2018 evi koltsegvetesi beszamolo kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 686757648
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,69

MAGYARÁZAT:2018 evi koltsegvetesi beszamolo kitoltesi utmutato

KTM rendelet továbbiakban: Ktr. A bejelentés, negyedéves vagy éves beszámoló benyújtására kötelezettek év adott idoszakára vonatkozóan termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrol a KT számú formanyomtatványon szolgáltatnak adatot.

A formanyomtatvány és kitöltési útmutató a KvVM internetes honlapjáról letöltheto. Termékdíjköteles termékek köre: 1 gumiabroncs 2 a csomagolás a a csomagolás kivéve kereskedelmi csomagolás- b a kereskedelmi csomagolás További kötelezettek: Kötelezettnek minosül, aki kötelezettol külön jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek teljesítése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettséget átvállalja számla alapján a. Másodlagos kötelezett, az elso belföldi vevo aki a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a továbbiakban: Minisztérium jóváhagyásával, szerzodés alapján eredeti kötelezettol a termékdíj fizetési kötelezettséget átvállalja, aki a termékdíj-köteles terméket Átvállalás alapján a hasznosítást koordináló szerezet.

A bejelentés és beszámoló benyújtására kötelezett: A kötelezettek köre, továbbá aki a megfizetett termékdíjat visszaigényli. A bejelentés és beszámoló benyújtási határidok: Bejelentés BJ1 lap benyújtásának határideje: Az elso fizetési kötelezettség keletkezését vagy kötelezettség típus változását követo 15 napon belül Bejelentés BJ2 lap benyújtásának ideje: Az újrahasználható termék évi felhasználásának megkezdésekor.

Az éves beszámoló benyújtásának határideje: A Cskr. Negyedéves beszámoló benyújtására kötelezett: A Cskr. Termékdíjköteles terméket csomagküldo kereskedelem által belföldi vállalkozónak nem minosülo természetes személy részére Közösségen belüli behozó Magyarországon általános forgalmi adó fizetésére kötelezettek. A hasznosítást koordináló szervezetek. A negyedéves beszámoló benyújtásának határideje: Kötelezettnek és a Kt. A tevékenységét évben megszunteto, az átalakuló kötelezett vonatkozó KTas nyomtatványokat köteles a Minisztérium részére megküldeni az APEH bevallási nyomtatványok állami adóhatósághoz benyújtásával egyidejuleg.

Kérjük, hogy a folappal együtt kitöltött formanyomtatványokat az alábbi címre szíveskedjenek megküldeni: Bejelentés és beszámoló nyomtatványok kitöltése Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szabályozási és Termékdíj Osztály Budapest Pf Kérjük a borítékra írják rá: KT A formanyomtatvány csomag folapból, bejelento részletezo BJ és beszámoló részletezo lapokból és kitöltési útmutatóból áll.

Folapot minden esetben be kell nyújtani a bejelentés vagy beszámoló mellé, azon az egyes részletezo lapok számát pontosan jelölni kell. A beszámolókban a fizetési kötelezettséget a kerekítés általános szabályai szerint Ft-ig lefelé, Ft -tól felfelé ezer forintra kerekítve kell megadni, figyelembe véve az ezer megjelölést.

Amennyiben egy adott lap esetében adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik, akkor részletezo lap beadására nem kerül sor, így a részletezo lap darab rovatát üresen kell hagyni. Amennyiben kötelezett részére hatósági eljárás pl. A KTas nyomtatvány lapok ALÁÍRÁS blokkját a kötelezettnek, illetve amennyiben hasznosítást koordináló szervezettel kötött a Minisztérium által jóváhagyott szerzodésben a bejelentési és beszámolási kötelezettség átvállalásra került, a hasznosítást koordináló szervezet cégszeru aláírásával kell ellátni.

Amennyiben az ugyanazon lapazonosítóval rendelkezo részletezo lapok száma egynél több, abban az esetben az adott lapazonosítón belül az egyes lapokat azok fejlécében a lapszám rovatban tol kezdodoen emelkedo lapszámozással kell ellátni. Példa: A bejelento és részletezo lapok fejlécbe kérjük adja meg a Folapon is szereplo kötelezett szervezet nevét és GLN azonosító számát.

Az egyes részletezo lapokon Környezetvédelmi Termékdíj kódonként továbbiakban: KT-kód és termékdíj tételenként külön-külön sorban kell feltuntetni a keletkezett termékdíj kötelezettséget. A KTrészletezo lapok d oszlopában szereplo EV jelzés elso vevoként BF jelzés az elso belföldi forgalomba hozatal utáni, SF jelzés a saját célú felhasználás utáni kötelezettséget jelenti. A beszámoló részletezo nyomtatványokon lévo ÁTHOZAT oszlopokat csak a negyedéves beszámoló benyújtására kötelezettek töltik ki, értelemszeruen elozo negyedéveinek összesített adatai kerülnek az adatmezokbe.

