÁZAT:Eur 1 szallitasi bizonyitvany kitoltesi utmutato

Az EUR. A EUR. Minden szabadkereskedelmi megállapodás két- és többoldalú meghatározza, hogy mely termékek vonatkoznak rá, és melyek részesülhetnek alacsonyabb vagy egyáltalán vámtételekben. Az "eredet" feltétele, hogy a termékeket teljes egészében minden ország egyik tagjában gyártják, feldolgozzák vagy átalakítsák. Ezt hívjuk beszállítói nyilatkozatnak SD.

Ezután az exportőr kitölti az EUR. A hatóságok az űrlapot bélyegzővel igazolják, és visszaküldik az exportőrnek. Annak érdekében, hogy a vámkezelés során igénybe vehesse a kedvezményes kulcsotérvényes EUR. A szállítási bizonyítvány helyett a számlán egy egyszerű származási nyilatkozatot adhat meg az áruk gyártója vagy feladója a megfelelő szállítási bizonyítvány helyett: ezt hívják számlanyilatkozatnak.

Ez csak akkor elfogadott alternatíva az EUR. Ha ez egy elismert exportőrre vonatkozik vagyis egy rendes felhatalmazott exportőrreakkor ez az értékhatár nem érvényes. Source Authors. Previous article Next article. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. A nemzetközi áruforgalomban használt forma. További információ: Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodások. This page is based on the copyrighted Wikipedia article "EUR.

Explanatory Notes concerning the pan-Euro-Mediterranean protocols on rules of origin. Magyarázó megjegyzések a származási szabályokról szóló pán-euró-mediterrán jegyzőkönyvekre vonatkozóan. OJ C 83, A kumulációs példák kizárólag magyarázatként szolgálnak, és nem feltétlenül utalnak arra, hogy a származási kumuláció az érintett országok között alkalmazandó.

Például a műsoros videókazetták, lemezek, adathordozó számítógépes szoftverek és szellemi tulajdonjogi elemet tartalmazó, egyéb hasonló termékek gyártelepi ára a lehető legmesszemenőbbekig a gyártót terhelő, az áruk előállítása érdekében a szellemi tulajdonjogok igénybevételére irányuló összes költséget magában foglalja függetlenül attól, hogy ezen jogok tulajdonosának a székhelye vagy lakóhelye a gyártó országban van-e.

A kereskedelmi ár csökkentése pl. Amennyiben a végső gyártást végző országban az egy vagy több országból származó anyagokra nem alkalmazandó a minimális műveleteket meghaladó megmunkálás vagy feldolgozás, a késztermék származásának a legnagyobb értékkel hozzájáruló ország tekintendő. Ezért a végső gyártást végző országban történő hozzáadott értéket, beleértve a kielégítő mértékben feldolgozott, nem származó anyagok értékét is, összevetik a többi országból származó anyagok értékével.

Amennyiben a kiviteli országban nem végeznek megmunkálást vagy feldolgozást, az anyagok egyszerűen megőrzik származásukat, ha az egyik érintett országba kiviszik őket. Kumuláció csak akkor alkalmazható, ha a végső gyártást végző és a végső rendeltetési országok szabadkereskedelmi megállapodásokat kötöttek — beleértve az azonos származási szabályokat is — a származó helyzet elnyerésében részt vevő összes országgal, azaz valamennyi olyan országgal, ahonnan a felhasznált anyagok származnak.

Az olyan országból származó anyagok, amelyek nem kötöttek megállapodást a végső gyártást végző és végső rendeltetési országokkal, nem származónak tekintendők. A következő példák szemléltetik, hogyan kell megállapítani a származást a 3. Példa a származás megállapítására az elvégzett utolsó megmunkálás vagy feldolgozás szerint. A Közösségből származó szöveteket HR ; báránygyapjúból nyert, nem kártolt vagy fésült szövet Marokkóba behozzák; a szintetikus vagy mesterséges vágott szálakból készült bélés HR Norvégiából származik.

Az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást Marokkóban végzik el; a megmunkálás vagy feldolgozás ebben az esetben az öltönyök elkészítése meghaladja a 7. Ezért az öltönyök marokkói származásúak lesznek, és kivihetők más olyan országokba, amelyekkel kumuláció alkalmazható.