Figyelem Társított csomagolás 1,5 liter felett Egyéb kereskedelmi csomagolás típus esetében a KT-kód elso három számjegye jelen KTas részletezo nyomtatványok kitöltésekor: A kereskedelmi csomagoláshoz kapcsolódó TERMÉK-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében találhatóak. A visszaigényelések során alkalmazható termékdíjtételeket KT kódonként és tételenként a termékdíj köteles termék beszerzése során megfizetett és bizonylatokon szereplo termékdíjtételek alapján kell feltuntetni.

A beszámoló benyújtása során a levonásra és visszaigénylésre vonatkozó adatokat kizárólag az R jelzo nélküli, fizetési kötelezettség összesíto lapokon kell feltuntetni. KTas bejelentés, beszámoló tárgyát képezo mennyiségek, termékdíj tételek és termékdíj fizetési kötelezettségekrol történo beszámolás során az 5 számjegyu KT-kód utolsó két számjegye az alábbi értékeket veheti fel.

Hasznosítás koordináló szervezethez nem csatlakozott, egyéni teljesítoként termékdíj fizetés alóli mentességet nem igénylo kötelezettek 00, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 végzodésu KT-kóddal számolnak be tárgyidoszakban termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrol. A termékdíj fizetés alól nem teljes mentességben részesülo egyéni teljesítok, hasznosítást koordináló szervezetek, valamint a hasznosítás korordináló szervezethez csatlakozott termékdíj fizetésre kötelezettek nem teljes mentességgel érintett termékeik tekintetében a as és es végzodésu KT-kóddal számolnak be tárgyidoszakban keletkezett termékdíj fizetési kötelezettségükrol.

A termékdíj fizetés alól teljes mentességben részesülo ide nem értve a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül szerzett mentességet egyéni teljesítok teljes mentességgel érintett termékek tekintetében a as végzodésu KT-kóddal számolnak be tárgyidoszakban keletkezett termékdíj fizetési kötelezettségükrol. Figyelem a teljes mentességgel érintett, illetve számlában átvállalt termékdíjfizetési kötelezettség tekintetében minden esetben az átvállaló számol be az e célra rendszeresítet KTÁTV, illetve hasznosítást koordináló szervezetek esetében a KT HKS részletezo lapon.

A részleges mentességgel érintet termékdíjfizetési kötelezettség átvállalásakor abban az esetben számol be csak az átvállaló ha a fennmaradó fizetési kötelezettséget is az átvállaló teljesíti, egyébként kötelezetnek és átvállalónak is beszámolót kell benyújtania a részleges mentességgel érintett termékdíjköteles termék vonatkozásában. A KT részletezo 01, 02A, 02B, 03, 04, 05, 07, 08 lapok d1, d2, d oszlopába a megadott KT-kódhoz tartozó termékdíj köteles termék azon mennyisége írandó, amelyre vonatkozóan a beszámoló benyújtására kötelezettnek az adott beszámolási idoszakban termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezik.

Kitöltési útmutató KTBJ-1 Bejelentolap termékdíjfizetési kötelezettség keletkezésérol BJ-1 bejelento lapot nyújt be a kötelezettek köre, továbbá aki a megfizetett termékdíjat visszaigényli. A bejelentolapot a lapon lévo táblázat alatt megtalálható kódszámok segítségével kell kitölteni. Egy adatmezobe több kódszám is kerülhet. Példa: Abban az esetben, ha kötelezettnek belföldi eloállítású gumiabroncs belföldi forgalomba hozatal során keletkezik termékdíj fizetési kötelezettsége, amely tole részben átvállalásra kerül.

A lapon szereplo kódszámok: 0 ha nem érintett A kötelezett nem rendelkezik a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében termékdíj fizetési kötelezettséggel vagy visszaigénylési lehetoséggel. A 0 használata kizárja minden más kód használatát az adatmezoben, használata kötelezo. Aki a csomagolás és egyéb koolajtermék tekintetében a fizetési kötelezettséget számlában vállalja át.

Kitöltési útmutató KTBJ-2 Újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentése A Ktr alapján Az újrahasználható termékdíjköteles termékre, csomagolás esetén annak újrahasználható összetevojére a termékdíjat egyszer, az elso forgalomba hozatalt, illetve az elso saját célú felhasználást követoen kell megfizetni, amennyiben a kötelezett az elso forgalomba hozatalt, illetve az elso saját célú felhasználást követoen a 2.