Ha ebben a példában nincs szabadkereskedelmi megállapodás pán-euró-mediterrán származási szabályokkal Marokkó és Norvégia között, a változó geometria arra enged következtetni, hogy a norvég bélést nem származónak kellene tekinteni, és így az öltönyök nem nyerik el a származó helyzetet. Példa a származás megállapítására, ha az utolsó megmunkálás vagy feldolgozás nem haladja meg a minimális műveletek mértékét; a gyártásban használt anyagok legmagasabb értékére kell hivatkozni.

Egy ruhaegyüttes különböző részeit, amelyek két országból származnak, a Közösségben csomagolják be. A Svájcból származó nadrág és szoknya értéke euró; a Jordániából származó zakó értéke euró. A szereplő Ukrajnából származó nylonzacskót használ 0,5 euró értékben. A késztermék gyártelepi ára euró. Mivel a Közösségben történt művelet minimális, az ottani hozzáadott értéket össze kell vetni a származás megállapításához felhasznált többi anyag vámértékével:. A svájci érték magasabb, mint a Közösségben hozzáadott érték 50 és az összes többi felhasznált származó anyag értéke Ezért a késztermék svájci származású lesz, és kivihető más olyan országokba, amelyekkel kumuláció alkalmazható.

Ha ebben a példában nincs szabadkereskedelmi megállapodás pán-euró-mediterrán származási szabályokkal a Közösség és Svájc között, a ruhaegyüttest nem származónak kellene tekinteni, mivel a svájci termék nem lett kielégítő mértékben feldolgozva, és nem is részesülhet származási kumulációból. Példa olyan termékekre, amelyeket további megmunkálás vagy feldolgozás nélkül kivittek. A Közösségből származó szőnyeget először Marokkóba, majd további műveletek végrehajtása nékül 2 év múlva Szíriába kiviszik.

A szőnyeg származása nem változik meg, azaz a Szíriába történő kivitelkor továbbra is közösségi származású. Ebben a példában kedvezményes származási igazolás csak akkor adható ki a Marokkóból Szíriába történő kivitelre, ha létezik a Közösség és Szíria között pán-euró-mediterrán származási szabályokkal szabadkereskedelmi megállapodás. A teljes kumuláció nem egy adott ország vámterületén teszi lehetővé a kielégítő mértékű megmunkálást vagy feldolgozást, hanem több ország vámterületéből kialakított térségen.

Például a pán-euró-mediterrán kumuláción kívül a megmunkálás és feldolgozás kumulációját a Marokkóval, Algériával és Tunéziával kötött származási jegyzőkönyvek némelyike megemlíti. Mivel a megmunkálás és a feldolgozás kumulációja kívül esik a pán-euró-mediterrán származási kumuláció hatáskörén, olyan termékek, amelyek származása a teljes kumuláció alapján kerül megállapításra, nem vesznek részt a pán-euró-mediterrán kereskedelemben.

Nem származó pamutfonalat HR hoznak be a Közösségbe, ahol pamutszövetet HR készítenek belőle. A szövetet azután a Közösségből Tunéziába kiviszik, ahol kiszabják, és férfiinget HR varrnak belőle. A megmunkálási és feldolgozási kumuláció szabályai szerint a Közösségben elkészített ruhanemű úgy tekintendő, hogy azt Tunéziában készítették el. Ezáltal a HR re vonatkozó szabály, amely szerint a gyártás alapanyaga a fonal, teljesül, és a férfiing származó helyzetbe kerül. Mivel azonban a származó helyzet a pán-euró-mediterrán követelményekkel összeférhetetlen módon jön létre, amelyek szerint a szövésnek és a varrásnak egy adott országon belül kell megtörténnie, a férfiingek kedvezményesen nem kivihetők Tunéziából a 3.

A készletekre vonatkozó származási szabály csak a Harmonizált Rendszer értelmezésére vonatkozó 3. A vám visszatérítése vagy elengedése csak abban az esetben engedélyezhető, ha a származási igazolást hibásan adták ki vagy töltötték ki, a következő három feltétel teljesülése mellett:. A Közösség és — Izraelen kívül — a mediterrán országok közötti megállapodásokban a vámvisszatérítés tilalma akkor alkalmazható, amikor a termék a rendeltetési országon kívül a 3.

Példa a vámvisszatérítés lehetőségére kétoldalú kereskedelemben. Az Egyesült Arab Emírségekből származó alumíniumot hoznak be Egyiptomba, ahol alumíniumcsavarokat HR állítanak elő. Az Egyiptomból származó készterméket a Közösségbe kiviszik. Mivel az egyiptomi származó helyzet kielégítő mértékű megmunkálás és feldolgozás alapján jött létre, és nem a 3.

A csavarok azonban a Közösségben nem használhatók fel pán-euró-mediterrán kumuláció céljából. Ebben a példában az Egyiptomból származó csavarok csak az EUR. Példa a vámvisszatérítés tilalmára diagonális kereskedelemben. A jordániai származású terméket Egyiptomba kiviszik.

Mivel a késztermék származása a 3. Ezért ha Jordániában állítják ki a kedvezményes származási igazolást, a Costa Rica-i származású narancsokra ki kell fizetni a vámot. Továbbá a narancslé Egyiptomból a 3. Származási igazolások kiadhatók használt vagy bármilyen más árukra is, amennyiben egyrészről az előállítás vagy behozatal, másrészről a kivitel napja közötti jelentős időbeli eltérés miatt a szokásos igazoló okmányok nem hozzáférhetők, feltéve ha:.

Abban az esetben, amikor a behozatali nyilatkozatokat elektonikus úton juttatják el a behozatali állam vámhatóságaihoz, e hatóságok feladata annak eldöntése — a behozatali államban alkalmazandó vámjogszabályok rendelkezései szerint és annak keretén belül —, hogy a származási helyzetet igazoló okmányok mikor és milyen terjedelemben kerüljenek ténylegesen benyújtásra.

Olyan áruk, amelyek két vagy több országból vagy területről származnak. Ha a szállítási bizonyítvánnyal rendelkező termékek egynél több országból vagy területről származnak:. Olyan árukat tartalmazó küldemények, melyek származása részben kumuláció alapján, részben más alapján került megállapításra. Ilyen esetekben az árumegnevezésnek egyértelmű és kielégítő módon különbséget kell tennie az olyan áruk között, amelyek származása a 3.

Ugyanez érvényes a két vagy több országból származó árut tartalmazó küldeményre is. Ha az EUR. Adott esetben az előző megjegyzésben leírtak szerint a 8. A vámügynök az áruk tulajdonosának vagy azok felett hasonló jogokkal rendelkező személy felhatalmazott képviselőjeként járhat el még olyan esetekben is, amikor a személy nem található a kiviteli országban, amíg a vámügynök olyan helyzetben van, hogy be tudja bizonyítani az áruk származó helyzetét. Az EUR. Példa az EUR.

A svájci származású terméket Törökországba kiviszik. Mivel a származó helyzet Svájcban jött létre mediterrán partnerrel történő kumuláció alkalmazása nélküli kumuláció alapján, és mivel a három országot szabadkereskedelemi megállapodások kötik össze, a svájci vámhatóság kiadhat EUR.

Hímzett függönyöket HR gyártanak Libanonban nem származó, egyágú pamutfonalból. A készterméket a Közösségbe kiviszik. Mivel a származó helyzet Libanonban jött létre kielégítő mértékű megmunkálás és feldolgozás alapján, és nem alkalmaztak kumulációt egyik pán-euró-mediterrán országgal sem, a libanoni vámhatóság kiadhat EUR. Az EUR-MED szállítási bizonyítvány használata azonban szintén lehetséges, feltéve hogy Libanonban betartották a vámvisszatérítés tilalmát.

Ez lehetővé tenné a függönyök újra kivitelét a 3. Ez akkor történik, amikor a vámvisszatérítés tilalmát a 3. EUR-MED szállítási bizonyítványt kell kiadni, amennyiben az érintett termékek a kiviteli országból vagy a 3. Példa kumulációra az egyik mediterrán országból származó anyagokkal. Egyiptomból származó szövetet HR hoznak be Norvégiába, ahol férfinadrágot HR készítenek belőle.