Az újrahasználható termékdíjköteles termék nyilvántartásba vételére évben a KTBJ-2 részletezo lap szolgál. A BJ-2 nyilvántartás bejelentolap benyújtása esetén a beszámolási idoszak tekintetében UHA részletezo lap benyújtása kötelezo! A fejlécbe kérjük adja meg a Folapon is szereplo kötelezett szervezet nevét és GLN azonosító számát.

Egy termék adatait egy sorban adja meg. A sorok számozottak és az alsó táblázatban sorszám szerint folytatódnak. Amennyiben az újrahasználható termékdíjköteles termék rendelkezik GTIN azonosító számmal, akkor csak a GTIN szám, a termék neve, éves készletadatok és az azonos típusú egyutas csomagolás elnevezésének vagy GTIN számának megadása kötelezo.

Megnevezés magyar vagy angol c oszlop : Az információt szolgáltató által meghatározott, maximum 35 karakter hosszú, termék megnevezés magyar vagy angol nyelven Vámtarifaszám VTSZ d és e oszlop : A jogszabály által eloírt vámtarifa besorolás - 10 karakter hosszú - kódja. KT-kód: Anyaga g oszlop : Mellékelt táblázat szerint. Típusa h oszlop : Mellékelt táblázat szerint. Termék i oszlop : Mellékelt táblázat szerint. Nettó tömeg j és k oszlop : Az újrahasználható csomagolóeszköz nettó tömege, csomagolás nélküli, üres állapotban, g-ban vagy kg-ban kifejezve.

A k oszlopba a mértékegység kerül. Ezen oldal tartalmazza a termékinformációkat pl. Fontos, hogy a nyomtatás iránya mindig vízszintes olvashatóságot biztosítson. Ha a terméknek több, mint egy fooldalnak megfelelo oldala van, de ezek nyomtatási iránya eltéro, akkor legnagyobb függoleges magasságot eléro oldal lesz a fo oldal.

Nettó töltési mennyiség p és q oszlop : A csomagolóeszközbe töltheto tartalom nettó értéke, pl. A q oszlopba a mértékegység kerül. Átlagos élettartam r és s oszlop : Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos élettartama. A mértékegysége: hónap vagy év, amely az s oszlopba kerül. Értéke lehet: igen vagy nem. Újrahasználható csomagólóeszköz jelölése x oszlop : Annak a jelzése, hogy a csomagolóeszközön az újrahasználhatóság jelölése megtalálható-e.

Éves nyitókészlet: y és z oszlop : Adott év január 1-én rendelkezésre álló termék mennyisége db és kg mennyiségben. Azonos típusú egyutas csomagolás elnevezése vagy GTIN száma: A termékkel egy típusba sorolható, annak egyutas termék megfeleloje, amennyiben rendelkezik GTIN számmal annak feltüntetése szükséges.

Az újrahasználhatóság megállapításának további feltétele Ktr. Csomagolás összetevoje esetén anyagfajtánként és típusonként külön-külön. V2 - A kötelezett által forgalomba hozott újrahasználható csomagolás összetevoje esetén adott anyagfajtájú és típusú termékdíjköteles termék és újrahasználatra visszafogadott termék mennyiségének arányszáma.

Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz Gumiabroncs A nyomtatványt a gumiabroncs termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 01R és 01 beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 64, 65, 90 Kitöltési útmutató a KT AR és KT A számú részletezo lapokhoz Csomagolás kivéve kereskedelmi csomagolás A 02AR és 02A csomagolás beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 62, 64, 65, 90 Kitöltési útmutató a KT BR és KT B számú részletezo lapokhoz Kereskedelmi csomagolás A nyomtatványt a kereskedelmi csomagolás termékdíj fizetési kötelezett tölti ki.

A 02BR és 02B kereskedelmi csomagolás beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 62, 64, 65, 90 Figyelem Társított csomagolás 1,5 liter felett Egyéb kereskedelmi csomagolás típus esetében a KT-kód elso három számjegye jelen KTas részletezo nyomtatványok kitöltésekor: A kereskedelmi csomagolás beszámoló részletezo lapok 02BR és 02B kitöltése C1 oszlop során használandó TERMÉK-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében találhatóak.

Kitöltési útmutató a KT számú részletezo lapokhoz Csomagolás és Kereskedelmi csomagolás A nyomtatványt a csomagolás és kereskedelmi csomagolás termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A nyomtatvány a 02A és 02B lapokon szereplo adatok összesítésére szolgál, kitöltése csak mindkét részletezo lap kitöltése esetén szükséges. Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz Hutoberendezés és hutoközeg A nyomtatványt a hutoberendezés és hutoközeg termékdíj fizetési kötelezett tölti ki.

A 03R és 03 hutoberendezés és hutoközeg beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 64, 65, 90 Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz Akkumulátor A nyomtatványt akkumulátor termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 04R és 04 akkumulátor beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 64, 65, Az 05R és 05 egyéb koolajtermék beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 20, 30, 40, 55, 65, 90 Figyelem!

A Kkt. Kitöltési útmutató a KT számú részletezo laphoz Hígítók és oldószerek A nyomtatványt hígító és oldószer termékdíjának visszaigényloje tölti ki. A 06 hígítók és oldószerek beszámoló részletezo lapok kitöltése során a visszaigénylés típusától függetlenül csak a ös KT kód végzodés használható. A KT-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében találhatóak.

Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz Reklámhordozó papírok A nyomtatványt reklámhordozó papír termékdíj fizetési kötelezett tölti ki. A 07R és 07 reklá mhordozó papírok beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 20, 30, 40, 52, 55, 62, 64, 65, 90 Kitöltési útmutató a KT R ás KT számú részletezo lapokhoz Elektromos és Elektronikai berendezések A nyomtatványt elektromos és elektronikai termék termékdíj fizetési kötelezett tölti ki.

A 08R és 08 elektromos és elektronikai termék beszámoló részletezo lapok kitöltése során az alábbi KT kód végzodések nem használhatóak: 52, 55, 64, 65, A b és c oszlpopban a tevékenységet ténylegesen végzo begyujto, hasznosító, illetve ártalmatglanító adatait kell feltuntetni.

A HKT kódok jelen kitöltési útmutató függelékében, illetve a Ktr. Kitöltési útmutató a KTHKS számú részletezo lapokhoz Hasznosítást koordináló szervezetek beszámolója az éves szinten átvállalt mennyiségekrol A nyomtatványt csak hasznosítást koordináló szervezet tölti ki, és éves szinten nyújtja be Kitöltési útmutató a KTÁTV számú részletezo lapokhoz Termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása A nyomtatványt csak az ellenjegyzett átvállalási szerzodéssel rendelkezo átvállaló, illetve a jogszabály alapján termékdíj fizetési kötelezettséget számlában átvállaló szervezet tölti ki.

Kitöltési útmutató a KTUHA számú részletezo lapokhoz Beszámoló az újrahasználható és egyszerhasználatos csomagolás és kereskedelmi csomagolás mennyiségérol A nyomtatványt csak a BJ-2 lapot év vonatkozásában benyújtó kötelezett tölti ki. Figyelem a nyomtatvány a oszlopában szereplo sorszámok azonosítóként muködnek a BJ-2 lapon szereplokkel, a BJ-2 lapon bejelentett újrahasználható csomagolások tekintetében ugyanazon sorba kell ezen nyomtatványon a bejelentett újrahasználható csomagolásra vonatkozó adatokat kitölteni.

Kitöltési útmutató a KTUHB számú részletezo lapokhoz Beszámoló az újrahasználható, egyszerhasználatos és környezetbarát termékdí jköteles kereskedelmi csomagolás mennyiségérol A nyomtatványt csak a kereskedelmi csomagolás Ú és k díjtétel, illetve a bevásárló-reklámtáska H díjtétel alóli határozatban megállapított mentességel rendelkezo termékdíjfizetési kötelezett tölti ki.

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja 1. KTM rendelet szabályozza. A Törvény. Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi. Tervezet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának.

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola. Pénziránytű-bankvelem iskolahálózat. A felvételi lapokat az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok begyűjtése, ellenőrzése és rögzítése után a  KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állítja előés megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint a Felvételi Központba. Idegen nyelvi munkaközösség Sport és művészetek munkaközösség Osztályfőnöki munkaközösség Iskolánk tanárai Iskolánk tanárai Iskolánk tanárai Iskolánk tanárai Iskolánk tanárai Iskolánk tanárai HEFOP 3.

Rólunk írták Különös közzétételi lista For visitors Aktualitások Események Iskolai hagyományok, ünnepélyek Iskolai rendezvények Nyelvgyakorlás, idegennyelv tanítás Nemzetközi kapcsolatok Iskolán kívüli programok Kirándulások, tanulmányutak, táborok IDŐ, kortárssegítő csoport Suli újság Versenyek Forradalom és szabadságharc Kárpát-medencei verseny Történelem verseny általános iskolásoknak Matematika verseny XIII. Egyéb versenyek Verspályázaton I. Iskolai közösségi szolgálat — Velencei-tó tisztítása — Ökoiskola lettünk!!!

Ökoiskola munkaterv Tájékoztató az étkezési lehetőségekről Január elsejétől az alábbi elérhetőségeken tudják az étkezést lemondani:. Címünk: Budapest, Röppentyű u. Vizsgafelkészítő partnerintézmény. Erőszakmentes iskola. Határtalanul ACES. Müpa Partneriskola. Pénziránytű    iskola.