Példa az egyik mediterrán országban alkalmazott kumulációra. Méretre vágott, norvég falemezt HR hoznak be Marokkóba, ahol fadobozokat HR készítenek belőle. Ilyen esetekben utólagosan záradékkal ellátott bizonyítvány utólagos bemutatására kerülhet sor, amely esetek például a következők lehetnek:. Ukrajna vagy Kubavagy amelyre kumuláció nem alkalmazható. A vámhatóságok azonban megőrizhetik az elutasított okmány másolatát utóellenőrzés céljából, vagy arra az esetre, ha okuk van csalást feltételezni.

A kérelmezőnek igazolnia kell a készletek származás szerint fizikailag elkülönített tárolásának ésszerűtlen költségei vagy kezelhetetlensége alapján a könyvelés szerinti elkülönítés használatának szükségességét. A származó és nem származó anyagok kötelezően azonos fajtájúak és kereskedelmi minőségűek, és azoknak azonos technikai és fizikai jellemzőkkel kell rendelkezniük. Amint a késztermék részévé válnak, az anyagokat egymástól származási célokból nem lehet megkülönböztetni. A könyvelés szerinti elkülönítés rendszerének használata nem ad okot több termék származási helyzetének létrejöttére, mint ami megtörtént volna, ha a gyártáshoz felhasznált anyagok fizikailag elkülönültek volna.

A készlet egyenlege, amelyre az 5 bekezdés utolsó albekezdése utal, tükrözi a könyvelésbe bevezetett származó és nem származó anyagokat egyaránt. A készlet egyenlegét minden késztermék terheli függetlenül attól, hogy ezekhez a termékekhez tartozik-e nyilatkozat kedvezményes származó helyzetükről.

Amennyiben a termékhez nem tartozik kedvezményes származási nyilatkozat, a nem származó anyagok készletének egyenlege csak addig terhelhető, ameddig az ilyen anyagok egyenlege felhasználható ilyen intézkedés alátámasztására. Ellenkező esetben a származó anyagok készletének egyenlege terhelendő. A származás meghatározásának időpontjáról pl. Könyvelés szerinti elkülönítés rendszerének használata megkezdésére irányuló kérelem benyújtásakor a vámhatóságok megvizsgálják a gyártó feljegyzéseit, hogy meghatározzák a származó és nem származó anyagok nyitóegyenlegét, amely a készlet alapjául szolgál.

A vámhatóságnak el kell utasítania az olyan gyártó engedélykérelmét, aki nem bocsátja rendelkezésre az elszámolási elkülönítési rendszer helyes működése érdekében a vámhatóságok által szükségesnek tartott valamennyi biztosítékot. A vámhatóságok bármikor visszavonhatják az engedélyt. Így kell eljárniuk, amennyiben a gyártó már nem teljesíti a feltételeket, vagy nem bocsátja rendelkezésre az előírt biztosítékokat. Ebben az esetben a hatóságok érvénytelenítik a származási igazolásokat vagy a származást igazoló egyéb olyan dokumentumokat, amelyeket hibásan adtak ki.

Amennyiben a számlanyilatkozatban vagy az EUR-MED számlanyilatkozatban szereplő termékek egynél több országból vagy területről származnak, a számlanyilatkozat szövegébe be kell illeszteni valamennyi érintett ország nevét vagy hivatalos rövidítését   3illetve a számlán különleges jelzésre való utalást. A számlán vagy azzal egyenértékű dokumentumon valamennyi ország nevét vagy hivatalos rövidítését fel kell tüntetni a számlán szereplő minden tétel esetében.

A nem származó termékeket és így azokat a termékeket, amelyekre a számlanyilatkozat vagy az EUR-MED számlanyilatkozat nem vonatkozik, nem kell feltüntetni magán a nyilatkozaton. Ezt a jelzést azonban a számlán egyértelműen fel kell tüntetni a félreértések elkerülése végett. A fénymásolt számlákon tett nyilatkozatok elfogadhatók, feltéve ha a nyilatkozaton szerepel az exportőr aláírása az eredetire vonatkozó feltételek mellett.